中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

兜率宫中偈赞品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 兜率宫中偈赞品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

dōu shuài gōng zhōng jì zàn pǐn

兜率宫中偈赞品

  ěr shí,fú shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,yī yī gè yǔ wàn fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,cóng wàn fú shā wēi chén shù guó tǔ wài zhū shì jiè zhōng,lái yì fú suǒ。qí míng yuē: jīn gāng chuáng pú sàjiān gù chuáng pú sàyǒng měng chuáng pú sàguāng míng chuáng pú sàzhì chuáng pú sàbǎo chuáng pú sàyī jīng yī jìn chuáng pú sàlí gòu chuáng pú sàxīng xiù chuáng pú sàfǎ chuáng pú sà。suǒ cóng lái guó,wèi: miào bǎo shì jièmiào lè shì jièmiào yín shì jièmiào jīn shì jièmiào mó ní shì jièmiào jīn gāng shì jièmiào bō tóu mó shì jièmiào yōu bō luó shì jièmiào zhān tán shì jièmiào xiāng shì jiè。gè yú fú suǒ,jìng xiū fàn xíng,suǒ wèi: wú jìn chuáng fúfēng chuáng fújiě tuō chuáng fúwēi yí chuáng fúmíng xiāng chuáng fúcháng chuáng fúzuì shèng chuáng fúzì zài chuáng fúfàn chuáng fúguān chá chuáng fú。qí zhū pú sà,zhì fú suǒ yǐ,dǐng lǐ fó zú yǐ fú shén lì,jí huà zuò miào bǎo zàng shī zi zhī zuò,bǎo wǎng mí fù,zhōu zā biàn mǎn zhū pú sà zhòng,suí suǒ lái fāng,gè yú qí shàng jié jiā fū zuò。qí shēn xī fàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí qīng jìng guāng míng,cǐ wú liàng guāng jiē cóng pú sà qīng jìng xīn bǎo lí zhòng guò è dà yuàn suǒ qǐ,xiǎn shì yī qiè zhū fú zì zài qīng jìng zhī fǎ yǐ zhū pú sà píng děng yuàn lì,néng pǔ jiù hù yī qiè zhòng shēng,yī qiè shì jiān zhī suǒ lè jiàn,jiàn zhě bù xū,xī dé diào fú。qí pú sà zhòng,xī yǐ chéng jiù wú liàng gōng dé。suǒ wèi: biàn yóu yī qiè zhū fó guó tǔ,wú suǒ zhàng ài,jiàn wú yī zhǐ qīng jìng fǎ shēn yǐ zhì huì shēn,xiàn wú liáng shēn,biàn wǎng shí fāng chéng shì zhū fú rù yú zhū fú wú liàng wú biān bù kě sī yì zì zài zhī fǎ,zhù yú wú liàng yī qiè zhì mén,yǐ zhì guāng míng shàn le zhū fǎ yú zhū fǎ zhōng de wú suǒ wèi,suí suǒ yǎn shuō,qióng wèi lái jì biàn cái wú jìn,yǐ dà zhì huì kāi zǒng chí mén,huì yǎn qīng jìng rù shēn fǎ jiè,zhì huì jìng jiè wú yǒu biān jì,jiū jìng qīng jìng yóu ruò xū kōng。rú cǐ shì jiè dōu shuài tiān gōng,zhū pú sà zhòng rú shì lái jí shí fāng yī qiè dōu shuài tiān gōng,xī yǒu rú shì míng hào pú sà ér lái jí huì,suǒ cóng lái guózhū fú míng hào,yì jiē tóng děng,wú yǒu chā bié。

 尔时,佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与万佛刹微尘数诸菩萨俱,从万佛刹微尘数国土外诸世界中,来诣佛所。其名曰:金刚幢菩萨、坚固幢菩萨、勇猛幢菩萨、光明幢菩萨、智幢菩萨、宝幢菩萨、一精一进幢菩萨、离垢幢菩萨、星宿幢菩萨、法幢菩萨。所从来国,谓:妙宝世界、妙乐世界、妙银世界、妙金世界、妙摩尼世界、妙金刚世界、妙波头摩世界、妙优钵罗世界、妙栴檀世界、妙香世界。各于佛所,净修梵行,所谓:无尽幢佛、风幢佛、解脱幢佛、威仪幢佛、明相幢佛、常幢佛、最胜幢佛、自在幢佛、梵幢佛、观察幢佛。其诸菩萨,至佛所已,顶礼佛足;以佛神力,即化作妙宝藏师子之座,宝网弥覆,周匝遍满;诸菩萨众,随所来方,各于其上结跏趺坐。其身悉放百千亿那由他阿僧祇清净光明,此无量光皆从菩萨清净心宝离众过恶大愿所起,显示一切诸佛自在清净之法;以诸菩萨平等愿力,能普救护一切众生,一切世间之所乐见,见者不虚,悉得调伏。其菩萨众,悉已成就无量功德。所谓:遍游一切诸佛国土,无所障碍,见无依止清净法身;以智慧身,现无量身,遍往十方承事诸佛;入于诸佛无量无边不可思议自在之法,住于无量一切智门,以智光明善了诸法;于诸法中得无所畏,随所演说,穷未来际;辩才无尽,以大智慧开总持门,慧眼清净入深法界,智慧境界无有边际,究竟清净犹若虚空。如此世界兜率天宫,诸菩萨众如是来集;十方一切兜率天宫,悉有如是名号菩萨而来集会,所从来国、诸佛名号,亦皆同等,无有差别。

  ěr shí,shì zūn cóng liǎng xī lún,fàng bǎi qiān yì nà yóu tā guāng míng,pǔ zhào shí fāng jǐn fǎ jièxū kōng jièyī qiè shì jiè。bǐ zhū pú sà,jiē jiàn yú cǐ fú shén biàn xiàng cǐ zhū pú sà,yì jiàn yú bǐ yī qiè rú lái shén biàn zhī xiāng。rú shì pú sà jiē yǔ pí lú zhē nà rú lái,yú wǎng xī shí,tóng zhǒng shàn gēn,xiū pú sà xíng xī yǐ wù rù zhū fú zì zài shén shēn jiě tuō,dé wú chā bié fǎ jiè zhī shēn,rù yī qiè tǔ ér wú suǒ zhù jiàn wú liàng fú,xī wǎng chéng shì yú yī niàn zhōng,zhōu xíng fǎ jiè,zì zài wú ài xīn yì qīng jìng,rú wú jià bǎo wú liàng wú shù zhū fú rú lái,cháng jiā hù niàn,gòng yǔ qí lì,dào yú jiū jìng dì yī bǐ àn héng yǐ jìng niàn zhù wú shàng jué,niàn niàn héng rù yī qiè zhì chù yǐ xiǎo rù dà,yǐ dà rù xiǎo,jiē dé zì zài,tōng dá wú ài yǐ dé fú shēn,yǔ fú tóng zhù huò yī qiè zhì,cóng yī qiè zhì ér shēng qí shēn yī qiè rú lái suǒ xíng zhī chù,xī néng suí rù kāi chǎn wú liàng zhì huì fǎ mén,dào jīn gāng chuáng dà zhì bǐ àn,huò jīn gāng dìng,duàn zhū yí huò yǐ dé zhū fú zì zài shén tōng,pǔ yú yī qiè shí fāng guó tǔ,jiào huà diào fú bǎi qiān wàn yì wú shù zhòng shēng yú yī qiè shù,suī wú suǒ zhe,shàn néng xiū xué,chéng jiù jiū jìng fāng biàn,ān lì yī qiè zhū fǎ。rú shì děng bǎi qiān yì nà yóu tā bù kě shuō wú jìn qīng jìng sān shì yī qiè wú liàng gōng dé cáng zhū pú sà zhòng,jiē lái jí huì,zài yú fú suǒ yīn guāng suǒ jiàn,yī qiè fú suǒ,xī yì rú shì。

 尔时,世尊从两膝轮,放百千亿那由他光明,普照十方尽法界、虚空界、一切世界。彼诸菩萨,皆见于此佛神变相;此诸菩萨,亦见于彼一切如来神变之相。如是菩萨皆与毗卢遮那如来,于往昔时,同种善根,修菩萨行;悉已悟入诸佛自在甚深解脱,得无差别法界之身,入一切土而无所住;见无量佛,悉往承事;于一念中,周行法界,自在无碍;心意清净,如无价宝;无量无数诸佛如来,常加护念,共与其力,到于究竟第一彼岸;恒以净念住无上觉,念念恒入一切智处;以小入大,以大入小,皆得自在,通达无碍;已得佛身,与佛同住;获一切智,从一切智而生其身;一切如来所行之处,悉能随入;开阐无量智慧法门,到金刚幢大智彼岸,获金刚定,断诸疑惑;已得诸佛自在神通,普于一切十方国土,教化调伏百千万亿无数众生;于一切数,虽无所著,善能修学,成就究竟方便,安立一切诸法。如是等百千亿那由他不可说无尽清净三世一切无量功德藏诸菩萨众,皆来集会,在于佛所;因光所见,一切佛所,悉亦如是。

  ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,金刚幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " rú lái bù chū shì,yì wú yǒu niè pán,yǐ běn dà yuàn lì,shì xiàn zì zài fǎ。shì fǎ nán sī yì,fēi xīn suǒ xíng chǔ,zhì huì dào bǐ àn,nǎi jiàn zhū fú jìng。sè shēn fēi shì fú,yīn shēng yì fù rán,yì bù lí sè shēng,jiàn fú shén tōng lì。shǎo zhì bù néng zhī,zhū fú shí jìng jiè,jiǔ xiū qīng jìng yè,yú cǐ nǎi néng le。zhèng jué wú lái chù,qù yì wú suǒ cóng,qīng jìng miào sè shēn,shén lì gù xiǎn xiàn。wú liàng shì jiè zhōng,shì xiàn rú lái shēn,guǎng shuō wēi miào fǎ,qí xīn wú suǒ zhe。zhì huì wú biān jì,le dá yī qiè fǎ,pǔ rù yú fǎ jiè,shì xiàn zì zài lì。zhòng shēng jí zhū fǎ,le dá jiē wú ài,pǔ xiàn zhòng sè xiàng,biàn yú yī qiè shā。yù qiú yī qiè zhì,sù chéng wú shàng jué,yīng yǐ jìng miào xīn,xiū xí pú tí xíng。ruò yǒu jiàn rú lái,rú shì wēi shén lì,dāng yú zuì shèng zūn,gōng yǎng wù shēng yí。"

 “如来不出世,亦无有涅槃,以本大愿力,示现自在法。是法难思议,非心所行处,智慧到彼岸,乃见诸佛境。色身非是佛,音声亦复然,亦不离色声,见佛神通力。少智不能知,诸佛实境界,久修清净业,于此乃能了。正觉无来处,去亦无所从,清净妙色身,神力故显现。无量世界中,示现如来身,广说微妙法,其心无所著。智慧无边际,了达一切法,普入于法界,示现自在力。众生及诸法,了达皆无碍,普现众色像,遍于一切刹。欲求一切智,速成无上觉,应以净妙心,修习菩提行。若有见如来,如是威神力,当于最胜尊,供养勿生疑。”

  ěr shí,jiān gù chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,坚固幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " rú lái shèng wú bǐ,shén shēn bù kě shuō,chū guò yán yǔ dào,qīng jìng rú xū kōng。rǔ guān rén shī zi,zì zài shén tōng lì,yǐ lí yú fēn bié,ér lìng fēn bié jiàn。dǎo shī wèi kāi yǎn,shén shēn wēi miào fǎ,yǐ shì yīn yuán gù,xiàn cǐ wú bǐ shēn。cǐ shì dà zhì huì,zhū fú suǒ xíng chǔ,ruò yù le zhī zhě,cháng yīng qīn jìn fú。yì yè cháng qīng jìng,gōng yǎng zhū rú lái,zhōng wú pí yàn xīn,néng rù yú fú dào。jù wú jìn gōng dé,jiān zhù pú tí xīn,yǐ shì yí wǎng chú,guān fú wú yàn zú。tōng dá yī qiè fǎ,shì nǎi zhēn fó zǐ,cǐ rén néng le zhī,zhū fú zì zài lì。guǎng dà zhì suǒ shuō,yù wèi zhū fǎ běn,yīng qǐ shèng xī wàng,zhì qiú wú shàng jué。ruò yǒu zūn jìng fú,niàn bào yú fú ēn,bǐ rén zhōng bù lí,yī qiè zhū fú zhù。hé yǒu zhì huì rén,yú fú dé jiàn wén,bù xiū qīng jìng yuàn,lǚ fú suǒ háng dào?"

 “如来胜无比,甚深不可说,出过言语道,清净如虚空。汝观人师子,自在神通力,已离于分别,而令分别见。导师为开演,甚深微妙法,以是因缘故,现此无比身。此是大智慧,诸佛所行处,若欲了知者,常应亲近佛。意业常清净,供养诸如来,终无疲厌心,能入于佛道。具无尽功德,坚住菩提心,以是疑网除,观佛无厌足。通达一切法,是乃真佛子,此人能了知,诸佛自在力。广大智所说,欲为诸法本,应起胜希望,志求无上觉。若有尊敬佛,念报于佛恩,彼人终不离,一切诸佛住。何有智慧人,于佛得见闻,不修清净愿,履佛所行道?”

  ěr shí,yǒng měng chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,勇猛幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " pì rú míng jìng yǎn,yīn rì dǔ zhòng sè,jìng xīn yì fù rán,fó lì jiàn rú lái。rú yǐ yī jīng yī jìn lì,néng jǐn hǎi yuán dǐ,zhì lì yì rú shì,dé jiàn wú liàng fú。pì rú liáng wò tián,suǒ zhǒng bì zī zhǎng,rú shì jìng xīn dì,chū shēng zhū fó fǎ。rú rén huò bǎo zàng,yǒng lí pín qióng kǔ,pú sà dé fó fǎ,lí gòu xīn qīng jìng。pì rú jiā tuó yào,néng xiāo yī qiè dú,fó fǎ yì rú shì,miè zhū fán nǎo huàn。zhēn shí shàn zhī shí,rú lái suǒ chēng zàn,yǐ bǐ wēi shén gù,dé wén zhū fó fǎ。shè yú wú shù jié,cái bǎo shī yú fú,bù zhī fú shí xiàng,cǐ yì bù míng shī。wú liàng zhòng sè xiàng,zhuāng yán yú fú shēn,fēi yú sè xiàng zhōng,ér néng jiàn yú fú。rú lái děng zhèng jué,jì rán héng bù dòng,ér néng pǔ xiàn shēn,biàn mǎn shí fāng jiè。pì rú xū kōng jiè,bù shēng yì bù miè,zhū fó fǎ rú shì,bì jìng wú shēng miè。"

 “譬如明净眼,因日睹众色,净心亦复然,佛力见如来。如以一精一进力,能尽海源底,智力亦如是,得见无量佛。譬如良沃田,所种必滋长,如是净心地,出生诸佛法。如人获宝藏,永离贫穷苦,菩萨得佛法,离垢心清净。譬如伽陀药,能消一切毒,佛法亦如是,灭诸烦恼患。真实善知识,如来所称赞,以彼威神故,得闻诸佛法。设于无数劫,财宝施于佛,不知佛实相,此亦不名施。无量众色相,庄严于佛身,非于色相中,而能见于佛。如来等正觉,寂然恒不动,而能普现身,遍满十方界。譬如虚空界,不生亦不灭,诸佛法如是,毕竟无生灭。”

  ěr shí,guāng míng chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,光明幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " rén jiān jí tiān shàng,yī qiè zhū shì jiè,pǔ jiàn yú rú lái,qīng jìng miào sè shēn。pì rú yī xīn lì,néng shēng zhǒng zhǒng xīn,rú shì yī fú shēn,pǔ xiàn yī qiè fú。pú tí wú èr fǎ,yì fù wú zhū xiàng,ér yú èr fǎ zhōng,xiàn xiāng zhuāng yán shēn。le fǎ xìng kōng jì,rú huàn ér shēng qǐ,suǒ xíng wú yǒu jǐn,dǎo shī rú shì xiàn。sān shì yī qiè fú,fǎ shēn xī qīng jìng,suí qí suǒ yìng huà,pǔ xiàn miào sè shēn。rú lái bù niàn yán,wǒ zuò rú shì shēn,zì rán ér shì xiàn,wèi cháng qǐ fēn bié。fǎ jiè wú chā bié,yì wú suǒ yī zhǐ,ér yú shì jiān zhōng,shì xiàn wú liáng shēn。fú shēn fēi biàn huà,yì fù fēi fēi huà,yú wú huà fǎ zhōng,shì yǒu biàn huà xíng。zhèng jué bù kě liàng,fǎ jiè xū kōng děng,shēn guǎng wú yá dǐ,yán yǔ dào xī jué。rú lái shàn tōng dá,yī qiè chù háng dào,fǎ jiè zhòng guó tǔ,suǒ wǎng jiē wú ài。"

 “人间及天上,一切诸世界,普见于如来,清净妙色身。譬如一心力,能生种种心,如是一佛身,普现一切佛。菩提无二法,亦复无诸相,而于二法中,现相庄严身。了法性空寂,如幻而生起,所行无有尽,导师如是现。三世一切佛,法身悉清净,随其所应化,普现妙色身。如来不念言,我作如是身,自然而示现,未尝起分别。法界无差别,亦无所依止,而于世间中,示现无量身。佛身非变化,亦复非非化,于无化法中,示有变化形。正觉不可量,法界虚空等,深广无涯底,言语道悉绝。如来善通达,一切处行道,法界众国土,所往皆无碍。”

  ěr shí,zhì chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,智幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " ruò rén néng xìn shòu,yī qiè zhì wú ài,xiū xí pú tí xíng,qí xīn bù kě liàng。yī qiè guó tǔ zhōng,pǔ xiàn wú liáng shēn,ér shēn bù zài chù,yì bú zhù yú fǎ。yī yī zhū rú lái,shén lì shì xiàn shēn,bù kě sī yì jié,suàn shù mò néng jǐn。sān shì zhū zhòng shēng,xī kě zhī qí shù,rú lái suǒ shì xiàn,qí shù bù kě dé。huò shí shì yī èr,nǎi zhì wú liáng shēn,pǔ xiàn shí fāng shā,qí shí wú èr zhǒng。pì rú jìng mǎn yuè,pǔ xiàn yī qiè shuǐ,yǐng xiàng suī wú liàng,běn yuè wèi zēng èr。rú shì wú ài zhì,chéng jiù děng zhèng jué,pǔ xiàn yī qiè shā,fú tǐ yì wú èr。fēi yī yì fēi èr,yì fù fēi wú liàng,suí qí suǒ yìng huà,shì xiàn wú liáng shēn。fú shēn fēi guò qù,yì fù fēi wèi lái,yī niàn xiàn chū shēng,chéng dào jí niè pán。rú huàn suǒ zuò sè,wú shēng yì wú qǐ,fú shēn yì rú shì,shì xiàn wú yǒu shēng。"

 “若人能信受,一切智无碍,修习菩提行,其心不可量。一切国土中,普现无量身,而身不在处,亦不住于法。一一诸如来,神力示现身,不可思议劫,算数莫能尽。三世诸众生,悉可知其数,如来所示现,其数不可得。或时示一二,乃至无量身,普现十方刹,其实无二种。譬如净满月,普现一切水,影像虽无量,本月未曾二。如是无碍智,成就等正觉,普现一切刹,佛体亦无二。非一亦非二,亦复非无量,随其所应化,示现无量身。佛身非过去,亦复非未来,一念现出生,成道及涅槃。如幻所作色,无生亦无起,佛身亦如是,示现无有生。”

  ěr shí,bǎo chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,宝幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " fú shēn wú yǒu liàng,néng shì yǒu liáng shēn,suí qí suǒ yīng dǔ,dǎo shī rú shì xiàn。fú shēn wú chǔ suǒ,chōng mǎn yī qiè chù,rú kōng wú biān jì,rú shì nán sī yì。fēi xīn suǒ xíng chǔ,xīn bù yú zhōng qǐ,zhū fú jìng jiè zhōng,bì jìng wú shēng miè。rú yì yǎn suǒ dǔ,fēi nèi yì fēi wài,shì jiān jiàn zhū fú,yīng zhī yì rú shì。ráo yì zhòng shēng gù,rú lái chū shì jiān,zhòng shēng jiàn yǒu chū,ér shí wú xìng shì。bù kě yǐ guó tǔ,zhòu yè ér jiàn fú,suì yuè yī chà nà,dāng zhī xī rú shì。zhòng shēng rú shì shuō,mǒu rì fú chéng dào,rú lái de pú tí,shí bù xì yú rì。rú lái lí fēn bié,fēi shì chāo zhū shù,sān shì zhū dǎo shī,chū xiàn jiē rú shì。pì rú jìng rì lún,bù yǔ hūn yè hé,ér shuō mǒu rì yè,zhū fó fǎ rú shì。sān shì yī qiè jié,bù yǔ rú lái hé,ér shuō sān shì fú,dǎo shī fǎ rú shì。"

 “佛身无有量,能示有量身,随其所应睹,导师如是现。佛身无处所,充满一切处,如空无边际,如是难思议。非心所行处,心不于中起,诸佛境界中,毕竟无生灭。如翳眼所睹,非内亦非外,世间见诸佛,应知亦如是。饶益众生故,如来出世间,众生见有出,而实无兴世。不可以国土,昼夜而见佛,岁月一刹那,当知悉如是。众生如是说,某日佛成道,如来得菩提,实不系于日。如来离分别,非世超诸数,三世诸导师,出现皆如是。譬如净日轮,不与昏夜合,而说某日夜,诸佛法如是。三世一切劫,不与如来合,而说三世佛,导师法如是。”

  ěr shí,yī jīng yī jìn chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,一精一进幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " yī qiè zhū dǎo shī,shēn tóng yì yì rán,pǔ yú shí fāng shā,suí yīng zhǒng zhǒng xiàn。rǔ guān mù ní zūn,suǒ zuò shèn qí tè,chōng mǎn yú fǎ jiè,yī qiè xī wú yú。fú shēn bù zài nèi,yì fù bù zài wài,shén lì gù xiǎn xiàn,dǎo shī fǎ rú shì。suí zhū zhòng shēng lèi,xiān shì suǒ jí yè,rú shì zhǒng zhǒng shēn,shì xiàn gè bù tóng。zhū fú shēn rú shì,wú liàng bù kě shǔ,wéi chú dà jué zūn,wú yǒu néng sī yì。rú yǐ wǒ nán sī,xīn yè mò néng qǔ,fú nán sī yì ěr,fēi xīn yè suǒ xiàn。rú shā bù kě sī,ér jiàn jìng zhuāng yán,fú nán sī yì ěr,miào xiāng wú bù xiàn。pì rú yī qiè fǎ,zhòng yuán gù shēng qǐ,jiàn fú yì fù rán,bì jiǎ zhòng shàn yè。pì rú suí yì zhū,néng mǎn zhòng shēng xīn,zhū fó fǎ rú shì,xī mǎn yī qiè yuàn。wú liàng guó tǔ zhōng,dǎo shī xìng yú shì,suí qí yuàn lì gù,pǔ yīng yú shí fāng。"

 “一切诸导师,身同义亦然,普于十方刹,随应种种现。汝观牟尼尊,所作甚奇特,充满于法界,一切悉无余。佛身不在内,亦复不在外,神力故显现,导师法如是。随诸众生类,先世所集业,如是种种身,示现各不同。诸佛身如是,无量不可数,唯除大觉尊,无有能思议。如以我难思,心业莫能取,佛难思亦尔,非心业所现。如刹不可思,而见净庄严,佛难思亦尔,妙相无不现。譬如一切法,众缘故生起,见佛亦复然,必假众善业。譬如随意珠,能满众生心,诸佛法如是,悉满一切愿。无量国土中,导师兴于世,随其愿力故,普应于十方。”

  ěr shí,lí gòu chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,离垢幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " rú lái dà zhì guāng,pǔ jìng zhū shì jiān,shì jiān jì jìng yǐ,kāi shì zhū fó fǎ。shè yǒu rén yù jiàn,zhòng shēng shù děng fú,mí bù yīng qí xīn,ér shí wú lái chù。yǐ fú wèi jìng jiè,zhuān niàn ér bù xī,cǐ rén dé jiàn fú,qí shù yǔ xīn děng。chéng jiù bái jìng fǎ,jù zú zhū gōng dé,bǐ yú yī qiè zhì,zhuān niàn xīn bù shě。dǎo shī wèi zhòng shēng,rú yīng yǎn shuō fǎ,suí yú kě huà chù,pǔ xiàn zuì shèng shēn。fú shēn jí shì jiān,yī qiè jiē wú wǒ,wù cǐ chéng zhèng jué,fù wèi zhòng shēng shuō。yī qiē rén shī zi,wú liàng zì zài lì,shì xiàn niàn děng shēn,qí shēn gè bù tóng。shì jiān rú shì shēn,zhū fú shēn yì rán,le zhī qí zì xìng,shì zé shuō míng fú。rú lái pǔ zhī jiàn,míng liǎo yī qiè fǎ,fó fǎ jí pú tí,èr jù bù kě dé。dǎo shī wú lái qù,yì fù wú suǒ zhù,yuǎn lí zhū diān dǎo,shì míng děng zhèng jué。"

 “如来大智光,普净诸世间,世间既净已,开示诸佛法。设有人欲见,众生数等佛,靡不应其心,而实无来处。以佛为境界,专念而不息,此人得见佛,其数与心等。成就白净法,具足诸功德,彼于一切智,专念心不舍。导师为众生,如应演说法,随于可化处,普现最胜身。佛身及世间,一切皆无我,悟此成正觉,复为众生说。一切人师子,无量自在力,示现念等身,其身各不同。世间如是身,诸佛身亦然,了知其自性,是则说名佛。如来普知见,明了一切法,佛法及菩提,二俱不可得。导师无来去,亦复无所住,远离诸颠倒,是名等正觉。”

  ěr shí,xīng xiù chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,星宿幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " rú lái wú suǒ zhù,pǔ zhù yī qiè shā,yī qiè tǔ jiē wǎng,yī qiè chù xián jiàn。fú suí zhòng shēng xīn,pǔ xiàn yī qiè shēn,chéng dào zhuǎn fǎ lún,jí yǐ bān niè pán。zhū fú bù sī yì,shuí néng sī yì fú?shuí néng jiàn zhèng jué?shuí néng xiàn zuì shèng?yī qiè fǎ jiē rú,zhū fú jìng yì rán,nǎi zhì wú yī fǎ,rú zhōng yǒu shēng miè。zhòng shēng wàng fēn bié,shì fú shì shì jiè le dá fǎ xìng zhě,wú fú wú shì jiè。rú lái pǔ xiàn qián,lìng zhòng shēng xìn xǐ,fú tǐ bù kě dé,bǐ yì wú suǒ jiàn。ruò néng yú shì jiān,yuǎn lí yī qiè zhe,wú ài xīn huān xǐ,yú fǎ dé kāi wù。shén lì zhī suǒ xiàn,jí cǐ shuō míng fú,sān shì yī qiè shí,qiú xī wú suǒ yǒu。ruò néng rú shì zhī,xīn yì jí zhū fǎ,yī qiè xī zhī jiàn,jí dé chéng rú lái。yán yǔ zhōng xiǎn shì,yī qiè fú zì zài,zhèng jué chāo yǔ yán,jiǎ yǐ yǔ yán shuō。"

 “如来无所住,普住一切刹,一切土皆往,一切处咸见。佛随众生心,普现一切身,成道转法錀,及以般涅槃。诸佛不思议,谁能思议佛?谁能见正觉?谁能现最胜?一切法皆如,诸佛境亦然,乃至无一法,如中有生灭。众生妄分别,是佛是世界;了达法性者,无佛无世界。如来普现前,令众生信喜,佛体不可得,彼亦无所见。若能于世间,远离一切著,无碍心欢喜,于法得开悟。神力之所现,即此说名佛,三世一切时,求悉无所有。若能如是知,心意及诸法,一切悉知见,疾得成如来。言语中显示,一切佛自在,正觉超语言,假以语言说。”

  ěr shí,fǎ chuáng pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 尔时,法幢菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

 " nìng kě héng jù shòu,yī qiè shì jiān kǔ,zhōng bù yuǎn rú lái,bù dǔ zì zài lì。ruò yǒu zhū zhòng shēng,wèi fā pú tí xīn,yī de wén fú míng,jué dìng chéng pú tí。ruò yǒu zhì huì rén,yī niàn fā dào xīn,bì chéng wú shàng zūn,shèn mò shēng yí huò。rú lái zì zài lì,wú liàng jié nàn yù,ruò shēng yī niàn xìn,sù dēng wú shàng dào。shè yú niàn niàn zhōng,gōng yǎng wú liàng fú,wèi zhī zhēn shí fǎ,bù míng wéi gōng yǎng。ruò wén rú shì fǎ,zhū fú cóng cǐ shēng,suī jīng wú liàng kǔ,bù shě pú tí xíng。yī wén dà zhì huì,zhū fú suǒ rù fǎ,pǔ yú fǎ jiè zhōng,chéng sān shì dǎo shī。suī jǐn wèi lái jì,biàn yóu zhū fú shā,bù qiú cǐ miào fǎ,zhōng bù chéng pú tí。zhòng shēng wú shǐ lái,shēng sǐ jiǔ liú zhuǎn,bù liǎo zhēn shí fǎ,zhū fú gù xìng shì。zhū fǎ bù kě huài,yì wú néng huài zhě,zì zài dà guāng míng,pǔ shì yú shì jiān。"

 “宁可恒具受,一切世间苦,终不远如来,不睹自在力。若有诸众生,未发菩提心,一得闻佛名,决定成菩提。若有智慧人,一念发道心,必成无上尊,慎莫生疑惑。如来自在力,无量劫难遇,若生一念信,速登无上道。设于念念中,供养无量佛,未知真实法,不名为供养。若闻如是法,诸佛从此生,虽经无量苦,不舍菩提行。一闻大智慧,诸佛所入法,普于法界中,成三世导师。虽尽未来际,遍游诸佛刹,不求此妙法,终不成菩提。众生无始来,生死久流转,不了真实法,诸佛故兴世。诸法不可坏,亦无能坏者,自在大光明,普示于世间。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章