中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

十地品·二(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 十地品·二拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shí dì pǐn èr

十地品·二

  zhū pú sà wén cǐ,zuì shèng wēi miào dì,qí xīn jǐn qīng jìng,yī qiè jiē huān xǐ。jiē cóng yú zuò qǐ,yǒng zhù xū kōng zhōng,pǔ sàn shàng miào huá,tóng shí gòng chēng zàn:" shàn zāi jīn gāng cáng!dà zhì wú wèi zhě!shàn shuō yú cǐ dì,pú sà suǒ xíng fǎ。" jiě tuō yuè pú sà,zhī zhòng xīn qīng jìng,lè wén dì èr dì,suǒ yǒu zhū xíng xiāng,jí qǐng jīn gāng cáng:" dà huì yuàn yǎn shuō,fó zǐ jiē lè wén,suǒ zhù dì èr dì!"

 诸菩萨闻此,最胜微妙地,其心尽清净,一切皆欢喜。皆从于座起,踊住虚空中,普散上妙华,同时共称赞:“善哉金刚藏!大智无畏者!善说于此地,菩萨所行法。”解脱月菩萨,知众心清净,乐闻第二地,所有诸行相,即请金刚藏:“大慧愿演说,佛子皆乐闻,所住第二地!”

  ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ xiū chū dì,yù rù dì èr dì,dāng qǐ shí zhǒng shēn xīn。hé děng wéi shí?suǒ wèi: zhèng zhí xīnróu ruǎn xīnkān néng xīndiào fú xīnjì jìng xīnchún shàn xīnbù zá xīnwú gù liàn xīnguǎng xīndà xīn。pú sà yǐ cǐ shí xīn,dé rù dì èr lí gòu dì。

 “佛子!菩萨摩诃萨已修初地,欲入第二地,当起十种深心。何等为十?所谓:正直心、柔软心、堪能心、调伏心、寂静心、纯善心、不杂心、无顾恋心、广心、大心。菩萨以此十心,得入第二离垢地。

 " fó zǐ!pú sà zhù lí gòu dì,xìng zì yuǎn lí yī qiè shā shēng,bù chù dāo zhàng,bù huái yuàn hèn,yǒu cán yǒu kuì,rén shù jù zú,yú yī qiè zhòng shēng yǒu mìng zhī zhě,cháng shēng lì yì cí niàn zhī xīn shì pú sà shàng bù ě xīn nǎo zhū zhòng shēng,hé kuàng yú tā qǐ zhòng shēng xiǎng,gù yǐ zhòng yì ér xíng shā hài!xìng bù tōu dào,pú sà yú zì zī cái,cháng zhī zhǐ zú,yú tā cí shù,bù yù qīn sǔn ruò wù shǔ tā,qǐ tā wù xiǎng,zhōng bù yú cǐ ér shēng dào xīn,nǎi zhì cǎo yè bù yǔ bù qǔ,hé kuàng qí yú zī shēng zhī jù!xìng bù xié yī yín yī,pú sà yú zì qī zhī zú,bù qiú tā qī,yú tā qī qiètā suǒ hù nǚqīn zú méi dìng jí wèi fǎ suǒ hù,shàng bù shēng yú tān rǎn zhī xīn,hé kuàng cóng shì!kuàng yú fēi dào!xìng bù wàng yǔ,pú sà cháng zuò shí yǔzhēn yǔshí yǔ,nǎi zhì mèng zhōng yì bù rěn zuò fù cáng zhī yǔ,wú xīn yù zuò,hé kuàng gù fàn!xìng bù liǎng shé,pú sà yú zhū zhòng shēng wú lí jiàn xīnwú nǎo hài xīn,bù jiāng cǐ yǔ wèi pò bǐ gù ér xiàng bǐ shuō,bù jiāng bǐ yǔ wèi pò cǐ gù ér xiàng cǐ shuō,wèi pò zhě bù lìng pò,yǐ pò zhě bù zēng zhǎng,bù xǐ lí jiàn,bù lè lí jiàn,bù zuò lí jiàn yǔ,bù shuō lí jiàn yǔ,ruò shíruò bù shí。xìng bù è kǒu,suǒ wèi: dú hài yǔcū guǎng yǔkǔ tā yǔlìng tā chēn hèn yǔxiàn qián yǔbù xiàn qián yǔbǐ è yǔyōng jiàn yǔbù kě lè wén yǔwén zhě bù yuè yǔchēn fèn yǔrú huǒ shāo xīn yǔyuàn jié yǔrè nǎo yǔbù kě ài yǔbù kě lè yǔnéng huài zì shēn tā shēn yǔ,rú shì děng yǔ jiē xī shě lí,cháng zuò rùn zé yǔróu ruǎn yǔyuè yì yǔkě lè wén yǔwén zhě xǐ yuè yǔshàn rù rén xīn yǔfēng yǎ diǎn zé yǔduō rén ài lè yǔduō rén yuè lè yǔshēn xīn yǒng yuè yǔ。xìng bù qǐ yǔ,pú sà cháng lè sī shěn yǔshí yǔshí yǔyì yǔfǎ yǔshùn dào lǐ yǔqiǎo diào fú yǔsuí shí chóu liàng jué dìng yǔ,shì pú sà nǎi zhì xì xiào shàng héng sī shěn,hé kuàng gù chū sǎn luàn zhī yán!xìng bù tān yù,pú sà yú tā cái wùtā suǒ zī yòng,bù shēng tān xīn,bù yuàn bù qiú。xìng lí chēn huì,pú sà yú yī qiè zhòng shēng héng qǐ cí xīnlì yì xīnāi mǐn xīnhuān xǐ xīnhé rùn xīnshè shòu xīn,yǒng shě chēn hènyuàn hàirè nǎo,cháng sī shùn xíng,rén cí yòu yì。yòu lí xié jiàn,pú sà zhù yú zhèng dào,bù xíng zhān bǔ,bù qǔ è jiè,xīn jiàn zhèng zhí,wú kuáng wú chǎn,yú fúfǎsēng qǐ jué dìng xìn。

 “佛子!菩萨住离垢地,性自远离一切杀生,不畜刀杖,不怀怨恨,有惭有愧,仁恕具足,于一切众生有命之者,常生利益慈念之心;是菩萨尚不恶心恼诸众生,何况于他起众生想,故以重意而行杀害!性不偷盗,菩萨于自资财,常知止足,于他慈恕,不欲侵损;若物属他,起他物想,终不于此而生盗心,乃至草叶不与不取,何况其余资生之具!性不邪一婬一,菩萨于自妻知足,不求他妻,于他妻妾、他所护女、亲族媒定及为法所护,尚不生于贪染之心,何况从事!况于非道!性不妄语,菩萨常作实语、真语、时语,乃至梦中亦不忍作覆藏之语,无心欲作,何况故犯!性不两舌,菩萨于诸众生无离间心、无恼害心,不将此语为破彼故而向彼说,不将彼语为破此故而向此说,未破者不令破,已破者不增长,不喜离间,不乐离间,不作离间语,不说离间语,若实、若不实。性不恶口,所谓:毒害语、粗犷语、苦他语、令他瞋恨语、现前语、不现前语、鄙恶语、庸贱语、不可乐闻语、闻者不悦语、瞋忿语、如火烧心语、怨结语、热恼语、不可爱语、不可乐语、能坏自身他身语,如是等语皆悉舍离,常作润泽语、柔软语、悦意语、可乐闻语、闻者喜悦语、善入人心语、风雅典则语、多人爱乐语、多人悦乐语、身心踊悦语。性不绮语,菩萨常乐思审语、时语、实语、义语、法语、顺道理语、巧调伏语、随时筹量决定语,是菩萨乃至戏笑尚恒思审,何况故出散乱之言!性不贪欲,菩萨于他财物、他所资用,不生贪心,不愿不求。性离瞋恚,菩萨于一切众生恒起慈心、利益心、哀愍心、欢喜心、和润心、摄受心,永舍瞋恨、怨害、热恼,常思顺行,仁慈佑益。又离邪见,菩萨住于正道,不行占卜,不取恶戒,心见正直,无诳无谄,于佛、法、僧起决定信。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì hù chí shí shàn yè dào,cháng wú jiàn duàn,mò bù jiē yǐ shí bù shàn yè shì gù wǒ dāng zì xiū zhèng xíng,yì quàn yú tā,lìng xiū zhèng xíng。hé yǐ gù?ruò zì bù néng xiū xíng zhèng xíng,lìng tā xiū zhě,wú yǒu shì chù。shì dì yùchù shēngè guǐ shòu shēng yīn shí shàn yè dào,shì réntiān nǎi zhì yǒu dǐng chù shòu shēng yīn。yòu cǐ shàng pǐn shí shàn yè dào,yǐ zhì huì xiū xí,xīn xiá liè gù,bù sān jiè gù,quē dà bēi gù,cóng tā wén shēng ér jiě le gù,chéng shēng wén chéng。yòu cǐ shàng pǐn shí shàn yè dào,xiū zhì qīng jìng,bù cóng tā jiào,zì jué wù gù,dà bēi fāng biàn bù jù zú gù,wù jiě shén shēn yīn yuán fǎ gù,chéng dú jué chéng。yòu cǐ shàng pǐn shí shàn yè dào,xiū zhì qīng jìng,xīn guǎng wú liàng gù,jù zú bēi mǐn gù,fāng biàn suǒ shè gù,fā shēng dà yuàn gù,bù shě zhòng shēng gù,xī qiú zhū fú dà zhì gù,jìng zhì pú sà zhū dì gù,jìng xiū yī qiè zhū dù gù,chéng pú sà guǎng dà xíng。yòu cǐ shàng shàng shí shàn yè dào,yī qiè zhǒng qīng jìng gù,nǎi zhì zhèng shí lìsì wú wèi gù,yī qiè fó fǎ jiē dé chéng jiù。shì gù wǒ jīn děng xíng shí shàn,yīng lìng yī qiè jù zú qīng jìng rú shì fāng biàn,pú sà dāng xué。shàng zhě dì yù yīn,zhōng zhě chù shēng yīn,xià zhě è guǐ yīn。yú zhōng,shā shēng zhī zuì néng lìng zhòng shēng duò yú dì yùchù shēngè guǐ ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě duǎn mìng,èr zhě duō bìng。tōu dào zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě pín qióng,èr zhě gòng cái bù dé zì zài。xié yī yín yī zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě qī bù zhēn liáng,èr zhě bù dé suí yì juàn shǔ。wàng yǔ zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě duō bèi fěi bàng,èr zhě wèi tā suǒ kuáng。liǎng shé zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě juàn shǔ guāi lí,èr zhě qīn zú bì è。è kǒu zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě cháng wén è shēng,èr zhě yán duō zhēng sòng。qǐ yǔ zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě yán wú rén shòu,èr zhě yǔ bù míng liǎo。tān yù zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě xīn bù zhī zú,èr zhě duō yù wú yàn。chēn huì zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě cháng bèi tā rén qiú qí cháng duǎn,èr zhě héng bèi yú tā zhī suǒ nǎo hài。xié jiàn zhī zuì yì lìng zhòng shēng duò sān è dào ruò shēng rén zhōng,dé èr zhǒng guǒ bào,yī zhě shēng xié jiàn jiā,èr zhě qí xīn chǎn qū。shí bù shàn yè dào néng shēng cǐ děng wú liàng wú biān zhòng dà kǔ jù,yǐ shí shàn dào wèi fǎ yuán yuàn,ài lè ān zhù,zì zhù qí zhōng,yì quàn tā rén lìng zhù qí zhōng。cǐ pú sà mó hē sà fù yú yī qiè zhòng shēng shēng lì yì xīnān lè xīncí xīnbēi xīnlián mǐn xīnshè shòu xīnshǒu hù xīnzì jǐ xīnshī xīndà shī xīn,duò yú xié jiànè huìè yùè dào chóu lín。wǒ yīng lìng bǐ zhù yú zhèng jiàn,xíng zhēn shí dào。hù xiāng pò huài,dòu zhēng chēn hèn,chì rán bù xī。wǒ dāng lìng bǐ zhù yú wú shàng dà cí zhī zhōng。wéi qiú cái lì,xié mìng zì huó。wǒ dāng lìng bǐ zhù yú qīng jìng shēnyǔyì yè zhèng mìng fǎ zhōng。zhǒng zhǒng fán nǎo yīn zhī chì rán,bù jiě zhì qiú chū yào fāng biàn。wǒ dāng lìng bǐ chú miè yī qiè fán nǎo dà huǒ,ān zhì qīng liáng niè pán zhī chù。wàng jiàn hòu mó zhī suǒ fù gù,rù yīn yì chóu lín,shī zhì huì guāng míng,xíng kuàng yě xiǎn dào,qǐ zhū è jiàn。wǒ dāng lìng bǐ dé wú zhàng ài qīng jìng zhì yǎn,zhī yī qiè fǎ rú shí xiàng,bù suí tā jiào。jiāng duò dì yùchù shēngè guǐ,rù è jiàn wǎng zhōng,wèi yú chī chóu lín suǒ mí,suí zhú xié dào,xíng diān dǎo xíng。pì rú máng rén wú yǒu dǎo shī,fēi chū yào dào wèi wèi chū yào,rù mó jìng jiè,è zéi suǒ shè,suí shùn mó xīn,yuǎn lí fú yì。wǒ dāng bá chū rú shì xiǎn nán,lìng zhù wú wèi yī qiè zhì chéng。rù yù liúyǒu liúwú míng liújiàn liú,shēng sǐ huí fú,ài hé piào zhuǎn,tuān chí bēn jī,bù xiá guān chá wèi yù juéhuì juéhài jué suí zhú bù shě,shēn jiàn luó chà yú zhōng zhí qǔ,jiāng qí yǒng rù ài yù chóu lín yú suǒ tān ài shēn shēng rǎn zhe,zhù wǒ màn yuán fù,ān liù chù jù luò wú shàn jiù zhě,wú néng dù zhě。wǒ dāng yú bǐ qǐ dà bēi xīn,yǐ zhū shàn gēn ér wèi jiù jì,lìng wú zāi huàn,lí rǎn jì jìng,zhù yú yī qiè zhì huì bǎo zhōu。duō zhū kǔ nǎo,cháng huái ài zēng,zì shēng yōu bù,tān yù zhòng xiè zhī suǒ xì fù,wú míng chóu lín yǐ wéi fù zhàng,yú sān jiè nèi mò néng zì chū。wǒ dāng lìng bǐ yǒng lí sān yǒu,zhù wú zhàng ài dà niè pán zhōng。yú zhū yùn kū zhái bù qiú chū lí,yī liù chù kōng jù,qǐ sì diān dǎo xíng,wèi sì dà dú shé zhī suǒ qīn nǎo,wǔ yùn yuàn zéi zhī suǒ shā hài,shòu wú liàng kǔ。wǒ dāng lìng bǐ zhù yú zuì shèng wú suǒ zhe chù,suǒ wèi: miè yī qiè zhàng ài wú shàng niè pán。bù xíng zuì shàng yī qiè zhì dào,suī yù chū lí,dàn yuè shēng wénpì zhī fó chéng。wǒ dāng lìng zhù guǎng dà fó fǎguǎng dà zhì huì。pú sà rú shì hù chí yú jiè,shàn néng zēng zhǎng cí bēi zhī xīn。

 “佛子!菩萨摩诃萨如是护持十善业道,常无间断,复作是念:‘一切众生堕恶趣者,莫不皆以十不善业;是故我当自修正行,亦劝于他,令修正行。何以故?若自不能修行正行,令他修者,无有是处。’

 " fó zǐ!pú sà zhù cǐ lí gòu dì,yǐ yuàn lì gù,dé jiàn duō fó。suǒ wèi: jiàn duō bǎi fúduō qiān fúduō bǎi qiān fúduō yì fúduō bǎi yì fúduō qiān yì fúduō bǎi qiān yì fú,rú shì nǎi zhì jiàn duō bǎi qiān yì nà yóu tā fú。yú zhū fú suǒ,yǐ guǎng dà xīnshēn xīn,gōng jìng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng,yī fúyǐn shíwò jùyī yào,yī qiè zī shēng xī yǐ fèng shī,yì yǐ gōng yǎng yī qiè zhòng sēng,yǐ cǐ shàn gēn huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。yú zhū fú suǒ,yǐ zūn zhòng xīn,fù gèng shòu xíng shí shàn dào fǎ,suí qí suǒ shòu,nǎi zhì pú tí,zhōng bù wàng shī。shì pú sà yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,yuǎn lí qiān jí pò jiè gòu gù,bù shīchí jiè qīng jìng mǎn zú。pì rú zhēn jīn zhì fán shí zhōng,rú fǎ liàn yǐ,lí yī qiè gòu,zhuǎn fù míng jìng。pú sà zhù cǐ lí gòu dì,yì fù rú shì,yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,yuǎn lí qiān jí pò jiè gòu gù,bù shīchí jiè qīng jìng mǎn zú。fó zǐ!cǐ pú sà,sì shè fǎ zhōng,ài yǔ piān duō shí bō luó mì zhōng,chí jiè piān duō yú fēi bù xíng,dàn suí lì suí fēn。

 “佛子!此菩萨摩诃萨复作是念:‘十不善业道,是地狱、畜生、饿鬼受生因;十善业道,是人、天乃至有顶处受生因。又此上品十善业道,以智慧修习,心狭劣故,怖三界故,阙大悲故,从他闻声而解了故,成声闻乘。又此上品十善业道,修治清净,不从他教,自觉悟故,大悲方便不具足故,悟解甚深因缘法故,成独觉乘。又此上品十善业道,修治清净,心广无量故,具足悲愍故,方便所摄故,发生大愿故,不舍众生故,希求诸佛大智故,净治菩萨诸地故,净修一切诸度故,成菩萨广大行。又此上上十善业道,一切种清净故,乃至证十力、四无畏故,一切佛法皆得成就。是故我今等行十善,应令一切具足清净;如是方便,菩萨当学。’

 " fó zǐ!shì míng: lüè shuō pú sà mó hē sà dì èr lí gòu dì。pú sà zhù cǐ dì,duō zuò zhuàn lún shèng wáng,wèi dà fǎ zhǔ,jù zú qī bǎo,yǒu zì zài lì,néng chú yī qiè zhòng shēng qiān tān pò jiè gòu,yǐ shàn fāng biàn lìng qí ān zhù shí shàn dào zhōng wèi dà shī zhǔ,zhōu gěi wú jìn。bù shīài yǔlì xíngtóng shì rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,jiē bù lí niàn fó,bù lí niàn fǎ,bù lí niàn sēng,nǎi zhì bù lí niàn jù zú yī qiè zhǒngyī qiè zhì zhì。wèi shèngwèi shū shèngwèi miàowèi wēi miàowèi shàngwèi wú shàng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。biàn néng shě jiāqī zǐwǔ yù。jì chū jiā yǐ,qín xíng yī jīng yī jìn,yú yī niàn qǐng,dé qiān sān mèi,dé jiàn qiān fú,zhī qiān fú shén lì,néng dòng qiān shì jiè,nǎi zhì néng shì xiàn qiān shēn,yú yī yī shēn néng shì xiàn qiān pú sà yǐ wéi juàn shǔ ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú shì shù,bǎi jiéqiān jié nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。"

 “佛子!此菩萨摩诃萨又作是念:‘十不善业道,上者地狱因,中者畜生因,下者饿鬼因。于中,杀生之罪能令众生堕于地狱、畜生、饿鬼;若生人中,得二种果报,一者短命,二者多病。偷盗之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者贫穷,二者共财不得自在。邪一婬一之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者妻不贞良,二者不得随意眷属。妄语之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者多被诽谤,二者为他所诳。两舌之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者眷属乖离,二者亲族毙恶。恶口之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者常闻恶声,二者言多诤讼。绮语之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者言无人受,二者语不明了。贪欲之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者心不知足,二者多欲无厌。瞋恚之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者常被他人求其长短,二者恒被于他之所恼害。邪见之罪亦令众生堕三恶道;若生人中,得二种果报,一者生邪见家,二者其心谄曲。’佛子!十不善业道能生此等无量无边众大苦聚,是故菩萨作如是念:‘我当远离十不善道,以十善道为法园苑,爱乐安住,自住其中,亦劝他人令住其中。’

  ěr shí,jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 “佛子!此菩萨摩诃萨复于一切众生生利益心、安乐心、慈心、悲心、怜愍心、摄受心、守护心、自己心、师心、大师心,作是念言:‘众生可愍,堕于邪见、恶慧、恶欲、恶道稠林。我应令彼住于正见,行真实道。’又作是念:‘一切众生分别彼我,互相破坏,斗诤瞋恨,炽然不息。我当令彼住于无上大慈之中。’又作是念:‘一切众生贪取无厌,唯求财利,邪命自活。我当令彼住于清净身、语、意业正命法中。’又作是念:‘一切众生常随三毒,种种烦恼因之炽然,不解志求出要方便。我当令彼除灭一切烦恼大火,安置清凉涅槃之处。’又作是念:‘一切众生为愚痴重闇,妄见厚膜之所覆故,入陰翳稠林,失智慧光明,行旷野险道,起诸恶见。我当令彼得无障碍清净智眼,知一切法如实相,不随他教。’又作是念:‘一切众生在于生死险道之中,将堕地狱、畜生、饿鬼,入恶见网中,为愚痴稠林所迷,随逐邪道,行颠倒行。譬如盲人无有导师,非出要道谓为出要,入魔境界,恶贼所摄,随顺魔心,远离佛意。我当拔出如是险难,令住无畏一切智城。’又作是念:‘一切众生为大瀑水波浪所没,入欲流、有流、无明流、见流,生死洄澓,爱河漂转,湍驰奔激,不暇观察;为欲觉、恚觉、害觉随逐不舍,身见罗刹于中执取,将其永入爱欲稠林;于所贪爱深生染著,住我慢原阜,安六处聚落;无善救者,无能度者。我当于彼起大悲心,以诸善根而为救济,令无灾患,离染寂静,住于一切智慧宝洲。’又作是念:‘一切众生处世牢狱,多诸苦恼,常怀爱憎,自生忧怖,贪欲重械之所系缚,无明稠林以为覆障,于三界内莫能自出。我当令彼永离三有,住无障碍大涅槃中。’又作是念:‘一切众生执著于我,于诸蕴窟宅不求出离,依六处空聚,起四颠倒行,为四大毒蛇之所侵恼,五蕴怨贼之所杀害,受无量苦。我当令彼住于最胜无所著处,所谓:灭一切障碍无上涅槃。’又作是念:‘一切众生其心狭劣,不行最上一切智道,虽欲出离,但乐声闻、辟支佛乘。我当令住广大佛法、广大智慧。’佛子!菩萨如是护持于戒,善能增长慈悲之心。

 " zhì zhí róu ruǎn jí kān néng,diào fú jì jìng yǔ chún shàn,sù chū shēng sǐ guǎng dà yì,yǐ cǐ shí xīn rù èr dì。zhù cǐ chéng jiù jiè gōng dé,yuǎn lí shā shēng bù nǎo hài,yì lí tōu dào jí xié yī yín yī,wàng è guāi lí wú yì yǔ。bù tān cái wù cháng cí mǐn,zhèng dào zhí xīn wú chǎn wěi,lí xiǎn shě màn jí diào róu,yī jiào ér xíng bù fàng yì。dì yù chù shēng shòu zhòng kǔ,è guǐ shāo rán chū měng yàn,yī qiè jiē yóu zuì suǒ zhì,wǒ dāng lí bǐ zhù shí fǎ。rén zhōng suí yì de shòu shēng,nǎi zhì dǐng tiān chán dìng lè,dú jué shēng wén fú chéng dào,jiē yīn shí shàn ér chéng jiù。rú shì sī wéi bù fàng yì,zì chí jìng jiè jiào tā hù,fù jiàn qún shēng shòu zhòng kǔ,zhuǎn gèng zēng yì dà bēi xīn。fán yú xié zhì bù zhèng jiě,cháng huái fèn hèn duō zhēng sòng,tān qiú jìng jiè wú zú qī,wǒ yīng lìng bǐ chú sān dú。yú chī dà àn suǒ chán fù,rù dà xiǎn dào xié jiàn wǎng,shēng sǐ lóng jiàn yuàn suǒ jū,wǒ yīng lìng bǐ cuī mó zéi。sì liú piāo dàng xīn méi nì,sān jiè fén rú kǔ wú liàng,jì yùn wèi zhái wǒ zài zhōng,wèi yù dù bǐ qín háng dào。shè qiú chū lí xīn xià liè,shě yú zuì shàng fú zhì huì,wǒ yù lìng bǐ zhù dà chéng,fā qín yī jīng yī jìn wú yàn zú。pú sà zhù cǐ jí gōng dé,jiàn wú liàng fú xián gōng yǎng,yì jié xiū zhì shàn gèng míng,rú yǐ hǎo yào liàn zhēn jīn。fó zǐ zhù cǐ zuò lún wáng,pǔ huà zhòng shēng xíng shí shàn,suǒ yǒu shàn fǎ jiē xiū xí,wèi chéng shí lì jiù yú shì。yù shě wáng wèi jí cái bǎo,jí qì jū jiā yī fó jiào,yǒng měng yī jīng yī qín yī niàn zhōng,huò qiān sān mèi jiàn qiān fú。suǒ yǒu zhǒng zhǒng shén tōng lì,cǐ dì pú sà jiē néng xiàn,yuàn lì suǒ zuò fù guò cǐ,wú liàng zì zài dù qún shēng。yī qiè shì jiān lì yì zhě,suǒ xiū pú sà zuì shèng xíng,rú shì dì èr dì gōng dé,wèi zhū fó zǐ yǐ kāi yǎn。"

 “佛子!菩萨住此离垢地,以愿力故,得见多佛。所谓:见多百佛、多千佛、多百千佛、多亿佛、多百亿佛、多千亿佛、多百千亿佛,如是乃至见多百千亿那由他佛。于诸佛所,以广大心、深心,恭敬尊重,承事供养,衣服、饮食、卧具、医药,一切资生悉以奉施,亦以供养一切众僧,以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所,以尊重心,复更受行十善道法,随其所受,乃至菩提,终不忘失。是菩萨于无量百千亿那由他劫,远离悭嫉破戒垢故,布施、持戒清净满足。譬如真金置矾石中,如法炼已,离一切垢,转复明净。菩萨住此离垢地,亦复如是,于无量百千亿那由他劫,远离悭嫉破戒垢故,布施、持戒清净满足。佛子!此菩萨,四摄法中,爱语偏多;十波罗蜜中,持戒偏多;余非不行,但随力随分。

  dì sān dì

 “佛子!是名:略说菩萨摩诃萨第二离垢地。菩萨住此地,多作转轮圣王,为大法主,具足七宝,有自在力,能除一切众生悭贪破戒垢,以善方便令其安住十善道中;为大施主,周给无尽。布施、爱语、利行、同事──如是一切诸所作业,皆不离念佛,不离念法,不离念僧,乃至不离念具足一切种、一切智智。又作是念:‘我当于一切众生中为首、为胜、为殊胜、为妙、为微妙、为上、为无上,乃至为一切智智依止者。’是菩萨若欲舍家于佛法中勤行一精一进,便能舍家、妻子、五欲。既出家已,勤行一精一进,于一念顷,得千三昧,得见千佛,知千佛神力,能动千世界,乃至能示现千身,于一一身能示现千菩萨以为眷属;若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于是数,百劫、千劫乃至百千亿那由他劫不能数知。”

  fó zǐ dé wén cǐ dì xíng,pú sà jìng jiè nán sī yì,mí bù gōng jìng xīn huān xǐ,sàn huá kōng zhōng wèi gōng yǎng,zàn yán:" shàn zāi dà shān wáng,cí xīn mǐn niàn zhū zhòng shēng,shàn shuō zhì zhě lǜ yí fǎ,dì èr dì zhōng zhī xíng xiāng。shì zhū pú sà wēi miào xíng,zhēn shí wú yì wú chā bié,wèi yù lì yì zhū qún shēng,rú shì yǎn shuō zuì qīng jìng。yī qiē rén tiān gōng yǎng zhě,yuàn wèi yǎn shuō dì sān dì,yǔ fǎ xiāng yìng zhū zhì yè,rú qí jìng jiè xī jù chǎn!dà xiān suǒ yǒu shī jiè fǎ,rěn rǔ yī jīng yī jìn chán zhì huì,jí yǐ fāng biàn cí bēi dào,fú qīng jìng xíng yuàn jiē shuō!" shí,jiě tuō yuè fù qǐng yán:" wú wèi dà shì jīn gāng cáng,yuàn shuō qù rù dì sān dì,róu hé xīn zhě zhū gōng dé!"

 尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

  ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 “质直柔软及堪能,调伏寂静与纯善,速出生死广大意,以此十心入二地。住此成就戒功德,远离杀生不恼害,亦离偷盗及邪一婬一,妄恶乖离无义语。不贪财物常慈愍,正道直心无谄伪,离险舍慢极调柔,依教而行不放逸。地狱畜生受众苦,饿鬼烧然出猛焰,一切皆由罪所致,我当离彼住实法。人中随意得受生,乃至顶天禅定乐,独觉声闻佛乘道,皆因十善而成就。如是思惟不放逸,自持净戒教他护,复见群生受众苦,转更增益大悲心。凡愚邪智不正解,常怀忿恨多诤讼,贪求境界无足期,我应令彼除三毒。愚痴大暗所缠覆,入大险道邪见网,生死笼槛怨所拘,我应令彼摧魔贼。四流漂荡心没溺,三界焚如苦无量,计蕴为宅我在中,为欲度彼勤行道。设求出离心下劣,舍于最上佛智慧,我欲令彼住大乘,发勤一精一进无厌足。菩萨住此集功德,见无量佛咸供养,亿劫修治善更明,如以好药炼真金。佛子住此作轮王,普化众生行十善,所有善法皆修习,为成十力救于世。欲舍王位及财宝,即弃居家依佛教,勇猛一精一勤一念中,获千三昧见千佛。所有种种神通力,此地菩萨皆能现,愿力所作复过此,无量自在度群生。一切世间利益者,所修菩萨最胜行,如是第二地功德,为诸佛子已开演。”

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ jìng dì èr dì,yù rù dì sān dì,dāng qǐ shí zhǒng shēn xīn。hé děng wéi shí?suǒ wèi: qīng jìng xīnān zhù xīnyàn shě xīnlí tān xīnbù tuì xīnjiān gù xīnmíng shèng xīnyǒng měng xīnguǎng xīndà xīn。pú sà yǐ shì shí xīn,dé rù dì sān dì。

 第三地

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù dì sān dì yǐ,guān yī qiè yǒu wéi fǎ rú shí xiàng。suǒ wèi: wú chángkǔbù jìngbù ān yǐn,bài huàibù jiǔ zhù,chà nà shēng miè,fēi cóng qián jì shēng,fēi xiàng hòu jì qù,fēi yú xiàn zài zhù。yòu guān cǐ fǎ wú jiùwú yī,yǔ yōuyǔ bēi,kǔ nǎo tóng zhù,ài zēng suǒ xì,chóu qī zhuǎn duō,wú yǒu tíng jī,tānhuìchī huǒ chì rán bù xī,zhòng huàn suǒ chán,rì yè zēng zhǎng,rú huàn bù shí。jiàn rú shì yǐ,yú yī qiè yǒu wéi bèi zēng yàn lí,qù fú zhì huì,jiàn fú zhì huì bù kě sī yìwú děng wú liàngnán de wú záwú nǎo wú yōu,zhì wú wèi chéng,bù fù tuì huán,néng jiù wú liàng kǔ nàn zhòng shēng。pú sà rú shì jiàn rú lái zhì huì wú liàng lì yì,jiàn yī qiè yǒu wéi wú liàng guò huàn,zé yú yī qiè zhòng shēng shēng shí zhǒng āi mǐn xīn。hé děng wéi shí?suǒ wèi: jiàn zhū zhòng shēng gū dú wú yī,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng pín qióng kùn fá,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng sān dú huǒ rán,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng zhū yǒu láo yù zhī suǒ jìn bì,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng fán nǎo chóu lín héng suǒ fù zhàng,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng bù shàn guān chá,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng wú shàn fǎ yù,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng shī zhū fó fǎ,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng suí shēng sǐ liú,shēng āi mǐn xīn jiàn zhū zhòng shēng shī jiě tuō fāng biàn,shēng āi mǐn xīn。shì wèi shí。pú sà rú shì jiàn zhòng shēng jiè wú liàng kǔ nǎo,fā dà yī jīng yī jìn,wǒ yīng jiù,wǒ yīng tuō,wǒ yīng jìng,wǒ yīng dù yīng zhe shàn chǔ,yīng lìng ān zhù,yīng lìng huān xǐ,yīng lìng zhī jiàn,yīng lìng diào fú,yīng lìng niè pán。rú shì mǐn niàn yī qiè zhòng shēng,zhī yī qiè zhì zhì yǒu shèng lì yì,yù yī rú lái zhì huì jiù dù zhòng shēng,yǐ hé fāng biàn ér néng bá jì,lìng zhù jiū jìng niè pán zhī lè?bù lí wú zhàng ài jiě tuō zhì wú zhàng ài jiě tuō zhì,bù lí yī qiè fǎ rú shí jué yī qiè fǎ rú shí jué,bù lí wú xíng wú shēng xíng huì guāng wú xíng wú shēng xíng huì guāng,bù lí chán shàn qiǎo jué dìng guān chá zhì chán shàn qiǎo jué dìng guān chá zhì,bù lí shàn qiǎo duō wén。bèi yú zhèng fǎ qín qiú xiū xí,rì yè wéi yuàn wén fǎxǐ fǎlè fǎyī fǎsuí fǎxiè fǎshùn fǎdào fǎzhù fǎxíng fǎ。pú sà rú shì qín qiú fó fǎ,suǒ yǒu zhēn cái jiē wú lìn xī,bú jiàn yǒu wù nán de kě zhòng,dàn yú néng shuō fó fǎ zhī rén shēng nán zāo xiǎng。shì gù,pú sà yú nèi wài cái,wèi qiú fó fǎ xī néng shě shī。wú yǒu gōng jìng ér bù néng xíng,wú yǒu jiāo màn ér bù néng shě,wú yǒu chéng shì ér bù néng zuò,wú yǒu qín kǔ ér bù néng shòu。ruò wén yī jù wèi zēng wén fǎ,shēng dà huān xǐ,shèng dé sān qiān dà qiān shì jiè mǎn zhōng zhēn bǎo ruò wén yī jì wèi wén zhèng fǎ,shēng dà huān xǐ,shèng dé zhuàn lún shèng wáng wèi ruò dé yī jì wèi zēng wén fǎ,néng jìng pú sà xíng,shèng dé dì shì fàn wáng wèi zhù wú liàng bǎi qiān jié。néng jìng pú sà xíng。rǔ jīn ruò néng rù dà huǒ kēng,shòu jí dà kǔ,dāng yǐ xiāng yǔ。jìng pú sà xíng gù,jiǎ shǐ sān qiān dà qiān shì jiè dà huǒ mǎn zhōng,shàng yù cóng yú fàn tiān zhī shàng tóu shēn ér xià,qīn zì shòu qǔ,kuàng xiǎo huǒ kēng ér bù néng rù!rán wǒ jīn zhě wèi qiú fó fǎ,yīng shòu yī qiè dì yù zhòng kǔ,hé kuàng rén zhōng zhū xiǎo kǔ nǎo!rú qí suǒ wén guān chá xiū xíng。cǐ pú sà dé wén fǎ yǐ,shè xīn ān zhù,fēi dàn kǒu yán ér kě qīng jìng。shì pú sà zhù cǐ fā guāng dì shí,jí lí yù è bù shàn fǎ,yǒu jué yǒu guān,lí shēng xǐ lè,zhù chū chán miè jué guān,nèi jìng yī xīn,wú jué wú guān,dìng shēng xǐ lè,zhù dì èr chán lí xǐ zhù shè,yǒu niàn zhèng zhī,shēn shòu lè,zhū shèng suǒ shuō néng shě yǒu niàn shòu lè,zhù dì sān chán duàn lè xiān chú,kǔ xǐ yōu miè,bù kǔ bù lè,shě niàn qīng jìng,zhù dì sì chán chāo yī qiè sè xiǎng,miè yǒu duì xiǎng,bù niàn zhǒng zhǒng xiǎng,rù wú biān xū kōng,zhù xū kōng wú biān chù chāo yī qiè xū kōng wú biān chù,rù wú biān shí,zhù shí wú biān chù chāo yī qiè shí wú biān chù,rù wú shǎo suǒ yǒu,zhù wú suǒ yǒu chǔ chāo yī qiè wú suǒ yǒu chǔ,zhù fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng chù。dàn suí shùn fǎ gù,xíng ér wú suǒ lè zhe。

 佛子得闻此地行,菩萨境界难思议,靡不恭敬心欢喜,散华空中为供养,赞言:“善哉大山王,慈心愍念诸众生,善说智者律仪法,第二地中之行相。是诸菩萨微妙行,真实无异无差别,为欲利益诸群生,如是演说最清净。一切人天供养者,愿为演说第三地,与法相应诸智业,如其境界希具阐!大仙所有施戒法,忍辱一精一进禅智慧,及以方便慈悲道,佛清净行愿皆说!”时,解脱月复请言:“无畏大士金刚藏,愿说趣入第三地,柔和心者诸功德!”

 " fó zǐ!cǐ pú sà xīn suí yú cí,guǎng dà wú liàng bù èr,wú yuàn wú duì,wú zhàng wú nǎo,biàn zhì yī qiè chù,jǐn fǎ jièxū kōng jiè,biàn yī qiè shì jiān zhù bēixǐshě yì fù rú shì。

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 " fó zǐ!cǐ pú sà dé wú liàng shén tōng lì,néng dòng dà dì yǐ yī shēn wéi duō shēn,duō shēn wéi yī shēn,huò yǐn huò xiǎn shí bì shān zhàng,suǒ wǎng wú ài,yóu rú xū kōng yú xū kōng zhōng jiā fū ér qù,tóng yú fēi niǎo rù dì rú shuǐ,lǚ shuǐ rú dì shēn chū yān yàn,rú dà huǒ jù fù yǔ yú shuǐ,yóu rú dà yún rì yuè zài kōng,yǒu dà wēi lì,ér néng yǐ shǒu mén mō mó chù qí shēn zì zài,nǎi zhì fàn shì。cǐ pú sà tiān ěr qīng jìng guò yú rén ěr,xī wén réntiān ruò jìn ruò yuǎn suǒ yǒu yīn shēng,nǎi zhì wén ruìméng yíng děng shēng yì xī néng wén。cǐ pú sà yǐ tā xīn zhì,rú shí ér zhī tā zhòng shēng xīn。suǒ wèi: yǒu tān xīn,rú shí zhī yǒu tān xīn lí tān xīn,rú shí zhī lí tān xīn yǒu chēn xīnlí chēn xīn,yǒu chī xīnlí chī xīn,yǒu fán nǎo xīnwú fán nǎo xīn,xiǎo xīnguǎng xīn,dà xīnwú liàng xīn,lüè xīnfēi lüè xīn,sàn xīnfēi sàn xīn,dìng xīnfēi dìng xīn,jiě tuō xīnfēi jiě tuō xīn,yǒu shàng xīnwú shàng xīn,zá rǎn xīnfēi zá rǎn xīn,guǎng xīnfēi guǎng xīn,jiē rú shí zhī。pú sà rú shì yǐ tā xīn zhì zhī zhòng shēng xīn。cǐ pú sà niàn zhī wú liàng sù mìng chā bié,niàn zhī èr shēngsān shēngsì shēng,nǎi zhì shí shēngèr shísān shí,nǎi zhì bǎi shēngwú liàng bǎi shēngwú liàng qiān shēngwú liàng bǎi qiān shēng,chéng jiéhuài jiéchéng huài jiéwú liàng chéng huài jié,wǒ céng zài mǒu chù,rú shì míng,rú shì xìng,rú shì zhǒng zú,rú shì yǐn shí,rú shì shòu mìng,rú shì jiǔ zhù,rú shì kǔ lè。wǒ yú bǐ sǐ,shēng yú mǒu chù,cóng mǒu chǔ sǐ,shēng yú cǐ chù,rú shì xíng zhuàng,rú shì xiàng mào,rú shì yán yīn。jiē néng yì niàn。cǐ pú sà tiān yǎn qīng jìng guò yú rén yǎn,jiàn zhū zhòng shēng shēng shísǐ shíhào sèè sè,shàn qùè qù,suí yè ér qù。ruò bǐ zhòng shēng chéng jiù shēn è xíng,chéng jiù yǔ è xíng,chéng jiù yì è xíng,fěi bàng xián shèng jù zú xié jiàn jí xié jiàn yè yīn yuán,shēn huài mìng zhōng,bì duò è qù,shēng dì yù zhōng。ruò bǐ zhòng shēng chéng jiù shēn shàn xíng,chéng jiù yǔ shàn xíng,chéng jiù yì shàn xíng,bù bàng xián shèng,jù zú zhèng jiàn zhèng jiàn yè yīn yuán,shēn huài mìng zhōng,bì shēng shàn qù zhū tiān zhī zhōng。pú sà tiān yǎn jiē rú shí zhī。cǐ pú sà yú zhū chán sān mèisān mó bō dǐ néng rù néng chū,rán bù suí qí lì shòu shēng,dàn suí néng mǎn pú tí fēn chǔ,yǐ yì yuàn lì ér shēng qí zhōng。

 “佛子!菩萨摩诃萨已净第二地,欲入第三地,当起十种深心。何等为十?所谓:清净心、安住心、厌舍心、离贪心、不退心、坚固心、明盛心、勇猛心、广心、大心。菩萨以是十心,得入第三地。

 " fó zǐ!shì pú sà zhù cǐ fā guāng dì,yǐ yuàn lì gù,dé jiàn duō fó。suǒ wèi: jiàn duō bǎi fú,jiàn duō qiān fú,jiàn duō bǎi qiān fú,nǎi zhì jiàn duō bǎi qiān yì nà yóu tā fú。xī yǐ guǎng dà xīnshēn xīn,gōng jìng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng,yī fúyǐn shíwò jùtāng yào,yī qiè zī shēng xī yǐ fèng shī,yì yǐ gōng yǎng yī qiè zhòng sēng,yǐ cǐ shàn gēn huí xiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。yú qí fú suǒ,gōng jìng tīng fǎ,wén yǐ shòu chí,suí lì xiū xíng。cǐ pú sà guān yī qiè fǎ,bù shēng bù miè,yīn yuán ér yǒu jiàn fù xiān miè,yī qiè yù fùsè fùyǒu fùwú míng fù jiē zhuǎn wēi bó yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù jī jí gù,xié tānxié chēn jí yǐ xié chī,xī dé chú duàn,suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn gèng míng jìng。fó zǐ!pì rú zhēn jīn shàn qiǎo liàn zhì,chèng liǎng bù jiǎn,zhuǎn gèng míng jìng。pú sà yì fù rú shì,zhù cǐ fā guāng dì,bù jī jí gù,xié tānxié chēn jí yǐ xié chī,jiē dé chú duàn,suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn gèng míng jìng。cǐ pú sà rěn rǔ xīnróu hé xīnxié shùn xīnyuè měi xīnbù chēn xīnbù dòng xīnbù zhuó xīnwú gāo xià xīnbù wàng bào xīnbào ēn xīnbù chǎn xīnbù kuáng xīnwú xiǎn bì xīn jiē zhuǎn qīng jìng。cǐ pú sà yú sì shè zhōng,lì xíng piān duō shí bō luó mì zhōng,rěn bō luó mì piān duō yú fēi bù xiū,dàn suí lì suí fēn。

 “佛子!菩萨摩诃萨住第三地已,观一切有为法如实相。所谓:无常、苦、不净、不安隐,败坏、不久住,刹那生灭,非从前际生,非向后际去,非于现在住。又观此法无救、无依,与忧、与悲,苦恼同住,爱憎所系,愁戚转多,无有停积,贪、恚、痴火炽然不息,众患所缠,日夜增长,如幻不实。见如是已,于一切有为倍增厌离,趣佛智慧,见佛智慧不可思议、无等无量、难得无杂、无恼无忧,至无畏城,不复退还,能救无量苦难众生。菩萨如是见如来智慧无量利益,见一切有为无量过患,则于一切众生生十种哀愍心。何等为十?所谓:见诸众生孤独无依,生哀愍心;见诸众生贫穷困乏,生哀愍心;见诸众生三毒火然,生哀愍心;见诸众生诸有牢狱之所禁闭,生哀愍心;见诸众生烦恼稠林恒所覆障,生哀愍心;见诸众生不善观察,生哀愍心;见诸众生无善法欲,生哀愍心;见诸众生失诸佛法,生哀愍心;见诸众生随生死流,生哀愍心;见诸众生失解脱方便,生哀愍心。是为十。菩萨如是见众生界无量苦恼,发大一精一进,作是念言:‘此等众生,我应救,我应脱,我应净,我应度;应著善处,应令安住,应令欢喜,应令知见,应令调伏,应令涅槃。’菩萨如是厌离一切有为,如是愍念一切众生,知一切智智有胜利益,欲依如来智慧救度众生,作是思惟:‘此诸众生堕在烦恼大苦之中,以何方便而能拔济,令住究竟涅槃之乐?’便作是念:‘欲度众生令住涅槃,不离无障碍解脱智;无障碍解脱智,不离一切法如实觉;一切法如实觉,不离无行无生行慧光;无行无生行慧光,不离禅善巧决定观察智;禅善巧决定观察智,不离善巧多闻。’菩萨如是观察了知已,倍于正法勤求修习,日夜唯愿闻法、喜法、乐法、依法、随法、解法、顺法、到法、住法、行法。菩萨如是勤求佛法,所有珍财皆无吝惜,不见有物难得可重,但于能说佛法之人生难遭想。是故,菩萨于内外财,为求佛法悉能舍施。无有恭敬而不能行,无有憍慢而不能舍,无有承事而不能作,无有勤苦而不能受。若闻一句未曾闻法,生大欢喜,胜得三千大千世界满中珍宝;若闻一偈未闻正法,生大欢喜,胜得转轮圣王位;若得一偈未曾闻法,能净菩萨行,胜得帝释梵王位住无量百千劫。若有人言:‘我有一句佛所说法,能净菩萨行。汝今若能入大火坑,受极大苦,当以相与。’菩萨尔时作如是念:‘我以一句佛所说法,净菩萨行故,假使三千大千世界大火满中,尚欲从于梵天之上投身而下,亲自受取,况小火坑而不能入!然我今者为求佛法,应受一切地狱众苦,何况人中诸小苦恼!’菩萨如是发勤一精一进求于佛法,如其所闻观察修行。此菩萨得闻法已,摄心安住,于空闲处作是思惟:‘如说修行乃得佛法,非但口言而可清净。’

 " fó zǐ!shì míng pú sà dì sān fā guāng dì。pú sà zhù cǐ dì,duō zuò sān shí sān tiān wáng,néng yǐ fāng biàn,lìng zhū zhòng shēng shě lí tān yù。bù shīài yǔlì xíngtóng shì rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,jiē bù lí niàn fó,bù lí niàn fǎ,bù lí niàn sēng,nǎi zhì bù lí niàn jù zú yī qiè zhǒngyī qiè zhì zhì。wèi shèngwèi shū shèngwèi miàowèi wēi miàowèi shàngwèi wú shàng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。yú yī niàn qǐng,dé bǎi qiān sān mèi,dé jiàn bǎi qiān fú,zhī bǎi qiān fú shén lì,néng dòng bǎi qiān fú shì jiè,nǎi zhì shì xiàn bǎi qiān shēn,yī yī shēn bǎi qiān pú sà yǐ wéi juàn shǔ ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú cǐ shù,bǎi jiéqiān jié nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 “佛子!是菩萨住此发光地时,即离欲恶不善法,有觉有观,离生喜乐,住初禅;灭觉观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,住第二禅;离喜住舍,有念正知,身受乐,诸圣所说能舍有念受乐,住第三禅;断乐先除,苦喜忧灭,不苦不乐,舍念清净,住第四禅;超一切色想,灭有对想,不念种种想,入无边虚空,住虚空无边处;超一切虚空无边处,入无边识,住识无边处;超一切识无边处,入无少所有,住无所有处;超一切无所有处,住非有想非无想处。但随顺法故,行而无所乐著。

 " qīng jìng ān zhù míng shèng xīn,yàn lí wú tān wú hài xīn,jiān gù yǒng měng guǎng dà xīn,zhì zhě yǐ cǐ rù sān dì。pú sà zhù cǐ fā guāng dì,guān zhū xíng fǎ kǔ wú cháng,bù jìng bài huài sù guī miè,wú jiān wú zhù wú lái wǎng。guān zhū yǒu wéi rú zhòng bìng,yōu bēi kǔ nǎo huò suǒ chán,sān dú měng huǒ héng chì rán,wú shǐ shí lái bù xiū xī。yàn lí sān yǒu bù tān zhe,zhuān qiú fú zhì wú yì niàn,nán cè nán sī wú děng lún,wú liàng wú biān wú bī nǎo。jiàn fú zhì yǐ mǐn zhòng shēng,gū dú wú yī wú jiù hù,sān dú chì rán cháng kùn fá,zhù zhū yǒu yù héng shòu kǔ,fán nǎo chán fù máng wú mù,zhì lè xià liè sàng fǎ bǎo,suí shùn shēng sǐ bù niè pán,wǒ yīng jiù bǐ qín yī jīng yī jìn。jiāng qiú zhì huì yì zhòng shēng,sī hé fāng biàn lìng jiě tuō?bù lí rú lái wú ài zhì,bǐ fù wú shēng huì suǒ qǐ。xīn niàn cǐ huì cóng wén de,rú shì sī wéi zì qín lì,rì yè tīng xí wú jiàn rán,wéi yǐ zhèng fǎ wèi zūn zhòng。guó chéng cái bèi zhū zhēn bǎo,qī zǐ juàn shǔ jí wáng wèi,pú sà wèi fǎ qǐ jìng xīn,rú shì yī qiè jiē néng shě。tóu mù ěr bí shé yá chǐ,shǒu zú gǔ suǐ xīn xuè ròu,cǐ děng jiē shě wèi wéi nán,dàn yǐ wén fǎ wèi zuì nán。wǒ dāng yǔ rǔ fó fǎ bǎo!jiǎ shǐ huǒ mǎn sān qiān jiè,shēn cóng fàn shì ér tóu rù,wèi qiú fǎ gù bù wéi nán,kuàng fù rén jiān zhū xiǎo kǔ!cóng chū fā yì zhì dé fú,qí jiān suǒ yǒu ā bí kǔ,wèi wén fǎ gù jiē néng shòu,hé kuàng rén zhōng zhū kǔ shì!wén yǐ rú lǐ zhèng sī wéi,huò dé sì chán wú sè dìng,sì děng wǔ tòng cì dì qǐ,bù suí qí lì ér shòu shēng。pú sà zhù cǐ jiàn duō fó,gōng yǎng tīng wén xīn jué dìng,duàn zhū xié huò zhuǎn qīng jìng,rú liàn zhēn jīn tǐ wú jiǎn。zhù cǐ duō zuò dāo lì wáng,huà dǎo wú liàng zhū tiān zhòng,lìng shě tān xīn zhù shàn dào,yī xiàng zhuān qiú fú gōng dé。fó zǐ zhù cǐ qín yī jīng yī jìn,bǎi qiān sān mèi jiē jù zú,jiàn bǎi qiān fú xiāng yán shēn,ruò yǐ yuàn lì fù guò shì。yī qiè zhòng shēng pǔ lì yì,bǐ zhū pú sà zuì shàng xíng,rú shì suǒ yǒu dì sān dì,wǒ yī qí yì yǐ jiě shì。"

 “佛子!此菩萨心随于慈,广大无量不二,无怨无对,无障无恼,遍至一切处,尽法界、虚空界,遍一切世间;住悲、喜、舍亦复如是。


 “佛子!此菩萨得无量神通力,能动大地;以一身为多身,多身为一身,或隐或显;石壁山障,所往无碍,犹如虚空;于虚空中跏趺而去,同于飞鸟;入地如水,履水如地;身出烟焰,如大火聚;复雨于水,犹如大云;日月在空,有大威力,而能以手扪摸摩触;其身自在,乃至梵世。此菩萨天耳清净过于人耳,悉闻人、天若近若远所有音声,乃至蚊蚋、虻蝇等声亦悉能闻。此菩萨以他心智,如实而知他众生心。所谓:有贪心,如实知有贪心;离贪心,如实知离贪心;有瞋心、离瞋心,有痴心、离痴心,有烦恼心、无烦恼心,小心、广心,大心、无量心,略心、非略心,散心、非散心,定心、非定心,解脱心、非解脱心,有上心、无上心,杂染心、非杂染心,广心、非广心,皆如实知。菩萨如是以他心智知众生心。此菩萨念知无量宿命差别,所谓:‘念知一生,念知二生、三生、四生,乃至十生、二十、三十,乃至百生、无量百生、无量千生、无量百千生,成劫、坏劫、成坏劫、无量成坏劫,我曾在某处,如是名,如是姓,如是种族,如是饮食,如是寿命,如是久住,如是苦乐。我于彼死,生于某处,从某处死,生于此处,如是形状,如是相貌,如是言音。’如是过去无量差别,皆能忆念。此菩萨天眼清净过于人眼,见诸众生生时、死时、好色、恶色,善趣、恶趣,随业而去。若彼众生成就身恶行,成就语恶行,成就意恶行,诽谤贤圣;具足邪见及邪见业因缘,身坏命终,必堕恶趣,生地狱中。若彼众生成就身善行,成就语善行,成就意善行,不谤贤圣,具足正见;正见业因缘,身坏命终,必生善趣诸天之中。菩萨天眼皆如实知。此菩萨于诸禅三昧、三摩钵底能入能出,然不随其力受生,但随能满菩提分处,以意愿力而生其中。

 “佛子!是菩萨住此发光地,以愿力故,得见多佛。所谓:见多百佛,见多千佛,见多百千佛,乃至见多百千亿那由他佛。悉以广大心、深心,恭敬尊重,承事供养,衣服、饮食、卧具、汤药,一切资生悉以奉施,亦以供养一切众僧,以此善根回向阿耨多罗三藐三菩提。于其佛所,恭敬听法,闻已受持,随力修行。此菩萨观一切法,不生不灭,因缘而有;见缚先灭,一切欲缚、色缚、有缚、无明缚皆转微薄;于无量百千亿那由他劫不积集故,邪贪、邪瞋及以邪痴,悉得除断,所有善根转更明净。佛子!譬如真金善巧炼治,秤两不减,转更明净。菩萨亦复如是,住此发光地,不积集故,邪贪、邪瞋及以邪痴,皆得除断,所有善根转更明净。此菩萨忍辱心、柔和心、谐顺心、悦美心、不瞋心、不动心、不浊心、无高下心、不望报心、报恩心、不谄心、不诳心、无譣诐心皆转清净。此菩萨于四摄中,利行偏多;十波罗蜜中,忍波罗蜜偏多;余非不修,但随力随分。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章