中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

如来出现品·一(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 如来出现品·一拼音版、注音及读音:

出处:华严经

rú lái chū xiàn pǐn yī

如来出现品·一

  ěr shí,shì zūn cóng méi jiān bái háo xiāng zhòng fàng dà guāng míng,míng: rú lái chū xiàn,wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí guāng míng yǐ wéi juàn shǔ。qí guāng pǔ zhào shí fāng jǐn xū kōng fǎ jiè yī qiè shì jiè,yòu rào shí zā,xiǎn xiàn rú lái wú liàng zì zài,jué wù wú shù zhū pú sà zhòng,zhèn dòng yī qiè shí fāng shì jiè,chú miè yī qiè zhū è dào kǔ,yìng bì yī qiè zhū mó gōng diàn,xiǎn shì yī qiè zhū fú rú lái zuò pú tí zuò chéng děng zhèng jué jí yǐ yī qiè dào chǎng zhòng huì zuò shì shì yǐ,ér lái yòu rào pú sà zhòng huì,rù rú lái xìng qǐ miào dé pú sà dǐng。shí,cǐ dào chǎng yī qiè dà zhòng shēn xīn yǒng yuè,shēng dà huān xǐ,zuò rú shì niàn:" shén qí xī yǒu!jīn zhě rú lái fàng dà guāng míng,bì dāng yǎn shuō shén shēn dà fǎ。"

 尔时,世尊从眉间白毫相中放大光明,名:如来出现,无量百千亿那由他阿僧祇光明以为眷属。其光普照十方尽虚空法界一切世界,右绕十匝,显现如来无量自在,觉悟无数诸菩萨众,震动一切十方世界,除灭一切诸恶道苦,映蔽一切诸魔宫殿,显示一切诸佛如来坐菩提座成等正觉及以一切道场众会;作是事已,而来右绕菩萨众会,入如来性起妙德菩萨顶。时,此道场一切大众身心踊跃,生大欢喜,作如是念:“甚奇希有!今者如来放大光明,必当演说甚深大法。”

  ěr shí,rú lái xìng qǐ miào dé pú sà yú lián huá zuò shàng,piān tǎn yòu jiān,yòu jì hé zhǎng,yī xīn xiàng fú ér shuō sòng yán:

 尔时,如来性起妙德菩萨于莲华座上,偏袒右肩,右跽合掌,一心向佛而说颂言:

  zhèng jué gōng dé dà zhì chū,pǔ dá jìng jiè dào bǐ àn,děng yú sān shì zhū rú lái,shì gù wǒ jīn gōng jìng lǐ。

 正觉功德大智出,普达境界到彼岸,等于三世诸如来,是故我今恭敬礼。
  yǐ shēng wú xiāng jìng jiè àn,ér xiàn miào xiāng zhuāng yán shēn,fàng yú lí gòu qiān guāng míng,pò mó jūn zhòng xián lìng jǐn。
 已升无相境界岸,而现妙相庄严身,放于离垢千光明,破魔军众咸令尽。
  shí fāng suǒ yǒu zhū shì jiè,xī néng zhèn dòng wú yǒu yú,wèi zēng kǒng bù yī zhòng shēng,shàn shì wēi shén lì rú shì。
 十方所有诸世界,悉能震动无有余,未曾恐怖一众生,善逝威神力如是。
  xū kōng fǎ jiè xìng píng děng,yǐ néng rú shì ér ān zhù,yī qiè hán shēng wú shù liàng,xián lìng miè è chú zhòng gòu。
 虚空法界性平等,已能如是而安住,一切含生无数量,咸令灭恶除众垢。
  kǔ xíng qín láo wú shù jié,chéng jiù zuì shàng pú tí dào,yú zhū jìng jiè zhì wú ài,yǔ yī qiè fú tóng qí xìng。
 苦行勤劳无数劫,成就最上菩提道,于诸境界智无碍,与一切佛同其性。
  dǎo shī fàng cǐ dà guāng míng,zhèn dòng shí fāng zhū shì jiè,yǐ xiàn wú liàng shén tōng lì,ér fù huán lái rù wǒ shēn。
 导师放此大光明,震动十方诸世界,已现无量神通力,而复还来入我身。
  jué dìng fǎ zhōng néng shàn xué,wú liàng pú sà jiē lái jí,lìng wǒ fā qǐ wèn fǎ xīn,shì gù wǒ jīn qǐng fǎ wáng。
 决定法中能善学,无量菩萨皆来集,令我发起问法心,是故我今请法王。
  jīn cǐ zhòng huì jiē qīng jìng,shàn néng dù tuō zhū shì jiān,zhì huì wú biān wú rǎn zhe,rú shì xián shèng xián lái jí。
 今此众会皆清净,善能度脱诸世间,智慧无边无染著,如是贤胜咸来集。
  lì yì shì jiān zūn dǎo shī,zhì huì yī jīng yī jìn jiē wú liàng,jīn yǐ guāng míng zhào dà zhòng,lìng wǒ wèn yú wú shàng fǎ。
 利益世间尊导师,智慧一精一进皆无量,今以光明照大众,令我问于无上法。
  shuí yú dà xiān shēn jìng jiè,ér néng zhēn shí jù kāi yǎn?shuí shì rú lái fǎ zhǎng zǐ?shì jiān zūn dǎo yuàn xiǎn shì!

 谁于大仙深境界,而能真实具开演?谁是如来法长子?世间尊导愿显示!

  ěr shí,rú lái jí yú kǒu zhōng fàng dà guāng míng,míng: wú ài wú wèi,bǎi qiān yì ā sēng qí guāng míng yǐ wéi juàn shǔ。pǔ zhào shí fāng jǐn xū kōng děng fǎ jiè yī qiè shì jiè,yòu rào shí zā,xiǎn xiàn rú lái zhǒng zhǒng zì zài,kāi wù wú liàng zhū pú sà zhòng,zhèn dòng yī qiè shí fāng shì jiè,chú miè yī qiè zhū è dào kǔ,yìng bì yī qiè zhū mó gōng diàn,xiǎn shì yī qiè zhū fú rú lái zuò pú tí zuò chéng děng zhèng jué jí yǐ yī qiè dào chǎng zhòng huì zuò shì shì yǐ,ér lái yòu rào pú sà zhòng huì,rù pǔ xián pú sà mó hē sà kǒu。qí guāng rù yǐ,pǔ xián pú sà shēn jí shī zi zuò,guò yú běn shí jí zhū pú sà shēn zuò bǎi bèi,wéi chú rú lái shī zi zhī zuò。

 尔时,如来即于口中放大光明,名:无碍无畏,百千亿阿僧祇光明以为眷属。普照十方尽虚空等法界一切世界,右绕十匝,显现如来种种自在,开悟无量诸菩萨众,震动一切十方世界,除灭一切诸恶道苦,映蔽一切诸魔宫殿,显示一切诸佛如来坐菩提座成等正觉及以一切道场众会;作是事已,而来右绕菩萨众会,入普贤菩萨摩诃萨口。其光入已,普贤菩萨身及师子座,过于本时及诸菩萨身座百倍,唯除如来师子之座。

  ěr shí,rú lái xìng qǐ miào dé pú sà wèn pǔ xián pú sà mó hē sà yán:" fó zǐ!fú suǒ shì xiàn guǎng dà shén biàn,lìng zhū pú sà jiē shēng huān xǐ,bù kě sī yì,shì mò néng zhī,shì hé ruì xiāng?" pǔ xián pú sà mó hē sà yán:" fó zǐ!wǒ yú wǎng xī jiàn zhū rú láiyīngzhèng děng jué shì xiàn rú shì guǎng dà shén biàn,jí shuō rú lái chū xiàn fǎ mén。rú wǒ wéi cǔn,jīn xiàn cǐ xiāng,dāng shuō qí fǎ。" shuō shì yǔ shí,yī qiè dà dì xī jiē zhèn dòng,chū shēng wú liàng wèn fǎ guāng míng。

 尔时,如来性起妙德菩萨问普贤菩萨摩诃萨言:“佛子!佛所示现广大神变,令诸菩萨皆生欢喜,不可思议,世莫能知,是何瑞相?”普贤菩萨摩诃萨言:“佛子!我于往昔见诸如来、应、正等觉示现如是广大神变,即说如来出现法门。如我惟忖,今现此相,当说其法。”说是语时,一切大地悉皆震动,出生无量问法光明。

  shí,xìng qǐ miào dé pú sà wèn pǔ xián pú sà yán:" fó zǐ!pú sà mó hē sà yīng yún hé zhī zhū fú rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn zhī fǎ?yuàn wèi wǒ shuō!fó zǐ!cǐ zhū wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā pú sà zhòng huì,jiē jiǔ xiū jìng yè,niàn huì chéng jiù,dào yú jiū jìng dà zhuāng yán àn,jù yī qiè fú wēi yí zhī xíng,zhèng niàn zhū fú wèi zēng wàng shī,dà bēi guān chá yī qiè zhòng shēng,jué dìng le zhī zhū dà pú sà shén tōng jìng jiè,yǐ dé zhū fú shén lì suǒ jiā,néng shòu yī qiè rú lái miào fǎ jù rú shì děng wú liàng gōng dé,jiē yǐ lái jí。fó zǐ!rǔ yǐ céng yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā fú suǒ chéng shì gōng yǎng,chéng jiù pú sà zuì shàng miào xíng,yú sān mèi mén jiē dé zì zài,rù yī qiè fú mì mì zhī chù,zhī zhū fó fǎ,duàn zhòng yí huò,wèi zhū rú lái shén lì suǒ jiā,zhī zhòng shēng gēn,suí qí suǒ lè wèi shuō zhēn shí jiě tuō zhī fǎ,suí shùn fú zhì yǎn shuō fó fǎ dào yú bǐ àn,yǒu rú shì děng wú liàng gōng dé。shàn zāi fó zǐ!yuàn shuō rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn zhī fǎ,shēn xiāngyán yīnxīn yì jìng jiè,suǒ xíng zhī xíng,chéng dào zhuǎn fǎ,nǎi zhì shì xiàn rù bān niè pán,jiàn wén qīn jìn suǒ shēng shàn gēn rú shì děng shì,yuàn jiē wèi shuō!"

 时,性起妙德菩萨问普贤菩萨言:“佛子!菩萨摩诃萨应云何知诸佛如来、应、正等觉出现之法?愿为我说!佛子!此诸无量百千亿那由他菩萨众会,皆久修净业,念慧成就,到于究竟大庄严岸,具一切佛威仪之行,正念诸佛未曾忘失,大悲观察一切众生,决定了知诸大菩萨神通境界,已得诸佛神力所加,能受一切如来妙法;具如是等无量功德,皆已来集。佛子!汝已曾于无量百千亿那由他佛所承事供养,成就菩萨最上妙行,于三昧门皆得自在,入一切佛秘密之处,知诸佛法,断众疑惑,为诸如来神力所加,知众生根,随其所乐为说真实解脱之法,随顺佛智演说佛法到于彼岸,有如是等无量功德。善哉佛子!愿说如来、应、正等觉出现之法,身相、言音、心意境界,所行之行,成道转法,乃至示现入般涅槃,见闻亲近所生善根;如是等事,愿皆为说!”

  shí,rú lái xìng qǐ miào dé pú sà yù zhòng míng cǐ yì,xiàng pǔ xián pú sà ér shuō sòng yuē:

 时,如来性起妙德菩萨欲重明此义,向普贤菩萨而说颂曰:

  shàn zāi wú ài dà zhì huì,shàn jué wú biān píng děng jìng,yuàn shuō wú liàng fú suǒ xíng,fó zǐ wén yǐ jiē xīn qìng!

 善哉无碍大智慧,善觉无边平等境,愿说无量佛所行,佛子闻已皆欣庆!
  pú sà yún hé suí shùn rù,zhū fú rú lái chū xìng shì?yún hé shēn yǔ xīn jìng jiè?jí suǒ xíng chǔ yuàn jiē shuō!
 菩萨云何随顺入,诸佛如来出兴世?云何身语心境界?及所行处愿皆说!
  yún hé zhū fú chéng zhèng jué?yún hé rú lái zhuǎn fǎ lún?yún hé shàn shì bān niè pán?dà zhòng wén yǐ xīn huān xǐ。
 云何诸佛成正觉?云何如来转法錀?云何善逝般涅槃?大众闻已心欢喜。
  ruò yǒu jiàn fú dà fǎ wáng,qīn jìn zēng zhǎng zhū shàn gēn,yuàn shuō bǐ zhū gōng dé cáng,zhòng shēng jiàn yǐ hé suǒ huò?
 若有见佛大法王,亲近增长诸善根,愿说彼诸功德藏,众生见已何所获?
  ruò yǒu de wén rú lái míng,ruò xiàn zài shì ruò niè pán,yú bǐ fú cáng shēng shēn xìn,yǒu hé děng lì yuàn xuān shuō!
 若有得闻如来名,若现在世若涅槃,于彼福藏生深信,有何等利愿宣说!
  cǐ zhū pú sà jiē hé zhǎng,zhān yǎng rú lái rén jí wǒ,dà gōng dé hǎi zhī jìng jiè,jìng zhòng shēng zhě yuàn wèi shuō!
 此诸菩萨皆合掌,瞻仰如来仁及我,大功德海之境界,净众生者愿为说!
  yuàn yǐ yīn yuán jí pì yù,yǎn shuō miào fǎ xiāng yìng yì,zhòng shēng wén yǐ fā dà xīn,yí jǐn zhì jìng rú xū kōng。
 愿以因缘及譬喻,演说妙法相应义,众生闻已发大心,疑尽智净如虚空。
  rú biàn yī qiè guó tǔ zhōng,zhū fú suǒ xiàn zhuāng yán shēn,yuàn yǐ miào yīn jí yīn yù,shì fú pú tí yì rú bǐ。
 如遍一切国土中,诸佛所现庄严身,愿以妙音及因喻,示佛菩提亦如彼。
  shí fāng qiān wàn zhū fó tǔ,yì nà yóu tā wú liàng jié,rú jīn suǒ jí pú sà zhòng,yú bǐ yī qiè xī nán jiàn。
 十方千万诸佛土,亿那由他无量劫,如今所集菩萨众,于彼一切悉难见。
  cǐ zhū pú sà xián gōng jìng,yú wēi miào yì shēng kě yǎng,yuàn yǐ jìng xīn jù kāi yǎn,rú lái chū xiàn guǎng dà fǎ!

 此诸菩萨咸恭敬,于微妙义生渴仰,愿以净心具开演,如来出现广大法!

  ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà gào rú lái xìng qǐ miào dé děng zhū pú sà dà zhòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨告如来性起妙德等诸菩萨大众言:

 " fó zǐ!cǐ chù bù kě sī yì,suǒ wèi rú láiyīngzhèng děng jué yǐ wú liàng fǎ ér dé chū xiàn。hé yǐ gù?fēi yǐ yī yuán,fēi yǐ yī shì,rú lái chū xiàn ér dé chéng jiù yǐ shí wú liàng bǎi qiān ā sēng qí shì ér dé chéng jiù。hé děng wéi shí?suǒ wèi: guò qù wú liàng shè shòu yī qiè zhòng shēng pú tí xīn suǒ chéng gù,guò qù wú liàng qīng jìng shū shèng zhì lè suǒ chéng gù,guò qù wú liàng jiù hù yī qiè zhòng shēng dà cí dà bēi suǒ chéng gù,guò qù wú liàng xiāng xù xíng yuàn suǒ chéng gù,guò qù wú liàng xiū zhū fú zhì xīn wú yàn zú suǒ chéng gù,guò qù wú liàng gōng yǎng zhū fó jiào huà zhòng shēng suǒ chéng gù,guò qù wú liàng zhì huì fāng biàn qīng jìng dào suǒ chéng gù,guò qù wú liàng qīng jìng gōng dé cáng suǒ chéng gù,guò qù wú liàng zhuāng yán dào zhì suǒ chéng gù,guò qù wú liàng tōng dá fǎ yì suǒ chéng gù。fó zǐ!rú shì wú liàng ā sēng qí fǎ mén yuán mǎn,chéng yú rú lái。fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè,fēi yǐ yī yuán,fēi yǐ yī shì,ér dé chéng jiù,yǐ wú liàng yuánwú liàng shì,fāng nǎi dé chéng。suǒ wèi: xìng bù dà yún,jiàng zhù dà yǔ,sì zhǒng fēng lún xiāng xù wèi yī。qí sì zhě hé?yī míng: néng chí,néng chí dà shuǐ gù èr míng: néng xiāo,néng xiāo dà shuǐ gù sān míng: jiàn lì,jiàn lì yī qiè zhū chù suǒ gù sì míng: zhuāng yán,zhuāng yán fēn bù xián shàn qiǎo gù。rú shì jiē yóu zhòng shēng gòng yè jí zhū pú sà shàn gēn suǒ qǐ,lìng yú qí zhōng yī qiè zhòng shēng gè suí suǒ yí ér dé shòu yòng。fó zǐ!rú shì děng wú liàng yīn yuán nǎi chéng sān qiān dà qiān shì jiè,fǎ xìng rú shì,wú yǒu shēng zhě,wú yǒu zuò zhě,wú yǒu zhī zhě,wú yǒu chéng zhě,rán bǐ shì jiè ér dé chéng jiù。rú lái chū xiàn yì fù rú shì,fēi yǐ yī yuán,fēi yǐ yī shì,ér dé chéng jiù yǐ wú liàng yīn yuán,wú liàng shì xiāng,nǎi dé chéng jiù。suǒ wèi: céng yú guò qù fó suǒ tīng wén shòu chí dà fǎ yún yǔ,yīn cǐ néng qǐ rú lái sì zhǒng dà zhì fēng lún。hé děng wéi sì?yī zhě niàn chí bù wàng tuó luó ní dà zhì fēng lún,néng chí yī qiè rú lái dà fǎ yún yǔ gù èr zhě chū shēng zhǐ guān dà zhì fēng lún,néng xiāo jié yī qiè fán nǎo gù sān zhě shàn qiǎo huí xiàng dà zhì fēng lún,néng chéng jiù yī qiè shàn gēn gù sì zhě chū shēng lí gòu chā bié zhuāng yán dà zhì fēng lún,lìng guò qù suǒ huà yī qiè zhòng shēng shàn gēn qīng jìng,chéng jiù rú lái wú lòu shàn gēn lì gù。rú lái rú shì chéng děng zhèng jué,fǎ xìng rú shì,wú shēng wú zuò ér dé chéng jiù。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì yī xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “佛子!此处不可思议,所谓如来、应、正等觉以无量法而得出现。何以故?非以一缘,非以一事,如来出现而得成就;以十无量百千阿僧祇事而得成就。何等为十?所谓:过去无量摄受一切众生菩提心所成故,过去无量清净殊胜志乐所成故,过去无量救护一切众生大慈大悲所成故,过去无量相续行愿所成故,过去无量修诸福智心无厌足所成故,过去无量供养诸佛教化众生所成故,过去无量智慧方便清净道所成故,过去无量清净功德藏所成故,过去无量庄严道智所成故,过去无量通达法义所成故。佛子!如是无量阿僧祇法门圆满,成于如来。佛子!譬如三千大千世界,非以一缘,非以一事,而得成就,以无量缘、无量事,方乃得成。所谓:兴布大云,降霔大雨,四种风轮相续为依。其四者何?一名:能持,能持大水故;二名:能消,能消大水故;三名:建立,建立一切诸处所故;四名:庄严,庄严分布咸善巧故。如是皆由众生共业及诸菩萨善根所起,令于其中一切众生各随所宜而得受用。佛子!如是等无量因缘乃成三千大千世界,法性如是,无有生者,无有作者,无有知者,无有成者,然彼世界而得成就。如来出现亦复如是,非以一缘,非以一事,而得成就;以无量因缘,无量事相,乃得成就。所谓:曾于过去佛所听闻受持大法云雨,因此能起如来四种大智风轮。何等为四?一者念持不忘陀罗尼大智风轮,能持一切如来大法云雨故;二者出生止观大智风轮,能消竭一切烦恼故;三者善巧回向大智风轮,能成就一切善根故;四者出生离垢差别庄严大智风轮,令过去所化一切众生善根清净,成就如来无漏善根力故。如来如是成等正觉,法性如是,无生无作而得成就。佛子!是为如来、应、正等觉出现第一相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè jiāng yù chéng shí,dà yún jiàng yǔ,míng yuē: hóng zhù,yī qiè fāng chù suǒ bù néng shòusuǒ bù néng chí,wéi chú dà qiān jiè jiāng yù chéng shí。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,xìng dà fǎ yún,yǔ dà fǎ yǔ,míng: chéng jiù rú lái chū xiàn,yī qiè èr chéng xīn zhì xiá liè suǒ bù néng shòusuǒ bù néng chí,wéi chú zhū dà pú sà xīn xiāng xù lì。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì èr xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如三千大千世界将欲成时,大云降雨,名曰:洪霔,一切方处所不能受、所不能持,唯除大千界将欲成时。佛子!如来、应、正等觉亦复如是,兴大法云,雨大法雨,名:成就如来出现,一切二乘心志狭劣所不能受、所不能持,唯除诸大菩萨心相续力。佛子!是为如来、应、正等觉出现第二相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú zhòng shēng yǐ yè lì gù,dà yún jiàng yǔ,lái wú suǒ cóng,qù wú suǒ zhì。rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,yǐ zhū pú sà shàn gēn lì gù,xìng dà fǎ yún,yǔ dà fǎ yǔ,yì wú suǒ cóng lái,wú suǒ zhì qù。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì sān xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如众生以业力故,大云降雨,来无所从,去无所至。如来、应、正等觉亦复如是,以诸菩萨善根力故,兴大法云,雨大法雨,亦无所从来,无所至去。佛子!是为如来、应、正等觉出现第三相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà yún jiàng zhù dà yǔ,dà qiān shì jiè yī qiè zhòng shēng,wú néng zhī shù,ruò yù suàn jì,tú lìng fā kuáng wéi dà qiān shì jiè zhǔ mó xī shǒu luó,yǐ guò qù suǒ xiū shàn gēn lì gù,nǎi zhì yī dī wú bù míng liǎo。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,xìng dà fǎ yún,yǔ dà fǎ yǔ,yī qiè zhòng shēngshēng wéndú jué suǒ bù néng zhī,ruò yù sī liang,xīn bì kuáng luàn wéi chú yī qiè shì jiān zhǔ pú sà mó hē sà,yǐ guò qù suǒ xiū jué huì lì gù,nǎi zhì yī wén yī jù,rù zhòng shēng xīn,wú bù míng liǎo。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì sì xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如大云降霔大雨,大千世界一切众生,无能知数,若欲算计,徒令发狂;唯大千世界主──摩醯首罗,以过去所修善根力故,乃至一滴无不明了。佛子!如来、应、正等觉亦复如是,兴大法云,雨大法雨,一切众生、声闻、独觉所不能知,若欲思量,心必狂乱;唯除一切世间主──菩萨摩诃萨,以过去所修觉慧力故,乃至一文一句,入众生心,无不明了。佛子!是为如来、应、正等觉出现第四相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà yún jiàng yǔ zhī shí,yǒu dà yún yǔ,míng wéi: néng miè,néng miè huǒ zāi yǒu dà yún yǔ,míng wéi: néng qǐ,néng qǐ dà shuǐ yǒu dà yún yǔ,míng wéi: néng zhǐ,néng zhǐ dà shuǐ yǒu dà yún yǔ,míng wéi: néng chéng,néng chéng yī qiè mó ní zhū bǎo yǒu dà yún yǔ,míng wéi: fēn bié,fēn bié sān qiān dà qiān shì jiè。fó zǐ!rú lái chū xiàn yì fù rú shì,xìng dà fǎ yún,yǔ dà fǎ yǔ,yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi: néng miè,néng miè yī qiè zhòng shēng fán nǎo yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi: néng qǐ,néng qǐ yī qiè zhòng shēng shàn gēn yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi: néng zhǐ,néng zhǐ yī qiè zhòng shēng jiàn huò yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi: néng chéng,néng chéng yī qiè zhì huì fǎ bǎo yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi: fēn bié,fēn bié yī qiè zhòng shēng xīn lè。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì wǔ xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如大云降雨之时,有大云雨,名为:能灭,能灭火灾;有大云雨,名为:能起,能起大水;有大云雨,名为:能止,能止大水;有大云雨,名为:能成,能成一切摩尼诸宝;有大云雨,名为:分别,分别三千大千世界。佛子!如来出现亦复如是,兴大法云,雨大法雨,有大法雨,名为:能灭,能灭一切众生烦恼;有大法雨,名为:能起,能起一切众生善根;有大法雨,名为:能止,能止一切众生见惑;有大法雨,名为:能成,能成一切智慧法宝;有大法雨,名为:分别,分别一切众生心乐。佛子!是为如来、应、正等觉出现第五相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà yún yǔ yī wèi shuǐ,suí qí suǒ yǔ,wú liàng chā bié。rú lái chū xiàn yì fù rú shì,yǔ yú dà bēi yī wèi fǎ shuǐ,suí yí shuō fǎ,wú liàng chā bié。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì liù xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如大云雨一味水,随其所雨,无量差别。如来出现亦复如是,雨于大悲一味法水,随宜说法,无量差别。佛子!是为如来、应、正等觉出现第六相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè chū shǐ chéng shí,xiān chéng sè jiè zhū tiān gōng diàn,cì chéng yù jiè zhū tiān gōng diàn,cì chéng yú rén jí yú zhòng shēng zhū suǒ zhù chù。fó zǐ!rú lái chū xiàn yì fù rú shì,xiān qǐ pú sà zhū xíng zhì huì,cì qǐ yuán jué zhū xíng zhì huì,cì qǐ shēng wén shàn gēn zhū xíng zhì huì,cì qǐ qí yú zhòng shēng yǒu wéi shàn gēn zhū xíng zhì huì。fó zǐ!pì rú dà yún yǔ yī wèi shuǐ,suí zhū zhòng shēng shàn gēn yì gù,suǒ qǐ gōng diàn zhǒng zhǒng bù tóng。rú lái dà bēi yī wèi fǎ yǔ,suí zhòng shēng qì ér yǒu chā bié。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì qī xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如三千大千世界初始成时,先成色界诸天宫殿,次成欲界诸天宫殿,次成于人及余众生诸所住处。佛子!如来出现亦复如是,先起菩萨诸行智慧,次起缘觉诸行智慧,次起声闻善根诸行智慧,次起其余众生有为善根诸行智慧。佛子!譬如大云雨一味水,随诸众生善根异故,所起宫殿种种不同。如来大悲一味法雨,随众生器而有差别。佛子!是为如来、应、正等觉出现第七相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú shì jiè chū yù chéng shí,yǒu dà shuǐ shēng,biàn mǎn sān qiān dà qiān shì jiè shēng dà lián huá,míng: rú lái chū xiàn gōng dé bǎo zhuāng yán,biàn fù shuǐ shàng,guāng zhào shí fāng yī qiè shì jiè。shí,mó xī shǒu luójìng jū tiān děng jiàn shì huá yǐ,jí jué dìng zhī yú cǐ jié zhōng yǒu ěr suǒ fú chū xìng yú shì。fó zǐ!ěr shí,qí zhōng yǒu fēng lún qǐ,míng: shàn jìng guāng míng,néng chéng sè jiè zhū tiān gōng diàn。yǒu fēng lún qǐ,míng: jìng guāng zhuāng yán,néng chéng yù jiè zhū tiān gōng diàn。yǒu fēng lún qǐ,míng: jiān mì wú néng huài,néng chéng dà xiǎo zhū lún wéi shān jí jīn gāng shān。yǒu fēng lún qǐ,míng: shèng gāo,néng chéng xū mí shān wáng。yǒu fēng lún qǐ,míng: bù dòng,néng chéng shí dà shān wáng。hé děng wéi shí?suǒ wèi: qū tuó luó shānxiān rén shānfú mó shāndà fú mó shānchí shuāng shānní mín tuó luó shānmù zhēn lín tuó shānmó hē mù zhēn lín tuó shānxiāng shānxuě shān。yǒu fēng lún qǐ,míng wéi: ān zhù,néng chéng dà dì。yǒu fēng lún qǐ,míng wéi: zhuāng yán,néng chéng dì tiān gōng diànlóng gōng diàngān tà pó gōng diàn。yǒu fēng lún qǐ,míng: wú jìn cáng,néng chéng sān qiān dà qiān shì jiè yī qiè dà hǎi。yǒu fēng lún qǐ,míng: pǔ guāng míng cáng,néng chéng sān qiān dà qiān shì jiè zhū mó ní bǎo。yǒu fēng lún qǐ,míng: jiān gù gēn,néng chéng yī qiè zhū rú yì shù。fó zǐ!dà yún suǒ yǔ yī wèi zhī shuǐ,wú yǒu fèn bié yǐ zhòng shēng shàn gēn bù tóng gù,fēng lún bù tóng fēng lún chā bié gù,shì jiè chā bié。fó zǐ!rú lái chū xiàn yì fù rú shì,jù zú yī qiè shàn gēn gōng dé,fàng yú wú shàng dà zhì guāng míng,míng: bù duàn rú lái zhǒng bù sī yì zhì,pǔ zhào shí fāng yī qiè shì jiè,yǔ zhū pú sà yī qiè rú lái guàn dǐng zhī jì: dàng chéng zhèng jué chū xìng yú shì。fó zǐ!rú lái chū xiàn fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: qīng jìng lí gòu,néng chéng rú lái wú lòu wú jìn zhì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: pǔ zhào,néng chéng rú lái pǔ rù fǎ jiè bù sī yì zhì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: chí fú zhǒng xìng,néng chéng rú lái bù qīng dòng lì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: jiǒng chū wú néng huài,néng chéng rú lái wú wèi wú huài zhì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: yī qiè shén tōng,néng chéng rú lái zhū bù gòng fǎyī qiè zhì zhì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: chū shēng biàn huà,néng chéng rú lái lìng jiàn wén qīn jìn suǒ shēng shàn gēn bù shī huài zhì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: pǔ suí shùn,néng chéng rú lái wú jìn fú dé zhì huì zhī shēn,wèi yī qiè zhòng shēng ér zuò ráo yì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: bù kě jiū jìng,néng chéng rú lái shén shēn miào zhì,suí suǒ kāi wù,lìng sān bǎo zhǒng yǒng bù duàn jué。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: zhǒng zhǒng zhuāng yán,néng chéng rú lái xiāng hǎo yán shēn,lìng yī qiè zhòng shēng jiē shēng huān xǐ。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng: bù kě huài,néng chéng rú lái fǎ jièxū kōng jiè děng shū shèng shòu mìng wú yǒu qióng jìn。fó zǐ!rú lái dà bēi yī wèi zhī shuǐ wú yǒu fèn bié,yǐ zhū zhòng shēng yù lè bù tónggēn xìng gè bié,ér qǐ zhǒng zhǒng dà zhì fēng lún,lìng zhū pú sà chéng jiù rú lái chū xiàn zhī fǎ。fó zǐ!yī qiè rú lái tóng yī tǐ xìng,dà zhì lún zhōng chū shēng zhǒng zhǒng zhì huì guāng míng。fó zǐ!rǔ děng yīng zhī,rú lái yú yī jiě tuō wèi chū shēng wú liàng bù kě sī yì zhǒng zhǒng gōng dé,cǐ fēi rú lái shén lì suǒ zào。fó zǐ!nǎi zhì yī pú sà,bù yú fú suǒ céng zhǒng shàn gēn,néng dé rú lái shǎo fēn zhì huì,wú yǒu shì chù。dàn yǐ zhū fú wēi dé lì gù,lìng zhū zhòng shēng jù fú gōng dé,ér fú rú lái wú yǒu fèn bié,wú chéng wú huài,wú yǒu zuò zhě,yì wú zuò fǎ。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì bā xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如世界初欲成时,有大水生,遍满三千大千世界;生大莲华,名:如来出现功德宝庄严,遍覆水上,光照十方一切世界。时,摩醯首罗、净居天等见是华已,即决定知于此劫中有尔所佛出兴于世。佛子!尔时,其中有风轮起,名:善净光明,能成色界诸天宫殿。有风轮起,名:净光庄严,能成欲界诸天宫殿。有风轮起,名:坚密无能坏,能成大小诸轮围山及金刚山。有风轮起,名:胜高,能成须弥山王。有风轮起,名:不动,能成十大山王。何等为十?所谓:佉陀罗山、仙人山、伏魔山、大伏魔山、持双山、尼民陀罗山、目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、香山、雪山。有风轮起,名为:安住,能成大地。有风轮起,名为:庄严,能成地天宫殿、龙宫殿、乾闼婆宫殿。有风轮起,名:无尽藏,能成三千大千世界一切大海。有风轮起,名:普光明藏,能成三千大千世界诸摩尼宝。有风轮起,名:坚固根,能成一切诸如意树。佛子!大云所雨一味之水,无有分别;以众生善根不同故,风轮不同;风轮差别故,世界差别。佛子!如来出现亦复如是,具足一切善根功德,放于无上大智光明,名:不断如来种不思议智,普照十方一切世界,与诸菩萨一切如来灌顶之记:当成正觉出兴于世。佛子!如来出现复有无上大智光明,名:清净离垢,能成如来无漏无尽智。复有无上大智光明,名:普照,能成如来普入法界不思议智。复有无上大智光明,名:持佛种性,能成如来不倾动力。复有无上大智光明,名:迥出无能坏,能成如来无畏无坏智。复有无上大智光明,名:一切神通,能成如来诸不共法、一切智智。复有无上大智光明,名:出生变化,能成如来令见闻亲近所生善根不失坏智。复有无上大智光明,名:普随顺,能成如来无尽福德智慧之身,为一切众生而作饶益。复有无上大智光明,名:不可究竟,能成如来甚深妙智,随所开悟,令三宝种永不断绝。复有无上大智光明,名:种种庄严,能成如来相好严身,令一切众生皆生欢喜。复有无上大智光明,名:不可坏,能成如来法界、虚空界等殊胜寿命无有穷尽。佛子!如来大悲一味之水无有分别,以诸众生欲乐不同、根性各别,而起种种大智风轮,令诸菩萨成就如来出现之法。佛子!一切如来同一体性,大智轮中出生种种智慧光明。佛子!汝等应知,如来于一解脱味出生无量不可思议种种功德,众生念言:‘此是如来神力所造。’佛子!此非如来神力所造。佛子!乃至一菩萨,不于佛所曾种善根,能得如来少分智慧,无有是处。但以诸佛威德力故,令诸众生具佛功德,而佛如来无有分别,无成无坏,无有作者,亦无作法。佛子!是为如来、应、正等觉出现第八相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!rú yī xū kōng qǐ sì fēng lún,néng chí shuǐ lún。hé děng wéi sì?yī míng: ān zhù,èr míng: cháng zhù,sān míng: jiū jìng,sì míng: jiān gù。cǐ sì fēng lún néng chí shuǐ lún,shuǐ lún néng chí dà dì lìng bù sàn huài。shì gù shuō: dì lún yī shuǐ lún,shuǐ lún yī fēng lún,fēng lún yī xū kōng,xū kōng wú suǒ yī。suī wú suǒ yī,néng lìng sān qiān dà qiān shì jiè ér dé ān zhù。fó zǐ!rú lái chū xiàn yì fù rú shì,yī wú ài huì guāng míng qǐ fú sì zhǒng dà zhì fēng lún,néng chí yī qiè zhòng shēng shàn gēn。hé děng wéi sì?suǒ wèi: pǔ shè zhòng shēng jiē lìng huān xǐ dà zhì fēng lún,jiàn lì zhèng fǎ lìng zhū zhòng shēng jiē shēng ài lè dà zhì fēng lún,shǒu hù yī qiè zhòng shēng shàn gēn dà zhì fēng lún,jù yī qiè fāng biàn tōng dá wú lòu jiè dà zhì fēng lún。shì wèi sì。fó zǐ!zhū fú shì zūn,dà cí jiù hù yī qiè zhòng shēng,dà bēi dù tuō yī qiè zhòng shēng,dà cí dà bēi pǔ biàn ráo yì。rán dà cí dà bēi yī dà fāng biàn shàn qiǎo,dà fāng biàn shàn qiǎo yī rú lái chū xiàn,rú lái chū xiàn yī wú ài huì guāng míng,wú ài huì guāng míng wú yǒu suǒ yī。fó zǐ!shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì jiǔ xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!如依虚空起四风轮,能持水轮。何等为四?一名:安住,二名:常住,三名:究竟,四名:坚固。此四风轮能持水轮,水轮能持大地令不散坏。是故说:地轮依水轮,水轮依风轮,风轮依虚空,虚空无所依。虽无所依,能令三千大千世界而得安住。佛子!如来出现亦复如是,依无碍慧光明起佛四种大智风轮,能持一切众生善根。何等为四?所谓:普摄众生皆令欢喜大智风轮,建立正法令诸众生皆生爱乐大智风轮,守护一切众生善根大智风轮,具一切方便通达无漏界大智风轮。是为四。佛子!诸佛世尊,大慈救护一切众生,大悲度脱一切众生,大慈大悲普遍饶益。然大慈大悲依大方便善巧,大方便善巧依如来出现,如来出现依无碍慧光明,无碍慧光明无有所依。佛子!是为如来、应、正等觉出现第九相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè jì chéng jiù yǐ,ráo yì wú liàng zhǒng zhǒng zhòng shēng。suǒ wèi: shuǐ zú zhòng shēng de shuǐ ráo yì,lù dì zhòng shēng de dì ráo yì,gōng diàn zhòng shēng de gōng diàn ráo yì,xū kōng zhòng shēng de xū kōng ráo yì。rú lái chū xiàn yì fù rú shì,zhǒng zhǒng ráo yì wú liàng zhòng shēng。suǒ wèi: jiàn fú shēng huān xǐ zhě,dé huān xǐ yì zhù jìng jiè zhě,dé jìng jiè yì zhù zhū chán dìng jí wú liàng zhě,dé shèng chū shì dà shén tōng yì zhù fǎ mén guāng míng zhě,dé yīn guǒ bù huài yì zhù wú suǒ yǒu guāng míng zhě,dé yī qiè fǎ bù huài yì。ráo yì yī qiè wú liàng zhòng shēng。shì wèi rú láiyīngzhèng děng jué chū xiàn dì shí xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如三千大千世界既成就已,饶益无量种种众生。所谓:水族众生得水饶益,陆地众生得地饶益,宫殿众生得宫殿饶益,虚空众生得虚空饶益。如来出现亦复如是,种种饶益无量众生。所谓:见佛生欢喜者,得欢喜益;住净戒者,得净戒益;住诸禅定及无量者,得圣出世大神通益;住法门光明者,得因果不坏益;住无所有光明者,得一切法不坏益。是故说言:‘如来出现,饶益一切无量众生。’佛子!是为如来、应、正等觉出现第十相,菩萨摩诃萨应如是知。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà zhī rú lái chū xiàn,zé zhī wú liàng zhī chéng jiù wú liàng xíng gù,zé zhī guǎng dà zhī zhōu biàn shí fāng gù,zé zhī wú lái qù zhī lí shēng zhù miè gù,zé zhī wú xíngwú suǒ xíng zhī lí xīnyìshí gù,zé zhī wú shēn zhī rú xū kōng gù,zé zhī píng děng zhī yī qiè zhòng shēng jiē wú wǒ gù,zé zhī wú jìn zhī biàn yī qiè shā wú yǒu jǐn gù,zé zhī wú tuì zhī jǐn hòu jì wú duàn jué gù,zé zhī wú huài zhī rú lái zhì wú yǒu duì gù,zé zhī wú èr zhī píng děng guān chá wèiwú wéi gù,zé zhī yī qiè zhòng shēng jiē dé ráo yì,běn yuàn huí xiàng zì zài mǎn zú gù。"

 “佛子!菩萨摩诃萨知如来出现,则知无量;知成就无量行故,则知广大;知周遍十方故,则知无来去;知离生住灭故,则知无行、无所行;知离心、意、识故,则知无身;知如虚空故,则知平等;知一切众生皆无我故,则知无尽;知遍一切刹无有尽故,则知无退;知尽后际无断绝故,则知无坏;知如来智无有对故,则知无二;知平等观察为、无为故,则知一切众生皆得饶益,本愿回向自在满足故。”

  ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà yù zhòng míng cǐ yì ér shuō sòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:;

  shí lì dà xióng zuì wú shàng,pì rú xū kōng wú děng děng,jìng jiè guǎng dà bù kě liàng,gōng dé dì yī chāo shì jiān。

 十力大雄最无上,譬如虚空无等等,境界广大不可量,功德第一超世间。
  shí lì gōng dé wú biān liàng,xīn yì sī liang suǒ bù jí,rén zhōng shī zi yī fǎ mén,zhòng shēng yì jié mò néng zhī。
 十力功德无边量,心意思量所不及,人中师子一法门,众生亿劫莫能知。
  shí fāng guó tǔ suì wèi chén,huò yǒu suàn jì zhī qí shù rú lái yī máo gōng dé liàng,qiān wàn yì jié wú néng shuō。
 十方国土碎为尘,或有算计知其数;如来一毛功德量,千万亿劫无能说。
  rú rén chí chǐ liàng xū kōng,fù yǒu suí háng jì qí shù,xū kōng biān jì bù kě dé,rú lái jìng jiè yì rú shì。
 如人持尺量虚空,复有随行计其数,虚空边际不可得,如来境界亦如是。
  huò yǒu néng yú chà nà qǐng,xī zhī sān shì zhòng shēng xīn,shè jīng zhòng shēng shù děng jié,bù néng zhī fú yī niàn xìng。
 或有能于刹那顷,悉知三世众生心,设经众生数等劫,不能知佛一念性。
  pì rú fǎ jiè biàn yī qiè,bù kě jiàn qǔ wèi yī qiè shí lì jìng jiè yì fù rán,biàn yú yī qiè fēi yī qiè。
 譬如法界遍一切,不可见取为一切;十力境界亦复然,遍于一切非一切。
  zhēn rú lí wàng héng jì jìng,wú shēng wú miè pǔ zhōu biàn zhū fú jìng jiè yì fù rán,tǐ xìng píng děng bù zēng jiǎn。
 真如离妄恒寂静,无生无灭普周遍;诸佛境界亦复然,体性平等不增减。
  pì rú shí jì ér fēi jì,pǔ zài sān shì yì fēi pǔ dǎo shī jìng jiè yì rú shì,biàn yú sān shì jiē wú ài。
 譬如实际而非际,普在三世亦非普;导师境界亦如是,遍于三世皆无碍。
  fǎ xìng wú zuò wú biàn yì,yóu rú xū kōng běn qīng jìng zhū fó xìng jìng yì rú shì,běn xìng fēi xìng lí yǒu wú。
 法性无作无变易,犹如虚空本清净;诸佛性净亦如是,本性非性离有无。
  fǎ xìng bù zài yú yán lùn,wú shuō lí shuō héng jì miè shí lì jìng jiè xìng yì rán,yī qiè wén cí mò néng biàn。
 法性不在于言论,无说离说恒寂灭;十力境界性亦然,一切文辞莫能辩。
  le zhī zhū fǎ xìng jì miè,rú niǎo fēi kōng wú yǒu jī,yǐ běn yuàn lì xiàn sè shēn,lìng jiàn rú lái dà shén biàn。
 了知诸法性寂灭,如鸟飞空无有迹,以本愿力现色身,令见如来大神变。
  ruò yǒu yù zhī fú jìng jiè,dāng jìng qí yì rú xū kōng,yuǎn lí wàng xiǎng jí zhū qǔ,lìng xīn suǒ xiàng jiē wú ài。
 若有欲知佛境界,当净其意如虚空,远离妄想及诸取,令心所向皆无碍。
  shì gù fó zǐ yīng shàn tīng,wǒ yǐ shǎo pì míng fú jìng,shí lì gōng dé bù kě liàng,wèi wù zhòng shēng jīn lüè shuō。
 是故佛子应善听,我以少譬明佛境,十力功德不可量,为悟众生今略说。
  dǎo shī suǒ xiàn yú shēn yè,yǔ yè xīn yè zhū jìng jiè,zhuǎn miào fǎ lún bān niè pán,yī qiè shàn gēn wǒ jīn shuō。
 导师所现于身业,语业心业诸境界,转妙法錀般涅槃,一切善根我今说。
  pì rú shì jiè chū ān lì,fēi yī yīn yuán ér kě chéng,wú liàng fāng biàn zhū yīn yuán,chéng cǐ sān qiān dà qiān jiè。
 譬如世界初安立,非一因缘而可成,无量方便诸因缘,成此三千大千界。
  rú lái chū xiàn yì rú shì,wú liàng gōng dé nǎi dé chéng,shā chén xīn niàn shàng kě zhī,shí lì shēng yīn mò néng cè。
 如来出现亦如是,无量功德乃得成,刹尘心念尚可知,十力生因莫能测。
  pì rú jié chū yún shù yǔ,ér qǐ sì zhǒng dà fēng lún,zhòng shēng shàn gēn pú sà lì,chéng cǐ sān qiān gè ān zhù。
 譬如劫初云澍雨,而起四种大风轮,众生善根菩萨力,成此三千各安住。
  shí lì fǎ yún yì rú shì,qǐ zhì fēng lún qīng jìng yì,xī suǒ huí xiàng zhū zhòng shēng,pǔ dǎo lìng chéng wú shàng guǒ。
 十力法云亦如是,起智风轮清净意,昔所回向诸众生,普导令成无上果。
  rú yǒu dà yǔ míng hóng shù,wú yǒu chǔ suǒ néng róng shòu,wéi chú shì jiè jiāng chéng shí,qīng jìng xū kōng dà fēng lì。
 如有大雨名洪澍,无有处所能容受,唯除世界将成时,清净虚空大风力。
  rú lái chū xiàn yì rú shì,pǔ yǔ fǎ yǔ chōng fǎ jiè,yī qiè liè yì wú néng chí,wéi chú qīng jìng guǎng dà xīn。
 如来出现亦如是,普雨法雨充法界,一切劣意无能持,唯除清净广大心。
  pì rú kōng zhōng shù dà yǔ,wú suǒ cóng lái wú suǒ qù,zuò zhě shòu zhě xī yì wú,zì rán rú shì pǔ chōng qià。
 譬如空中澍大雨,无所从来无所去,作者受者悉亦无,自然如是普充洽。
  shí lì fǎ yǔ yì rú shì,wú qù wú lái wú zào zuò,běn háng wèi yīn pú sà lì,yī qiè dà xīn xián tīng shòu。
 十力法雨亦如是,无去无来无造作,本行为因菩萨力,一切大心咸听受。
  pì rú kōng yún shù dà yǔ,yī qiè wú néng shù qí dī,wéi chú sān qiān zì zài wáng,jù gōng dé lì xī míng liǎo。
 譬如空云澍大雨,一切无能数其滴,唯除三千自在王,具功德力悉明了。
  shàn shì fǎ yǔ yì rú shì,yī qiè zhòng shēng mò néng cè,wéi chú yú shì zì zài rén,míng jiàn rú guān zhǎng zhōng bǎo。
 善逝法雨亦如是,一切众生莫能测,唯除于世自在人,明见如观掌中宝。
  pì rú kōng yún shù dà yǔ,néng miè néng qǐ yì néng duàn,yī qiè zhēn bǎo xī néng chéng,sān qiān suǒ yǒu jiē fēn bié。
 譬如空云澍大雨,能灭能起亦能断,一切珍宝悉能成,三千所有皆分别。
  shí lì fǎ yǔ yì rú shì,miè huò qǐ shàn duàn zhū jiàn,yī qiè zhì bǎo jiē shǐ chéng,zhòng shēng xīn lè xī fēn bié。
 十力法雨亦如是,灭惑起善断诸见,一切智宝皆使成,众生心乐悉分别。
  pì rú kōng zhōng yǔ yī wèi,suí qí suǒ yǔ gè bù tóng,qǐ bǐ yǔ xìng yǒu fèn bié,rán suí wù yì fǎ rú shì。
 譬如空中雨一味,随其所雨各不同,岂彼雨性有分别,然随物异法如是。
  rú lái fǎ yǔ fēi yī yì,píng děng jì jìng lí fēn bié,rán suí suǒ huà zhǒng zhǒng shū,zì rán rú shì wú biān xiāng。
 如来法雨非一异,平等寂静离分别,然随所化种种殊,自然如是无边相。
  pì rú shì jiè chū chéng shí,xiān chéng sè jiè tiān gōng diàn,cì jí yù tiān cì rén chù,gān tà pó gōng zuì hòu chéng。
 譬如世界初成时,先成色界天宫殿,次及欲天次人处,乾闼婆宫最后成。
  rú lái chū xiàn yì rú shì,xiān qǐ wú biān pú sà xíng,cì huà lè jì zhū yuán jué,cì shēng wén zhòng hòu zhòng shēng。
 如来出现亦如是,先起无边菩萨行,次化乐寂诸缘觉,次声闻众后众生。
  zhū tiān chū jiàn lián huá ruì,zhī fú dāng chū shēng huān xǐ shuǐ yuán fēng lì qǐ shì jiān,gōng diàn shān chuān xī chéng lì。
 诸天初见莲华瑞,知佛当出生欢喜;水缘风力起世间,宫殿山川悉成立。
  rú lái sù shàn dà guāng míng,qiǎo bié pú sà yǔ qí jì suǒ yǒu zhì lún tǐ jiē jìng,gè néng kāi shì zhū fó fǎ。
 如来宿善大光明,巧别菩萨与其记;所有智轮体皆净,各能开示诸佛法。
  pì rú shù lín yī dì yǒu,dì yī yú shuǐ dé bù huài,shuǐ lún yī fēng fēng yī kōng,ér qí xū kōng wú suǒ yī。
 譬如树林依地有,地依于水得不坏,水轮依风风依空,而其虚空无所依。
  yī qiè fó fǎ yī cí bēi,cí bēi fù yī fāng biàn lì,fāng biàn yī zhì zhì yī huì,wú ài huì shēn wú suǒ yī。
 一切佛法依慈悲,慈悲复依方便立,方便依智智依慧,无碍慧身无所依。
  pì rú shì jiè jì chéng lì,yī qiè zhòng shēng huò qí lì,dì shuǐ suǒ zhù jí kōng jū,èr zú sì zú jiē méng yì。
 譬如世界既成立,一切众生获其利,地水所住及空居,二足四足皆蒙益。
  fǎ wáng chū xiàn yì rú shì,yī qiè zhòng shēng huò qí lì,ruò yǒu jiàn wén jí qīn jìn,xī shǐ miè chú zhū huò nǎo。
 法王出现亦如是,一切众生获其利,若有见闻及亲近,悉使灭除诸惑恼。
  rú lái chū xiàn fǎ wú biān,shì jiān mí huò mò néng zhī,wèi yù kāi wù zhū hán shí,wú pì yù zhōng shuō qí pì。

 如来出现法无边,世间迷惑莫能知,为欲开悟诸含识,无譬喻中说其譬。

 " fó zǐ!zhū pú sà mó hē sà yīng yún hé jiàn rú láiyīngzhèng děng jué shēn?

 “佛子!诸菩萨摩诃萨应云何见如来、应、正等觉身?

 " fó zǐ!zhū pú sà mó hē sà yīng yú wú liàng chù jiàn rú lái shēn。hé yǐ gù?zhū pú sà mó hē sà bù yīng yú yī fǎyī shìyī shēnyī guó tǔyī zhòng shēng jiàn yú rú lái,yīng biàn yī qiè chù jiàn yú rú lái。fó zǐ!pì rú xū kōng biàn zhì yī qiè sèfēi sè chù,fēi zhìfēi bù zhì。hé yǐ gù?xū kōng wú shēn gù。rú lái shēn yì rú shì,biàn yī qiè chù,biàn yī qiè zhòng shēng,biàn yī qiè fǎ,biàn yī qiè guó tǔ,fēi zhìfēi bù zhì。hé yǐ gù?rú lái shēn wú shēn gù,wèi zhòng shēng gù shì xiàn qí shēn。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì yī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “佛子!诸菩萨摩诃萨应于无量处见如来身。何以故?诸菩萨摩诃萨不应于一法、一事、一身、一国土、一众生见于如来,应遍一切处见于如来。佛子!譬如虚空遍至一切色、非色处,非至、非不至。何以故?虚空无身故。如来身亦如是,遍一切处,遍一切众生,遍一切法,遍一切国土,非至、非不至。何以故?如来身无身故,为众生故示现其身。佛子!是为如来身第一相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú xū kōng kuān guǎng fēi sè,ér néng xiǎn xiàn yī qiè zhū sè,ér bǐ xū kōng wú yǒu fèn bié yì wú xì lùn。rú lái shēn yì fù rú shì,yǐ zhì guāng míng pǔ zhào míng gù,lìng yī qiè zhòng shēng shìchū shì jiān zhū shàn gēn yè jiē dé chéng jiù,ér rú lái shēn wú yǒu fèn bié yì wú xì lùn。hé yǐ gù?cóng běn yǐ lái,yī qiè zhí zhuóyī qiè xì lùn jiē yǒng duàn gù。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì èr xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如虚空宽广非色,而能显现一切诸色,而彼虚空无有分别亦无戏论。如来身亦复如是,以智光明普照明故,令一切众生世、出世间诸善根业皆得成就,而如来身无有分别亦无戏论。何以故?从本已来,一切执著、一切戏论皆永断故。佛子!是为如来身第二相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú rì chū yú yán fú tí,wú liàng zhòng shēng jiē dé ráo yì。suǒ wèi: pò àn zuò míng,biàn shī lìng zào,shēng zhǎng cǎo mù,chéng shú gǔ jià,kuò chè xū kōng,kāi fū lián huá,xíng zhě jiàn dào,jū zhě bàn yè。hé yǐ gù?rì lún pǔ fàng wú liàng guāng gù。fó zǐ!rú lái zhì rì yì fù rú shì,yǐ wú liàng shì pǔ yì zhòng shēng。suǒ wèi: miè è shēng shàn,pò yú wèi zhì,dà cí jiù hù,dà bēi dù tuō lìng qí zēng zhǎng gēnlìjué fēn lìng shēng shēn xìn,shě lí zhuó xīn lìng dé jiàn wén,bù huài yīn guǒ lìng dé tiān yǎn,jiàn mò shēng chù lìng xīn wú ài,bù huài shàn gēn lìng zhì xiū míng,kāi fū jué huá lìng qí fā xīn,chéng jiù běn háng。hé yǐ gù?rú lái guǎng dà zhì huì rì shēn,fàng wú liàng guāng pǔ zhào yào gù。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì sān xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如日出于阎浮提,无量众生皆得饶益。所谓:破闇作明,变湿令燥,生长草木,成熟谷稼,廓彻虚空,开敷莲华,行者见道,居者办业。何以故?日轮普放无量光故。佛子!如来智日亦复如是,以无量事普益众生。所谓:灭恶生善,破愚为智,大慈救护,大悲度脱;令其增长根、力、觉分;令生深信,舍离浊心;令得见闻,不坏因果;令得天眼,见殁生处;令心无碍,不坏善根;令智修明,开敷觉华;令其发心,成就本行。何以故?如来广大智慧日身,放无量光普照耀故。佛子!是为如来身第三相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú rì chū yú yán fú tí,xiān zhào yī qiè xū mí shān děng zhū dà shān wáng,cì zhào hēi shān,cì zhào gāo yuán,rán hòu pǔ zhào yī qiè dà dì。hòu zhào yú bǐ。zhào yǒu xiān hòu。rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,chéng jiù wú biān fǎ jiè zhì lún,cháng fàng wú ài zhì huì guāng míng,xiān zhào pú sà mó hē sà děng zhū dà shān wáng,cì zhào yuán jué,cì zhào shēng wén,cì zhào jué dìng shàn gēn zhòng shēng,suí qí xīn qì shì guǎng dà zhì,rán hòu pǔ zhào yī qiè zhòng shēng,nǎi zhì xié dìng yì jiē pǔ jí,wèi zuò wèi lái lì yì yīn yuán lìng chéng shú gù。nǎi zhì hòu zhào xié dìng zhòng shēng。wú ài wú zhàng,wú suǒ fēn bié。fó zǐ!pì rú rì yuè suí shí chū xiàn,dà shānyōu gǔ pǔ zhào wú sī。rú lái zhì huì fù yì rú shì,pǔ zhào yī qiè wú yǒu fèn bié,suí zhū zhòng shēng gēn yù bù tóng,zhì huì guāng míng zhǒng zhǒng yǒu yì。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì sì xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如日出于阎浮提,先照一切须弥山等诸大山王,次照黑山,次照高原,然后普照一切大地。日不作念:‘我先照此,后照于彼。’但以山地有高下故,照有先后。如来、应、正等觉亦复如是,成就无边法界智轮,常放无碍智慧光明,先照菩萨摩诃萨等诸大山王,次照缘觉,次照声闻,次照决定善根众生,随其心器示广大智,然后普照一切众生,乃至邪定亦皆普及,为作未来利益因缘令成熟故。而彼如来大智日光不作是念:‘我当先照菩萨大行,乃至后照邪定众生。’但放光明平等普照,无碍无障,无所分别。佛子!譬如日月随时出现,大山、幽谷普照无私。如来智慧复亦如是,普照一切无有分别,随诸众生根欲不同,智慧光明种种有异。佛子!是为如来身第四相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú rì chū,shēng máng zhòng shēng wú yǎn gēn gù,wèi zēng dé jiàn。suī wèi zēng jiàn,rán wèi rì guāng zhī suǒ ráo yì。hé yǐ gù?yīn cǐ dé zhī zhòu yè shí jié,shòu yòng zhǒng zhǒng yī fúyǐn shí,lìng shēn tiáo shì lí zhòng huàn gù。rú lái zhì rì yì fù rú shì,wú xìnwú jiěhuǐ jièhuǐ jiànxié mìng zì huó shēng máng zhī lèi wú xìn yǎn gù,bú jiàn zhū fú zhì huì rì lún。suī bú jiàn fú zhì huì rì lún,yì wèi zhì rì zhī suǒ ráo yì。hé yǐ gù?yǐ fú wēi lì,lìng bǐ zhòng shēng suǒ yǒu shēn kǔ jí zhū fán nǎowèi lái kǔ yīn jiē xiāo miè gù。fó zǐ!rú lái yǒu guāng míng,míng: jī jí yī qiè gōng dé yǒu guāng míng,míng: pǔ zhào yī qiè yǒu guāng míng,míng: qīng jìng zì zài zhào yǒu guāng míng,míng: chū dà miào yīn yǒu guāng míng,míng: pǔ jiě yī qiè yǔ yán fǎ lìng tā huān xǐ yǒu guāng míng,míng: shì xiàn yǒng duàn yī qiè yí zì zài jìng jiè yǒu guāng míng,míng: wú zhù zhì zì zài pǔ zhào yǒu guāng míng,míng: yǒng duàn yī qiè xì lùn zì zài zhì yǒu guāng míng,míng: suí suǒ yīng chū miào yīn shēng yǒu guāng míng,míng: chū qīng jìng zì zài yīn zhuāng yán guó tǔ chéng shú zhòng shēng。fó zǐ!rú lái yī yī máo kǒng fàng rú shì děng qiān zhǒng guāng míng,wǔ bǎi guāng míng pǔ zhào xià fāng,wǔ bǎi guāng míng pǔ zhào shàng fāng。zhǒng zhǒng shā zhōng zhǒng zhǒng fú suǒ zhū pú sà zhòng,qí pú sà děng jiàn cǐ guāng míng,yī shí jiē dé rú lái jìng jiè,shí tóushí yǎnshí ěrshí bíshí shéshí shēnshí shǒushí zúshí dìshí zhì,jiē xī qīng jìng。bǐ zhū pú sà xiān suǒ chéng jiù zhū chù zhū dì,jiàn bǐ guāng míng zhuǎn gèng qīng jìng,yī qiè shàn gēn jiē xī chéng shú,qù yī qiè zhì zhù èr chéng zhě,miè yī qiè gòu qí yú yī fēn shēng máng zhòng shēng,shēn jì kuài lè,xīn yì qīng jìng,róu ruǎn diào fú,kān xiū niàn zhì dì yùè guǐchù shēng zhū qù suǒ yǒu zhòng shēng,jiē dé kuài lè,jiě tuō zhòng kǔ,mìng zhōng jiē shēng tiān shàngrén jiān。fó zǐ!bǐ zhū zhòng shēng bù jué bù zhī,yǐ hé yīn yuányǐ hé shén lì ér lái shēng cǐ?wǒ shì fàn huà!rú lái zhù pǔ zì zài sān mèi,yì fēi fàn huà,yì fēi dì shì hù shì suǒ zuò,jiē shì rú lái wēi shén zhī lì。yǐ fú shén lì jiē zhī sù mìng,shēng dà huān xǐ xīn huān xǐ gù,zì rán ér chū yōu tán huá yúnxiāng yúnyīn yuè yúnyī yúngài yúnchuáng yúnfān yúnmò xiāng yúnbǎo yúnshī zi chuáng bàn yuè lóu gé yúngē yǒng zàn tàn yúnzhǒng zhǒng zhuāng yán yún,jiē yǐ zūn zhòng xīn gōng yǎng rú lái。hé yǐ gù?cǐ zhū zhòng shēng de jìng yǎn gù,rú lái yǔ bǐ shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。fó zǐ!rú lái zhì rì rú shì lì yì shēng máng zhòng shēng,lìng dé shàn gēn,jù zú chéng shú。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì wǔ xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如日出,生盲众生无眼根故,未曾得见。虽未曾见,然为日光之所饶益。何以故?因此得知昼夜时节,受用种种衣服、饮食,令身调适离众患故。如来智日亦复如是,无信、无解、毁戒、毁见、邪命自活生盲之类无信眼故,不见诸佛智慧日轮。虽不见佛智慧日轮,亦为智日之所饶益。何以故?以佛威力,令彼众生所有身苦及诸烦恼、未来苦因皆消灭故。佛子!如来有光明,名:积集一切功德;有光明,名:普照一切;有光明,名:清净自在照;有光明,名:出大妙音;有光明,名:普解一切语言法令他欢喜;有光明,名:示现永断一切疑自在境界;有光明,名:无住智自在普照;有光明,名:永断一切戏论自在智;有光明,名:随所应出妙音声;有光明,名:出清净自在音庄严国土成熟众生。佛子!如来一一毛孔放如是等千种光明,五百光明普照下方,五百光明普照上方。种种刹中种种佛所诸菩萨众,其菩萨等见此光明,一时皆得如来境界,十头、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、十足、十地、十智,皆悉清净。彼诸菩萨先所成就诸处诸地,见彼光明转更清净,一切善根皆悉成熟,趣一切智;住二乘者,灭一切垢;其余一分生盲众生,身既快乐,心亦清净,柔软调伏,堪修念智;地狱、饿鬼、畜生诸趣所有众生,皆得快乐,解脱众苦,命终皆生天上、人间。佛子!彼诸众生不觉不知,以何因缘、以何神力而来生此?彼生盲者作如是念:‘我是梵天!我是梵化!’是时,如来住普自在三昧,出六十种妙音而告之言:‘汝等非是梵天,亦非梵化,亦非帝释护世所作,皆是如来威神之力。’彼诸众生闻是语已,以佛神力皆知宿命,生大欢喜;心欢喜故,自然而出优昙华云、香云、音乐云、衣云、盖云、幢云、幡云、末香云、宝云、师子幢半月楼阁云、歌咏赞叹云、种种庄严云,皆以尊重心供养如来。何以故?此诸众生得净眼故,如来与彼授阿耨多罗三藐三菩提记。佛子!如来智日如是利益生盲众生,令得善根,具足成熟。佛子!是为如来身第五相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú yuè lún yǒu sì qí tè wèi zēng yǒu fǎ。hé děng wéi sì?yī zhě,yìng bì yī qiè xīng xiù guāng míng èr zhě,suí zhú yú shí shì xiàn kuī yíng sān zhě,yú yán fú tí chéng jìng shuǐ zhōng yǐng wú bù xiàn sì zhě,yī qiè jiàn zhě jiē duì mù qián,ér cǐ yuè lún wú yǒu fèn biéwú yǒu xì lùn。fó zǐ!rú lái shēn yuè yì fù rú shì,yǒu sì qí tè wèi zēng yǒu fǎ。hé děng wéi sì?suǒ wèi: yìng bì yī qiè shēng wéndú juéxuéwú xué zhòng suí qí suǒ yí,shì xiàn shòu mìng xiū duǎn bù tóng,ér rú lái shēn wú yǒu zēng jiǎn yī qiè shì jiè jìng xīn zhòng shēng pú tí qì zhōng,yǐng wú bù xiàn yī qiè zhòng shēng yǒu zhān duì zhě jiē wèi rú lái wéi xiàn wǒ qián,suí qí xīn lè ér wèi shuō fǎ,suí qí dì wèi lìng dé jiě tuō,suí suǒ yìng huà lìng jiàn fú shēn,ér rú lái shēn wú yǒu fèn biéwú yǒu xì lùn,suǒ zuò lì yì jiē dé jiū jìng。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì liù xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如月轮有四奇特未曾有法。何等为四?一者,映蔽一切星宿光明;二者,随逐于时示现亏盈;三者,于阎浮提澄净水中影无不现;四者,一切见者皆对目前,而此月轮无有分别、无有戏论。佛子!如来身月亦复如是,有四奇特未曾有法。何等为四?所谓:映蔽一切声闻、独觉、学、无学众;随其所宜,示现寿命修短不同,而如来身无有增减;一切世界净心众生菩提器中,影无不现;一切众生有瞻对者皆谓如来唯现我前,随其心乐而为说法,随其地位令得解脱,随所应化令见佛身,而如来身无有分别、无有戏论,所作利益皆得究竟。佛子!是为如来身第六相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè dà fàn tiān wáng,yǐ shǎo fāng biàn yú dà qiān shì jiè pǔ xiàn qí shēn,yī qiè zhòng shēng jiē jiàn fàn wáng xiàn zài jǐ qián,ér cǐ fàn wáng yì bù fēn shēnwú zhǒng zhǒng shēn。fó zǐ!zhū fú rú lái yì fù rú shì,wú yǒu fèn bié,wú yǒu xì lùn,yì bù fēn shēn,wú zhǒng zhǒng shēn,ér suí yī qiè zhòng shēng xīn lè shì xiàn qí shēn,yì bù zuò niàn xiàn ruò gān shēn。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì qī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如三千大千世界大梵天王,以少方便于大千世界普现其身,一切众生皆见梵王现在己前,而此梵王亦不分身、无种种身。佛子!诸佛如来亦复如是,无有分别,无有戏论,亦不分身,无种种身,而随一切众生心乐示现其身,亦不作念现若干身。佛子!是为如来身第七相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú yī wáng shàn zhī zhòng yào jí zhū zhòu lùn,yán fú tí zhōng zhū suǒ yǒu yào yòng wú bù jìn,fù yǐ sù shì zhū shàn gēn lìdà míng zhòu lì,wèi fāng biàn gù,zhòng shēng jiàn zhě bìng wú bù yù。bǐ dà yī wáng zhī mìng jiāng zhōng,yī qiè zhòng shēng wú suǒ yī hù,wǒ jīn yí yīng wèi xiàn fāng biàn。yī wáng hé yào tú shēn,míng zhòu lì chí,lìng qí zhōng hòu shēn bù fēn sǎnbù wēi bù kū,wēi yí shì tīng yǔ běn wú bié,fán suǒ liáo zhì xī dé chú chà。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué wú shàng yī wáng yì fù rú shì,yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,liàn zhì fǎ yào yǐ dé chéng jiù,xiū xué yī qiè fāng biàn shàn qiǎo dà míng zhòu lì jiē dào bǐ àn,shàn néng chú miè yī qiè zhòng shēng zhū fán nǎo bìng jí zhù shòu mìng jīng wú liàng jié,qí shēn qīng jìng wú yǒu sī lǜwú yǒu dòng yòng,yī qiè fó shì wèi cháng xiū xī,zhòng shēng jiàn zhě zhū fán nǎo bìng xī dé xiāo miè。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì bā xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如医王善知众药及诸咒论,阎浮提中诸所有药用无不尽,复以宿世诸善根力、大明咒力,为方便故,众生见者病无不愈。彼大医王知命将终,作是念言:‘我命终后,一切众生无所依怙,我今宜应为现方便。’是时,医王合药涂身,明咒力持,令其终后身不分散、不萎不枯,威仪视听与本无别,凡所疗治悉得除差。佛子!如来、应、正等觉无上医王亦复如是,于无量百千亿那由他劫,炼治法药已得成就,修学一切方便善巧大明咒力皆到彼岸,善能除灭一切众生诸烦恼病及住寿命;经无量劫,其身清净无有思虑、无有动用,一切佛事未尝休息,众生见者诸烦恼病悉得消灭。佛子!是为如来身第八相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà hǎi yǒu dà mó ní bǎo,míng: jí yī qiè guāng míng pí lú zhē nà cáng ruò yǒu zhòng shēng chù qí guāng zhě,xī tóng qí sè ruò yǒu jiàn zhě,yǎn dé qīng jìng。suí bǐ guāng míng suǒ zhào zhī chù,yǔ mó ní bǎo,míng wéi: ān lè,lìng zhū zhòng shēng lí kǔ tiáo shì。fó zǐ!zhū rú lái shēn yì fù rú shì,wèi dà bǎo jù yī qiè gōng dé dà zhì huì cáng ruò yǒu zhòng shēng chù fú shēn bǎo zhì huì guāng zhě,tóng fú shēn sè ruò yǒu jiàn zhě,fǎ yǎn qīng jìng。suí bǐ guāng míng suǒ zhào zhī chù,lìng zhū zhòng shēng lí pín qióng kǔ,nǎi zhì jù zú fú pú tí lè。fó zǐ!rú lái fǎ shēn wú suǒ fēn bié yì wú xì lùn,ér néng pǔ wèi yī qiè zhòng shēng zuò dà fó shì。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì jiǔ xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 “复次,佛子!譬如大海有大摩尼宝,名:集一切光明毗卢遮那藏;若有众生触其光者,悉同其色;若有见者,眼得清净。随彼光明所照之处,雨摩尼宝,名为:安乐,令诸众生离苦调适。佛子!诸如来身亦复如是,为大宝聚一切功德大智慧藏;若有众生触佛身宝智慧光者,同佛身色;若有见者,法眼清净。随彼光明所照之处,令诸众生离贫穷苦,乃至具足佛菩提乐。佛子!如来法身无所分别亦无戏论,而能普为一切众生作大佛事。佛子!是为如来身第九相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà hǎi yǒu dà rú yì mó ní bǎo wáng,míng: yī qiè shì jiān zhuāng yán cáng,jù zú chéng jiù bǎi wàn gōng dé,suí suǒ zhù chù,lìng zhū zhòng shēng zāi huàn xiāo chúsuǒ yuàn mǎn zú rán cǐ rú yì mó ní bǎo wáng fēi shǎo fú zhòng shēng suǒ néng dé jiàn。rú lái shēn rú yì bǎo wáng yì fù rú shì,míng wéi: néng lìng yī qiè zhòng shēng jiē xī huān xǐ,ruò yǒu jiàn shēnwén míngzàn dé,xī lìng yǒng lí shēng sǐ kǔ huàn jiǎ shǐ yī qiè shì jiè yī qiè zhòng shēng,yī shí zhuān xīn yù jiàn rú lái,xī lìng dé jiàn,suǒ yuàn jiē mǎn。fó zǐ!fú shēn fēi shì shǎo fú zhòng shēng suǒ néng dé jiàn,wéi chú rú lái zì zài shén lì suǒ yīng diào fú ruò yǒu zhòng shēng yīn jiàn fú shēn biàn zhǒng shàn gēn nǎi zhì chéng shú,wèi chéng shú gù,nǎi lìng dé jiàn rú lái shēn ěr。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì shí xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。yǐ qí xīn wú liàng biàn shí fāng gù,suǒ xíng wú ài rú xū kōng gù,pǔ rù fǎ jiè gù,zhù zhēn shí jì gù,wú shēng wú miè gù,děng zhù sān shì gù,yǒng lí yī qiē fēn bié gù,zhù jǐn hòu jì shì yuàn gù,yán jìng yī qiè shì jiè gù,zhuāng yán yī yī fú shēn gù。"

 “复次,佛子!譬如大海有大如意摩尼宝王,名:一切世间庄严藏,具足成就百万功德,随所住处,令诸众生灾患消除、所愿满足;然此如意摩尼宝王非少福众生所能得见。如来身如意宝王亦复如是,名为:能令一切众生皆悉欢喜,若有见身、闻名、赞德,悉令永离生死苦患;假使一切世界一切众生,一时专心欲见如来,悉令得见,所愿皆满。佛子!佛身非是少福众生所能得见,唯除如来自在神力所应调伏;若有众生因见佛身便种善根乃至成熟,为成熟故,乃令得见如来身耳。佛子!是为如来身第十相,诸菩萨摩诃萨应如是见。以其心无量遍十方故,所行无碍如虚空故,普入法界故,住真实际故,无生无灭故,等住三世故,永离一切分别故,住尽后际誓愿故,严净一切世界故,庄严一一佛身故。”

  ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà yù zhòng míng cǐ yì ér shuō sòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

 " pì rú xū kōng biàn shí fāng,ruò sè fēi sè yǒu fēi yǒu,sān shì zhòng shēng shēn guó tǔ,rú shì pǔ zài wú biān jì。zhū fú zhēn shēn yì rú shì,yī qiè fǎ jiè wú bù biàn,bù kě dé jiàn bù kě qǔ,wèi huà zhòng shēng ér xiàn xíng。pì rú xū kōng bù kě qǔ,pǔ shǐ zhòng shēng zào zhòng yè,yún hé wǒ zuò wéi shuí zuò?pǔ shǐ qún shēng xiū shàn fǎ,guāng míng pò àn xī wú yú,shān shù chí lián dì zhòng wù,zhǒng zhǒng pǐn lèi jiē méng yì。zhū fú rì chū yì rú shì,shēng zhǎng rén tiān zhòng shàn xíng,yǒng chú chī àn dé zhì míng,héng shòu zūn róng yī qiè lè。pì rú rì guāng chū xiàn shí,xiān zhào shān wáng cì yú shān,hòu zhào gāo yuán jí dà dì,ér rì wèi shǐ yǒu fèn bié。shàn shì guāng míng yì rú shì,xiān zhào pú sà cì yuán jué,hòu zhào shēng wén jí zhòng shēng,ér fú běn lái wú dòng niàn。pì rú shēng máng bú jiàn rì,rì guāng yì wèi zuò ráo yì,lìng zhī shí jié shòu yǐn shí,yǒng lí zhòng huàn shēn ān yǐn。wú xìn zhòng shēng bú jiàn fú,ér fú yì wèi xīng yì lì,wén míng jí yǐ chù guāng míng,yīn cǐ nǎi zhì dé pú tí。pì rú jìng yuè zài xū kōng,néng bì zhòng xīng shì yíng quē,yī qiè shuǐ zhōng jiē xiàn yǐng,zhū yǒu guān zhān xī duì qián。rú lái jìng yuè yì fù rán,néng bì yú chéng shì xiū duǎn,pǔ xiàn tiān rén jìng xīn shuǐ,yī qiè jiē wèi duì qí qián。pì rú fàn wáng zhù zì gōng,pǔ xiàn sān qiān zhū fàn chù,yī qiē rén tiān xián dé jiàn,shí bù fēn shēn xiàng yú bǐ。zhū fú xiàn shēn yì rú shì,yī qiè shí fāng wú bù biàn,qí shēn wú shù bù kě chēng,yì bù fēn shēn bù fēn bié。rú yǒu yī wáng shàn fāng shù,ruò yǒu jiàn zhě bìng jiē yù,mìng suī yǐ jǐn yào tú shēn,lìng qí zuò wù xī rú chū。zuì shèng yī wáng yì rú shì,jù zú fāng biàn yī qiè zhì,yǐ xī miào xíng xiàn fú shēn,zhòng shēng jiàn zhě fán nǎo miè。pì rú hǎi zhōng yǒu bǎo wáng,pǔ chū wú liàng zhū guāng míng,zhòng shēng chù zhě tóng qí sè,ruò yǒu jiàn zhě yǎn qīng jìng。zuì shèng bǎo wáng yì rú shì,chù qí guāng zhě xī tóng sè,ruò yǒu de jiàn wǔ yǎn kāi,pò zhū chén àn zhù fú dì。pì rú rú yì mó ní bǎo,suí yǒu suǒ qiú jiē mǎn zú,shǎo fú zhòng shēng bù néng jiàn,fēi shì bǎo wáng yǒu fèn bié。shàn shì bǎo wáng yì rú shì,xī mǎn suǒ qiú zhū yù lè,wú xìn zhòng shēng bú jiàn fú,fēi shì shàn shì xīn qì shě。"

 “譬如虚空遍十方,若色非色有非有,三世众生身国土,如是普在无边际。诸佛真身亦如是,一切法界无不遍,不可得见不可取,为化众生而现形。譬如虚空不可取,普使众生造众业,不念:‘我今何所作,云何我作为谁作?’诸佛身业亦如是,普使群生修善法,如来未曾有分别:‘我今于彼种种作。’譬如日出阎浮提,光明破闇悉无余,山树池莲地众物,种种品类皆蒙益。诸佛日出亦如是,生长人天众善行,永除痴闇得智明,恒受尊荣一切乐。譬如日光出现时,先照山王次余山,后照高原及大地,而日未始有分别。善逝光明亦如是,先照菩萨次缘觉,后照声闻及众生,而佛本来无动念。譬如生盲不见日,日光亦为作饶益,令知时节受饮食,永离众患身安隐。无信众生不见佛,而佛亦为兴义利,闻名及以触光明,因此乃至得菩提。譬如净月在虚空,能蔽众星示盈缺,一切水中皆现影,诸有观瞻悉对前。如来净月亦复然,能蔽余乘示修短,普现天人净心水,一切皆谓对其前。譬如梵王住自宫,普现三千诸梵处,一切人天咸得见,实不分身向于彼。诸佛现身亦如是,一切十方无不遍,其身无数不可称,亦不分身不分别。如有医王善方术,若有见者病皆愈,命虽已尽药涂身,令其作务悉如初。最胜医王亦如是,具足方便一切智,以昔妙行现佛身,众生见者烦恼灭。譬如海中有宝王,普出无量诸光明,众生触者同其色,若有见者眼清净。最胜宝王亦如是,触其光者悉同色,若有得见五眼开,破诸尘闇住佛地。譬如如意摩尼宝,随有所求皆满足,少福众生不能见,非是宝王有分别。善逝宝王亦如是,悉满所求诸欲乐,无信众生不见佛,非是善逝心弃舍。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章