中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

十回向品·十(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 十回向品·十拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shí huí xiàng pǐn shí

十回向品·十

 " fó zǐ!yún hé wéi pú sà mó hē sà děng fǎ jiè wú liàng huí xiàng?

 “佛子!云何为菩萨摩诃萨等法界无量回向?

 " fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yǐ lí gòu zēng ér xì qí dǐng,zhù fǎ shī wèi,guǎng xíng fǎ shī,qǐ dà cí bēi ān lì zhòng shēng,yú pú tí xīn cháng xíng ráo yì wú yǒu xiū xī yǐ pú tí xīn zhǎng yǎng shàn gēn,wèi zhū zhòng shēng zuò diào yù shī,shì zhū zhòng shēng yī qiè zhì dào wèi zhū zhòng shēng zuò fǎ cáng rì,shàn gēn guāng míng pǔ zhào yī qiè yú zhū zhòng shēng qí xīn píng děng,xiū zhū shàn xíng wú yǒu xiū xī xīn jìng wú rǎn,zhì huì zì zài,bù shě yī qiè shàn gēn dào yè zuò zhū zhòng shēng dà zhì shāng zhǔ,pǔ lìng dé rù ān yǐn zhèng dào wèi zhū zhòng shēng ér zuò dǎo shǒu,lìng xiū yī qiè shàn gēn fǎ xíng wèi zhū zhòng shēng zuò bù kě huài jiān gù shàn yǒu,lìng qí shàn gēn zēng cháng chéng jiù。

 “佛子!此菩萨摩诃萨以离垢缯而系其顶,住法师位,广行法施,起大慈悲安立众生,于菩提心常行饶益无有休息;以菩提心长养善根,为诸众生作调御师,示诸众生一切智道;为诸众生作法藏日,善根光明普照一切;于诸众生其心平等,修诸善行无有休息;心净无染,智慧自在,不舍一切善根道业;作诸众生大智商主,普令得入安隐正道;为诸众生而作导首,令修一切善根法行;为诸众生作不可坏坚固善友,令其善根增长成就。

 " fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yǐ fǎ shī wéi shǒu,fā shēng yī qiè qīng jìng bái fǎ,shè shòu qù xiàng yī qiè zhì xīn,shū shèng yuàn lì jiū jìng jiān gù chéng jiù zēng yì,jù dà wēi dé,yī shàn zhī shí,xīn wú chǎn kuáng,sī wéi guān chá yī qiè zhì mén wú biān jìng jiè。chéng jiùzēng zhǎng guǎng dà wú ài yī qiè jìng jiè yuàn dé yú fú zhèng jiào zhī zhōng,nǎi zhì tīng wén yī jùyī jì shòu chí yǎn shuō yuàn dé yì niàn yǔ fǎ jiè děng wú liàng wú biān yī qiè shì jiè qùláixiàn zài yī qiè zhū fú,jì yì niàn yǐ,xiū pú sà xíng。yòu yuàn yǐ cǐ niàn fó shàn gēn,wèi yī zhòng shēng yú yī shì jiè jǐn wèi lái jié xiū pú sà xíng rú yú yī shì jiè,jǐn fǎ jièxū kōng jièyī qiè shì jiè jiē yì rú shì rú wèi yī zhòng shēng,wèi yī qiè zhòng shēng yì fù rú shì。yǐ shàn fāng biàn,yī yī jiē wèi jǐn wèi lái jié dà shì zhuāng yán,zhōng wú lí fú shàn zhī shí xiǎng,cháng jiàn zhū fú xiàn zài qí qián,wú yǒu yī fú chū xìng yú shì bù dé qīn jìn。yī qiè zhū fú jí zhū pú sà suǒ zàn suǒ shuō qīng jìng fàn xíng,shì yuàn xiū xíng,xī lìng yuán mǎn,suǒ wèi: bù pò fàn xíngbù quē fàn xíngbù zá fàn xíngwú diàn fàn xíngwú shī fàn xíngwú néng bì fàn xíngfú suǒ zàn fàn xíngwú suǒ yī fàn xíngwú suǒ de fàn xíngzēng yì pú sà qīng jìng fàn xíngsān shì zhū fú suǒ xíng fàn xíngwú ài fàn xíngwú zhe fàn xíngwú zhēng fàn xíngwú miè fàn xíngān zhù fàn xíngwú bǐ fàn xíngwú dòng fàn xíngwú luàn fàn xíngwú huì fàn xíng。pú sà mó hē sà ruò néng wéi jǐ xiū xíng rú shì qīng jìng fàn xíng,zé néng pǔ wèi yī qiè zhòng shēng,lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé ān zhù lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé kāi xiǎo lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé chéng jiù lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé qīng jìng lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé wú gòu lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé zhào míng lìng yī qiè zhòng shēng lí zhū chén rǎn lìng yī qiè zhòng shēng wú zhū zhàng yì lìng yī qiè zhòng shēng lí zhū rè nǎo lìng yī qiè zhòng shēng lí zhū chán fù lìng yī qiè zhòng shēng yǒng lí zhū è lìng yī qiè zhòng shēng wú zhū nǎo hài,bì jìng qīng jìng。hé yǐ gù?pú sà mó hē sà zì yú fàn xíng bù néng qīng jìng,bù néng lìng tā ér dé qīng jìng zì yú fàn xíng ér yǒu tuì zhuǎn,bù néng lìng tā wú yǒu tuì zhuǎn zì yú fàn xíng ér yǒu shī huài,bù néng lìng tā wú yǒu shī huài zì yú fàn xíng ér yǒu yuǎn lí,bù néng lìng tā cháng bù yuǎn lí zì yú fàn xíng ér yǒu xiè dài,bù néng lìng tā bù shēng xiè dài zì yú fàn xíng bù shēng xìn jiě,bù néng lìng tā xīn shēng xìn jiě zì yú fàn xíng ér bù ān zhù,bù néng lìng tā ér dé ān zhù zì yú fàn xíng ér bù zhèng rù,bù néng lìng tā xīn dé zhèng rù zì yú fàn xíng ér yǒu fàng shě,bù néng lìng tā héng bù fàng shě zì yú fàn xíng ér yǒu sàn dòng,bù néng lìng tā xīn bù sàn dòng。hé yǐ gù?pú sà mó hē sà zhù wú dào xíng,shuō wú dào fǎ,suǒ yán chéng shí,rú shuō xiū xíng,jìng shēnkǒuyì,lí zhū zá rǎn,zhù wú ài xíng,miè yī qiè zhàng。pú sà mó hē sà zì dé jìng xīn,wèi tā yǎn shuō qīng jìng xīn fǎ zì xiū hé rěn,yǐ zhū shàn gēn diào fú qí xīn,lìng tā hé rěn,yǐ zhū shàn gēn diào fú qí xīn zì lí yí huǐ,yì lìng tā rén yǒng lí yí huǐ zì dé jìng xìn,yì lìng tā dé bù huài jìng xìn zì zhù zhèng fǎ,yì lìng zhòng shēng ān zhù zhèng fǎ。

 “佛子!此菩萨摩诃萨以法施为首,发生一切清净白法,摄受趣向一切智心,殊胜愿力究竟坚固;成就增益,具大威德,依善知识,心无谄诳,思惟观察一切智门无边境界。以此善根如是回向:‘愿得修习、成就、增长广大无碍一切境界;愿得于佛正教之中,乃至听闻一句、一偈受持演说;愿得忆念与法界等无量无边一切世界去、来、现在一切诸佛,既忆念已,修菩萨行。又愿以此念佛善根,为一众生于一世界尽未来劫修菩萨行;如于一世界,尽法界、虚空界、一切世界皆亦如是;如为一众生,为一切众生亦复如是。以善方便,一一皆为尽未来劫大誓庄严,终无离佛善知识想,常见诸佛现在其前,无有一佛出兴于世不得亲近。一切诸佛及诸菩萨所赞所说清净梵行,誓愿修行,悉令圆满,所谓:不破梵行、不缺梵行、不杂梵行、无玷梵行、无失梵行、无能蔽梵行、佛所赞梵行、无所依梵行、无所得梵行、增益菩萨清净梵行、三世诸佛所行梵行、无碍梵行、无著梵行、无诤梵行、无灭梵行、安住梵行、无比梵行、无动梵行、无乱梵行、无恚梵行。’

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ shēng shàn gēn rú shì huí xiàng,pǔ wèi zhòng shēng fēn bié jiě shuō,jiē lìng huān xǐ,xīn dé mǎn zú,cuī miè yī qiè wài dào yì lùn。yuàn wǒ néng wéi yī qiè zhòng shēng yǎn shuō sān shì zhū fó fǎ hǎi,yú yī yī fǎ shēng qǐyī yī fǎ yì lǐyī yī fǎ míng yányī yī fǎ ān lìyī yī fǎ jiě shuōyī yī fǎ xiǎn shìyī yī fǎ mén hùyī yī fǎ wù rùyī yī fǎ guān cháyī yī fǎ fēn wèi,xī dé wú biān wú jìn fǎ cáng,huò wú suǒ wèi,jù sì biàn cái,guǎng wéi zhòng shēng fēn bié jiě shuō,qióng wèi lái jì ér wú yǒu jǐn。wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng lì shèng zhì yuàn,chū shēng wú àiwú miù shī biàn wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng jiē shēng huān xǐ,wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù yī qiè jìng fǎ guāng míng,suí qí lèi yīn,yǎn shuō wú duàn: wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng shēn xìn huān xǐ,zhù yī qiè zhì,biàn le zhū fǎ,bǐ wú mí huò,zuò shì niàn yán: wǒ dāng pǔ yú yī qiè shì jiè,wèi zhū zhòng shēng yī jīng yī qín xiū xí,dé biàn fǎ jiè wú liàng zì zài shēn,dé biàn fǎ jiè wú liàng guǎng dà xīn,jù děng fǎ jiè wú liàng qīng jìng yīn shēng,xiàn děng fǎ jiè wú liàng zhòng huì dào chǎng,xiū děng fǎ jiè wú liàng pú sà yè,dé děng fǎ jiè wú liàng pú sà zhù,zhèng děng fǎ jiè wú liàng pú sà píng děng,xué děng fǎ jiè wú liàng pú sà fǎ,zhù děng fǎ jiè wú liàng pú sà xíng,rù děng fǎ jiè wú liàng pú sà huí xiàng。wèi lìng zhòng shēng xī dé chéng jiù yī qiè zhì gù。

 “佛子!菩萨摩诃萨若能为己修行如是清净梵行,则能普为一切众生,令一切众生皆得安住;令一切众生皆得开晓;令一切众生皆得成就;令一切众生皆得清净;令一切众生皆得无垢;令一切众生皆得照明;令一切众生离诸尘染;令一切众生无诸障翳;令一切众生离诸热恼;令一切众生离诸缠缚;令一切众生永离诸恶;令一切众生无诸恼害,毕竟清净。何以故?菩萨摩诃萨自于梵行不能清净,不能令他而得清净;自于梵行而有退转,不能令他无有退转;自于梵行而有失坏,不能令他无有失坏;自于梵行而有远离,不能令他常不远离;自于梵行而有懈怠,不能令他不生懈怠;自于梵行不生信解,不能令他心生信解;自于梵行而不安住,不能令他而得安住;自于梵行而不证入,不能令他心得证入;自于梵行而有放舍,不能令他恒不放舍;自于梵行而有散动,不能令他心不散动。何以故?菩萨摩诃萨住无倒行,说无倒法,所言诚实,如说修行,净身、口、意,离诸杂染,住无碍行,灭一切障。菩萨摩诃萨自得净心,为他演说清净心法;自修和忍,以诸善根调伏其心,令他和忍,以诸善根调伏其心;自离疑悔,亦令他人永离疑悔;自得净信,亦令他得不坏净信;自住正法,亦令众生安住正法。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,diào fú děng fǎ jiè wú liàng zhòng shēng,zhù chí děng fǎ jiè wú liàng fú shā,zhèng děng fǎ jiè wú liàng pú sà zhì,huò děng fǎ jiè wú liàng wú suǒ wèi,chéng děng fǎ jiè wú liàng zhū pú sà tuó luó ní,dé děng fǎ jiè wú liàng zhū pú sà bù sī yì zhù,jù děng fǎ jiè wú liàng gōng dé,mǎn děng fǎ jiè wú liàng lì yì zhòng shēng shàn gēn yòu yuàn yǐ cǐ shàn gēn gù,lìng wǒ dé fú dé píng děngzhì huì píng děnglì píng děngwú wèi píng děngqīng jìng píng děngzì zài píng děngzhèng jué píng děngshuō fǎ píng děngyì píng děngjué dìng píng děngyī qiè shén tōng píng děng,rú shì děng fǎ jiē xī yuán mǎn。rú wǒ suǒ de,yuàn yī qiè zhòng shēng yì rú shì de,rú wǒ wú yì。pú sà mó hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,suǒ de zhì huì zhōng wú yǒu liàng rú fǎ jiè wú biān,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jiàn yī qiè fú,wú yǒu qí biān rú fǎ jiè wú xiàn,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yì zhū fú shā wú yǒu qí xiàn rú fǎ jiè wú jì,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú yī qiè shì jiè xiū pú sà xíng wú yǒu yá jì rú fǎ jiè wú duàn,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,zhù yī qiè zhì yǒng bù duàn jué rú fǎ jiè yī xìng,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yǔ yī qiè zhòng shēng tóng yī zhì xìng rú fǎ jiè zì xìng qīng jìng,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng yī qiè zhòng shēng jiū jìng qīng jìng rú fǎ jiè suí shùn,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng yī qiè zhòng shēng xī jiē suí shùn pǔ xián xíng yuàn rú fǎ jiè zhuāng yán,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng yī qiè zhòng shēng yǐ pǔ xián xíng ér wèi zhuāng yán rú fǎ jiè bù kě shī huài,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng zhū pú sà yǒng bù shī huài zhū qīng jìng xíng。pú sà mó hē sà fù yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,chéng shì yī qiè zhū fú pú sà jiē lìng huān xǐ yuàn yǐ cǐ shàn gēn,sù dé qù rù yī qiè zhì xìng yuàn yǐ cǐ shàn gēn,biàn yī qiè chù,xiū yī qiè zhì yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé wǎng jìn yī qiè zhū fú yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,néng zuò fó shì yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng héng dé jiàn fú,bù yú fó shì shēng dài màn xīn yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,xīn xǐ qīng jìng,wú yǒu tuì zhuǎn yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,xīn shàn jiě le yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,bù shēng zhí zhuó yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,le dá wú ài yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,chéng pǔ xián xíng yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,xiàn zài qí qián,wú shí zàn shě yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,chū shēng pú sà wú liàng zhū lì yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,yú yī qiè fǎ yǒng bù wàng shī。pú sà mó hē sà yòu yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,rú fǎ jiè gēn běn xìng huí xiàngrú fǎ jiè zì tǐ xìng huí xiàngrú fǎ jiè wú yī xìng huí xiàngrú fǎ jiè wú wàng shī xìng huí xiàngrú fǎ jiè kōng wú xìng huí xiàngrú fǎ jiè jì jìng xìng huí xiàngrú fǎ jiè wú chǔ suǒ xìng huí xiàngrú fǎ jiè wú qiān dòng xìng huí xiàngrú fǎ jiè wú chā bié xìng huí xiàng。pú sà mó hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ yǒu xuān shìsuǒ yǒu kāi wù jí yīn cǐ qǐ yī qiè shàn gēn rú shì huí xiàng,cháng wèi zhū fú zhī suǒ hù niàn yuàn yī qiè zhòng shēng zuò wú shàng fǎ shī,fāng biàn ān lì yī qiè zhòng shēng yú yī qiè zhì yuàn yī qiè zhòng shēng zuò wú qū fǎ shī,yī qiè wèn nàn mò néng qióng jìn yuàn yī qiè zhòng shēng zuò wú ài fǎ shī,dé yī qiè fǎ wú ài guāng míng yuàn yī qiè zhòng shēng zuò zhì cáng fǎ shī,néng shàn qiǎo shuō yī qiè fó fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng chéng zhū rú lái zì zài fǎ shī,shàn néng fēn bié rú lái zhì huì yuàn yī qiè zhòng shēng zuò rú yǎn fǎ shī,shuō rú shí fǎ,bù yóu tā jiào yuàn yī qiè zhòng shēng zuò yì chí yī qiè fó fǎ fǎ shī,rú lǐ yǎn shuō,bù wéi jù yì yuàn yī qiè zhòng shēng zuò xiū xíng wú xiāng dào fǎ shī,yǐ zhū miào xiāng ér zì zhuāng yán,fàng wú liàng guāng,shàn rù zhū fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dà shēn fǎ shī,qí shēn pǔ biàn yī qiè guó tǔ,xìng dà fǎ yún,yǔ zhū fó fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng zuò hù fǎ cáng fǎ shī,jiàn wú shèng chuáng,hù zhū fó fǎ,lìng zhèng fǎ hǎi wú suǒ quē jiǎn yuàn yī qiè zhòng shēng zuò yī qiè fǎ rì fǎ shī,dé fú biàn cái,qiǎo shuō zhū fǎ yuàn yī qiè zhòng shēng zuò miào yīn fāng biàn fǎ shī,shàn shuō wú biān fǎ jiè zhī cáng yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dào fǎ bǐ àn fǎ shī,yǐ zhì shén tōng kāi zhèng fǎ cáng yuàn yī qiè zhòng shēng zuò ān zhù zhèng fǎ fǎ shī,yǎn shuō rú lái jiū jìng zhì huì yuàn yī qiè zhòng shēng zuò le dá zhū fǎ fǎ shī,néng shuō wú liàng wú jìn gōng dé yuàn yī qiè zhòng shēng zuò bù kuáng shì jiān fǎ shī,néng yǐ fāng biàn lìng rù shí jì yuàn yī qiè zhòng shēng zuò pò zhū mó zhòng fǎ shī,shàn néng jué zhī yī qiè mó yè yuàn yī qiè zhòng shēng zuò zhū fú suǒ shè shòu fǎ shī,lí wǒwǒ suǒ shè shòu zhī xīn yuàn yī qiè zhòng shēng zuò ān yǐn yī qiè shì jiān fǎ shī,chéng jiù pú sà shuō fǎ yuàn lì。pú sà mó hē sà fù yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe bào gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe xīn gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe fǎ gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe shì gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe yīn gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe yǔ yán yīn shēng gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhù míng jù wén shēn gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe huí xiàng gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe lì yì zhòng shēng gù huí xiàng。pú sà mó hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,bù wéi dān zhe shēngxiāngwèichùfǎ jìng jiè gù huí xiàng,bù wéi qiú shēng tiān gù huí xiàng,bù wéi qiú yù lè gù huí xiàng,bù wéi zhe yù jìng jiè gù huí xiàng,bù wéi qiú juàn shǔ gù huí xiàng,bù wéi qiú zì zài gù huí xiàng,bù wéi qiú shēng sǐ lè gù huí xiàng,bù wéi zhe shēng sǐ gù huí xiàng,bù wéi lè zhū yǒu gù huí xiàng,bù wéi qiú hé hé lè gù huí xiàng,bù wéi qiú kě lè zhe chù gù huí xiàng,bù wéi huái dú hài xīn gù huí xiàng,bù huài shàn gēn gù huí xiàng,bù yī sān jiè gù huí xiàng,bù zhe zhū chán jiě tuō sān mèi gù huí xiàng,bú zhù shēng wénpì zhī fó chéng gù huí xiàng。dàn wèi jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng gù huí xiàng dàn wèi chéng mǎn yī qiè zhì zhì gù huí xiàng dàn wèi dé wú ài zhì gù huí xiàng dàn wèi dé wú zhàng ài qīng jìng shàn gēn gù huí xiàng dàn wèi lìng yī qiè zhòng shēng chāo chū shēng sǐ zhèng dà zhì huì gù huí xiàng dàn wèi lìng dà pú tí xīn rú jīn gāng bù kě huài gù huí xiàng dàn wèi chéng jiù jiū jìng bù sǐ fǎ gù huí xiàng dàn wèi yǐ wú liàng zhuāng yán zhuāng yán fú zhǒng xìng,shì xiàn yī qiè zhì zì zài gù huí xiàng dàn wèi qiú pú sà yī qiè fǎ míng dà shén tōng zhì gù huí xiàng dàn wèi yú jǐn fǎ jièxū kōng jiè yī qiè fú shā,xíng pǔ xián xíng yuán mǎn bù tuì,bèi jiān gù dà yuàn kǎi,lìng yī qiè zhòng shēng zhù pǔ xián dì gù huí xiàng dàn wèi jǐn wèi lái jié dù tuō zhòng shēng cháng wú xiū xī,shì xiàn yī qiè zhì dì wú ài guāng míng héng bù duàn gù huí xiàng。pú sà mó hē sà yǐ bǐ shàn gēn huí xiàng shí,yǐ rú shì xīn huí xiàng,yǐ fǎ xìng píng děng xīn huí xiàng,yǐ yī qiè zhòng shēng wú liàng píng děng xīn huí xiàng,yǐ wú zhēng píng děng xīn huí xiàng,yǐ zì xìng wú suǒ qǐ píng děng xīn huí xiàng,yǐ zhī zhū fǎ wú luàn xīn huí xiàng,yǐ rù sān shì píng děng xīn huí xiàng,yǐ chū shēng sān shì zhū fú zhǒng xìng xīn huí xiàng,yǐ dé bù tuì shī shén tōng xīn huí xiàng,yǐ shēng chéng yī qiè zhì xíng xīn huí xiàng。yòu wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǒng lí yī qiè dì yù gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng bù rù chù shēng qù gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng bù wǎng yán luó wáng chù gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng chú miè yī qiè zhàng dào fǎ gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng mǎn zú yī qiè shàn gēn gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng néng yìng shí zhuǎn fǎ lún,lìng yī qiè huān xǐ gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng rù shí lì lún gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng mǎn zú pú sà wú biān qīng jìng fǎ yuàn gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng suí shùn yī qiè shàn zhī shí jiào,pú tí xīn qì dé mǎn zú gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng shòu chí xiū xíng shén shēn fó fǎ,dé yī qiè fú zhì guāng míng gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng xiū zhū pú sà wú zhàng ài xíng cháng xiàn qián gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú xiàn qí qián gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng qīng jìng fǎ guāng míng cháng xiàn qián gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng wú wèi dà pú tí xīn cháng xiàn qián gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng pú sà bù sī yì zhì cháng xiàn qián gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ jiù hù zhòng shēng,lìng qīng jìng dà bēi xīn cháng xiàn qián gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ bù kě shuō bù kě shuō shèng miào zhuāng yán jù zhuāng yán yī qiè zhū fú shā gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng cuī miè yī qiè zhòng mó dòu zhēng luó wǎng yè gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú yī qiè fú shā jiē wú suǒ yī xiū pú sà xíng gù huí xiàng wèi lìng yī qiè zhòng shēng fà yī qiè zhǒng zhì xīn,rù yī qiè fó fǎ guǎng dà mén gù huí xiàng。pú sà mó hē sà yòu yǐ cǐ shàn gēn,zhèng niàn qīng jìng huí xiàng zhì huì jué dìng huí xiàng jǐn zhī yī qiè fó fǎ fāng biàn huí xiàng wèi chéng jiù wú liàng wú ài zhì gù huí xiàng yù mǎn zú qīng jìng shū shèng xīn gù huí xiàng wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà cí gù huí xiàng wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà bēi gù huí xiàng wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà xǐ gù huí xiàng wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà shě gù huí xiàng wèi yǒng lí èr zhe zhù shèng shàn gēn gù huí xiàng wèi sī wéi guān chá fēn bié yǎn shuō yī qiè yuán qǐ fǎ gù huí xiàng wèi lì dà yǒng měng chuáng xīn gù huí xiàng wèi lì wú néng shèng chuáng cáng gù huí xiàng wèi pò zhū mó zhòng gù huí xiàng wèi dé yī qiè fǎ qīng jìng wú ài xīn gù huí xiàng wèi xiū yī qiè pú sà xíng bù tuì zhuǎn gù huí xiàng wèi dé lè qiú dì yī shèng fǎ xīn gù huí xiàng wèi dé lè qiú zhū gōng dé fǎ zì zài qīng jìng yī qiè zhì zhì xīn gù huí xiàng wèi mǎn yī qiè yuàn,chú yī qiè zhēng,dé fú zì zài wú ài qīng jìng fǎ,wèi yī qiè zhòng shēng zhuǎn bù tuì fǎ lún gù huí xiàng wèi dé rú lái zuì shàng shū shèng fǎ zhì huì rì,bǎi qiān guāng míng zhī suǒ zhuāng yán,pǔ zhào yī qiè fǎ jiè zhòng shēng gù huí xiàng wèi yù diào fú yī qiè zhòng shēng,suí qí suǒ lè cháng lìng mǎn zú,bù shě běn yuàn,jǐn wèi lái jì,tīng wén zhèng fǎ,xiū xí dà xíng,dé jìng zhì huì lí gòu guāng míng,duàn chú yī qiè jiāo màn,xiāo miè yī qiè fán nǎo,liè ài yù wǎng,pò yú chī àn,jù zú wú gòu wú zhàng ài fǎ gù huí xiàng wèi yī qiè zhòng shēng,yú ā sēng qí jié cháng qín xiū xí yī qiè zhì xíng wú yǒu tuì zhuǎn,yī yī lìng dé wú ài miào huì,shì xiàn zhū fú zì zài shén tōng wú yǒu xiū xī gù huí xiàng。

 “佛子!菩萨摩诃萨复以法施所生善根如是回向,所谓:‘愿我获得一切诸佛无尽法门,普为众生分别解说,皆令欢喜,心得满足,摧灭一切外道异论。愿我能为一切众生演说三世诸佛法海,于一一法生起、一一法义理、一一法名言、一一法安立、一一法解说、一一法显示、一一法门户、一一法悟入、一一法观察、一一法分位,悉得无边无尽法藏,获无所畏,具四辩才,广为众生分别解说,穷未来际而无有尽。为欲令一切众生立胜志愿,出生无碍、无谬失辩;为欲令一切众生皆生欢喜,为欲令一切众生成就一切净法光明,随其类音,演说无断:为欲令一切众生深信欢喜,住一切智,辨了诸法,俾无迷惑,作是念言:我当普于一切世界,为诸众生一精一勤修习,得遍法界无量自在身,得遍法界无量广大心,具等法界无量清净音声,现等法界无量众会道场,修等法界无量菩萨业,得等法界无量菩萨住,证等法界无量菩萨平等,学等法界无量菩萨法,住等法界无量菩萨行,入等法界无量菩萨回向。’是为菩萨摩诃萨以诸善根而为回向,为令众生悉得成就一切智故。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng shí,bù yīng tān zhe sān yǒuwǔ yù jìng jiè。hé yǐ gù?pú sà mó hē sà yīng yǐ wú tān shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ wú chēn shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ wú chī shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ bù hài shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ lí màn shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ bù chǎn shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ zhì zhí shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ yī jīng yī qín shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ xiū xí shàn gēn huí xiàng。fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí dé jìng xìn xīn,yú pú sà xíng huān xǐ rěn shòu,xiū xí qīng jìng dà pú sà dào jù fú zhǒng xìng,dé fú zhì huì shě yī qiè è,lí zhòng mó yè qīn jìn shàn yǒu,chéng jǐ dà yuàn qǐng zhū zhòng shēng,shè dà shī huì。

 “佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,所谓:‘为欲见等法界无量诸佛,调伏等法界无量众生,住持等法界无量佛刹,证等法界无量菩萨智,获等法界无量无所畏,成等法界无量诸菩萨陀罗尼,得等法界无量诸菩萨不思议住,具等法界无量功德,满等法界无量利益众生善根;又愿以此善根故,令我得福德平等、智慧平等、力平等、无畏平等、清净平等、自在平等、正觉平等、说法平等、义平等、决定平等、一切神通平等,如是等法皆悉圆满。如我所得,愿一切众生亦如是得,如我无异。’

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ cǐ fǎ shī suǒ shēng shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:" lìng yī qiè zhòng shēng,dé jìng miào yīn,dé róu ruǎn yīn,dé tiān gǔ yīn,dé wú liàng wú shù bù sī yì yīn,dé kě ài yuè yīn,dé qīng jìng yīn,dé zhōu biàn yī qiè fú shā yīn,dé bǎi qiān nà yóu tā bù kě shuō gōng dé zhuāng yán yīn,dé gāo yuǎn yīn,dé guǎng dà yīn,dé miè yī qiè sǎn luàn yīn,dé chōng mǎn fǎ jiè yīn,dé shè qǔ yī qiè zhòng shēng yǔ yán yīn dé yī qiè zhòng shēng wú biān yīn shēng zhì,dé yī qiè qīng jìng yǔ yán yīn shēng zhì,dé wú liàng yǔ yán yīn shēng zhì,dé zuì zì zài yīn rù yī qiè yīn shēng zhì dé yī qiè qīng jìng zhuāng yán yīn,dé yī qiè shì jiān wú yàn zú yīn,dé jiū jìng bù xì shǔ yī qiè shì jiān yīn,dé huān xǐ yīn,dé fú qīng jìng yǔ yán yīn,dé shuō yī qiè fó fǎ yuǎn lí chī yì míng chēng pǔ wén yīn,de lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè fǎ tuó luó ní zhuāng yán yīn,dé shuō yī qiè wú liàng zhǒng fǎ yīn,dé pǔ zhì fǎ jiè wú liàng zhòng huì dào chǎng yīn,dé pǔ shè chí bù kě sī yì fǎ jīn gāng jù yīn,dé kāi shì yī qiè fǎ yīn,de néng shuō bù kě shuō zì jù chā bié zhì cáng yīn,dé yǎn shuō yī qiè fǎ wú suǒ zhe bù duàn yīn,dé yī qiè fǎ guāng míng zhào yào yīn,de néng lìng yī qiè shì jiān qīng jìng jiū jìng zhì yú yī qiè zhì yīn,dé pǔ shè yī qiè fǎ jù yì yīn,de shén lì hù chí zì zài wú ài yīn,dé dào yī qiè shì jiān bǐ àn zhì yīn。yòu yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng,dé bù xià liè yīn,dé wú bù wèi yīn,dé wú rǎn zhe yīn,dé yī qiè zhòng huì dào chǎng huān xǐ yīn,dé suí shùn měi miào yīn,dé shàn shuō yī qiè fó fǎ yīn,dé duàn yī qiè zhòng shēng yí niàn jiē lìng jué wù yīn,dé jù zú biàn cái yīn,dé pǔ jué wù yī qiè zhòng shēng cháng yè shuì mián yīn。"

 “佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,所谓:‘如法界无量,善根回向亦复如是,所得智慧终无有量;如法界无边,善根回向亦复如是,见一切佛,无有其边;如法界无限,善根回向亦复如是,诣诸佛刹无有齐限;如法界无际,善根回向亦复如是,于一切世界修菩萨行无有涯际;如法界无断,善根回向亦复如是,住一切智永不断绝;如法界一性,善根回向亦复如是,与一切众生同一智性;如法界自性清净,善根回向亦复如是,令一切众生究竟清净;如法界随顺,善根回向亦复如是,令一切众生悉皆随顺普贤行愿;如法界庄严,善根回向亦复如是,令一切众生以普贤行而为庄严;如法界不可失坏,善根回向亦复如是,令诸菩萨永不失坏诸清净行。’

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è jìng miào gōng dé,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng miào xiāng,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng yè guǒ,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng yī qiè zhì xīn,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è wú liàng qīng jìng pú tí xīn,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è le zhī zhū gēn qīng jìng fāng biàn,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng xìn jiě,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng qín xiū wú ài xíng yuàn,yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng zhèng niànzhì huì biàn cái。pú sà mó hē sà fù yǐ zhū shàn gēn,wèi yī qiè zhòng shēng rú shì huí xiàng:" yuàn dé zhǒng zhǒng qīng jìng miào shēn,suǒ wèi: guāng míng shēnlí zhuó shēnwú rǎn shēnqīng jìng shēnjí qīng jìng shēnlí chén shēnjí lí chén shēnlí gòu shēnkě ài lè shēnwú zhàng ài shēn。yú yī qiè shì jiè xiàn zhū yè xiàng,yú yī qiè shì jiān xiàn yán shuō xiàng,yú yī qiè gōng diàn xiàn ān lì xiàng。rú jìng míng jìng,zhǒng zhǒng sè xiàng zì rán xiǎn xiàn,shì zhū zhòng shēng dà pú tí xíng,shì zhū zhòng shēng shén shēn miào fǎ,shì zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng gōng dé,shì zhū zhòng shēng xiū xíng zhī dào,shì zhū zhòng shēng chéng jiù zhī xíng,shì zhū zhòng shēng pú sà xíng yuàn,shì zhū zhòng shēng yú yī shì jièyī qiè shì jiè fú xìng yú shì,shì zhū zhòng shēng yī qiè zhū fú shén tōng biàn huà,shì zhū zhòng shēng yī qiè pú sà bù kě sī yì jiě tuō wēi lì,shì zhū zhòng shēng chéng mǎn pǔ xián pú sà xíng yuàn yī qiè zhì xìng。" pú sà mó hē sà yǐ rú shì děng wēi miào jìng shēn,fāng biàn shè qǔ yī qiè zhòng shēng,xī lìng chéng jiù qīng jìng gōng dé yī qiè zhì shēn。

 “佛子!菩萨摩诃萨复以此善根如是回向,所谓:‘愿以此善根,承事一切诸佛菩萨皆令欢喜;愿以此善根,速得趣入一切智性;愿以此善根,遍一切处,修一切智;愿以此善根,令一切众生常得往觐一切诸佛;愿以此善根,令一切众生常见诸佛,能作佛事;愿以此善根,令一切众生恒得见佛,不于佛事生怠慢心;愿以此善根,令一切众生常得见佛,心喜清净,无有退转;愿以此善根,令一切众生常得见佛,心善解了;愿以此善根,令一切众生常得见佛,不生执著;愿以此善根,令一切众生常得见佛,了达无碍;愿以此善根,令一切众生常得见佛,成普贤行;愿以此善根,令一切众生常见诸佛,现在其前,无时暂舍;愿以此善根,令一切众生常见诸佛,出生菩萨无量诸力;愿以此善根,令一切众生常见诸佛,于一切法永不忘失。’

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ shēng shàn gēn rú shì huí xiàng:" yuàn shēn suí zhù yī qiè shì jiè xiū pú sà xíng,zhòng shēng jiàn zhě jiē xī bù xū,fā pú tí xīn yǒng wú tuì zhuǎn,shùn zhēn shí yì bù kě qīng dòng yú yī qiè shì jiè,jǐn wèi lái jié,zhù pú sà dào ér wú pí yàn dà bēi jūn pǔ,liàng tóng fǎ jiè zhī zhòng shēng gēn,yìng shí shuō fǎ,cháng bù xiū xī yú shàn zhī shí,xīn cháng zhèng niàn,nǎi zhì bù shě yī chà nà qǐng yī qiè zhū fú cháng xiàn zài qián,xīn cháng zhèng niàn wèi zēng zàn xiè,xiū zhū shàn gēn wú yǒu xū wěi zhì zhū zhòng shēng yú yī qiè zhì,lìng bù tuì zhuǎn jù zú yī qiè fó fǎ guāng míng,chí dà fǎ yún,shòu dà fǎ yǔ,xiū pú sà xíng rù yī qiè zhòng shēng,rù yī qiè fú shā,rù yī qiè zhū fǎ,rù yī qiè sān shì,rù yī qiè zhòng shēng yè bào zhì,rù yī qiè pú sà shàn qiǎo fāng biàn zhì,rù yī qiè pú sà chū shēng zhì,rù yī qiè pú sà qīng jìng jìng jiè zhì,rù yī qiè fú zì zài shén tōng,rù yī qiè wú biān fǎ jiè,yú cǐ ān zhù,xiū pú sà xíng。"

 “佛子!菩萨摩诃萨又以诸善根如是回向,所谓:‘如法界无起性回向、如法界根本性回向、如法界自体性回向、如法界无依性回向、如法界无忘失性回向、如法界空无性回向、如法界寂静性回向、如法界无处所性回向、如法界无迁动性回向、如法界无差别性回向。’


 “佛子!菩萨摩诃萨复以法施所有宣示、所有开悟及因此起一切善根如是回向,所谓:‘愿一切众生成菩萨法师,常为诸佛之所护念;愿一切众生作无上法师,方便安立一切众生于一切智;愿一切众生作无屈法师,一切问难莫能穷尽;愿一切众生作无碍法师,得一切法无碍光明;愿一切众生作智藏法师,能善巧说一切佛法;愿一切众生成诸如来自在法师,善能分别如来智慧;愿一切众生作如眼法师,说如实法,不由他教;愿一切众生作忆持一切佛法法师,如理演说,不违句义;愿一切众生作修行无相道法师,以诸妙相而自庄严,放无量光,善入诸法;愿一切众生作大身法师,其身普遍一切国土,兴大法云,雨诸佛法;愿一切众生作护法藏法师,建无胜幢,护诸佛法,令正法海无所缺减;愿一切众生作一切法日法师,得佛辩才,巧说诸法;愿一切众生作妙音方便法师,善说无边法界之藏;愿一切众生作到法彼岸法师,以智神通开正法藏;愿一切众生作安住正法法师,演说如来究竟智慧;愿一切众生作了达诸法法师,能说无量无尽功德;愿一切众生作不诳世间法师,能以方便令入实际;愿一切众生作破诸魔众法师,善能觉知一切魔业;愿一切众生作诸佛所摄受法师,离我、我所摄受之心;愿一切众生作安隐一切世间法师,成就菩萨说法愿力。’

 “佛子!菩萨摩诃萨复以诸善根如是回向,所谓:‘不以取著业故回向,不以取著报故回向,不以取著心故回向,不以取著法故回向,不以取著事故回向,不以取著因故回向,不以取著语言音声故回向,不以取著名句文身故回向,不以取著回向故回向,不以取著利益众生故回向。’“佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,所谓:‘不为耽著色境界故回向,不为耽著声、香、味、触、法境界故回向,不为求生天故回向,不为求欲乐故回向,不为著欲境界故回向,不为求眷属故回向,不为求自在故回向,不为求生死乐故回向,不为著生死故回向,不为乐诸有故回向,不为求和合乐故回向,不为求可乐著处故回向,不为怀毒害心故回向,不坏善根故回向,不依三界故回向,不著诸禅解脱三昧故回向,不住声闻、辟支佛乘故回向。但为教化调伏一切众生故回向;但为成满一切智智故回向;但为得无碍智故回向;但为得无障碍清净善根故回向;但为令一切众生超出生死证大智慧故回向;但为令大菩提心如金刚不可坏故回向;但为成就究竟不死法故回向;但为以无量庄严庄严佛种性,示现一切智自在故回向;但为求菩萨一切法明大神通智故回向;但为于尽法界、虚空界一切佛刹,行普贤行圆满不退,被坚固大愿铠,令一切众生住普贤地故回向;但为尽未来劫度脱众生常无休息,示现一切智地无碍光明恒不断故回向。’

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章