中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

十回向品·三(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 十回向品·三拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shí huí xiàng pǐn sān

十回向品·三

 " fó zǐ!yún hé wéi pú sà mó hē sà wú jìn gōng dé cáng huí xiàng?

 “佛子!云何为菩萨摩诃萨无尽功德藏回向?

 " fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yǐ chàn chú yī qiè zhū yè zhòng zhàng suǒ qǐ shàn gēn lǐ jìng sān shì yī qiè zhū fú suǒ qǐ shàn gēn quàn qǐng yī qiè zhū fó shuō fǎ suǒ qǐ shàn gēn wén fó shuō fǎ yī jīng yī qín xiū xí,wù bù sī yì guǎng dà jìng jiè suǒ qǐ shàn gēn yú qùláijīn,yī qiè zhū fúyī qiè zhòng shēng suǒ yǒu shàn gēn,jiē shēng suí xǐ suǒ qǐ shàn gēn qùláijīn shì yī qiè zhū fú shàn gēn wú jìn,zhū pú sà zhòng yī jīng yī qín xiū xí suǒ de shàn gēn sān shì zhū fú chéng děng zhèng juézhuǎn zhèng fǎ lúndiào fú zhòng shēng,pú sà xī zhī,fā suí xǐ xīn suǒ shēng shàn gēn sān shì zhū fú cóng chū fā xīnxiū pú sà xíngchéng zuì zhèng jué nǎi zhì shì xiàn rù bān niè pán,bān niè pán yǐ zhèng fǎ zhù shì nǎi zhì miè jǐn,yú rú shì děng jiē shēng suí xǐ suǒ yǒu shàn gēn。pú sà rú shì niàn bù kě shuō zhū fú jìng jiè jí zì jìng jiè,nǎi zhì pú tí wú zhàng ài jìng,rú shì guǎng dà wú liàng chā bié yī qiè shàn gēn,fán suǒ jī jí,fán suǒ xìn jiě,fán suǒ suí xǐ,fán suǒ yuán mǎn,fán suǒ chéng jiù,fán suǒ xiū xíng,fán suǒ huò dé,fán suǒ zhī jué,fán suǒ shè chí,fán suǒ zēng zhǎng,xī yǐ huí xiàng zhuāng yán yī qiè zhū fó guó tǔ rú guò qù shì wú biān jì jié,yī qiè shì jièyī qiè rú lái suǒ xíng zhī chù。suǒ wèi: wú liàng wú shù fú shì jiè zhǒng,fú zhì suǒ zhī,pú sà suǒ shí,dà xīn suǒ shòu zhuāng yán fú shā,qīng jìng yè xíng,suǒ liú suǒ yǐn,yīng zhòng shēng qǐ rú lái shén lì zhī suǒ shì xiàn,zhū fó chū shì jìng yè suǒ chéng,pǔ xián pú sà miào xíng suǒ xìng yī qiè zhū fú yú zhōng chéng dào,shì xiàn zhǒng zhǒng zì zài shén lì。jǐn wèi lái jì,suǒ yǒu rú láiyīngzhèng děng jué,biàn fǎ jiè zhù,dàng chéng fú dào,dāng de yī qiè qīng jìng zhuāng yán gōng dé fó tǔ。jǐn fǎ jièxū kōng jiè,wú biān wú jì,wú duàn wú jìn,jiē cóng rú lái zhì huì suǒ shēng,wú liàng miào bǎo zhī suǒ zhuāng yán。suǒ wèi: yī qiè xiāng zhuāng yányī qiè huá zhuāng yányī qiè yī zhuāng yányī qiè gōng dé cáng zhuāng yányī qiè zhū fó lì zhuāng yányī qiè fó guó tǔ zhuāng yán。rú lái suǒ dōu,bù kě sī yì,tóng háng sù yuán zhū qīng jìng zhòng yú zhōng zhǐ zhù,wèi lái shì zhōng dàng chéng zhèng jué。yī qiè zhū fú zhī suǒ chéng jiù,fēi shì suǒ dǔ,pú sà jìng yǎn nǎi néng zhào jiàn。cǐ zhū pú sà jù dà wēi dé,sù zhí shàn gēn,zhī yī qiè fǎ rú huàn rú huà,pǔ xíng pú sà zhū qīng jìng yè,rù bù sī yì zì zài sān mèi,shàn qiǎo fāng biàn néng zuò fó shì,fàng fó guāng míng pǔ zhào shì jiān,wú yǒu xiàn jí。xiàn zài yī qiè zhū fú shì zūn,xī yì rú shì。zhuāng yán shì jiè wú liàng xíng xiāngwú liàng guāng sè,xī shì gōng dé zhī suǒ chéng jiù wú liàng xiāngwú liàng bǎowú liàng shùwú shù zhuāng yánwú shù gōng diànwú shù yīn shēng。suí shùn sù yuán zhū shàn zhī shí,shì xiàn yī qiè gōng dé zhuāng yán,wú yǒu qióng jìn。suǒ wèi: yī qiè xiāng zhuāng yányī qiè mán zhuāng yányī qiē mò xiāng zhuāng yányī qiè bǎo zhuāng yányī qiè fān zhuāng yányī qiè bǎo zēng cǎi zhuāng yányī qiè bǎo lán dùn zhuāng yánā sēng qí jīn wǎng zhuāng yánā sēng qí hé zhuāng yánā sēng qí yún yǔ zhuāng yánā sēng qí yīn yuè zòu wēi miào yīn,rú shì děng wú liàng wú shù zhuāng yán zhī jù,zhuāng yán yī qiè jǐn fǎ jièxū kōng jiè,shí fāng wú liàng zhǒng zhǒng yè qǐ,fú suǒ le zhīfú suǒ xuān shuō yī qiè shì jiè qí zhōng suǒ yǒu yī qiè fó tǔ。suǒ wèi: zhuāng yán fó tǔqīng jìng fó tǔpíng děng fó tǔmiào hǎo fó tǔwēi dé fó tǔguǎng dà fó tǔān lè fó tǔbù kě huài fó tǔwú jìn fó tǔwú liàng fó tǔwú dòng fó tǔwú wèi fó tǔguāng míng fó tǔwú wéi nì fó tǔkě ài lè fó tǔpǔ zhào míng fó tǔyán hǎo fó tǔyī jīng yī lì fó tǔmiào qiǎo fó tǔdì yī fó tǔshèng fó tǔshū shèng fó tǔzuì shèng fó tǔjí shèng fó tǔshàng fó tǔwú shàng fó tǔwú děng fó tǔwú bǐ fó tǔwú pì yù fó tǔ。rú shì guò qùwèi láixiàn zài yī qiè fó tǔ suǒ yǒu zhuāng yán,láixiàn zài yī qiè zhū fú suǒ yǒu guó tǔ qīng jìng zhuāng yán,xī yǐ zhuāng yán yú yī shì jiè,rú bǐ yī qiè zhū fó guó tǔ suǒ yǒu zhuāng yán,jiē xī chéng jiù,jiē xī qīng jìng,jiē xī jù jí,jiē xī xiǎn xiàn,jiē xī yán hǎo,jiē xī zhù chí。rú yī shì jiè rú shì,jǐn fǎ jièxū kōng jiè,yī qiè shì jiè xī yì rú shì,sān shì yī qiè zhū fó guó tǔ zhǒng zhǒng zhuāng yán jiē xī jù zú。zhū dà pú sà jiē xī chōng mǎn。qí zhū pú sà,tǐ xìng zhēn shí,zhì huì tōng dá,shàn néng fēn bié yī qiè shì jiè jí zhòng shēng jiè,shēn rù fǎ jiè jí xū kōng jiè,shě lí yú chī chéng jiù niàn fó,niàn fǎ zhēn shí bù kě sī yì,niàn sēng wú liàng pǔ jiē zhōu biàn,yì niàn yú shě fǎ rì yuán mǎn,zhì guāng pǔ zhào,jiàn wú suǒ ài cóng wú de shēng shēng zhū fó fǎ,wèi zhòng shèng shàng shàn gēn zhī zhǔ,fā shēng wú shàng pú tí zhī xīn zhù rú lái lì,qù sà pó ruò,pò zhū mó yè,jìng zhòng shēng jiè,shēn rù fǎ xìng,yǒng lí diān dǎo,shàn gēn dà yuàn jiē xī bù kōng。rú shì pú sà chōng mǎn qí tǔ,shēng rú shì chù,yǒu rú shì dé,cháng zuò fó shì,dé fú pú tí qīng jìng guāng míng jù fǎ jiè zhì,xiàn shén tōng lì,yī shēn chōng mǎn yī qiè fǎ jiè dé dà zhì huì,rù yī qiè zhì suǒ xíng zhī jìng,shàn néng fēn bié wú liàng wú biān fǎ jiè jù yì yú yī qiè shā jiē wú suǒ zhe,ér néng pǔ xiàn yī qiè fó tǔ xīn rú xū kōng,wú yǒu suǒ yī,ér néng fēn bié yī qiè fǎ jiè,shàn néng rù chū bù kě sī yì shén shēn sān mèi qù sà pó ruò,zhù zhū fú shā,dé zhū fó lì,kāi shì yǎn shuō ā sēng qí fǎ ér wú suǒ wèi suí shùn sān shì zhū fú shàn gēn,pǔ zhào yī qiè rú lái fǎ jiè,xī néng shòu chí yī qiè fó fǎ zhī ā sēng qí zhū yǔ yán fǎ,shàn néng yǎn chū bù kě sī yì chā bié yīn shēng rù yú wú shàng fú zì zài dì,pǔ yóu shí fāng yī qiè shì jiè ér wú zhàng ài xíng yú wú zhēngwú suǒ yī fǎ,wú suǒ fēn bié,xiū xí zēng guǎng pú tí zhī xīn dé shàn qiǎo zhì,shàn zhī jù yì,néng suí cì dì kāi shì yǎn shuō。yuàn lìng rú shì zhū dà pú sà zhuāng yán qí guó,chōng mǎn fēn bù,suí shùn ān zhù,xūn xiūjí xūn xiū,chún jìngjí chún jìng,tián rán yàn jì。yú yī fú shā,suí yī fāng suǒ,jiē yǒu rú shì wú shùwú liàngwú biānwú děngbù kě shǔbù kě chēngbù kě sībù kě liàngbù kě shuōbù kě shuō bù kě shuō zhū dà pú sà zhōu biàn chōng mǎn。rú yī fāng suǒ,yī qiè fāng suǒ yì fù rú shì rú yī fú shā,jǐn xū kōng biàn fǎ jiè yī qiè fú shā xī yì rú shì。pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn,fāng biàn huí xiàng yī qiè fú shā,fāng biàn huí xiàng yī qiè pú sà,fāng biàn huí xiàng yī qiè rú lái,fāng biàn huí xiàng yī qiè fú pú tí,fāng biàn huí xiàng yī qiè guǎng dà yuàn,fāng biàn huí xiàng yī qiè chū yào dào,fāng biàn huí xiàng jìng yī qiè zhòng shēng jiè,fāng biàn huí xiàng yú yī qiè shì jiè cháng jiàn zhū fú chū xìng yú shì,fāng biàn huí xiàng cháng jiàn rú lái shòu mìng wú liàng,fāng biàn huí xiàng cháng jiàn zhū fú biàn zhōu fǎ jiè zhuǎn wú zhàng ài bù tuì fǎ lún。fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng shí,pǔ rù yī qiè fó guó tǔ gù,yī qiè fú shā jiē xī qīng jìng pǔ zhì yī qiè zhòng shēng jiè gù,yī qiè pú sà jiē xī qīng jìng pǔ yuàn yī qiè zhū fó guó tǔ fú chū xìng gù,yī qiè fǎ jièyī qiè fó tǔ zhū rú lái shēn chāo rán chū xiàn。fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ rú shì děng wú bǐ huí xiàng qù sà pó ruò,qí xīn guǎng dà,yóu rú xū kōng,wú yǒu xiàn liàng,rù bù sī yì,zhī yī qiè yè jí yǐ guǒ bào jiē xī jì miè xīn cháng píng děng,wú yǒu biān jì,pǔ néng biàn rù yī qiè fǎ jiè。fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,bù fēn bié wǒ jí yǐ wǒ suǒ,bù fēn bié fú jí yǐ fó fǎ,bù fēn bié shā jí yǐ yán jìng,bù fēn bié zhòng shēng jí yǐ diào fú,bù fēn bié yè jí yè guǒ bào,bù zhe yú sāi jí sī suǒ qǐ bù huài yīn,bù huài guǒ,bù qǔ shì,bù qǔ fǎ bù wèi shēng sǐ yǒu fèn bié,bù wèi niè pán héng jì jìng,bù wèi rú lái zhèng fú jìng jiè wú yǒu shǎo fǎ,yǔ fǎ tóng zhǐ。fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,yǐ zhū shàn gēn pǔ shī zhòng shēng,jué dìng chéng shú,píng děng jiào huà wú xiāngwú yuánwú chēng liángwú xū wàng,yuǎn lí yī qiē fēn bié qǔ zhe。pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng yǐ,dé wú jìn shàn gēn。suǒ wèi: niàn sān shì yī qiè zhū fú gù,dé wú jìn shàn gēn niàn yī qiè pú sà gù,dé wú jìn shàn gēn jìng zhū fú shā gù,dé wú jìn shàn gēn jìng yī qiè zhòng shēng jiè gù,dé wú jìn shàn gēn shēn rù fǎ jiè gù,dé wú jìn shàn gēn xiū wú liàng xīn děng xū kōng jiè gù,dé wú jìn shàn gēn shēn jiě yī qiè fú jìng jiè gù,dé wú jìn shàn gēn yú pú sà yè qín xiū xí gù,dé wú jìn shàn gēn le dá sān shì gù,dé wú jìn shàn gēn。fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ yī qiè shàn gēn rú shì huí xiàng shí,le yī qiè zhòng shēng jiè wú yǒu zhòng shēng,jiě yī qiè fǎ wú yǒu shòu mìng,zhī yī qiè fǎ wú yǒu zuò zhě,wù yī qiè fǎ wú bǔ jiā luó,le yī qiè fǎ wú yǒu fèn zhēng,guān yī qiè fǎ jiē cóng yuán qǐwú yǒu zhù chù,zhī yī qiè wù jiē wú suǒ yī,le yī qiè shā xī wú suǒ zhù,guān yī qiè pú sà xíng yì wú chǔ suǒ,jiàn yī qiè jìng jiè xī wú suǒ yǒu。fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,yǎn zhōng bú jiàn bù jìng fú shā,yì fù bú jiàn yì xiāng zhòng shēng,wú yǒu shǎo fǎ wèi zhì suǒ rù,yì wú shǎo zhì ér rù yú fǎ,jiě rú lái shēn fēi rú xū kōng yī qiè gōng dé wú liàng miào fǎ suǒ yuán mǎn gù,yú yī qiè chù lìng zhū zhòng shēng jī jí shàn gēn xī chōng zú gù。

 “佛子!此菩萨摩诃萨以忏除一切诸业重障所起善根;礼敬三世一切诸佛所起善根;劝请一切诸佛说法所起善根;闻佛说法一精一勤修习,悟不思议广大境界所起善根;于去、来、今,一切诸佛、一切众生所有善根,皆生随喜所起善根;去、来、今世一切诸佛善根无尽,诸菩萨众一精一勤修习所得善根;三世诸佛成等正觉、转正法錀、调伏众生,菩萨悉知,发随喜心所生善根;三世诸佛从初发心、修菩萨行、成最正觉乃至示现入般涅槃,般涅槃已正法住世乃至灭尽,于如是等皆生随喜所有善根。菩萨如是念不可说诸佛境界及自境界,乃至菩提无障碍境,如是广大无量差别一切善根,凡所积集,凡所信解,凡所随喜,凡所圆满,凡所成就,凡所修行,凡所获得,凡所知觉,凡所摄持,凡所增长,悉以回向庄严一切诸佛国土──如过去世无边际劫,一切世界、一切如来所行之处。所谓:无量无数佛世界种,佛智所知,菩萨所识,大心所受;庄严佛刹,清净业行,所流所引,应众生起;如来神力之所示现,诸佛出世净业所成,普贤菩萨妙行所兴;一切诸佛于中成道,示现种种自在神力。尽未来际,所有如来、应、正等觉,遍法界住,当成佛道,当得一切清净庄严功德佛土。尽法界、虚空界,无边无际,无断无尽,皆从如来智慧所生,无量妙宝之所庄严。所谓:一切香庄严、一切华庄严、一切衣庄严、一切功德藏庄严、一切诸佛力庄严、一切佛国土庄严。如来所都,不可思议,同行宿缘诸清净众于中止住,未来世中当成正觉。一切诸佛之所成就,非世所睹,菩萨净眼乃能照见。此诸菩萨具大威德,宿植善根,知一切法如幻如化,普行菩萨诸清净业,入不思议自在三昧,善巧方便能作佛事,放佛光明普照世间,无有限极。现在一切诸佛世尊,悉亦如是。庄严世界无量形相、无量光色,悉是功德之所成就──无量香、无量宝、无量树、无数庄严、无数宫殿、无数音声。随顺宿缘诸善知识,示现一切功德庄严,无有穷尽。所谓:一切香庄严、一切鬘庄严、一切末香庄严、一切宝庄严、一切幡庄严、一切宝缯彩庄严、一切宝栏楯庄严、阿僧祇金网庄严、阿僧祇河庄严、阿僧祇云雨庄严、阿僧祇音乐奏微妙音,如是等无量无数庄严之具,庄严一切──尽法界、虚空界,十方无量种种业起,佛所了知、佛所宣说一切世界──其中所有一切佛土。所谓:庄严佛土、清净佛土、平等佛土、妙好佛土、威德佛土、广大佛土、安乐佛土、不可坏佛土、无尽佛土、无量佛土、无动佛土、无畏佛土、光明佛土、无违逆佛土、可爱乐佛土、普照明佛土、严好佛土、一精一丽佛土、妙巧佛土、第一佛土、胜佛土、殊胜佛土、最胜佛土、极胜佛土、上佛土、无上佛土、无等佛土、无比佛土、无譬喻佛土。如是过去、未来、现在一切佛土所有庄严,菩萨摩诃萨以己善根发心回向:‘愿以如是去、来、现在一切诸佛所有国土清净庄严,悉以庄严于一世界,如彼一切诸佛国土所有庄严,皆悉成就,皆悉清净,皆悉聚集,皆悉显现,皆悉严好,皆悉住持。如一世界;如是,尽法界、虚空界,一切世界悉亦如是,三世一切诸佛国土种种庄严皆悉具足。’

 " fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yú niàn niàn zhōng de bù kě shuō bù kě shuō shí lì dì,jù zú yī qiè fú dé,chéng jiù qīng jìng shàn gēn,wèi yī qiè zhòng shēng fú tián。cǐ pú sà mó hē sà chéng jiù rú yì mó ní gōng dé cáng,suí yǒu suǒ xū,yī qiè lè jù xī jiē dé gù suí suǒ yóu fāng xī néng yán jìng yī qiè guó tǔ,suí suǒ xíng chǔ lìng bù kě shuō bù kě shuō zhòng shēng jiē xī qīng jìng,shè qǔ fú dé xiū zhì zhū xíng gù。fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,xiū yī qiè pú sà xíng,fú dé shū shèng,sè xiàng wú bǐ wēi lì guāng míng chāo zhū shì jiān,mó jí mó mín mò néng zhān duì shàn gēn jù zú,dà yuàn chéng jiù qí xīn mí guǎng,děng yī qiè zhì yú yī niàn zhōng,xī néng zhōu biàn wú liàng fú shā zhì lì wú liàng,le dá yī qiè zhū fú jìng jiè,yú yī qiè fú dé shēn xìn jiě zhù wú biān zhì pú tí xīn lì,guǎng dà rú fǎ jiè,jiū jìng rú xū kōng。

 “佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向:‘愿我所修一切佛刹,诸大菩萨皆悉充满。其诸菩萨,体性真实,智慧通达,善能分别一切世界及众生界,深入法界及虚空界,舍离愚痴;成就念佛,念法真实不可思议,念僧无量普皆周遍,亦念于舍;法日圆满,智光普照,见无所碍;从无得生生诸佛法,为众胜上善根之主,发生无上菩提之心;住如来力,趣萨婆若,破诸魔业,净众生界,深入法性,永离颠倒,善根大愿皆悉不空。如是菩萨充满其土,生如是处,有如是德,常作佛事,得佛菩提清净光明;具法界智,现神通力,一身充满一切法界;得大智慧,入一切智所行之境,善能分别无量无边法界句义;于一切刹皆无所著,而能普现一切佛土;心如虚空,无有所依,而能分别一切法界,善能入出不可思议甚深三昧;趣萨婆若,住诸佛刹,得诸佛力,开示演说阿僧祇法而无所畏;随顺三世诸佛善根,普照一切如来法界,悉能受持一切佛法;知阿僧祇诸语言法,善能演出不可思议差别音声;入于无上佛自在地,普游十方一切世界而无障碍;行于无诤、无所依法,无所分别,修习增广菩提之心;得善巧智,善知句义,能随次第开示演说。愿令如是诸大菩萨庄严其国,充满分布,随顺安住,熏修、极熏修,纯净、极纯净,恬然宴寂。于一佛刹,随一方所,皆有如是无数、无量、无边、无等、不可数、不可称、不可思、不可量、不可说、不可说不可说诸大菩萨周遍充满。如一方所,一切方所亦复如是;如一佛刹,尽虚空遍法界一切佛刹悉亦如是。’

 " fó zǐ!shì míng pú sà mó hē sà dì wǔ wú jìn gōng dé cáng huí xiàng。pú sà mó hē sà zhù cǐ huí xiàng,dé shí zhǒng wú jìn cáng。hé děng wéi shí?suǒ wèi: dé jiàn fú wú jìn cáng,yú yī máo kǒng jiàn ā sēng qí zhū fú chū xìng shì gù dé rù fǎ wú jìn cáng,yǐ fú zhì lì guān yī qiè fǎ xī rù yī fǎ gù dé yì chí wú jìn cáng,shòu chí yī qiè fú suǒ shuō fǎ wú wàng shī gù dé jué dìng huì wú jìn cáng,shàn zhī yī qiè fú suǒ shuō fǎ mì mì fāng biàn gù dé jiě yì qù wú jìn cáng,shàn zhī zhū fǎ lǐ qù fēn qí gù dé wú biān wù jiě wú jìn cáng,yǐ rú xū kōng zhì tōng dá sān shì yī qiè fǎ gù dé fú dé wú jìn cáng,chōng mǎn yī qiè zhū zhòng shēng yì bù kě jǐn gù dé yǒng měng zhì jué wú jìn cáng,xī néng chú miè yī qiè zhòng shēng yú chī yì gù dé jué dìng biàn cái wú jìn cáng,yǎn shuō yī qiè fú píng děng fǎ lìng zhū zhòng shēng xī jiě le gù dé shí lì wú wèi wú jìn cáng,jù zú yī qiè pú sà suǒ xíng,yǐ lí gòu zēng ér xì qí dǐng,zhì wú zhàng ài yī qiè zhì gù。shì wèi shí。fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ yī qiè shàn gēn huí xiàng shí,dé cǐ shí zhǒng wú jìn cáng。"

 “佛子!菩萨摩诃萨以诸善根,方便回向一切佛刹,方便回向一切菩萨,方便回向一切如来,方便回向一切佛菩提,方便回向一切广大愿,方便回向一切出要道,方便回向净一切众生界,方便回向于一切世界常见诸佛出兴于世,方便回向常见如来寿命无量,方便回向常见诸佛遍周法界转无障碍不退法錀。佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向时,普入一切佛国土故,一切佛刹皆悉清净;普至一切众生界故,一切菩萨皆悉清净;普愿一切诸佛国土佛出兴故,一切法界、一切佛土诸如来身超然出现。佛子!菩萨摩诃萨以如是等无比回向趣萨婆若,其心广大,犹如虚空,无有限量,入不思议,知一切业及以果报皆悉寂灭;心常平等,无有边际,普能遍入一切法界。佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,不分别我及以我所,不分别佛及以佛法,不分别刹及以严净,不分别众生及以调伏,不分别业及业果报,不著于思及思所起;不坏因,不坏果,不取事,不取法;不谓生死有分别,不谓涅槃恒寂静,不谓如来证佛境界;无有少法,与法同止。佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,以诸善根普施众生,决定成熟,平等教化;无相、无缘、无称量、无虚妄,远离一切分别取著。菩萨摩诃萨如是回向已,得无尽善根。所谓:念三世一切诸佛故,得无尽善根;念一切菩萨故,得无尽善根;净诸佛刹故,得无尽善根;净一切众生界故,得无尽善根;深入法界故,得无尽善根;修无量心等虚空界故,得无尽善根;深解一切佛境界故,得无尽善根;于菩萨业勤修习故,得无尽善根;了达三世故,得无尽善根。佛子!菩萨摩诃萨以一切善根如是回向时,了一切众生界无有众生,解一切法无有寿命,知一切法无有作者,悟一切法无补伽罗,了一切法无有忿诤,观一切法皆从缘起、无有住处,知一切物皆无所依,了一切刹悉无所住,观一切菩萨行亦无处所,见一切境界悉无所有。佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,眼终不见不净佛刹,亦复不见异相众生,无有少法为智所入,亦无少智而入于法,解如来身非如虚空;一切功德无量妙法所圆满故,于一切处令诸众生积集善根悉充足故。

  ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 “佛子!此菩萨摩诃萨于念念中得不可说不可说十力地,具足一切福德,成就清净善根,为一切众生福田。此菩萨摩诃萨成就如意摩尼功德藏,随有所须,一切乐具悉皆得故;随所游方悉能严净一切国土,随所行处令不可说不可说众生皆悉清净,摄取福德修治诸行故。佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,修一切菩萨行,福德殊胜,色相无比;威力光明超诸世间,魔及魔民莫能瞻对;善根具足,大愿成就;其心弥广,等一切智;于一念中,悉能周遍无量佛刹;智力无量,了达一切诸佛境界,于一切佛得深信解;住无边智菩提心力,广大如法界,究竟如虚空。

 " pú sà chéng jiù shēn xīn lì,pǔ yú zhū fǎ dé zì zài,yǐ qí quàn qǐng suí xǐ fú,wú ài fāng biàn shàn huí xiàng。sān shì suǒ yǒu zhū rú lái,yán jìng fú shā biàn shì jiān,suǒ yǒu gōng dé mí bù jù,huí xiàng jìng shā yì rú shì。sān shì suǒ yǒu zhū fó fǎ,pú sà jiē xī dì sī wéi,yǐ xīn shè qǔ wú yǒu yú,rú shì zhuāng yán zhū fú shā。jǐn yú sān shì suǒ yǒu jié,zàn yī fú shā zhū gōng dé,sān shì zhū jié yóu kě jǐn,fú shā gōng dé wú qióng jìn。rú shì yī qiè zhū fú shā,pú sà xī jiàn wú yǒu yú,zǒng yǐ zhuāng yán yī fó tǔ,yī qiè fó tǔ xī rú shì。yǒu zhū fó zǐ xīn qīng jìng,xī cóng rú lái fǎ huà shēng,yī qiè gōng dé zhuāng yán xīn,yī qiè fú shā jiē chōng mǎn。bǐ zhū pú sà xī jù zú,wú liàng xiāng hǎo zhuāng yán shēn,biàn cái yǎn shuō biàn shì jiān,pì rú dà hǎi wú qióng jìn。pú sà ān zhù zhū sān mèi,yī qiè suǒ xíng jiē jù zú,qí xīn qīng jìng wú yǔ děng,guāng míng pǔ zhào shí fāng jiè。rú shì wú yú zhū fú shā,cǐ zhū pú sà jiē chōng mǎn,wèi zēng yì niàn shēng wén chéng,yì fù bù qiú yuán jué dào。pú sà rú shì xīn qīng jìng,shàn gēn huí xiàng zhū qún shēng,pǔ yù lìng qí chéng zhèng dào,jù zú le zhī zhū fó fǎ。shí fāng suǒ yǒu zhòng mó yuàn,pú sà wēi lì xī cuī pò,yǒng měng zhì huì wú néng shèng,jué dìng xiū xíng jiū jìng fǎ。pú sà yǐ cǐ dà yuàn lì,suǒ yǒu huí xiàng wú liú ài,rù yú wú jìn gōng dé cáng,qù lái xiàn zài cháng wú jìn。pú sà shàn guān zhū xíng fǎ,le dá qí xìng bù zì zài,jì zhī zhū fǎ xìng rú shì,bù wàng qǔ yè jí guǒ bào。wú yǒu sè fǎ wú sè fǎ,yì wú yǒu xiǎng wú wú xiǎng,yǒu fǎ wú fǎ jiē xī wú,le zhī yī qiè wú suǒ de。yī qiè zhū fǎ yīn yuán shēng,tǐ xìng fēi yǒu yì fēi wú,ér yú yīn yuán jí suǒ qǐ,bì jìng yú zhōng wú qǔ zhe。yī qiè zhòng shēng yǔ yán chù,yú zhōng bì jìng wú suǒ de,le zhī míng xiāng jiē fēn bié,míng jiě zhū fǎ xī wú wǒ。rú zhòng shēng xìng běn jì miè,rú shì le zhī yī qiè fǎ,sān shì suǒ shè wú yǒu yú,shā jí zhū yè jiē píng děng。yǐ rú shì zhì ér huí xiàng,suí qí wù jiě fú yè shēng,cǐ zhū fú xiàng yì rú jiě,qǐ fù yú zhōng yǒu kě dé?rú shì huí xiàng xīn wú gòu,yǒng bù chēng liáng zhū fǎ xìng,le dá qí xìng jiē fēi xìng,bú zhù shì jiān yì bù chū。yī qiè suǒ xíng zhòng shàn yè,xī yǐ huí xiàng zhū qún shēng,mò bù liǎo dá qí zhēn xìng,suǒ yǒu fèn bié jiē chú qiǎn。suǒ yǒu yī qiè xū wàng jiàn,xī jiē qì shě wú yǒu yú,lí zhū rè nǎo héng qīng liáng,zhù yú jiě tuō wú ài dì。pú sà bù huài yī qiè fǎ,yì bù miè huài zhū fǎ xìng,jiě le zhū fǎ yóu rú xiǎng,xī yú yī qiè wú suǒ zhe。le zhī sān shì zhū zhòng shēng,xī cóng yīn yuán hé hé qǐ,yì zhī xīn lè jí xí qì,wèi zēng miè huài yī qiè fǎ。le dá yè xìng fēi shì yè,ér yì bù wéi zhū fǎ xiāng,yòu yì bù huài yè guǒ bào,shuō zhū fǎ xìng cóng yuán qǐ。le zhī zhòng shēng wú yǒu shēng,yì wú zhòng shēng kě liú zhuǎn,wú shí zhòng shēng ér kě shuō,dàn yī shì sú jiǎ xuān shì。

 “佛子!是名菩萨摩诃萨第五无尽功德藏回向。菩萨摩诃萨住此回向,得十种无尽藏。何等为十?所谓:得见佛无尽藏,于一毛孔见阿僧祇诸佛出兴世故;得入法无尽藏,以佛智力观一切法悉入一法故;得忆持无尽藏,受持一切佛所说法无忘失故;得决定慧无尽藏,善知一切佛所说法秘密方便故;得解义趣无尽藏,善知诸法理趣分齐故;得无边悟解无尽藏,以如虚空智通达三世一切法故;得福德无尽藏,充满一切诸众生意不可尽故;得勇猛智觉无尽藏,悉能除灭一切众生愚痴翳故;得决定辩才无尽藏,演说一切佛平等法令诸众生悉解了故;得十力无畏无尽藏,具足一切菩萨所行,以离垢缯而系其顶,至无障碍一切智故。是为十。佛子!菩萨摩诃萨以一切善根回向时,得此十种无尽藏。”

 " fó zǐ!yún hé wéi pú sà mó hē sà suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn huí xiàng?

 尔时,金刚幢菩萨普观十方而说颂言:

 " fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà huò wèi dì wáng lín yù dà guó,wēi dé guǎng bèi,míng zhèn tiān xià,fán zhū yuàn dí mí bù guī shùn,fā hào shī lìng xī yī zhèng fǎ,zhí chí yī gài pǔ yīn wàn fāng,zhōu xíng lǜ tǔ suǒ xiàng wú ài,yǐ lí gòu zēng ér xì qí dǐng,yú fǎ zì zài,jiàn zhě xián fú,bù xíng bù fá,gǎn dé cóng huà yǐ sì shè fǎ shè zhū zhòng shēng,wèi zhuàn lún wáng,yī qiè zhōu gěi。pú sà mó hē sà ān zhù rú shì zì zài gōng dé,yǒu dà juàn shǔ,bù kě jǔ huài,lí zhòng guò shī,jiàn zhě wú yàn,fú dé zhuāng yán,xiāng hǎo yuán mǎn,xíng tǐ zhī fēn jūn diào jù zú huò nà luó yán jiān gù zhī shēn,dà lì chéng jiù,wú néng qū fú dé qīng jìng yè,lí zhū yè zhàng jù zú xiū xíng yī qiè bù shī,huò shī yǐn shí jí zhū shàng wèi,huò shī chē chéng,huò shī yī fú,huò shī huá mánzá xiāngtú xiāngchuáng zuòfáng shè jí suǒ zhù chùshàng miào dēng zhúbìng yuán tāng yàobǎo qìbǎo chēdiào liáng xiàng mǎ,xī jiē yán shì,huān xǐ bù shī。huò yǒu lái qǐ wáng suǒ chǔ zuò,ruò gàiruò sǎn,zhuàng fān bǎo wùzhū zhuāng yán jù,dǐng shàng bǎo guānjì zhōng míng zhū,nǎi zhì wáng wèi,jiē wú suǒ lìn。ruò jiàn zhòng shēng zài láo yù zhōng,shě zhū cái bǎoqī zǐjuàn shǔ,nǎi zhì yǐ shēn jiù bǐ lìng tuō。ruò jiàn yù qiú jiāng yù bèi lù,jí shě qí shēn yǐ dài bǐ mìng。huò jiàn lái qǐ lián fū dǐng fā,huān xǐ shī yǔ yì wú suǒ lìn。yǎněrbíshé,jí yǐ yá chǐtóu dǐngshǒu zúxuè ròugǔ suǐxīn shèngān fèidà chángxiǎo chánghòu píbáo píshǒu zú zhū zhǐlián ròu zhǎo jiǎ,yǐ huān xǐ xīn jìn jiē shī yǔ。huò wèi qiú qǐng wèi zēng yǒu fǎ,tóu shēn ér xià shēn dà huǒ kēng huò wèi hù chí rú lái zhèng fǎ,yǐ shēn rěn shòu yī qiè kǔ dú huò wèi qiú fǎ nǎi zhì yī zì,xī néng biàn shě sì hǎi zhī nèi yī qiè suǒ yǒu。héng yǐ zhèng fǎ huà dǎo qún shēng,lìng xiū shàn xíngshě lí zhū è。ruò jiàn zhòng shēng sǔn bài tā xíng,cí xīn jiù zhī,lìng shě zuì yè。ruò jiàn rú lái chéng zuì zhèng jué,chēng yáng zàn tàn,pǔ shǐ wén zhī。huò shī yú dì,zào lì sēng fāngfáng shèdiàn táng,yǐ wéi zhù chù jí shī tóng pú,gōng chéng zuò yì。huò yǐ zì shēn shī lái qǐ zhě,huò shī yú fú。wèi qiú fǎ gù,huān xǐ yǒng yuè wèi zhòng shēng gù,chéng shì gōng yǎng。huò shě wáng wèichéng yìjù luògōng diànyuán línqī zǐjuàn shǔ,suí suǒ qǐ qiú,xī mǎn qí yuàn。huò shě yī qiè zī shēng zhī wù,pǔ shè wú zhē dà shī zhī huì qí zhōng zhòng shēng zhǒng zhǒng fú tián,huò cóng yuǎn lái,huò cóng jìn lái,huò xián huò yú,huò hǎo huò chǒu,ruò nán ruò nǚrén yǔ fēi rén,xīn xíng bù tóng,suǒ qiú gè yì,děng jiē shī yǔ,xī lìng mǎn zú。fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì shī shí,fā shàn shè xīn,xī yǐ huí xiàng。suǒ wèi: shàn shè sè,suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn shàn shè shòuxiǎngxíngshí,suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn shàn shè wáng wèi,suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn shàn shè juàn shǔ,suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn shàn shè zī jù,suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn shàn shè huì shī,suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn。

 “菩萨成就深心力,普于诸法得自在,以其劝请随喜福,无碍方便善回向。三世所有诸如来,严净佛刹遍世间,所有功德靡不具,回向净刹亦如是。三世所有诸佛法,菩萨皆悉谛思惟,以心摄取无有余,如是庄严诸佛刹。尽于三世所有劫,赞一佛刹诸功德,三世诸劫犹可尽,佛刹功德无穷尽。如是一切诸佛刹,菩萨悉见无有余,总以庄严一佛土,一切佛土悉如是。有诸佛子心清净,悉从如来法化生,一切功德庄严心,一切佛刹皆充满。彼诸菩萨悉具足,无量相好庄严身,辩才演说遍世间,譬如大海无穷尽。菩萨安住诸三昧,一切所行皆具足,其心清净无与等,光明普照十方界。如是无余诸佛刹,此诸菩萨皆充满,未曾忆念声闻乘,亦复不求缘觉道。菩萨如是心清净,善根回向诸群生,普欲令其成正道,具足了知诸佛法。十方所有众魔怨,菩萨威力悉摧破,勇猛智慧无能胜,决定修行究竟法。菩萨以此大愿力,所有回向无留碍,入于无尽功德藏,去来现在常无尽。菩萨善观诸行法,了达其性不自在,既知诸法性如是,不妄取业及果报。无有色法无色法,亦无有想无无想,有法无法皆悉无,了知一切无所得。一切诸法因缘生,体性非有亦非无,而于因缘及所起,毕竟于中无取著。一切众生语言处,于中毕竟无所得,了知名相皆分别,明解诸法悉无我。如众生性本寂灭,如是了知一切法,三世所摄无有余,刹及诸业皆平等。以如是智而回向,随其悟解福业生,此诸福相亦如解,岂复于中有可得?如是回向心无垢,永不称量诸法性,了达其性皆非性,不住世间亦不出。一切所行众善业,悉以回向诸群生,莫不了达其真性,所有分别皆除遣。所有一切虚妄见,悉皆弃舍无有余,离诸热恼恒清凉,住于解脱无碍地。菩萨不坏一切法,亦不灭坏诸法性,解了诸法犹如响,悉于一切无所著。了知三世诸众生,悉从因缘和合起,亦知心乐及习气,未曾灭坏一切法。了达业性非是业,而亦不违诸法相,又亦不坏业果报,说诸法性从缘起。了知众生无有生,亦无众生可流转,无实众生而可说,但依世俗假宣示。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà suí suǒ shī wù wú liàng wú biān,yǐ bǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,qí xīn qīng jìng,yú suǒ shī wù wú tānwú zhewú suǒ gù lìn,jù zú xíng shī yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì huì shí,xīn wú zhàng ài,le zhī shí xìng,wú suǒ tān zhe,dàn lè fǎ xǐ chū lí zhī shí zhì huì chōng mǎn,yǐ fǎ jiān zhù,shè qǔ shàn gēn,fǎ shēnzhì shēn qīng jìng yóu xíng āi mǐn zhòng shēng,wèi zuò fú tián,xiàn shòu tuán shí。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà ruò shī yǐn shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,yī jīng yī qín xiū xí,jù pú sà dào duàn shì kě ài,cháng qiú fú zhì lí yù jìng jiè,dé fǎ xǐ lè cóng qīng jìng fǎ ér shēng qí shēn,cháng yǐ sān mèi tiáo shè qí xīn rù zhì huì hǎi,xìng dà fǎ yún,zhù dà fǎ yǔ。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī zhǒng zhǒng qīng jìng shàng wèi。suǒ wèi: xīnsuānxiándàn,jí yǐ gānkǔ。zhǒng zhǒng zhū wèi rùn zé jù zú,néng lìng sì dà ān yǐn tiáo hé,jī tǐ yíng mǎn,qì lì qiáng zhuàng,qí xīn qīng jìng cháng dé huān xǐ yàn jǔ zhī shí,bù kài bù nì zhū gēn míng lì,nèi cáng chōng shí dú bù néng qīn,bìng bù néng shāng shǐ zhōng wú huàn,yǒng dé ān lè。yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,gān lù chōng mǎn yuàn yī qiè zhòng shēng de fǎ zhì wèi,le zhī yī qiè zhū wèi yè yòng yuàn yī qiè zhòng shēng de wú liàng fǎ wèi,le dá fǎ jiè,ān zhù shí jì dà fǎ chéng zhōng yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dà fǎ yún,zhōu biàn fǎ jiè pǔ yǔ fǎ yǔ,jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng yuàn yī qiè zhòng shēng de shèng zhì wèi,wú shàng fǎ xǐ chōng mǎn shēn xīn yuàn yī qiè zhòng shēng de wú tān zhe yī qiè shàng wèi,bù rǎn shì jiān yī qiè zhū wèi,cháng qín xiū xí yī qiè fó fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng de yī fǎ wèi,le zhū fó fǎ xī wú chā bié yuàn yī qiè zhòng shēng de zuì shèng wèi,chéng yī qiè zhì zhōng wú tuì zhuǎn yuàn yī qiè zhòng shēng de rù zhū fú wú yì fǎ wèi,xī néng fēn bié yī qiè zhū gēn yuàn yī qiè zhòng shēng fǎ wèi zēng yì,cháng dé mǎn zú wú ài fó fǎ。jiē xī jù zú wú ài zhì shēn gù。

 “佛子!云何为菩萨摩诃萨随顺坚固一切善根回向?

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà shī chē chéng shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,chéng yú dà chéngbù kě huài chéngzuì shèng chéngzuì shàng chéngsù jí chéngdà lì chéngfú dé jù zú chéngchū shì jiān chéngchū shēng wú liàng zhū pú sà chéng。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī yī shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,shě lí xié dào lù xíng è fǎ,yán sè rùn zé,pí fū xì ruǎn,chéng jiù zhū fú dì yī zhī lè,dé zuì qīng jìng yī qiè zhǒng zhì。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà cháng yǐ zhǒng zhǒng míng huá bù shī,suǒ wèi: wēi miào xiāng huázhǒng zhǒng sè huáwú liàng qí miào huáshàn jiàn huákě xǐ lè huáyī qiè shí huátiān huárén huáshì suǒ zhēn ài huáshén fēn fù yuè yì huá。yǐ rú shì děng wú liàng miào huá,gōng yǎng yī qiè xiàn zài zhū fú,jí fú miè hòu suǒ yǒu tǎ miào,huò yǐ gōng yǎng shuō fǎ zhī rén,huò yǐ gōng yǎng bǐ qiū sēng bǎoyī qiè pú sàzhū shàn zhī shíshēng wéndú juéfù mǔzōng qīn,xià zhì zì shēn jí yú yī qiè pín qiónggū lù。bù shī zhī shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,xī néng kāi fū yī qiè zhū fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé rú fú,jiàn zhě huān xǐ,xīn wú yàn zú yuàn yī qiè zhòng shēng suǒ jiàn shùn qiè,xīn wú dòng luàn yuàn yī qiè zhòng shēng jù xíng guǎng dà qīng jìng zhī yè yuàn yī qiè zhòng shēng cháng niàn shàn yǒu,xīn wú biàn yì yuàn yī qiè zhòng shēng rú ā jiā tuó yào,néng chú yī qiè fán nǎo zhòng dú yuàn yī qiè zhòng shēng chéng mǎn dà yuàn,jiē xī dé wèi wú shàng zhì wáng yuàn yī qiè zhòng shēng zhì huì rì guāng pò yú chī àn yuàn yī qiè zhòng shēng pú tí jìng yuè zēng zhǎng mǎn zú yuàn yī qiè zhòng shēng rù dà bǎo zhōu jiàn shàn zhī shí,jù zú chéng jiù yī qiè shàn gēn。wèi lìng zhòng shēng jiē dé qīng jìng wú ài zhì gù。

 “佛子!此菩萨摩诃萨或为帝王临御大国,威德广被,名震天下,凡诸怨敌靡不归顺,发号施令悉依正法,执持一盖溥荫万方,周行率土所向无碍,以离垢缯而系其顶,于法自在,见者咸伏,不刑不罚,感德从化;以四摄法摄诸众生,为转轮王,一切周给。菩萨摩诃萨安住如是自在功德,有大眷属,不可沮坏,离众过失,见者无厌,福德庄严,相好圆满,形体肢分均调具足;获那罗延坚固之身,大力成就,无能屈伏;得清净业,离诸业障;具足修行一切布施,或施饮食及诸上味,或施车乘,或施衣服,或施华鬘、杂香、涂香、床座、房舍及所住处、上妙灯烛、病缘汤药、宝器、宝车、调良象马,悉皆严饰,欢喜布施。或有来乞王所处座,若盖、若伞,幢幡宝物、诸庄严具,顶上宝冠、髻中明珠,乃至王位,皆无所吝。若见众生在牢狱中,舍诸财宝、妻子、眷属,乃至以身救彼令脱。若见狱囚将欲被戮,即舍其身以代彼命。或见来乞连肤顶发,欢喜施与亦无所吝。眼、耳、鼻、舌,及以牙齿、头顶、手足、血肉、骨髓、心肾、肝肺、大肠、小肠、厚皮、薄皮、手足诸指、连肉爪甲,以欢喜心尽皆施与。或为求请未曾有法,投身而下深大火坑;或为护持如来正法,以身忍受一切苦毒;或为求法乃至一字,悉能遍舍四海之内一切所有。恒以正法化导群生,令修善行、舍离诸恶。若见众生损败他形,慈心救之,令舍罪业。若见如来成最正觉,称扬赞叹,普使闻知。或施于地,造立僧坊、房舍、殿堂,以为住处;及施僮仆,供承作役。或以自身施来乞者,或施于佛。为求法故,欢喜踊跃;为众生故,承事供养。或舍王位、城邑、聚落、宫殿、园林、妻子、眷属,随所乞求,悉满其愿。或舍一切资生之物,普设无遮大施之会;其中众生种种福田,或从远来,或从近来,或贤或愚,或好或丑,若男若女、人与非人,心行不同,所求各异,等皆施与,悉令满足。佛子!菩萨摩诃萨如是施时,发善摄心,悉以回向。所谓:善摄色,随顺坚固一切善根;善摄受、想、行、识,随顺坚固一切善根;善摄王位,随顺坚固一切善根;善摄眷属,随顺坚固一切善根;善摄资具,随顺坚固一切善根;善摄惠施,随顺坚固一切善根。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī mán shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,jiàn zhě qīn tàn,jiàn zhě qīn shàn,jiàn zhě ài lè,jiàn zhě kě yǎng,jiàn zhě chú yōu,jiàn zhě shēng xǐ,jiàn zhě lí è,jiàn zhě cháng dé qīn jìn yú fú,jiàn zhě qīng jìng huò yī qiè zhì。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī xiāng shí,dé bù quē jièbù zá jièbù wū jièwú huǐ jièlí chán jièwú rè jièwú fàn jièwú biān jièchū shì jièpú sà bō luó mì jiè yuàn yī qiè zhòng shēng yǐ shì jiè gù,jiē dé chéng jiù zhū fú jiè shēn。wèi lìng zhòng shēng xī dé yuán mǎn wú ài jiè yùn gù。

 “佛子!菩萨摩诃萨随所施物无量无边,以彼善根如是回向,所谓:‘以上妙食施众生时,其心清净,于所施物无贪、无著、无所顾吝,具足行施;愿一切众生得智慧食,心无障碍,了知食性,无所贪著,但乐法喜出离之食;智慧充满,以法坚住,摄取善根,法身、智身清净游行;哀愍众生,为作福田,现受抟食。’是为菩萨摩诃萨布施食时善根回向。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà shī tú xiāng shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,xī néng huì shě yī qiè suǒ yǒu yuàn yī qiè zhòng shēng jiè xiāng pǔ xūn,dé yú rú lái jiū jìng jìng jiè yuàn yī qiè zhòng shēng rěn xiāng pǔ xūn,lí yú yī qiè xiǎn hài zhī xīn yuàn yī qiè zhòng shēng yī jīng yī jìn xiāng pǔ xūn,cháng fú dà chéng yī jīng yī jìn jiǎ zhòu yuàn yī qiè zhòng shēng dìng xiāng pǔ xūn,ān zhù zhū fú xiàn qián sān mèi yuàn yī qiè zhòng shēng huì xiāng pǔ xūn,yī niàn dé chéng wú shàng zhì wáng yuàn yī qiè zhòng shēng fǎ xiāng pǔ xūn,yú wú shàng fǎ dé wú suǒ wèi yuàn yī qiè zhòng shēng dé xiāng pǔ xūn,chéng jiù yī qiè dà gōng dé zhì yuàn yī qiè zhòng shēng pú tí xiāng pǔ xūn,dé fú shí lì dào yú bǐ àn yuàn yī qiè zhòng shēng qīng jìng bái fǎ miào xiāng pǔ xūn,yǒng miè yī qiè bù shàn zhī fǎ。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà shī chuáng zuò shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,zhèng dà zhì huì yuàn yī qiè zhòng shēng de xián shèng chuáng zuò,shě fán fū yì,zhù pú tí xīn yuàn yī qiè zhòng shēng de ān lè chuáng zuò,yǒng lí yī qiè shēng sǐ kǔ nǎo yuàn yī qiè zhòng shēng de jiū jìng chuáng zuò,dé jiàn zhū fú zì zài shén tōng yuàn yī qiè zhòng shēng de píng děng chuáng zuò,héng pǔ xūn xiū yī qiè shàn fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng de zuì shèng chuáng zuò,jù qīng jìng yè,shì wú yǔ děng yuàn yī qiè zhòng shēng de ān yǐn chuáng zuò,zhèng zhēn shí fǎ,jù zú jiū jìng yuàn yī qiè zhòng shēng de qīng jìng chuáng zuò,xiū xí rú lái jìng zhì jìng jiè yuàn yī qiè zhòng shēng de ān zhù chuáng zuò,dé shàn zhī shí cháng suí fù hù yuàn yī qiè zhòng shēng de shī zi chuáng zuò,cháng rú rú lái yòu xié ér wò。wèi lìng zhòng shēng xiū xí zhèng niànshàn hù zhū gēn gù。

 “佛子!菩萨摩诃萨若施饮时,以此善根如是回向,所谓:‘愿一切众生饮法味水,一精一勤修习,具菩萨道;断世渴爱,常求佛智;离欲境界,得法喜乐;从清净法而生其身,常以三昧调摄其心;入智慧海,兴大法云,霔大法雨。’是为菩萨摩诃萨布施饮时善根回向。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà shī fáng shè shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,yī jīng yī qín xiū xí yī qiè gōng dé ān zhù shén shēn sān mèi jìng jiè,shě lí yī qiè zhù chù zhí zhuó le zhū zhù chù jiē wú suǒ yǒu,lí zhū shì jiān zhù yī qiè zhì shè qǔ yī qiè zhū fú suǒ zhù,zhù jiū jìng dào ān lè zhù chù héng zhù dì yī qīng jìng shàn gēn,zhōng bù shě lí fú wú shàng zhù。suí qí suǒ yīng,sī wéi jiù hù gù。

 “佛子!菩萨摩诃萨布施种种清净上味。所谓:辛、酸、咸、淡,及以甘、苦。种种诸味润泽具足,能令四大安隐调和,肌体盈满,气力强壮,其心清净常得欢喜;咽咀之时,不欬不逆;诸根明利,内藏充实;毒不能侵,病不能伤;始终无患,永得安乐。以此善根如是回向,所谓:‘愿一切众生得最上味,甘露充满;愿一切众生得法智味,了知一切诸味业用;愿一切众生得无量法味,了达法界,安住实际大法城中;愿一切众生作大法云,周遍法界普雨法雨,教化调伏一切众生;愿一切众生得胜智味,无上法喜充满身心;愿一切众生得无贪著一切上味,不染世间一切诸味,常勤修习一切佛法;愿一切众生得一法味,了诸佛法悉无差别;愿一切众生得最胜味,乘一切智终无退转;愿一切众生得入诸佛无异法味,悉能分别一切诸根;愿一切众生法味增益,常得满足无碍佛法。’是为菩萨摩诃萨布施味时善根回向;为令一切众生勤修福德,皆悉具足无碍智身故。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà shī zhù chù shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,qí xīn ān lè yuàn yī qiè zhòng shēng yī rú lái zhù,yī dà zhì zhù,yī shàn zhì shí zhù,yī zūn shèng zhù,yī shàn xíng zhù,yī dà cí zhù,yī dà bēi zhù,yī liù bō luó mì zhù,yī dà pú tí xīn zhù,yī yī qiè pú sà dào zhù。wèi lìng yī qiè fú dé qīng jìng gù,jiū jìng qīng jìng gù,zhì qīng jìng gù,dào qīng jìng gù,fǎ qīng jìng gù,jiè qīng jìng gù,zhì yuè qīng jìng gù,xìn jiě qīng jìng gù,yuàn qīng jìng gù,yī qiè shén tōng gōng dé qīng jìng gù。

 “佛子!菩萨摩诃萨施车乘时,以诸善根如是回向,所谓:‘愿一切众生皆得具足一切智乘,乘于大乘、不可坏乘、最胜乘、最上乘、速疾乘、大力乘、福德具足乘、出世间乘、出生无量诸菩萨乘。’是为菩萨摩诃萨施车乘时善根回向。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà shī zhū dēng míng,suǒ wèi: sū dēngyóu dēngbǎo dēngmó ní dēngqī dēnghuǒ dēngshěn shuǐ dēngzhān tán dēngyī qiè xiāng dēngwú liàng sè guāng dēng。shī rú shì děng wú liàng dēng shí,wèi yù lì yì yī qiè zhòng shēng,wèi yù shè shòu yī qiè zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,pǔ zhào yī qiè zhū fú zhèng fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng de qīng jìng guāng,zhào jiàn shì jiān jí wēi xì sè yuàn yī qiè zhòng shēng de lí yì guāng,le zhòng shēng jiè kōng wú suǒ yǒu yuàn yī qiè zhòng shēng de wú biān guāng,shēn chū miào guāng pǔ zhào yī qiè yuàn yī qiè zhòng shēng de pǔ zhào guāng,yú zhū fó fǎ xīn wú tuì zhuǎn yuàn yī qiè zhòng shēng de fú jìng guāng,yī qiè shā zhōng xī jiē xiǎn xiàn yuàn yī qiè zhòng shēng de wú ài guāng,yī guāng biàn zhào yī qiè fǎ jiè yuàn yī qiè zhòng shēng de wú duàn guāng,zhào zhū fú shā guāng míng bù duàn yuàn yī qiè zhòng shēng de zhì chuáng guāng,pǔ zhào shì jiān yuàn yī qiè zhòng shēng de wú liàng sè guāng,zhào yī qiè shā shì xiàn shén lì。wèi yù lì yì yī qiè zhòng shēng,ān lè yī qiè zhòng shēng gù,yǐ cǐ shàn gēn suí zhú zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn shè shòu zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn fēn bù zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn cí mǐn zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn fù yù zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn jiù hù zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn chōng mǎn zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn yuán niàn zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn děng yì zhòng shēng,yǐ cǐ shàn gēn guān chá zhòng shēng。shì wèi pú sà mó hē sà shī dēng míng shí shàn gēn huí xiàng,rú shì huí xiàng wú yǒu zhàng ài,pǔ lìng zhòng shēng zhù shàn gēn zhōng。

 “佛子!菩萨摩诃萨布施衣时,以诸善根如是回向,所谓:‘愿一切众生得惭愧衣以覆其身,舍离邪道露形恶法,颜色润泽,皮肤细软,成就诸佛第一之乐,得最清净一切种智。’是为菩萨摩诃萨布施衣时善根回向。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà shī tāng yào shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,jiū jìng dé chū yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng lí bìng shēn,dé rú lái shēn yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dà liáng yào,miè chú yī qiè bù shàn zhī bìng yuàn yī qiè zhòng shēng chéng ā jiā tuó yào,ān zhù pú sà bù tuì zhuǎn dì yuàn yī qiè zhòng shēng chéng rú lái yào,néng bá yī qiè fán nǎo dú jiàn yuàn yī qiè zhòng shēng qīn jìn xián shèng,miè zhū fán nǎo,xiū qīng jìng xíng yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dà yào wáng,yǒng chú zhòng bìng,bù lìng zhòng fā yuàn yī qiè zhòng shēng zuò bù huài yào shù,xī néng jiù liáo yī qiè zhòng shēng yuàn yī qiè zhòng shēng de yī qiè zhì guāng,chū zhòng bìng jiàn yuàn yī qiè zhòng shēng shàn jiě shì jiān fāng yào zhī fǎ,suǒ yǒu jí bìng wèi qí jiù liáo。wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǒng lí zhòng bìng gù,jiū jìng ān yǐn gù,jiū jìng qīng jìng gù,rú fú wú bìng gù,bá chú yī qiè bìng jiàn gù,dé wú jìn jiān gù shēn gù,dé jīn gāng wéi shān suǒ bù huài shēn gù,dé jiān gù mǎn zú lì gù,dé yuán mǎn bù kě duó fú lè gù,dé yī qiè fú zì zài jiān gù shēn gù,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng。

 “佛子!菩萨摩诃萨常以种种名华布施,所谓:微妙香华、种种色华、无量奇妙华、善见华、可喜乐华、一切时华、天华、人华、世所珍爱华、甚芬馥悦意华。以如是等无量妙华,供养一切现在诸佛,及佛灭后所有塔庙,或以供养说法之人,或以供养比丘僧宝、一切菩萨、诸善知识、声闻、独觉、父母、宗亲,下至自身及余一切贫穷、孤露。布施之时,以诸善根如是回向,所谓:‘愿一切众生皆得诸佛三昧之华,悉能开敷一切诸法;愿一切众生皆得如佛,见者欢喜,心无厌足;愿一切众生所见顺惬,心无动乱;愿一切众生具行广大清净之业;愿一切众生常念善友,心无变异;愿一切众生如阿伽陀药,能除一切烦恼众毒;愿一切众生成满大愿,皆悉得为无上智王;愿一切众生智慧日光破愚痴暗;愿一切众生菩提净月增长满足;愿一切众生入大宝洲见善知识,具足成就一切善根。’是为菩萨摩诃萨布施华时善根回向,为令众生皆得清净无碍智故。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà xī néng huì shī yī qiè qì wù。suǒ wèi: huáng jīn qì chéng mǎn zá bǎo,bái yín qì shèng zhòng miào bǎo,liú lí qì shèng zhǒng zhǒng bǎo,bō lí qì chéng mǎn wú liàng bǎo zhuāng yán jù,chē qú qì shèng chì zhēn zhū,mǎ nǎo qì chéng mǎn shān hú mó ní zhū bǎo,bái yù qì shèng zhòng měi shí,zhān tán qì shèng tiān yī fú,jīn gāng qì shèng zhòng miào xiāng。wú liàng wú shù zhǒng zhǒng bǎo qì,shèng wú liàng wú shù zhǒng zhǒng zhòng bǎo,huò shī zhū fú,xìn fó fú tián bù sī yì gù huò shī pú sà,zhī shàn zhī shí nán zhí yù gù huò shī shèng sēng,wèi lìng fó fǎ jiǔ zhù shì gù huò shī shēng wén jí pì zhī fó,yú zhū shèng rén shēng jìng xìn gù huò shī fù mǔ,wèi zūn zhòng gù huò shī shī zhǎng,wèi héng yòu huì,lìng yī shèng jiào xiū gōng dé gù huò shī xià lièpín qiónggū lù,dà cídà bēi ài yǎn děng shì zhū zhòng shēng gù zhuān yì mǎn zú qùláijīn shì yī qiè pú sà tán bō luó mì gù yǐ yī qiè wù pǔ shī yī qiè,zhōng bù yàn shě zhū zhòng shēng gù。rú shì shī shí,yú qí shī wù jí yǐ shòu zhě,jiē wú suǒ zhe。pú sà mó hē sà yǐ rú shì děng zhǒng zhǒng bǎo qì shèng wú liàng bǎo ér bù shī shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,niàn lì guǎng dà,xī néng shòu chí shìchū shì jiān yī qiè jīng shū,wú yǒu wàng shī yuàn yī qiè zhòng shēng chéng qīng jìng qì,néng wù zhū fú shén shēn zhèng fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng chéng wú shàng bǎo qì,xī néng shòu chí sān shì fó fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù rú lái guǎng dà fǎ qì,yǐ bù huài xìn shè shòu sān shì fú pú tí fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù zuì shèng bǎo zhuāng yán qì,zhù dà wēi dé pú tí zhī xīn yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù gōng dé suǒ yī chù qì,yú zhū rú lái wú liàng zhì huì shēng jìng xìn jiě yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù qù rù yī qiè zhì qì,jiū jìng rú lái wú ài jiě tuō yuàn yī qiè zhòng shēng de jǐn wèi lái jié pú sà xíng qì,néng lìng zhòng shēng pǔ jiē ān zhù yī qiè zhì lì yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù sān shì zhū fú zhǒng xìng shèng gōng dé qì,yī qiè zhū fú miào yīn suǒ shuō xī néng shòu chí yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù róng nà jǐn fǎ jièxū kōng jièyī qiè shì jiè yī qiè rú lái zhòng huì dào chǎng qì,wèi dà zhàng fū zàn shuō zhī shǒu,quàn qǐng zhū fú zhuǎn zhèng fǎ lún。wèi yù pǔ lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé yuán mǎn pǔ xián pú sà xíng yuàn qì gù。"

 “佛子!菩萨摩诃萨布施鬘时,以诸善根如是回向,所谓:‘愿一切众生人所乐见,见者钦叹,见者亲善,见者爱乐,见者渴仰,见者除忧,见者生喜,见者离恶,见者常得亲近于佛,见者清净获一切智。’是为菩萨摩诃萨布施鬘时善根回向。


 “佛子!菩萨摩诃萨布施香时,以诸善根如是回向:‘愿一切众生具足戒香,得不缺戒、不杂戒、不污戒、无悔戒、离缠戒、无热戒、无犯戒、无边戒、出世戒、菩萨波罗蜜戒;愿一切众生以是戒故,皆得成就诸佛戒身。’是为菩萨摩诃萨布施香时善根回向,为令众生悉得圆满无碍戒蕴故。

 “佛子!菩萨摩诃萨施涂香时,以诸善根如是回向,所谓:‘愿一切众生施香普熏,悉能惠舍一切所有;愿一切众生戒香普熏,得于如来究竟净戒;愿一切众生忍香普熏,离于一切险害之心;愿一切众生一精一进香普熏,常服大乘一精一进甲胄;愿一切众生定香普熏,安住诸佛现前三昧;愿一切众生慧香普熏,一念得成无上智王;愿一切众生法香普熏,于无上法得无所畏;愿一切众生德香普熏,成就一切大功德智;愿一切众生菩提香普熏,得佛十力到于彼岸;愿一切众生清净白法妙香普熏,永灭一切不善之法。’是为菩萨摩诃萨施涂香时善根回向。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章