中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

十地品·五(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 十地品·五拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shí dì pǐn wǔ

十地品·五

  dì bā dì

 第八地

  shì shí tiān wáng jí tiān zhòng,wén cǐ shèng xíng jiē huān xǐ,wèi yù gōng yǎng yú rú lái,jí yǐ wú yāng dà pú sà,yǔ miào huá fān jí chuáng gài,xiāng mán yīng luò yǔ bǎo yī,wú liàng wú biān qiān wàn zhǒng,xī yǐ mó ní zuò yán shì。tiān nǚ tóng shí zòu tiān lè,pǔ fā zhǒng zhǒng miào yīn shēng,gōng yǎng yú fú bìng fó zǐ,gòng zuò shì yán ér zàn tàn:" yī qiè jiàn zhě liǎng zú zūn,āi mǐn zhòng shēng xiàn shén lì,lìng cǐ zhǒng zhǒng zhū tiān lè,pǔ fā miào yīn xián dé wén。yú yī máo duān bǎi qiān yì,nà yóu tā guó wēi chén shù,rú shì wú liàng zhū rú lái,yú zhōng ān zhù shuō miào fǎ。yī máo kǒng nèi wú liàng shā,gè yǒu sì zhōu jí dà hǎi,xū mí tiě wéi yì fù rán,xī jiàn zài zhōng wú pò ài。yī máo duān chù yǒu liù qù,sān zhǒng è dào jí rén tiān,zhū lóng shén zhòng ā xiū luó,gè suí zì yè shòu guǒ bào。yú bǐ yī qiè shā tǔ zhōng,xī yǒu rú lái yǎn miào yīn,suí shùn yī qiè zhòng shēng xīn,wèi zhuǎn zuì shàng jìng fǎ lún。shā zhōng zhǒng zhǒng zhòng shēng shēn,shēn zhōng fù yǒu zhǒng zhǒng shā,rén tiān zhū qù gè gè yì,fú xī zhī yǐ wèi shuō fǎ。dà shā suí niàn biàn wéi xiǎo,xiǎo shā suí niàn yì biàn dà,rú shì shén tōng wú yǒu liàng,shì jiān gòng shuō bù néng jǐn。" pǔ fā cǐ děng miào yīn shēng,chēng zàn rú lái gōng dé yǐ,zhòng huì huān xǐ mò rán zhù,yī xīn zhān yǎng yù tīng shuō。shí jiě tuō yuè fù qǐng yán:" jīn cǐ zhòng huì jiē jì jìng,yuàn shuō suí cì zhī suǒ rù,dì bā dì zhōng zhū xíng xiāng!"

 是时天王及天众,闻此胜行皆欢喜,为欲供养于如来,及以无央大菩萨,雨妙华幡及幢盖,香鬘璎珞与宝衣,无量无边千万种,悉以摩尼作严饰。天女同时奏天乐,普发种种妙音声,供养于佛并佛子,共作是言而赞叹:“一切见者两足尊,哀愍众生现神力,令此种种诸天乐,普发妙音咸得闻。于一毛端百千亿,那由他国微尘数,如是无量诸如来,于中安住说妙法。一毛孔内无量刹,各有四洲及大海,须弥铁围亦复然,悉见在中无迫隘。一毛端处有六趣,三种恶道及人天,诸龙神众阿修罗,各随自业受果报。于彼一切刹土中,悉有如来演妙音,随顺一切众生心,为转最上净法錀。刹中种种众生身,身中复有种种刹,人天诸趣各各异,佛悉知已为说法。大刹随念变为小,小刹随念亦变大,如是神通无有量,世间共说不能尽。”普发此等妙音声,称赞如来功德已,众会欢喜默然住,一心瞻仰欲听说。时解脱月复请言:“今此众会皆寂静,愿说随次之所入,第八地中诸行相!”

  ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yú qī dì zhōng,shàn xiū xí fāng biàn huì,shàn qīng jìng zhū dào,shàn jí zhù dào fǎ。dà yuàn lì suǒ shè,rú lái lì suǒ jiā,zì shàn lì suǒ chí,cháng niàn rú lái lìwú suǒ wèibù gòng fó fǎ,shàn qīng jìng shēn xīn sī jué,néng chéng jiù fú dé zhì huì,dà cí dà bēi bù shě zhòng shēng,rù wú liàng zhì dào,rù yī qiè fǎ,běn lái wú shēngwú qǐwú xiāngwú chéngwú huàiwú jìnwú zhuǎnwú xìng wéi xìng,chūzhōnghòu jì jiē xī píng děng,wú fēn bié rú rú zhì zhī suǒ rù chù,lí yī qiè xīnyìshí fēn bié xiǎng,wú suǒ qǔ zhe yóu rú xū kōng,rù yī qiè fǎ rú xū kōng xìng,shì míng: dé wú shēng fǎ rěn。

 “佛子!菩萨摩诃萨于七地中,善修习方便慧,善清净诸道,善集助道法。大愿力所摄,如来力所加,自善力所持,常念如来力、无所畏、不共佛法,善清净深心思觉,能成就福德智慧,大慈大悲不舍众生,入无量智道,入一切法,本来无生、无起、无相、无成、无坏、无尽、无转、无性为性,初、中、后际皆悉平等,无分别如如智之所入处,离一切心、意、识分别想,无所取著犹如虚空,入一切法如虚空性,是名:得无生法忍。

 " fó zǐ!pú sà chéng jiù cǐ rěn,jí shí dé rù dì bā bù dòng dì,wèi shēn xíng pú sà nán kě zhī wú chā bié,lí yī qiè xiāngyī qiè xiǎngyī qiè zhí zhuó,wú liàng wú biān,yī qiè shēng wénpì zhī fó suǒ bù néng jí,lí zhū xuān zhēng,jì miè xiàn qián。pì rú bǐ qiū,jù zú shén tōng,dé xīn zì zài,cì dì nǎi zhì rù miè jǐn dìng,yī qiè dòng xīnyì xiǎng fēn bié xī jiē zhǐ xī。cǐ pú sà mó hē sà yì fù rú shì,zhù bù dòng dì,jí shě yī qiè gōng yòng xíng,dé wú gōng yòng fǎ,shēnkǒuyì yè niàn wù jiē xī,zhù yú bào xíng。pì rú yǒu rén,mèng zhōng jiàn shēn duò zài dà hé,wèi yù dù gù,fā dà yǒng měng,shī dà fāng biàn yǐ dà yǒng měngshī fāng biàn gù,jí biàn jué wù,jì jué wù yǐ,suǒ zuò jiē xī。pú sà yì ěr,jiàn zhòng shēng shēn zài sì liú zhōng,wèi jiù dù gù,fā dà yǒng měng,qǐ dà yī jīng yī jìn yǐ yǒng měngyī jīng yī jìn gù,zhì bù dòng dì jì zhì cǐ yǐ,yī qiè gōng yòng mí bù jiē xī,èr xíngxiāng xíng xī bù xiàn qián。fó zǐ!rú shēng fàn shì,yù jiè fán nǎo jiē bù xiàn qián zhù bù dòng dì yì fù rú shì,yī qiè xīnyìshí xíng jiē bù xiàn qián。cǐ pú sà mó hē sà,pú sà xīnfó xīnpú tí xīnniè pán xīn shàng bù xiàn qǐ,kuàng fù qǐ yú shì jiān zhī xīn!

 “佛子!菩萨成就此忍,即时得入第八不动地,为深行菩萨难可知无差别,离一切相、一切想、一切执著,无量无边,一切声闻、辟支佛所不能及,离诸諠诤,寂灭现前。譬如比丘,具足神通,得心自在,次第乃至入灭尽定,一切动心、忆想分别悉皆止息。此菩萨摩诃萨亦复如是,住不动地,即舍一切功用行,得无功用法,身、口、意业念务皆息,住于报行。譬如有人,梦中见身堕在大河,为欲渡故,发大勇猛,施大方便;以大勇猛、施方便故,即便觉寤,既觉寤已,所作皆息。菩萨亦尔,见众生身在四流中,为救度故,发大勇猛,起大一精一进;以勇猛、一精一进故,至不动地;既至此已,一切功用靡不皆息,二行、相行悉不现前。佛子!如生梵世,欲界烦恼皆不现前;住不动地亦复如是,一切心、意、识行皆不现前。此菩萨摩诃萨,菩萨心、佛心、菩提心、涅槃心尚不现起,况复起于世间之心!

 " fó zǐ!cǐ dì pú sà běn yuàn lì gù,zhū fú shì zūn qīn xiàn qí qián yǔ rú lái zhì,lìng qí dé rù fǎ liú mén zhōng,shàn nán zǐ!cǐ rěn dì yī,shùn zhū fó fǎ。rán shàn nán zǐ!wǒ děng suǒ yǒu shí lìwú wèishí bā bù gòng zhū fú zhī fǎ,rǔ jīn wèi dé,rǔ yīng wèi yù chéng jiù cǐ fǎ qín jiā yī jīng yī jìn,wù fù fàng shě yú cǐ rěn mén。yòu shàn nán zǐ!rǔ suī dé shì jì miè jiě tuō,rán zhū fán fū wèi néng zhèng dé,zhǒng zhǒng fán nǎo jiē xī xiàn qián,zhǒng zhǒng jué guān cháng xiāng qīn hài,rǔ dāng mǐn niàn rú shì zhòng shēng。yòu shàn nán zǐ!rǔ dāng yì niàn běn suǒ shì yuàn,pǔ dà ráo yì yī qiè zhòng shēng,jiē lìng dé rù bù kě sī yì zhì huì zhī mén。yòu shàn nán zǐ!cǐ zhū fǎ fǎ xìng,ruò fó chū shì,ruò bù chū shì,cháng zhù bù yì,zhū fú bù yǐ dé cǐ fǎ gù míng wéi rú lái,yī qiè èr chéng yì néng dé cǐ wú fēn bié fǎ。yòu shàn nán zǐ!rǔ guān wǒ děng shēn xiāng,wú liàng zhì huì,wú liàng guó tǔ,wú liàng fāng biàn,wú liàng guāng míng,wú liàng qīng jìng,yīn shēng yì wú yǒu liàng rǔ jīn yí yīng chéng jiù cǐ shì。yòu shàn nán zǐ!rǔ jīn shì dé cǐ yī fǎ míng,suǒ wèi: yī qiè fǎ wú shēngwú fēn bié。shàn nán zǐ!rú lái fǎ míng,wú liàng rù,wú liàng zuò,wú liàng zhuǎn,nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù kě dé zhī rǔ yīng xiū xíng,chéng jiù cǐ fǎ。yòu shàn nán zǐ!rǔ guān shí fāng wú liàng guó tǔwú liàng zhòng shēngwú liàng fǎzhǒng zhǒng chā bié,xī yīng rú shí tōng dá qí shì。zhū fú shì zūn yǔ cǐ pú sà rú shì děng wú liàng qǐ zhì mén,lìng qí néng qǐ wú liàng wú biān chā bié zhì yè。fó zǐ!ruò zhū fú bù yǔ cǐ pú sà qǐ zhì mén zhě,bǐ shí jí rù jiū jìng niè pán,qì shě yī qiè lì zhòng shēng yè。yǐ zhū fú yǔ rú shì děng wú liàng wú biān qǐ zhì mén gù,yú yī niàn qǐng suǒ shēng zhì yè,cóng chū fā xīn nǎi zhì qī dì suǒ xiū zhū xíng,bǎi fēn bù jí yī,nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā fēn yì bù jí yī rú shì,ā sēng qí fēn,gē luó fēn,suàn shù fēn,pì yù fēn,yōu bō ní shā tuó fēn,yì bù jí yī。hé yǐ gù?fó zǐ!shì pú sà xiān yǐ yī shēn qǐ xíng,jīn zhù cǐ dì,dé wú liáng shēnwú liàng yīn shēngwú liàng zhì huìwú liàng shòu shēngwú liàng jìng guó,jiào huà wú liàng zhòng shēng,gōng yǎng wú liàng zhū fú,rù wú liàng fǎ mén,jù wú liàng shén tōng,yǒu wú liàng zhòng huì dào chǎng chā bié,zhù wú liáng shēnyǔyì yè jí yī qiè pú sà xíng,yǐ bù dòng fǎ gù。fó zǐ!pì rú chéng chuán yù rù dà hǎi,wèi zhì yú hǎi,duō yòng gōng lì ruò zhì hǎi yǐ,dàn suí fēng qù,bù jiǎ rén lì yǐ zhì dà hǎi,yī rì suǒ xíng bǐ yú wèi zhì,qí wèi zhì shí shè jīng bǎi suì yì bù néng jí。fó zǐ!pú sà mó hē sà yì fù rú shì,jī jí guǎng dà shàn gēn zī liáng,chéng dà chéng chuán dào pú sà xíng hǎi,yú yī niàn qǐng yǐ wú gōng yòng zhì rù yī qiè zhì zhì jìng jiè,běn yǒu gōng yòng xíng jīng yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié suǒ bù néng jí。

 “佛子!此地菩萨本愿力故,诸佛世尊亲现其前与如来智,令其得入法流门中,作如是言:‘善哉善哉!善男子!此忍第一,顺诸佛法。然善男子!我等所有十力、无畏、十八不共诸佛之法,汝今未得,汝应为欲成就此法勤加一精一进,勿复放舍于此忍门。又善男子!汝虽得是寂灭解脱,然诸凡夫未能证得,种种烦恼皆悉现前,种种觉观常相侵害,汝当愍念如是众生。又善男子!汝当忆念本所誓愿,普大饶益一切众生,皆令得入不可思议智慧之门。又善男子!此诸法法性,若佛出世,若不出世,常住不异,诸佛不以得此法故名为如来,一切二乘亦能得此无分别法。又善男子!汝观我等身相,无量智慧,无量国土,无量方便,无量光明,无量清净,音声亦无有量;汝今宜应成就此事。又善男子!汝今适得此一法明,所谓:一切法无生、无分别。善男子!如来法明,无量入,无量作,无量转,乃至百千亿那由他劫不可得知;汝应修行,成就此法。又善男子!汝观十方无量国土、无量众生、无量法、种种差别,悉应如实通达其事。’

 " fó zǐ!pú sà zhù cǐ dì bā dì,yǐ dà fāng biàn shàn qiǎo zhì suǒ qǐ wú gōng yòng jué huì,guān yī qiè zhì zhì suǒ xíng jìng。suǒ wèi: guān shì jiān chéng,guān shì jiān huài yóu cǐ yè jí gù chéng,yóu cǐ yè jǐn gù huài。jǐ shí chéng?jǐ shí huài?jǐ shí chéng zhù?jǐ shí huài zhù?jiē rú shí zhī。yòu zhī dì jiè xiǎo xiāngdà xiāngwú liàng xiāngchā bié xiāng,zhī shuǐhuǒfēng jiè xiǎo xiāngdà xiāngwú liàng xiāngchā bié xiāng,zhī wēi chén xì xiāngchā bié xiāngwú liàng chā bié xiāng。suí hé shì jiè zhōng suǒ yǒu wēi chén jù jí wēi chén chā bié xiāng,jiē rú shí zhī suí hé shì jiè zhōng suǒ yǒu dìshuǐhuǒfēng jiè gè ruò gān wēi chén,suǒ yǒu bǎo wù ruò gān wēi chén,zhòng shēng shēn ruò gān wēi chén,guó tǔ shēn ruò gān wēi chén,jiē rú shí zhī。zhī zhòng shēng dà shēnxiǎo shēn gè ruò gān wēi chén chéng,zhī dì yù shēnchù shēng shēnè guǐ shēnā xiū luó shēntiān shēnrén shēn gè ruò gān wēi chén chéng,dé rú shì zhī wēi chén chā bié zhì。yòu zhī yù jièsè jièwú sè jiè chéng,zhī yù jièsè jièwú sè jiè huài,zhī yù jièsè jièwú sè jiè xiǎo xiāngdà xiāngwú liàng xiāngchā bié xiāng,dé rú shì guān sān jiè chā bié zhì。

 “佛子!诸佛世尊与此菩萨如是等无量起智门,令其能起无量无边差别智业。佛子!若诸佛不与此菩萨起智门者,彼时即入究竟涅槃,弃舍一切利众生业。以诸佛与如是等无量无边起智门故,于一念顷所生智业,从初发心乃至七地所修诸行,百分不及一,乃至百千亿那由他分亦不及一;如是,阿僧祇分,歌罗分,算数分,譬喻分,优波尼沙陀分,亦不及一。何以故?佛子!是菩萨先以一身起行,今住此地,得无量身、无量音声、无量智慧、无量受生、无量净国,教化无量众生,供养无量诸佛,入无量法门,具无量神通,有无量众会道场差别,住无量身、语、意业集一切菩萨行,以不动法故。佛子!譬如乘船欲入大海,未至于海,多用功力;若至海已,但随风去,不假人力以至大海,一日所行比于未至,其未至时设经百岁亦不能及。佛子!菩萨摩诃萨亦复如是,积集广大善根资粮,乘大乘船到菩萨行海,于一念顷以无功用智入一切智智境界,本有功用行经于无量百千亿那由他劫所不能及。

 " fó zǐ!cǐ pú sà fù qǐ zhì míng,jiào huà zhòng shēng。suǒ wèi: shàn zhī zhòng shēng shēn chā bié,shàn fēn bié zhòng shēng shēn,shàn guān chá suǒ shēng chù suí qí suǒ yīng ér wèi xiàn shēn,jiào huà chéng shú。cǐ pú sà yú yī sān qiān dà qiān shì jiè,suí zhòng shēng shēn xìn jiè chāi bié,yǐ zhì guāng míng pǔ xiàn shòu shēng rú shì,ruò èrruò sān,nǎi zhì bǎi qiān,nǎi zhì bù kě shuō sān qiān dà qiān shì jiè,suí zhòng shēng shēn xìn jiè chāi bié,pǔ yú qí zhōng shì xiàn shòu shēng。cǐ pú sà chéng jiù rú shì zhì huì gù,yú yī fú shā qí shēn bù dòng,nǎi zhì bù kě shuō fú shā zhòng huì zhōng xī xiàn qí shēn。fó zǐ!cǐ pú sà suí zhū zhòng shēng shēn xīn xìn jiě zhǒng zhǒng chā bié,yú bǐ fó guó zhòng huì zhī zhōng ér xiàn qí shēn。suǒ wèi: yú shā mén zhòng zhōng shì shā mén xíng,pó luó mén zhòng zhōng shì pó luó mén xíng,shā lì zhòng zhōng shì shā lì xíng rú shì,pí shě zhòngshǒu tuó zhòngjū shì zhòngsì tiān wáng zhòngsān shí sān tiān zhòngyè mó tiān zhòngdōu shuài tuó tiān zhònghuà lè tiān zhòngtā huà zì zài tiān zhòngmó zhòngfàn zhòng,nǎi zhì ā jiā ní zhā tiān zhòng zhōng,gè suí qí lèi ér wèi xiàn xíng。yòu yīng yǐ shēng wén shēn de dù zhě,xiàn shēng wén xíng yīng yǐ pì zhī fó shēn de dù zhě,xiàn pì zhī fó xíng yīng yǐ pú sà shēn de dù zhě,xiàn pú sà xíng yīng yǐ rú lái shēn de dù zhě,xiàn rú lái xíng。fó zǐ!pú sà rú shì yú yī qiè bù kě shuō fó guó tǔ zhōng,suí zhū zhòng shēng xìn lè chā bié,rú shì rú shì ér wèi xiàn shēn。

 “佛子!菩萨住此第八地,以大方便善巧智所起无功用觉慧,观一切智智所行境。所谓:观世间成,观世间坏;由此业集故成,由此业尽故坏。几时成?几时坏?几时成住?几时坏住?皆如实知。又知地界小相、大相、无量相、差别相,知水、火、风界小相、大相、无量相、差别相,知微尘细相、差别相、无量差别相。随何世界中所有微尘聚及微尘差别相,皆如实知;随何世界中所有地、水、火、风界各若干微尘,所有宝物若干微尘,众生身若干微尘,国土身若干微尘,皆如实知。知众生大身、小身各若干微尘成,知地狱身、畜生身、饿鬼身、阿修罗身、天身、人身各若干微尘成,得如是知微尘差别智。又知欲界、色界、无色界成,知欲界、色界、无色界坏,知欲界、色界、无色界小相、大相、无量相、差别相,得如是观三界差别智。

 " fó zǐ!cǐ pú sà yuǎn lí yī qiè shēn xiǎng fēn bié,zhù yú píng děng。cǐ pú sà zhī zhòng shēng shēnguó tǔ shēnyè bào shēnshēng wén shēndú jué shēnpú sà shēnrú lái shēnzhì shēnfǎ shēnxū kōng shēn。cǐ pú sà zhī zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,néng yǐ zhòng shēng shēn zuò zì shēn,yì zuò guó tǔ shēnyè bào shēn,nǎi zhì xū kōng shēn。yòu zhī zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,néng yǐ guó tǔ shēn zuò zì shēn,yì zuò zhòng shēng shēnyè bào shēn,nǎi zhì xū kōng shēn。yòu zhī zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,néng yǐ yè bào shēn zuò zì shēn,yì zuò zhòng shēng shēnguó tǔ shēn,nǎi zhì xū kōng shēn。yòu zhī zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,néng yǐ zì shēn zuò zhòng shēng shēnguó tǔ shēn,nǎi zhì xū kōng shēn。suí zhū zhòng shēng suǒ lè bù tóng,zé yú cǐ shēn xiàn rú shì xíng。cǐ pú sà zhī zhòng shēng jí yè shēnbào shēnfán nǎo shēnsè shēnwú sè shēn,yòu zhī guó tǔ shēn xiǎo xiāngdà xiāngwú liàng xiāngrǎn xiāngjìng xiāngguǎng xiāngdào zhù xiāngzhèng zhù xiāngpǔ rù xiàngfāng wǎng chā bié xiāng,zhī yè bào shēn jiǎ míng chā bié,zhī shēng wén shēndú jué shēnpú sà shēn jiǎ míng chā bié,zhī rú lái shēn yǒu pú tí shēnyuàn shēnhuà shēnlì chí shēnxiāng hǎo zhuāng yán shēnwēi shì shēnyì shēng shēnfú dé shēnfǎ shēnzhì shēn,zhī zhì shēn shàn sī liang xiāngrú shí jué zé xiāngguǒ xíng suǒ shè xiāngshì jiān chū shì jiān chā bié xiāngsān shèng chā bié xiānggòng xiāngbù gòng xiāngchū lí xiāngfēi chū lí xiāngxué xiāngwú xué xiāng,zhī fǎ shēn píng děng xiāngbù huài xiāngsuí shí suí sú jiǎ míng chā bié xiāngzhòng shēng fēi zhòng shēng fǎ chā bié xiāngfó fǎ shèng sēng fǎ chā bié xiāng,zhī xū kōng shēn wú liàng xiāngzhōu biàn xiāngwú xíng xiāngwú yì xiāngwú biān xiāngxiǎn xiàn sè shēn xiāng。fó zǐ!pú sà chéng jiù rú shì shēn zhì yǐ,dé mìng zì zàixīn zì zàicái zì zàiyè zì zàishēng zì zàiyuàn zì zàijiě zì zàirú yì zì zàizhì zì zàifǎ zì zài。dé cǐ shí zì zài gù,zé wèi bù sī yì zhì zhěwú liàng zhì zhěguǎng dà zhì zhěwú néng huài zhì zhě。

 “佛子!此菩萨复起智明,教化众生。所谓:善知众生身差别,善分别众生身,善观察所生处;随其所应而为现身,教化成熟。此菩萨于一三千大千世界,随众生身信解差别,以智光明普现受生;如是,若二、若三,乃至百千,乃至不可说三千大千世界,随众生身信解差别,普于其中示现受生。此菩萨成就如是智慧故,于一佛刹其身不动,乃至不可说佛刹众会中悉现其身。佛子!此菩萨随诸众生身心信解种种差别,于彼佛国众会之中而现其身。所谓:于沙门众中示沙门形,婆罗门众中示婆罗门形,刹利众中示刹利形;如是,毗舍众、首陀众、居士众、四天王众、三十三天众、夜摩天众、兜率陀天众、化乐天众、他化自在天众、魔众、梵众,乃至阿迦尼吒天众中,各随其类而为现形。又应以声闻身得度者,现声闻形;应以辟支佛身得度者,现辟支佛形;应以菩萨身得度者,现菩萨形;应以如来身得度者,现如来形。佛子!菩萨如是于一切不可说佛国土中,随诸众生信乐差别,如是如是而为现身。

 " cǐ pú sà rú shì rù yǐ,rú shì chéng jiù yǐ,dé bì jìng wú guò shī shēn yèwú guò shī yǔ yèwú guò shī yì yè。shēnyǔyì yè suí zhì huì xíng,bō rě bō luó mì zēng shàng,dà bēi wéi shǒu,fāng biàn shàn qiǎo,shàn néng fēn bié,shàn qǐ dà yuàn,fó lì suǒ hù,cháng qín xiū xí lì zhòng shēng zhì,pǔ zhù wú biān chā bié shì jiè。fó zǐ!jǔ yào yán zhī: pú sà zhù cǐ bù dòng dì,shēnyǔyì yè zhū yǒu suǒ zuò,jiē néng jī jí yī qiè fó fǎ。fó zǐ!pú sà zhù cǐ dì,dé shàn zhù shēn xīn lì,yī qiè fán nǎo bù xíng gù dé shàn zhù shèng xīn lì,bù lí yú dào gù dé shàn zhù dà bēi lì,bù shè lì yì zhòng shēng gù dé shàn zhù dà cí lì,jiù hù yī qiè shì jiān gù dé shàn zhù tuó luó ní lì,bù wàng yú fǎ gù: dé shàn zhù biàn cái lì,shàn guān chá fēn bié yī qiè fǎ gù dé shàn zhù shén tōng lì,pǔ wǎng wú biān shì jiè gù: dé shàn zhù dà yuàn lì,bù shě yī qiè pú sà suǒ zuò gù dé shàn zhù bō luó mì lì,chéng jiù yī qiè fó fǎ gù dé rú lái hù niàn lì,yī qiè zhǒngyī qiè zhì zhì xiàn qián gù。cǐ pú sà dé rú shì zhì lì,néng xiàn yī qiè zhū suǒ zuò shì,yú zhū shì zhōng wú yǒu guò jiù。

 “佛子!此菩萨远离一切身想分别,住于平等。此菩萨知众生身、国土身、业报身、声闻身、独觉身、菩萨身、如来身、智身、法身、虚空身。此菩萨知诸众生心之所乐,能以众生身作自身,亦作国土身、业报身,乃至虚空身。又知众生心之所乐,能以国土身作自身,亦作众生身、业报身,乃至虚空身。又知诸众生心之所乐,能以业报身作自身,亦作众生身、国土身,乃至虚空身。又知众生心之所乐,能以自身作众生身、国土身,乃至虚空身。随诸众生所乐不同,则于此身现如是形。此菩萨知众生集业身、报身、烦恼身、色身、无色身,又知国土身小相、大相、无量相、染相、净相、广相、倒住相、正住相、普入相、方网差别相,知业报身假名差别,知声闻身、独觉身、菩萨身假名差别,知如来身有菩提身、愿身、化身、力持身、相好庄严身、威势身、意生身、福德身、法身、智身,知智身善思量相、如实决择相、果行所摄相、世间出世间差别相、三乘差别相、共相、不共相、出离相、非出离相、学相、无学相,知法身平等相、不坏相、随时随俗假名差别相、众生非众生法差别相、佛法圣僧法差别相,知虚空身无量相、周遍相、无形相、无异相、无边相、显现色身相。佛子!菩萨成就如是身智已,得命自在、心自在、财自在、业自在、生自在、愿自在、解自在、如意自在、智自在、法自在。得此十自在故,则为不思议智者、无量智者、广大智者、无能坏智者。

 " fó zǐ!cǐ pú sà zhì dì míng wéi: bù dòng dì,wú néng jǔ huài gù míng wéi: bù zhuǎn dì,zhì huì wú tuì gù míng wéi: nán de dì,yī qiè shì jiān wú néng cè gù míng wéi: tóng zhēn dì,lí yī qiè guò shī gù míng wéi: shēng dì,suí lè zì zài gù míng wéi: chéng dì,gèng wú suǒ zuò gù míng wéi: jiū jìng dì,zhì huì jué dìng gù míng wéi: biàn huà dì,suí yuàn chéng jiù gù míng wéi: lì chí dì,tā bù néng dòng gù míng wéi: wú gōng yòng dì,xiān yǐ chéng jiù gù。fó zǐ!pú sà chéng jiù rú shì zhì huì,rù fú jìng jiè,fú gōng dé zhào,shùn fú wēi yí,fú jìng xiàn qián,cháng wèi rú lái zhī suǒ hù niàn,fànshìsì wángjīn gāng lì shì cháng suí shì wèi,héng bù shě lí zhū dà sān mèi,néng xiàn wú liàng zhū shēn chā bié,yú yī yī shēn yǒu dà shì lì,bào de shén tōng sān mèi zì zài,suí yǒu kě huà zhòng shēng zhī chù shì chéng zhèng jué。fó zǐ!pú sà rú shì rù dà chéng huì,huò dà shén tōng,fàng dà guāng míng,rù wú ài fǎ jiè,zhī shì jiè chā bié,shì xiàn yī qiè zhū dà gōng dé,suí yì zì zài,shàn néng tōng dá qián jì,hòu jì,pǔ fú yī qiè mó xié zhī dào,shēn rù rú lái suǒ xíng jìng jiè,yú wú liàng guó tǔ xiū pú sà xíng,yǐ néng huò dé bù tuì zhuǎn fǎ,shì gù shuō míng: zhù bù dòng dì。

 “此菩萨如是入已,如是成就已,得毕竟无过失身业、无过失语业、无过失意业。身、语、意业随智慧行,般若波罗蜜增上,大悲为首,方便善巧,善能分别,善起大愿,佛力所护,常勤修习利众生智,普住无边差别世界。佛子!举要言之:菩萨住此不动地,身、语、意业诸有所作,皆能积集一切佛法。佛子!菩萨住此地,得善住深心力,一切烦恼不行故;得善住胜心力,不离于道故;得善住大悲力,不舍利益众生故;得善住大慈力,救护一切世间故;得善住陀罗尼力,不忘于法故:得善住辩才力,善观察分别一切法故;得善住神通力,普往无边世界故:得善住大愿力,不舍一切菩萨所作故;得善住波罗蜜力,成就一切佛法故;得如来护念力,一切种、一切智智现前故。此菩萨得如是智力,能现一切诸所作事,于诸事中无有过咎。

 " fó zǐ!pú sà zhù cǐ bù dòng dì yǐ,yǐ sān mèi lì,cháng dé xiàn jiàn wú liàng zhū fú,héng bù shě lí chéng shì gōng yǎng。cǐ pú sà yú yī yī jiéyī yī shì jiè,jiàn wú liàng bǎi fúwú liàng qiān fú,nǎi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā fú,gōng jìng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng,yī qiè zī shēng xī yǐ fèng shī。yú zhū fú suǒ de yú rú lái shén shēn fǎ cáng,shòu shì jiè chā bié děng wú liàng fǎ míng ruò yǒu wèn nàn shì jiè chā bié rú shì děng shì,wú néng qū zhě。rú shì jīng yú wú liàng bǎi jiéwú liàng qiān jié,nǎi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn zēng míng jìng。pì rú zhēn jīn zhì zuò bǎo guān,zhì yán fú tí zhǔ shèng wáng dǐng shàng,yī qiè chén mín zhū zhuāng yán jù wú yǔ děng zhě cǐ dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn yì fù rú shì,yī qiè èr chéng nǎi zhì dì qī dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn wú néng jí zhě,yǐ zhù cǐ dì dà zhì guāng míng,pǔ miè zhòng shēng fán nǎo hēi àn,shàn néng kāi chǎn zhì huì mén gù。fó zǐ!pì rú qiān shì jiè zhǔ dà fàn tiān wáng,néng pǔ yùn cí xīn,pǔ fàng guāng míng,mǎn qiān shì jiè cǐ dì pú sà yì fù rú shì,néng fàng guāng míng,zhào bǎi wàn fú shā wēi chén shù shì jiè,lìng zhū zhòng shēng miè fán nǎo huǒ ér dé qīng liáng。cǐ pú sà,shí bō luó mì zhōng,yuàn bō luó mì zēng shàng yú bō luó mì fēi bù xiū xíng,dàn suí lì suí fēn。

 “佛子!此菩萨智地名为:不动地,无能沮坏故;名为:不转地,智慧无退故;名为:难得地,一切世间无能测故;名为:童真地,离一切过失故;名为:生地,随乐自在故;名为:成地,更无所作故;名为:究竟地,智慧决定故;名为:变化地,随愿成就故;名为:力持地,他不能动故;名为:无功用地,先已成就故。佛子!菩萨成就如是智慧,入佛境界,佛功德照,顺佛威仪,佛境现前,常为如来之所护念,梵、释、四王、金刚力士常随侍卫,恒不舍离诸大三昧,能现无量诸身差别,于一一身有大势力,报得神通三昧自在,随有可化众生之处示成正觉。佛子!菩萨如是入大乘会,获大神通,放大光明,入无碍法界,知世界差别,示现一切诸大功德,随意自在,善能通达前际,后际,普伏一切魔邪之道,深入如来所行境界,于无量国土修菩萨行,以能获得不退转法,是故说名:住不动地。

  shì míng: lüè shuō zhū pú sà mó hē sà dì bā bù dòng dì ruò guǎng shuō zhě,jīng wú liàng jié bù kě qióng jìn。fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ dì,duō zuò dà fàn tiān wáng,zhǔ qiān shì jiè,zuì shèng zì zài,shàn shuō zhū yì,néng yǔ shēng wénpì zhī fózhū pú sà bō luó mì dào ruò yǒu wèn nàn shì jiè chā bié,wú néng tuì qū。bù shīài yǔlì xíngtóng shì rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,jiē bù lí niàn fó,nǎi zhì bù lí niàn yī qiè zhǒngyī qiè zhì zhì。wèi shèng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。yú yī niàn qǐng,dé bǎi wàn sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén shù sān mèi,nǎi zhì shì xiàn bǎi wàn sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén shù pú sà yǐ wéi juàn shǔ ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú shì shù,nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。"

 “佛子!菩萨住此不动地已,以三昧力,常得现见无量诸佛,恒不舍离承事供养。此菩萨于一一劫、一一世界,见无量百佛、无量千佛,乃至无量百千亿那由他佛,恭敬尊重,承事供养,一切资生悉以奉施。于诸佛所得于如来甚深法藏,受世界差别等无量法明;若有问难世界差别如是等事,无能屈者。如是经于无量百劫、无量千劫,乃至无量百千亿那由他劫,所有善根转增明净。譬如真金治作宝冠,置阎浮提主圣王顶上,一切臣民诸庄严具无与等者;此地菩萨所有善根亦复如是,一切二乘乃至第七地菩萨所有善根无能及者,以住此地大智光明,普灭众生烦恼黑闇,善能开阐智慧门故。佛子!譬如千世界主大梵天王,能普运慈心,普放光明,满千世界;此地菩萨亦复如是,能放光明,照百万佛刹微尘数世界,令诸众生灭烦恼火而得清凉。此菩萨,十波罗蜜中,愿波罗蜜增上;余波罗蜜非不修行,但随力随分。

  ěr shí,jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 是名:略说诸菩萨摩诃萨第八不动地;若广说者,经无量劫不可穷尽。佛子!菩萨摩诃萨住此地,多作大梵天王,主千世界,最胜自在,善说诸义,能与声闻、辟支佛、诸菩萨波罗蜜道;若有问难世界差别,无能退屈。布施、爱语、利行、同事──如是一切诸所作业,皆不离念佛,乃至不离念一切种、一切智智。复作是念:‘我当于一切众生中为首、为胜,乃至为一切智智依止者。’此菩萨若以发起大一精一进力,于一念顷,得百万三千大千世界微尘数三昧,乃至示现百万三千大千世界微尘数菩萨以为眷属;若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于是数,乃至百千亿那由他劫不能数知。”

 " qī dì xiū zhì fāng biàn huì,shàn jí zhù dào dà yuàn lì,fù dé rén zūn suǒ shè chí,wèi qiú shèng zhì dēng bā zhù。gōng dé chéng jiù héng cí mǐn,zhì huì guǎng dà děng xū kōng,wén fǎ néng shēng jué dìng lì,shì zé jì miè wú shēng rěn。zhī fǎ wú shēng wú qǐ xiāng,wú chéng wú huài wú jìn zhuǎn,lí yǒu píng děng jué fēn bié,chāo zhū xīn xíng rú kōng zhù。chéng jiù shì rěn chāo xì lùn,shén shēn bù dòng héng jì miè,yī qiè shì jiān wú néng zhī,xīn xiāng qǔ zhe xī jiē lí。zhù yú cǐ dì bù fēn bié,pì rú bǐ qiū rù miè dìng,rú mèng dù hé jué zé wú,rú shēng fàn tiān jué xià yù。yǐ běn yuàn lì méng quàn dǎo,tàn qí rěn shèng yǔ guàn dǐng,rǔ jīn wèi huò dāng qín jìn。rǔ suī yǐ miè fán nǎo huǒ,shì jiān huò yàn yóu chì rán,dāng niàn běn yuàn dù zhòng shēng,xī shǐ xiū yīn qù jiě tuō。fǎ xìng zhēn cháng lí xīn niàn,èr chéng yú cǐ yì néng dé,bù yǐ cǐ gù wèi shì zūn,dàn yǐ shén shēn wú ài zhì。yǔ cǐ zhì huì lìng guān chá,wú biān fó fǎ xī dé chéng,yī niàn chāo guò nǎng zhòng xíng。pú sà zhù zī miào zhì dì,zé huò guǎng dà shén tōng lì,yī niàn fēn shēn biàn shí fāng,rú chuán rù hǎi yīn fēng jì。xīn wú gōng yòng rèn zhì lì,xī zhī guó tǔ chéng huài zhù,zhū jiè zhǒng zhǒng gè shū yì,xiǎo dà wú liàng jiē néng le。sān qiān shì jiè sì dà zhǒng,liù qù zhòng shēng shēn gè bié,jí yǐ zhòng bǎo wēi chén shù,yǐ zhì guān chá xī wú yú。pú sà néng zhī yī qiè shēn,wèi huà zhòng shēng tóng bǐ xíng,guó tǔ wú liàng zhǒng zhǒng bié,xī wèi xiàn xíng wú bù biàn。pì rú rì yuè zhù xū kōng,yī qiè shuǐ zhōng jiē xiàn yǐng zhù yú fǎ jiè wú suǒ dòng,suí xīn xiàn yǐng yì fù rán。suí qí xīn lè gè bù tóng,yī qiè zhòng zhōng jiē xiàn shēn,shēng wén dú jué yǔ pú sà,jí yǐ fú shēn mí bù xiàn。zhòng shēng guó tǔ yè bào shēn,zhǒng zhǒng shèng rén zhì fǎ shēn,xū kōng shēn xiāng jiē píng děng,pǔ wèi zhòng shēng ér shì zuò。shí zhǒng shèng zhì pǔ guān chá,fù shùn cí bēi zuò zhòng yè,suǒ yǒu fó fǎ jiē chéng jiù,chí jiè bù dòng rú xū mí。shí lì chéng jiù bù dòng yáo,yī qiè mó zhòng wú néng zhuǎn,zhū fú hù niàn tiān wáng lǐ,mì jī jīn gāng héng shì wèi。cǐ dì gōng dé wú biān jì,qiān wàn yì jié shuō bù jìn,fù yǐ gòng fó shàn yì míng,rú wáng dǐng shàng zhuāng yán jù。pú sà zhù cǐ dì bā dì,duō zuò fàn wáng qiān jiè zhǔ,yǎn shuō sān shèng wú yǒu qióng,cí guāng pǔ zhào chú zhòng huò。yī niàn suǒ huò zhū sān mèi,bǎi wàn shì jiè wēi chén děng,zhū suǒ zuò shì xī yì rán,yuàn lì shì xiàn fù guò shì。pú sà dì bā bù dòng dì,wǒ wèi rǔ děng yǐ lüè shuō,ruò yù cì dì guǎng fēn bié,jīng yú yì jié bù néng jǐn。"

 尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

  dì jiǔ dì

 “七地修治方便慧,善集助道大愿力,复得人尊所摄持,为求胜智登八住。功德成就恒慈愍,智慧广大等虚空,闻法能生决定力,是则寂灭无生忍。知法无生无起相,无成无坏无尽转,离有平等绝分别,超诸心行如空住。成就是忍超戏论,甚深不动恒寂灭,一切世间无能知,心相取著悉皆离。住于此地不分别,譬如比丘入灭定,如梦渡河觉则无,如生梵天绝下欲。以本愿力蒙劝导,叹其忍胜与灌顶,语言:‘我等众佛法,汝今未获当勤进。汝虽已灭烦恼火,世间惑焰犹炽然,当念本愿度众生,悉使修因趣解脱。法性真常离心念,二乘于此亦能得,不以此故为世尊,但以甚深无碍智。’如是人天所应供,与此智慧令观察,无边佛法悉得成,一念超过曩众行。菩萨住兹妙智地,则获广大神通力,一念分身遍十方,如船入海因风济。心无功用任智力,悉知国土成坏住,诸界种种各殊异,小大无量皆能了。三千世界四大种,六趣众生身各别,及以众宝微尘数,以智观察悉无余。菩萨能知一切身,为化众生同彼形,国土无量种种别,悉为现形无不遍。譬如日月住虚空,一切水中皆现影;住于法界无所动,随心现影亦复然。随其心乐各不同,一切众中皆现身,声闻独觉与菩萨,及以佛身靡不现。众生国土业报身,种种圣人智法身,虚空身相皆平等,普为众生而示作。十种圣智普观察,复顺慈悲作众业,所有佛法皆成就,持戒不动如须弥。十力成就不动摇,一切魔众无能转,诸佛护念天王礼,密迹金刚恒侍卫。此地功德无边际,千万亿劫说不尽,复以供佛善益明,如王顶上庄严具。菩萨住此第八地,多作梵王千界主,演说三乘无有穷,慈光普照除众惑。一念所获诸三昧,百万世界微尘等,诸所作事悉亦然,愿力示现复过是。菩萨第八不动地,我为汝等已略说,若欲次第广分别,经于亿劫不能尽。”

  shuō cǐ pú sà bā dì shí,rú lái xiàn dà shén tōng lì,zhèn dòng shí fāng zhū guó tǔ,wú liàng yì shù nán sī yì。yī qiè zhī jiàn wú shàng zūn,qí shēn pǔ fàng dà guāng míng,zhào yào bǐ zhū wú liàng tǔ,xī shǐ zhòng shēng huò ān lè。pú sà wú liàng bǎi qiān yì,jù shí yǒng zài xū kōng zhù,yǐ guò zhū tiān shàng miào gōng,gōng yǎng shuō zhōng zuì shèng zhě。dà zì zài wáng zì zài tiān,xī gòng tóng xīn xǐ wú liàng,gè yǐ zhǒng zhǒng zhòng gōng jù,gōng yǎng shén shēn gōng dé hǎi。fù yǒu tiān nǚ qiān wàn yì,shēn xīn huān xǐ xī chōng biàn,gè zòu yuè yīn wú liàng zhǒng,gōng yǎng rén zhōng dà dǎo shī。shì shí zhòng lè tóng shí zòu,bǎi qiān wàn yì wú liàng bié,xī yǐ shàn shì wēi shén lì,yǎn chū miào yīn ér zàn tàn:" jì jìng diào róu wú gòu hài,suí suǒ rù dì shàn xiū xí,xīn rú xū kōng yì shí fāng,guǎng shuō fú dào wù qún shēng。tiān shàng rén jiān yī qiè chù,xī xiàn wú děng miào zhuāng yán,yǐ cóng rú lái gōng dé shēng,lìng qí jiàn zhě lè fú zhì。bù lí yī shā yì zhòng tǔ,rú yuè pǔ xiàn zhào shì jiān,yīn shēng xīn niàn xī jiē miè,pì yóu gǔ xiǎng wú bù yīng。ruò yǒu zhòng shēng xīn xià liè,wèi bǐ yǎn shuō shēng wén xíng ruò xīn míng lì lè pì zhī,zé wèi bǐ shuō zhōng chéng dào。ruò yǒu cí bēi lè ráo yì,wèi shuō pú sà suǒ xíng shì ruò yǒu zuì shèng zhì huì xīn,zé shì rú lái wú shàng fǎ。pì rú huàn shī zuò zhòng shì,zhǒng zhǒng xíng xiāng jiē fēi shí,pú sà zhì huàn yì rú shì,suī xiàn yī qiè lí yǒu wú。" rú shì měi yīn qiān wàn zhǒng,gē zàn fú yǐ mò rán zhù。jiě tuō yuè yán:" jīn zhòng jìng,yuàn shuō jiǔ dì suǒ háng dào!"

 第九地

  ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 说此菩萨八地时,如来现大神通力,震动十方诸国土,无量亿数难思议。一切知见无上尊,其身普放大光明,照耀彼诸无量土,悉使众生获安乐。菩萨无量百千亿,俱时踊在虚空住,以过诸天上妙供,供养说中最胜者。大自在王自在天,悉共同心喜无量,各以种种众供具,供养甚深功德海。复有天女千万亿,身心欢喜悉充遍,各奏乐音无量种,供养人中大导师。是时众乐同时奏,百千万亿无量别,悉以善逝威神力,演出妙音而赞叹:“寂静调柔无垢害,随所入地善修习,心如虚空诣十方,广说佛道悟群生。天上人间一切处,悉现无等妙庄严,以从如来功德生,令其见者乐佛智。不离一刹诣众土,如月普现照世间,音声心念悉皆灭,譬犹谷响无不应。若有众生心下劣,为彼演说声闻行;若心明利乐辟支,则为彼说中乘道。若有慈悲乐饶益,为说菩萨所行事;若有最胜智慧心,则示如来无上法。譬如幻师作众事,种种形相皆非实,菩萨智幻亦如是,虽现一切离有无。”如是美音千万种,歌赞佛已默然住。解脱月言:“今众净,愿说九地所行道!”

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ rú shì wú liàng zhì sī liang guān chá,yù gèng qiú zhuǎn shèng jì miè jiě tuō,fù xiū xí rú lái zhì huì,rù rú lái mì mì fǎ,guān chá bù sī yì dà zhì xìng,jìng zhū tuó luó ní sān mèi mén,jù guǎng dà shén tōng,rù chā bié shì jiè,xiū lìwú wèibù gòng fǎ,suí zhū fú zhuǎn fǎ lún,bù shě dà bēi běn yuàn lì,dé rù pú sà dì jiǔ shàn huì dì。

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ shàn huì dì,rú shí zhī shàn bù shàn wú jì fǎ xíngyǒu lòu wú lòu fǎ xíngshì jiān chū shì jiān fǎ xíngsī yì bù sī yì fǎ xíngdìng bù dìng fǎ xíngshēng wén dú jué fǎ xíngpú sà xíng fǎ xíngrú lái dì fǎ xíngyǒu wéi fǎ xíngwú wéi fǎ xíng。cǐ pú sà yǐ rú shì zhì huì,rú shí zhī zhòng shēng xīn chóu línfán nǎo chóu línyè chóu língēn chóu línjiě chóu línxìng chóu línlè yù chóu línsuí mián chóu línshòu shēng chóu línxí qì xiāng xù chóu línsān jù chā bié chóu lín。cǐ pú sà rú shí zhī zhòng shēng xīn zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi: zá qǐ xiāngsù zhuǎn xiānghuài bù huài xiāngwú xíng zhì xiāngwú biān jì xiāngqīng jìng xiānggòu wú gòu xiāngfù bù fù xiānghuàn suǒ zuò xiāngsuí zhū qù shēng xiàng rú shì bǎi qiān wàn yì nǎi zhì wú liàng,jiē rú shí zhī。yòu zhī zhū fán nǎo zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi: jiǔ yuǎn suí háng xiāngwú biān yǐn qǐ xiāngjù shēng bù shě xiāngmián qǐ yī yì xiāngyǔ xīn xiāng yìng bù xiāng yìng xiāngsuí qù shòu shēng ér zhù xiāngsān jiè chā bié xiāngài jiàn chī màn rú jiàn shēn rù guò huàn xiāngsān yè yīn yuán bù jué xiāng lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān,jiē rú shí zhī。yòu zhī zhū yè zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi: shàn bù shàn wú jì xiāngyǒu biǎo shì wú biǎo shì xiāngyǔ xīn tóng shēng bù lí xiāngyīn zì xìng chà nà huài ér cì dì jí guǒ bù shī xiāngyǒu bào wú bào xiāngshòu hēi hēi děng zhòng bào xiāngrú tián wú liàng xiāngfán shèng chā bié xiāngxiàn shòu shēng shòu hòu shòu xiāngchéng fēi chéng dìng bù dìng xiāng lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān,jiē rú shí zhī。yòu zhī zhū gēn ruǎn zhōng shèng xiāngxiān jì hòu jì chā bié wú chā bié xiāngshàng zhōng xià xiāngfán nǎo jù shēng bù xiāng lí xiāngchéng fēi chéng dìng bù dìng xiāngchún shú diào róu xiāngsuí gēn wǎng qīng zhuǎn huài xiāngzēng shàng wú néng huài xiāngtuì bù tuì chā bié xiāngyuǎn suí gòng shēng bù tóng xiāng lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān,jiē rú shí zhī。yòu zhī zhū jiě ruǎn zhōng shàngzhū xìng ruǎn zhōng shànglè yù ruǎn zhōng shàng jiē lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān。yòu zhī zhū suí mián zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi: yǔ shēn xīn gòng shēng xiàngyǔ xīn gòng shēng xiàngxīn xiāng yìng bù xiāng yìng chā bié xiāngjiǔ yuǎn suí háng xiāngwú shǐ bù bá xiāngyǔ yī qiè chán dìng jiě tuō sān mèi sān mó bō dǐ shén tōng xiāng wéi xiāngsān jiè xiāng xù shòu shēng xì fù xiānglìng wú biān xīn xiāng xù xiàn qǐ xiāngkāi zhū chù mén xiāngjiān shí nán zhì xiāngdì chǔ chéng jiù bù chéng jiù xiāngwéi yǐ shèng dào bá chū xiāng。yòu zhī shòu shēng zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi: suí yè shòu shēng xiàngliù qù chā bié xiāngyǒu sè wú sè chā bié xiāngyǒu xiǎng wú xiǎng chā bié xiāngyè wèi tián ài shuǐ rùn wú míng àn fù shí wèi zhǒng zi shēng hòu yǒu yá xiāngmíng sè jù shēng bù xiāng lí xiāngchī ài xī qiú xù yǒu xiāngyù shòu yù shēng wú shǐ lè zhe xiāngwàng wèi chū sān jiè tān qiú xiāng。yòu zhī xí qì zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi: xíng bù xíng chā bié xiāngsuí qù xūn xí xiāngsuí zhòng shēng xíng xūn xí xiāngsuí yè fán nǎo xūn xí xiāngshàn bù shàn wú jì xūn xí xiāngsuí rù hòu yǒu xūn xí xiāngcì dì xūn xí xiāngbù duàn fán nǎo yuǎn xíng bù shě xūn xí xiāngshí fēi shí xūn xí xiāngjiàn wén qīn jìn shēng wén dú jué pú sà rú lái xūn xí xiāng。yòu zhī zhòng shēng zhèng dìng xié dìng bù dìng xiāng,suǒ wèi: zhèng jiàn zhèng dìng xiāngxié jiàn xié dìng xiāngèr jù bù dìng xiāngwǔ nì xié dìng xiāngwǔ gēn zhèng dìng xiāngèr jù bù dìng xiāngbā xié xié dìng xiāngzhèng xìng zhèng dìng xiānggèng bù zuò èr jù lí bù dìng xiāngshēn zhe xié fǎ xié dìng xiāngxí xíng shèng dào zhèng dìng xiāngèr jù shě bù dìng xiāng。fó zǐ!pú sà suí shùn rú shì zhì huì,míng: zhù shàn huì dì zhù cǐ dì yǐ,le zhī zhòng shēng zhū xíng chā bié,jiào huà diào fú,lìng dé jiě tuō。

 “佛子!菩萨摩诃萨以如是无量智思量观察,欲更求转胜寂灭解脱,复修习如来智慧,入如来秘密法,观察不思议大智性,净诸陀罗尼三昧门,具广大神通,入差别世界,修力、无畏、不共法,随诸佛转法錀,不舍大悲本愿力,得入菩萨第九善慧地。

 " fó zǐ!cǐ pú sà shàn néng yǎn shuō shēng wén chéng fǎdú jué chéng fǎpú sà chéng fǎrú lái dì fǎ yī qiè xíng chǔ,zhì suí háng gù,néng suí zhòng shēng gēnxìngyùjiěsuǒ xíng yǒu yìzhū jù chā bié,yì suí shòu shēngfán nǎomiánfùzhū yè xí qì ér wèi shuō fǎ,lìng shēng xìn jiě,zēng yì zhì huì,gè yú qí chéng ér dé jiě tuō。

 “佛子!菩萨摩诃萨住此善慧地,如实知善不善无记法行、有漏无漏法行、世间出世间法行、思议不思议法行、定不定法行、声闻独觉法行、菩萨行法行、如来地法行、有为法行、无为法行。此菩萨以如是智慧,如实知众生心稠林、烦恼稠林、业稠林、根稠林、解稠林、性稠林、乐欲稠林、随眠稠林、受生稠林、习气相续稠林、三聚差别稠林。此菩萨如实知众生心种种相,所谓:杂起相、速转相、坏不坏相、无形质相、无边际相、清净相、垢无垢相、缚不缚相、幻所作相、随诸趣生相;如是百千万亿乃至无量,皆如实知。又知诸烦恼种种相,所谓:久远随行相、无边引起相、俱生不舍相、眠起一义相、与心相应不相应相、随趣受生而住相、三界差别相、爱见痴慢如箭深入过患相、三业因缘不绝相;略说乃至八万四千,皆如实知。又知诸业种种相,所谓:善不善无记相、有表示无表示相、与心同生不离相、因自性刹那坏而次第集果不失相、有报无报相、受黑黑等众报相、如田无量相、凡圣差别相、现受生受后受相、乘非乘定不定相;略说乃至八万四千,皆如实知。又知诸根软中胜相、先际后际差别无差别相、上中下相、烦恼俱生不相离相、乘非乘定不定相、淳熟调柔相、随根网轻转坏相、增上无能坏相、退不退差别相、远随共生不同相;略说乃至八万四千,皆如实知。又知诸解软中上、诸性软中上、乐欲软中上;皆略说乃至八万四千。又知诸随眠种种相,所谓:与深心共生相、与心共生相、心相应不相应差别相、久远随行相、无始不拔相、与一切禅定解脱三昧三摩钵底神通相违相、三界相续受生系缚相、令无边心相续现起相、开诸处门相、坚实难治相、地处成就不成就相、唯以圣道拔出相。又知受生种种相,所谓:随业受生相、六趣差别相、有色无色差别相、有想无想差别相、业为田爱水润无明暗覆识为种子生后有芽相、名色俱生不相离相、痴爱希求续有相、欲受欲生无始乐著相、妄谓出三界贪求相。又知习气种种相,所谓:行不行差别相、随趣熏习相、随众生行熏习相、随业烦恼熏习相、善不善无记熏习相、随入后有熏习相、次第熏习相、不断烦恼远行不舍熏习相、实非实熏习相、见闻亲近声闻独觉菩萨如来熏习相。又知众生正定邪定不定相,所谓:正见正定相、邪见邪定相、二俱不定相、五逆邪定相、五根正定相、二俱不定相、八邪邪定相、正性正定相、更不作二俱离不定相、深著邪法邪定相、习行圣道正定相、二俱舍不定相。佛子!菩萨随顺如是智慧,名:住善慧地;住此地已,了知众生诸行差别,教化调伏,令得解脱。

 " fó zǐ!pú sà zhù cǐ shàn huì dì,zuò dà fǎ shī,jù fǎ shī xíng,shàn néng shǒu hù rú lái fǎ cáng,yǐ wú liàng shàn qiǎo zhì,qǐ sì wú ài biàn,yòng pú sà yán cí ér yǎn shuō fǎ。cǐ pú sà cháng suí sì wú ài zhì zhuǎn,wú zàn shě lí。hé děng wéi sì,suǒ wèi: fǎ wú ài zhìyì wú ài zhìcí wú ài zhìlè shuō wú ài zhì。cǐ pú sà yǐ fǎ wú ài zhì,zhī zhū fǎ zì xiāng yì wú ài zhì,zhī zhū fǎ bié xiāng cí wú ài zhì,wú cuò miù shuō lè shuō wú ài zhì,wú duàn jǐn shuō。fù cì,yǐ fǎ wú ài zhì,zhī zhū fǎ zì xìng yì wú ài zhì,zhī zhū fǎ shēng miè cí wú ài zhì,ān lì yī qiè fǎ bù duàn shuō lè shuō wú ài zhì,suí suǒ ān lì,bù kě huài wú biān shuō。fù cì,yǐ fǎ wú ài zhì,zhī xiàn zài fǎ chā bié yì wú ài zhì,zhī guò qùwèi lái fǎ chā bié cí wú ài zhì,yú qùláijīn fǎ wú cuò miù shuō lè shuō wú ài zhì,yú yī yī shì wú biān fǎ míng liǎo shuō。fù cì,yǐ fǎ wú ài zhì,zhī fǎ chā bié yì wú ài zhì,zhī yì chā bié cí wú ài zhì,suí qí yán yīn shuō lè shuō wú ài zhì,suí qí xīn lè shuō。fù cì,fǎ wú ài zhì,yǐ fǎ zhì zhī chā bié bù yì yì wú ài zhì,yǐ bǐ zhì zhī chā bié rú shí cí wú ài zhì,yǐ shì zhì chā bié shuō lè shuō wú ài zhì,yǐ dì yī yì zhì shàn qiǎo shuō。fù cì,fǎ wú ài zhì,zhī zhū fǎ yī xiāng bù huài yì wú ài zhì,zhī yùnjièchùdìyuán qǐ shàn qiǎo cí wú ài zhì,yǐ yī qiè shì jiān yì jiě le měi miào yīn shēngwén zì shuō lè shuō wú ài zhì,yǐ zhuǎn shèng wú biān fǎ míng shuō。fù cì,fǎ wú ài zhì,zhī yī chéng píng děng xìng yì wú ài zhì,zhī zhū chéng chā bié xìng cí wú ài zhì,shuō yī qiè chéng wú chā bié lè shuō wú ài zhì,shuō yī yī chéng wú biān fǎ。fù cì,fǎ wú ài zhì,zhī yī qiè pú sà xíngzhì xíngfǎ xíng zhì suí zhèng yì wú ài zhì,zhī shí dì fēn wèi yì chā bié cí wú ài zhì,shuō dì dào wú chā bié xiāng lè shuō wú ài zhì,shuō yī yī dì wú biān xíng xiāng。fù cì,fǎ wú ài zhì,zhī yī qiè rú lái yī niàn chéng zhèng jué yì wú ài zhì,zhī zhǒng zhǒng shízhǒng zhǒng chù děng gè chā bié cí wú ài zhì,shuō chéng zhèng jué chā bié lè shuō wú ài zhì,yú yī yī jù fǎ wú liàng jié shuō bù jìn。fù cì,fǎ wú ài zhì,zhī yī qiè rú lái yǔlìwú suǒ wèibù gòng fó fǎ,dà cí dà bēi,biàn cái fāng biàn,zhuǎn fǎ lún,yī qiè zhì zhì suí zhèng yì wú ài zhì,zhī rú lái suí bā wàn sì qiān zhòng shēng xīnxínggēnjiěchā bié yīn shēng cí wú ài zhì,suí yī qiè zhòng shēng xíng,yǐ rú lái yīn shēng chā bié shuō lè shuō wú ài zhì,suí zhòng shēng xìn jiě,yǐ rú lái zhì qīng jìng xíng yuán mǎn shuō。

 “佛子!此菩萨善能演说声闻乘法、独觉乘法、菩萨乘法、如来地法;一切行处,智随行故,能随众生根、性、欲、解、所行有异、诸聚差别,亦随受生、烦恼、眠、缚、诸业习气而为说法,令生信解,增益智慧,各于其乘而得解脱。

 " fó zǐ!pú sà zhù dì jiǔ dì,dé rú shì shàn qiǎo wú ài zhì,dé rú lái miào fǎ cáng,zuò dà fǎ shī,dé yì tuó luó nífǎ tuó luó nízhì tuó luó níguāng zhào tuó luó níshàn huì tuó luó nízhòng cái tuó luó níwēi dé tuó luó níwú ài mén tuó luó níwú biān jì tuó luó nízhǒng zhǒng yì tuó luó ní,rú shì děng bǎi wàn ā sēng qí tuó luó ní mén jiē dé yuán mǎn,yǐ bǎi wàn ā sēng qí shàn qiǎo yīn shēng biàn cái mén ér yǎn shuō fǎ。cǐ pú sà dé rú shì bǎi wàn ā sēng qí tuó luó ní mén yǐ,yú wú liàng fú suǒ yī yī fú qián,xī yǐ rú shì bǎi wàn ā sēng qí tuó luó ní mén tīng wén zhèng fǎ,wén yǐ bù wàng,yǐ wú liàng chā bié mén wèi tā yǎn shuō。cǐ pú sà chū jiàn yú fú,tóu dǐng lǐ jìng,jí yú fú suǒ de wú liàng fǎ mén cǐ suǒ de fǎ mén,fēi bǐ wén chí zhū dà shēng wén,yú bǎi qiān jié suǒ néng lǐng shòu。cǐ pú sà dé rú shì tuó luó nírú shì wú ài zhì,zuò yú fǎ zuò ér shuō yú fǎ dà qiān shì jiè mǎn zhōng zhòng shēng,suí qí xīn lè chā bié wèi shuō wéi chú zhū fú jí shòu zhí pú sà,qí yú zhòng huì wēi dé guāng míng wú néng yǔ bǐ。cǐ pú sà chǔ yú fǎ zuò,yù yǐ yī yīn,lìng zhū dà zhòng jiē dé jiě le,jí dé jiě le huò shí yù yǐ zhǒng zhǒng yīn shēng,lìng zhū dà zhòng jiē dé kāi wù huò shí xīn yù fàng dà guāng míng,yǎn shuō fǎ mén huò shí xīn yù yú qí shēn shàng yī yī máo kǒng,jiē yǎn fǎ yīn huò shí xīn yù nǎi zhì sān qiān dà qiān shì jiè suǒ yǒu yī qiè xíngwú xíng wù,jiē xī yǎn chū miào fǎ yán yīn huò shí xīn yù fā yī yán yīn,zhōu biàn fǎ jiè,xī lìng jiě le huò shí xīn yù yī qiè yán yīn,jiē zuò fǎ yīn,héng zhù bù miè huò shí xīn yù yī qiè shì jiè xiāodízhōnggǔ jí yǐ gē yǒng,yī qiè yuè shēng jiē yǎn fǎ yīn huò shí xīn yù yú yī zì zhōng,yī qiè fǎ jù yán yīn chā bié,jiē xī jù zú huò shí xīn yù lìng bù kě shuō wú liàng shì jiè dìshuǐhuǒfēng sì dà jù zhōng suǒ yǒu wēi chén,yī yī chén zhōng jiē xī yǎn chū bù kě shuō fǎ mén。rú shì suǒ niàn,yī qiè suí xīn,wú bù dé zhě。

 “佛子!菩萨住此善慧地,作大法师,具法师行,善能守护如来法藏,以无量善巧智,起四无碍辩,用菩萨言辞而演说法。此菩萨常随四无碍智转,无暂舍离。何等为四,所谓:法无碍智、义无碍智、辞无碍智、乐说无碍智。此菩萨以法无碍智,知诸法自相;义无碍智,知诸法别相;辞无碍智,无错谬说;乐说无碍智,无断尽说。复次,以法无碍智,知诸法自性;义无碍智,知诸法生灭;辞无碍智,安立一切法不断说;乐说无碍智,随所安立,不可坏无边说。复次,以法无碍智,知现在法差别;义无碍智,知过去、未来法差别;辞无碍智,于去、来、今法无错谬说;乐说无碍智,于一一世无边法明了说。复次,以法无碍智,知法差别;义无碍智,知义差别;辞无碍智,随其言音说;乐说无碍智,随其心乐说。复次,法无碍智,以法智知差别不异;义无碍智,以比智知差别如实;辞无碍智,以世智差别说;乐说无碍智,以第一义智善巧说。复次,法无碍智,知诸法一相不坏;义无碍智,知蕴、界、处、谛、缘起善巧;辞无碍智,以一切世间易解了美妙音声、文字说;乐说无碍智,以转胜无边法明说。复次,法无碍智,知一乘平等性;义无碍智,知诸乘差别性;辞无碍智,说一切乘无差别;乐说无碍智,说一一乘无边法。复次,法无碍智,知一切菩萨行、智行、法行智随证;义无碍智,知十地分位义差别;辞无碍智,说地道无差别相;乐说无碍智,说一一地无边行相。复次,法无碍智,知一切如来一念成正觉;义无碍智,知种种时、种种处等各差别;辞无碍智,说成正觉差别;乐说无碍智,于一一句法无量劫说不尽。复次,法无碍智,知一切如来语、力、无所畏、不共佛法,大慈大悲,辩才方便,转法錀,一切智智随证;义无碍智,知如来随八万四千众生心、行、根、解、差别音声;辞无碍智,随一切众生行,以如来音声差别说;乐说无碍智,随众生信解,以如来智清净行圆满说。

 " fó zǐ!cǐ pú sà,jiǎ shǐ sān qiān dà qiān shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng xián zhì qí qián,yī yī jiē yǐ wú liàng yán yīn ér xìng wèn nàn,yī yī wèn nàn gè gè bù tóng pú sà yú yī niàn qǐng xī néng lǐng shòu,réng yǐ yī yīn pǔ wèi jiě shì,lìng suí xīn lè,gè dé huān xǐ。rú shì nǎi zhì bù kě shuō shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng,yī chà nà jiān,yī yī jiē yǐ wú liàng yán yīn ér xìng wèn nàn,yī yī wèn nàn gè gè bù tóng pú sà yú yī niàn qǐng xī néng lǐng shòu,yì yǐ yī yīn pǔ wèi jiě shì,gè suí xīn lè,lìng dé huān xǐ。nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shì jiè mǎn zhōng zhòng shēng,pú sà jiē néng suí qí xīn lèsuí gēnsuí jiě ér wèi shuō fǎ,chéng fú shén lì guǎng zuò fó shì,pǔ wèi yī qiè zuò suǒ yī hù。fó zǐ!cǐ pú sà fù gèng yī jīng yī jìn,chéng jiù zhì míng。jiǎ shǐ yī máo duān chù yǒu bù kě shuō shì jiè wēi chén shù zhū fú zhòng huì,yī yī zhòng huì yǒu bù kě shuō shì jiè wēi chén shù zhòng shēng,yī yī zhòng shēng yǒu bù kě shuō shì jiè wēi chén shù xìngyù,bǐ zhū fú suí qí xìngyù gè yǔ fǎ mén rú yī máo duān chù,yī qiè fǎ jiè chù xī yì rú shì。rú shì suǒ shuō wú liàng fǎ mén,pú sà yú yī niàn zhōng xī néng lǐng shòu,wú yǒu wàng shī。

 “佛子!菩萨住第九地,得如是善巧无碍智,得如来妙法藏,作大法师,得义陀罗尼、法陀罗尼、智陀罗尼、光照陀罗尼、善慧陀罗尼、众财陀罗尼、威德陀罗尼、无碍门陀罗尼、无边际陀罗尼、种种义陀罗尼,如是等百万阿僧祇陀罗尼门皆得圆满,以百万阿僧祇善巧音声辩才门而演说法。此菩萨得如是百万阿僧祇陀罗尼门已,于无量佛所一一佛前,悉以如是百万阿僧祇陀罗尼门听闻正法,闻已不忘,以无量差别门为他演说。此菩萨初见于佛,头顶礼敬,即于佛所得无量法门;此所得法门,非彼闻持诸大声闻,于百千劫所能领受。此菩萨得如是陀罗尼、如是无碍智,坐于法座而说于法;大千世界满中众生,随其心乐差别为说;唯除诸佛及受职菩萨,其余众会威德光明无能与比。此菩萨处于法座,欲以一音,令诸大众皆得解了,即得解了;或时欲以种种音声,令诸大众皆得开悟;或时心欲放大光明,演说法门;或时心欲于其身上一一毛孔,皆演法音;或时心欲乃至三千大千世界所有一切形、无形物,皆悉演出妙法言音;或时心欲发一言音,周遍法界,悉令解了;或时心欲一切言音,皆作法音,恒住不灭;或时心欲一切世界箫、笛、钟、鼓及以歌咏,一切乐声皆演法音;或时心欲于一字中,一切法句言音差别,皆悉具足;或时心欲令不可说无量世界地、水、火、风四大聚中所有微尘,一一尘中皆悉演出不可说法门。如是所念,一切随心,无不得者。

 " fó zǐ!pú sà zhù cǐ dì jiǔ dì,zhòu yè zhuān qín gèng wú yú niàn,wéi rù fú jìng jiè qīn jìn rú lái,rù zhū pú sà shén shēn jiě tuō,cháng zài sān mèi,héng jiàn zhū fú,wèi zēng shě lí。yī yī jié zhōng jiàn wú liàng fúwú liàng bǎi fúwú liàng qiān fú,nǎi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā fú,gōng jìng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng,yú zhū fú suǒ zhǒng zhǒng wèn nàn,dé shuō fǎ tuó luó ní,suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn gèng míng jìng。pì rú zhēn jīn,shàn qiǎo jīn shī yòng zuò bǎo guān,zhuàn lún shèng wáng yǐ yán qí shǒu,sì tiān xià nèi yī qiè xiǎo wáng jí zhū chén mín zhū zhuāng yán jù wú yǔ děng zhě cǐ dì jiǔ dì pú sà shàn gēn yì fù rú shì,yī qiè shēng wénpì zhī fó jí xià dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn wú néng yǔ děng。fó zǐ!pì rú èr qiān shì jiè zhǔ dà fàn tiān wáng,shēn chū guāng míng,èr qiān jiè zhōng yōu yuǎn zhī chù xī néng zhào yào,chú qí hēi àn cǐ dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn yì fù rú shì,néng chū guāng míng zhào zhòng shēng xīn,fán nǎo hēi àn jiē lìng xī miè。cǐ pú sà,shí bō luó mì zhōng,lì bō luó mì zuì shèng yú bō luó mì fēi bù xiū xíng,dàn suí lì suí fēn。

 “佛子!此菩萨,假使三千大千世界所有众生咸至其前,一一皆以无量言音而兴问难,一一问难各各不同;菩萨于一念顷悉能领受,仍以一音普为解释,令随心乐,各得欢喜。如是乃至不可说世界所有众生,一刹那间,一一皆以无量言音而兴问难,一一问难各各不同;菩萨于一念顷悉能领受,亦以一音普为解释,各随心乐,令得欢喜。乃至不可说不可说世界满中众生,菩萨皆能随其心乐、随根、随解而为说法,承佛神力广作佛事,普为一切作所依怙。佛子!此菩萨复更一精一进,成就智明。假使一毛端处有不可说世界微尘数诸佛众会,一一众会有不可说世界微尘数众生,一一众生有不可说世界微尘数性、欲,彼诸佛随其性、欲各与法门;如一毛端处,一切法界处悉亦如是。如是所说无量法门,菩萨于一念中悉能领受,无有忘失。

 " fó zǐ!shì míng: lüè shuō pú sà mó hē sà dì jiǔ shàn huì dì ruò guǎng shuō zhě,yú wú liàng jié yì bù néng jǐn。fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ dì,duō zuò èr qiān shì jiè zhǔ dà fàn tiān wáng,shàn néng tǒng lǐ,zì zài ráo yì,néng wéi yī qiè shēng wényuán jué jí zhū pú sà fēn bié yǎn shuō bō luó mì xíng suí zhòng shēng xīn,suǒ yǒu wèn nàn wú néng qū zhě。bù shīài yǔlì xíngtóng shì rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,jiē bù lí niàn fó,nǎi zhì bù lí niàn yī qiè zhǒngyī qiè zhì zhì。wèi shèng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。yú yī niàn qǐng,dé bǎi wàn ā sēng qí guó tǔ wēi chén shù sān mèi,nǎi zhì shì xiàn bǎi wàn ā sēng qí guó tǔ wēi chén shù pú sà yǐ wéi juàn shǔ ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú cǐ shù,nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。"

 “佛子!菩萨住此第九地,昼夜专勤更无余念,唯入佛境界亲近如来,入诸菩萨甚深解脱,常在三昧,恒见诸佛,未曾舍离。一一劫中见无量佛、无量百佛、无量千佛,乃至无量百千亿那由他佛,恭敬尊重,承事供养,于诸佛所种种问难,得说法陀罗尼,所有善根转更明净。譬如真金,善巧金师用作宝冠,转轮圣王以严其首,四天下内一切小王及诸臣民诸庄严具无与等者;此第九地菩萨善根亦复如是,一切声闻、辟支佛及下地菩萨所有善根无能与等。佛子!譬如二千世界主大梵天王,身出光明,二千界中幽远之处悉能照耀,除其黑闇;此地菩萨所有善根亦复如是,能出光明照众生心,烦恼黑闇皆令息灭。此菩萨,十波罗蜜中,力波罗蜜最胜;余波罗蜜非不修行,但随力随分。

  ěr shí,jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 “佛子!是名:略说菩萨摩诃萨第九善慧地;若广说者,于无量劫亦不能尽。佛子!菩萨摩诃萨住此地,多作二千世界主大梵天王,善能统理,自在饶益,能为一切声闻、缘觉及诸菩萨分别演说波罗蜜行;随众生心,所有问难无能屈者。布施、爱语、利行、同事──如是一切诸所作业,皆不离念佛,乃至不离念一切种、一切智智。复作是念:‘我当于一切众生中为首、为胜,乃至为一切智智依止者。’此菩萨若发勤一精一进,于一念顷,得百万阿僧祇国土微尘数三昧,乃至示现百万阿僧祇国土微尘数菩萨以为眷属;若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于此数,乃至百千亿那由他劫不能数知。”

 " wú liàng zhì lì shàn guān chá,zuì shàng wēi miào shì nán zhī,pǔ rù rú lái mì mì chù,lì yì zhòng shēng rù jiǔ dì。zǒng chí sān mèi jiē zì zài,huò dà shén tōng rù zhòng shā,lì zhì wú wèi bù gòng fǎ,yuàn lì bēi xīn rù jiǔ dì。zhù yú cǐ dì chí fǎ cáng,le shàn bù shàn jí wú jì,yǒu lòu wú lòu shì chū shì,sī bù sī yì xī shàn zhī。ruò fǎ jué dìng bù jué dìng,sān shèng suǒ zuò xī guān chá,yǒu wéi wú wéi xíng chā bié,rú shì ér zhī rù shì jiān。ruò yù zhī zhū zhòng shēng xīn,zé néng yǐ zhì rú shí zhī,zhǒng zhǒng sù zhuǎn huài fēi huài,wú zhì wú biān děng zhòng xiāng。fán nǎo wú biān héng gòng bàn,mián qǐ yī yì xù zhū qù,yè xìng zhǒng zhǒng gè chā bié,yīn huài guǒ jí jiē néng le。zhū gēn zhǒng zhǒng xià zhōng shàng,xiān hòu jì děng wú liàng bié,jiě xìng lè yù yì fù rán,bā wàn sì qiān mí bù zhī。zhòng shēng huò jiàn héng suí fù,wú shǐ chóu lín wèi chú jiǎn,yǔ zhì gòng jù xīn bìng shēng,cháng xiāng jī xì bù duàn jué。dàn wéi wàng xiǎng fēi shí wù,bù lí yú xīn wú chǔ suǒ,chán dìng jìng pái réng tuì zhuǎn,jīn gāng dào miè fāng bì jìng。liù qù shòu shēng gè chā bié,yè tián ài rùn wú míng fù,shí wèi zhǒng zi míng sè yá,sān jiè wú shǐ héng xiāng xù。huò yè xīn xí shēng zhū qù,ruò lí yú cǐ bù fù shēng zhòng shēng xī zài sān jù zhōng,huò nì yú jiàn huò háng dào。zhù yú cǐ dì shàn guān chá,suí qí xīn lè jí gēn jiě,xī yǐ wú ài miào biàn cái,rú qí suǒ yīng chā bié shuō。chǔ yú fǎ zuò rú shī zi,yì rú niú wáng bǎo shān wáng,yòu rú lóng wáng bù mì yún,

 尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

zhù gān lù yǔ chōng dà hǎi。shàn zhī fǎ xìng jí ào yì,suí shùn yán cí néng biàn shuō,zǒng chí bǎi wàn ā sēng qí,pì rú dà hǎi shòu zhòng yǔ。zǒng chí sān mèi jiē qīng jìng,néng yú yī niàn jiàn duō fó,yī yī fú suǒ jiē wén fǎ,fù yǐ miào yīn ér yǎn chàng。ruò yù sān qiān dà qiān jiè,jiào huà yī qiè zhū qún shēng,rú yún guǎng bù wú bù jí,suí qí gēn yù xī lìng xǐ。máo duān fú zhòng wú yǒu shù,zhòng shēng xīn lè yì wú jí,xī yīng qí xīn yǔ fǎ mén,yī qiè fǎ jiè jiē rú shì。pú sà qín jiā yī jīng yī jìn lì,fù huò gōng dé zhuǎn zēng shèng,wén chí ěr suǒ zhū fǎ mén,rú dì néng chí yī qiè zhǒng。shí fāng wú liàng zhū zhòng shēng,xián lái qīn jìn huì zhōng zuò,yī niàn suí xīn gè wèn nàn,yī yīn pǔ duì xī chōng zú。zhù yú cǐ dì wèi fǎ wáng,suí jī huì yòu wú yàn juàn,rì yè jiàn fú wèi zēng shě,rù shēn jì miè zhì jiě tuō。gōng yǎng zhū fú shàn yì míng,rú wáng dǐng shàng miào bǎo guān,fù shǐ zhòng shēng fán nǎo miè,pì rú fàn wáng guāng pǔ zhào。zhù cǐ duō zuò dà fàn wáng,yǐ sān shèng fǎ huà zhòng shēng,suǒ xíng shàn yè pǔ ráo yì,nǎi zhì dàng chéng yī qiè zhì。yī niàn suǒ rù zhū sān mèi,ā sēng qí shā wēi chén shù,jiàn fó shuō fǎ yì fù rán,yuàn lì suǒ zuò fù guò cǐ。cǐ shì dì jiǔ shàn huì dì,dà zhì pú sà suǒ xíng chǔ,shén shēn wēi miào nán kě jiàn,wǒ wèi fó zǐ yǐ xuān shuō。"

 “无量智力善观察,最上微妙世难知,普入如来秘密处,利益众生入九地。总持三昧皆自在,获大神通入众刹,力智无畏不共法,愿力悲心入九地。住于此地持法藏,了善不善及无记,有漏无漏世出世,思不思议悉善知。若法决定不决定,三乘所作悉观察,有为无为行差别,如是而知入世间。若欲知诸众生心,则能以智如实知,种种速转坏非坏,无质无边等众相。烦恼无边恒共伴,眠起一义续诸趣,业性种种各差别,因坏果集皆能了。诸根种种下中上,先后际等无量别,解性乐欲亦复然,八万四千靡不知。众生惑见恒随缚,无始稠林未除翦,与志共俱心并生,常相羁系不断绝。但唯妄想非实物,不离于心无处所,禅定境排仍退转,金刚道灭方毕竟。六趣受生各差别,业田爱润无明覆,识为种子名色芽,三界无始恒相续。惑业心习生诸趣,若离于此不复生;众生悉在三聚中,或溺于见或行道。住于此地善观察,随其心乐及根解,悉以无碍妙辩才,如其所应差别说。处于法座如师子,亦如牛王宝山王,又如龙王布密云,

霔甘露雨充大海。善知法性及奥义,随顺言辞能辩说,总持百万阿僧祇,譬如大海受众雨。总持三昧皆清净,能于一念见多佛,一一佛所皆闻法,复以妙音而演畅。若欲三千大千界,教化一切诸群生,如云广布无不及,随其根欲悉令喜。毛端佛众无有数,众生心乐亦无极,悉应其心与法门,一切法界皆如是。菩萨勤加一精一进力,复获功德转增胜,闻持尔所诸法门,如地能持一切种。十方无量诸众生,咸来亲近会中坐,一念随心各问难,一音普对悉充足。住于此地为法王,随机诲诱无厌倦,日夜见佛未曾舍,入深寂灭智解脱。供养诸佛善益明,如王顶上妙宝冠,复使众生烦恼灭,譬如梵王光普照。住此多作大梵王,以三乘法化众生,所行善业普饶益,乃至当成一切智。一念所入诸三昧,阿僧祇刹微尘数,见佛说法亦复然,愿力所作复过此。此是第九善慧地,大智菩萨所行处,甚深微妙难可见,我为佛子已宣说。”


本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章