中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

如来出现品·二(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 如来出现品·二拼音版、注音及读音:

出处:华严经

rú lái chū xiàn pǐn èr

如来出现品·二

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yīng yún hé zhī rú láiyīngzhèng děng jué yīn shēng?

 “佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来、应、正等觉音声?

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yīng zhī rú lái yīn shēng biàn zhì,pǔ biàn wú liàng zhū yīn shēng gù yīng zhī rú lái yīn shēng suí qí xīn lè jiē lìng huān xǐ,shuō fǎ míng liǎo gù yīng zhī rú lái yīn shēng suí qí xìn jiě jiē lìng huān xǐ,xīn dé qīng liáng gù yīng zhī rú lái yīn shēng huà bù shī shí,suǒ yīng wén zhě wú bù wén gù yīng zhī rú lái yīn shēng wú shēng miè,rú hū xiǎng gù yīng zhī rú lái yīn shēng wú zhǔ,xiū xí yī qiè yè suǒ qǐ gù yīng zhī rú lái yīn shēng shén shēn,nán kě dù liàng gù yīng zhī rú lái yīn shēng wú xié qū,fǎ jiè suǒ shēng gù yīng zhī rú lái yīn shēng wú duàn jué,pǔ rù fǎ jiè gù yīng zhī rú lái yīn shēng wú biàn yì,zhì yú jiū jìng gù。fó zǐ!pú sà mó hē sà yīng zhī rú lái yīn shēng,fēi liàngfēi wú liàng,fēi zhǔfēi wú zhǔ,fēi shìfēi wú shì。hé yǐ gù?fó zǐ!pì rú shì jiè jiāng yù huài shí,wú zhǔ wú zuò,fǎ ěr ér chū sì zhǒng yīn shēng。qí sì zhě hé?lí zhū yù è,chāo guò yù jiè。zì rán ér dé chéng jiù chū chán,shě yù jiè shēn,shēng yú fàn tiān。wú jué wú guān,chāo yú fàn tiān。zì rán ér dé chéng jiù èr chán,shě fàn tiān shēn,shēng guāng yīn tiān。wú yǒu guò shī,chāo guāng yīn tiān。zì rán ér dé chéng jiù sān chán,shě guāng yīn shēn,shēng biàn jìng tiān。chāo biàn jìng tiān。zì rán ér dé chéng jiù sì chán,shě biàn jìng shēn,shēng guǎng guǒ tiān。shì wèi sì。fó zǐ!cǐ zhū yīn shēng wú zhǔ wú zuò,dàn cóng zhòng shēng zhū shàn yè lì zhī suǒ chū shēng。fó zǐ!rú lái yīn shēng yì fù rú shì,wú zhǔ wú zuò,wú yǒu fèn bié,fēi rù fēi chū,dàn cóng rú lái gōng dé fǎ lì,chū yú sì zhǒng guǎng dà yīn shēng。qí sì zhě hé?suǒ wèi: dì yù kǔchù shēng kǔè guǐ kǔwú fú dé kǔzhe wǒ wǒ suǒ kǔzuò zhū è xíng kǔ。yù shēng réntiān dāng zhǒng shàn gēn shēng réntiān zhōng,lí zhū nán chǔ。shě lí diān dǎo,xiū zhū shàn xíng,lí zhū nán chǔ,shēng réntiān zhōng。rú rè tiě wán。zhū xíng wú cháng,shì mó miè fǎ niè pán jì jìng,wú wéi ān lè,yuǎn lí chì rán,xiāo zhū rè nǎo。qín xiū shàn fǎ,yú shēng wén chéng dé suí shùn yīn shēng rěn。suí tā yǔ jiě,zhì huì xiá liè gèng yǒu shàng chéng,míng: dú jué chéng,wù bù yóu shī,rǔ děng yīng xué。shě shēng wén dào,xiū dú jué chéng。míng wéi: dà chéng。pú sà suǒ xíng,shùn liù bō luó mì,bù duàn pú sà xíng,bù shě pú tí xīn,chù wú liàng shēng sǐ ér bù pí yàn,guò yú èr chéng,míng wéi: dà chéngdì yī chéngshèng chéngzuì shèng chéngshàng chéngwú shàng chénglì yì yī qiè zhòng shēng chéng。zhū gēn měng lì,sù zhǒng shàn gēn,wèi zhū rú lái shén lì suǒ jiā,yǒu shèng lè yù,xī qiú fú guǒ wén cǐ yīn yǐ,fā pú tí xīn。fó zǐ!rú lái yīn shēng bù cóng shēn chūbù cóng xīn chū,ér néng lì yì wú liàng zhòng shēng。fó zǐ!shì wèi rú lái yīn shēng dì yī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “佛子!菩萨摩诃萨应知如来音声遍至,普遍无量诸音声故;应知如来音声随其心乐皆令欢喜,说法明了故;应知如来音声随其信解皆令欢喜,心得清凉故;应知如来音声化不失时,所应闻者无不闻故;应知如来音声无生灭,如呼响故;应知如来音声无主,修习一切业所起故;应知如来音声甚深,难可度量故;应知如来音声无邪曲,法界所生故;应知如来音声无断绝,普入法界故;应知如来音声无变易,至于究竟故。佛子!菩萨摩诃萨应知如来音声,非量、非无量,非主、非无主,非示、非无示。何以故?佛子!譬如世界将欲坏时,无主无作,法尔而出四种音声。其四者何?一曰:‘汝等当知初禅安乐,离诸欲恶,超过欲界。’众生闻已,自然而得成就初禅,舍欲界身,生于梵天。二曰:‘汝等当知二禅安乐,无觉无观,超于梵天。’众生闻已,自然而得成就二禅,舍梵天身,生光音天。三曰:‘汝等当知三禅安乐,无有过失,超光音天。’众生闻已,自然而得成就三禅,舍光音身,生遍净天。四曰:‘汝等当知四禅寂静,超遍净天。’众生闻已,自然而得成就四禅,舍遍净身,生广果天。是为四。佛子!此诸音声无主无作,但从众生诸善业力之所出生。佛子!如来音声亦复如是,无主无作,无有分别,非入非出,但从如来功德法力,出于四种广大音声。其四者何?一曰:‘汝等当知一切诸行皆悉是苦,所谓:地狱苦、畜生苦、饿鬼苦、无福德苦、著我我所苦、作诸恶行苦。欲生人、天当种善根;生人、天中,离诸难处。’众生闻已,舍离颠倒,修诸善行,离诸难处,生人、天中。二曰:‘汝等当知一切诸行众苦炽然,如热铁丸。诸行无常,是磨灭法;涅槃寂静,无为安乐,远离炽然,消诸热恼。’众生闻已,勤修善法,于声闻乘得随顺音声忍。三曰:‘汝等当知声闻乘者,随他语解,智慧狭劣;更有上乘,名:独觉乘,悟不由师,汝等应学。’乐胜道者闻此音已,舍声闻道,修独觉乘。四曰:‘汝等当知过二乘位更有胜道,名为:大乘。菩萨所行,顺六波罗蜜,不断菩萨行,不舍菩提心,处无量生死而不疲厌,过于二乘,名为:大乘、第一乘、胜乘、最胜乘、上乘、无上乘、利益一切众生乘。’若有众生信解广大,诸根猛利,宿种善根,为诸如来神力所加,有胜乐欲,希求佛果;闻此音已,发菩提心。佛子!如来音声不从身出、不从心出,而能利益无量众生。佛子!是为如来音声第一相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú hū xiǎng,yīn yú shān gǔ jí yīn shēng qǐ,wú yǒu xíng zhuàng,bù kě dǔ jiàn,yì wú fēn bié,ér néng suí zhú yī qiè yǔ yán。rú lái yīn shēng yì fù rú shì,wú yǒu xíng zhuàng,bù kě dǔ jiàn,fēi yǒu fāng suǒ,fēi wú fāng suǒ dàn suí zhòng shēng yù jiě yuán chū,qí xìng jiū jìng,wú yán wú shì,bù kě xuān shuō。fó zǐ!shì wèi rú lái yīn shēng dì èr xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如呼响,因于山谷及音声起,无有形状,不可睹见,亦无分别,而能随逐一切语言。如来音声亦复如是,无有形状,不可睹见,非有方所,非无方所;但随众生欲解缘出,其性究竟,无言无示,不可宣说。佛子!是为如来音声第二相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú zhū tiān yǒu dà fǎ gǔ,míng wéi: jué wù。ruò zhū tiān zǐ xíng fàng yì shí,xū wàng diān dǎo,xū yú biàn huài,dàn kuáng yú fū lìng qí liàn zhe。rǔ mò fàng yì,ruò fàng yì zhě,duò zhū è qù,hòu huǐ wú jí。shēng dà yōu bù,shě zì gōng zhōng suǒ yǒu yù lè,yì tiān wáng suǒ qiú fǎ háng dào。fó zǐ!bǐ tiān gǔ yīn,wú zhǔ wú zuò,wú qǐ wú miè,ér néng lì yì wú liàng zhòng shēng。dāng zhī rú lái yì fù rú shì,wèi yù jué wù fàng yì zhòng shēng,chū yú wú liàng miào fǎ yīn shēng,suǒ wèi: wú zhe shēngbù fàng yì shēngwú cháng shēngkǔ shēngwú wǒ shēngbù jìng shēngjì miè shēngniè pán shēngwú yǒu liàng zì rán zhì shēngbù kě huài pú sà xíng shēngzhì yī qiè chù rú lái wú gōng yòng zhì dì shēng,yǐ cǐ yīn shēng biàn fǎ jiè zhōng ér kāi wù zhī。wú shù zhòng shēng wén shì yīn yǐ,jiē shēng huān xǐ,qín xiū shàn fǎ,gè yú zì chéng ér qiú chū lí,suǒ wèi: huò xiū shēng wén chénghuò xiū dú jué chénghuò xí pú sà wú shàng dà chéng。ér rú lái yīn,bú zhù fāng suǒ,wú yǒu yán shuō。fó zǐ!shì wèi rú lái yīn shēng dì sān xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如诸天有大法鼓,名为:觉悟。若诸天子行放逸时,于虚空中出声告言:‘汝等当知一切欲乐皆悉无常,虚妄颠倒,须臾变坏,但诳愚夫令其恋著。汝莫放逸,若放逸者,堕诸恶趣,后悔无及。’放逸诸天闻此音已,生大忧怖,舍自宫中所有欲乐,诣天王所求法行道。佛子!彼天鼓音,无主无作,无起无灭,而能利益无量众生。当知如来亦复如是,为欲觉悟放逸众生,出于无量妙法音声,所谓:无著声、不放逸声、无常声、苦声、无我声、不净声、寂灭声、涅槃声、无有量自然智声、不可坏菩萨行声、至一切处如来无功用智地声,以此音声遍法界中而开悟之。无数众生闻是音已,皆生欢喜,勤修善法,各于自乘而求出离,所谓:或修声闻乘、或修独觉乘、或习菩萨无上大乘。而如来音,不住方所,无有言说。佛子!是为如来音声第三相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú zì zài tiān wáng yǒu tiān cǎi nǚ,míng yuē: shàn kǒu,yú qí kǒu zhōng chū yī yīn shēng,qí shēng zé yǔ bǎi qiān zhǒng lè ér gòng xiāng yìng,yī yī lè zhōng fù yǒu bǎi qiān chā bié yīn shēng。fó zǐ!bǐ shàn kǒu nǚ cóng kǒu yī shēng,chū yú rú shì wú liàng yīn shēng。dāng zhī rú lái yì fù rú shì,yú yī yīn zhōng chū wú liàng shēng,suí zhū zhòng shēng xīn lè chā bié,jiē xī biàn zhì,xī lìng dé jiě。fó zǐ!shì wèi rú lái yīn shēng dì sì xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如自在天王有天采女,名曰:善口,于其口中出一音声,其声则与百千种乐而共相应,一一乐中复有百千差别音声。佛子!彼善口女从口一声,出于如是无量音声。当知如来亦复如是,于一音中出无量声,随诸众生心乐差别,皆悉遍至,悉令得解。佛子!是为如来音声第四相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà fàn tiān wáng zhù yú fàn gōng chū fàn yīn shēng,yī qiè fàn zhòng mí bù jiē wén,ér bǐ yīn shēng bù chū zhòng wài。dào chǎng zhòng huì mí bù jiē wén,ér qí yīn shēng bù chū zhòng wài。hé yǐ gù?gēn wèi shú zhě bù yīng wén gù。rú lái yīn shēng wú chū wú zhù,ér néng chéng jiù yī qiè shì yè。shì wèi rú lái yīn shēng dì wǔ xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如大梵天王住于梵宫出梵音声,一切梵众靡不皆闻,而彼音声不出众外。诸梵天众咸生是念:‘大梵天王独与我语。’如来妙音亦复如是,道场众会靡不皆闻,而其音声不出众外。何以故?根未熟者不应闻故。其闻音者皆作是念:‘如来世尊独为我说。’佛子!如来音声无出无住,而能成就一切事业。是为如来音声第五相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú zhòng shuǐ jiē tóng yī wèi,suí qì yì gù shuǐ yǒu chā bié,shuǐ wú niàn lǜ yì wú fēn bié。rú lái yán yīn yì fù rú shì,wéi shì yī wèi,wèi jiě tuō wèi,suí zhū zhòng shēng xīn qì yì gù wú liàng chā bié,ér wú niàn lǜ yì wú fēn bié。fó zǐ!shì wèi rú lái yīn shēng dì liù xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如众水皆同一味,随器异故水有差别,水无念虑亦无分别。如来言音亦复如是,唯是一味,谓解脱味,随诸众生心器异故无量差别,而无念虑亦无分别。佛子!是为如来音声第六相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú ā nà pó dá duō lóng wáng xìng dà mì yún,biàn yán fú tí pǔ zhù gān yǔ,bǎi gǔ miáo jià jiē dé shēng zhǎng,jiāng hé quán chí yī qiè yíng mǎn cǐ dà yǔ shuǐ bù cóng lóng wáng shēn xīn zhōng chū,ér néng zhǒng zhǒng ráo yì zhòng shēng。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,xìng dà bēi yún biàn shí fāng jiè,pǔ yǔ wú shàng gān lù fǎ yǔ,lìng yī qiè zhòng shēng jiē shēng huān xǐ,zēng zhǎng shàn fǎ,mǎn zú zhū chéng。fó zǐ!rú lái yīn shēng bù cóng wài láibù cóng nèi chū,ér néng ráo yì yī qiè zhòng shēng。shì wèi rú lái yīn shēng dì qī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如阿那婆达多龙王兴大密云,遍阎浮提普霔甘雨,百谷苗稼皆得生长,江河泉池一切盈满;此大雨水不从龙王身心中出,而能种种饶益众生。佛子!如来、应、正等觉亦复如是,兴大悲云遍十方界,普雨无上甘露法雨,令一切众生皆生欢喜,增长善法,满足诸乘。佛子!如来音声不从外来、不从内出,而能饶益一切众生。是为如来音声第七相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú mó nà sī lóng wáng jiāng yù jiàng yǔ,wèi biàn jí jiàng,xiān qǐ dà yún mí fù xū kōng níng tíng qī rì,dài zhū zhòng shēng zuò wù jiū jìng。hé yǐ gù?bǐ dà lóng wáng yǒu cí bēi xīn,bù yù nǎo luàn zhū zhòng shēng gù。guò qī rì yǐ,jiàng wēi xì yǔ pǔ rùn dà dì。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,jiāng jiàng fǎ yǔ,wèi biàn jí jiàng,xiān xìng fǎ yún chéng shú zhòng shēng,wèi yù lìng qí xīn wú jīng bù dài qí shú yǐ,rán hòu pǔ jiàng gān lù fǎ yǔ,yǎn shuō shén shēn wēi miào shàn fǎ,jiàn cì lìng qí mǎn zú rú lái yī qiè zhì zhì wú shàng fǎ wèi。fó zǐ!shì wèi rú lái yīn shēng dì bā xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如摩那斯龙王将欲降雨,未便即降,先起大云弥覆虚空凝停七日,待诸众生作务究竟。何以故?彼大龙王有慈悲心,不欲恼乱诸众生故。过七日已,降微细雨普润大地。佛子!如来、应、正等觉亦复如是,将降法雨,未便即降,先兴法云成熟众生,为欲令其心无惊怖;待其熟已,然后普降甘露法雨,演说甚深微妙善法,渐次令其满足如来一切智智无上法味。佛子!是为如来音声第八相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú hǎi zhōng yǒu dà lóng wáng,míng: dà zhuāng yán,yú dà hǎi zhōng jiàng yǔ zhī shí,huò jiàng shí zhǒng zhuāng yán yǔ,huò bǎihuò qiānhuò bǎi qiān zhǒng zhuāng yán yǔ。fó zǐ!shuǐ wú fēn bié,dàn yǐ lóng wáng bù sī yì lì lìng qí zhuāng yán,nǎi zhì bǎi qiān wú liàng chā bié。rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,wèi zhū zhòng shēng shuō fǎ zhī shí,huò yǐ shí zhǒng chā bié yīn shuō,huò bǎihuò qiānhuò yǐ bǎi qiān,huò yǐ bā wàn sì qiān yīn shēng shuō bā wàn sì qiān xíng,nǎi zhì huò yǐ wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā yīn shēng gè bié shuō fǎ,lìng qí wén zhě jiē shēng huān xǐ rú lái yīn shēng wú suǒ fēn bié,dàn yǐ zhū fú yú shén shēn fǎ jiè yuán mǎn qīng jìng,néng suí zhòng shēng gēn zhī suǒ yí,chū zhǒng zhǒng yán yīn jiē lìng huān xǐ。fó zǐ!shì wèi rú lái yīn shēng dì jiǔ xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如海中有大龙王,名:大庄严,于大海中降雨之时,或降十种庄严雨,或百、或千、或百千种庄严雨。佛子!水无分别,但以龙王不思议力令其庄严,乃至百千无量差别。如来、应、正等觉亦复如是,为诸众生说法之时,或以十种差别音说,或百、或千、或以百千,或以八万四千音声说八万四千行,乃至或以无量百千亿那由他音声各别说法,令其闻者皆生欢喜;如来音声无所分别,但以诸佛于甚深法界圆满清净,能随众生根之所宜,出种种言音皆令欢喜。佛子!是为如来音声第九相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú suō jié luó lóng wáng,yù xiàn lóng wáng dà zì zài lì,ráo yì zhòng shēng xián lìng huān xǐ,cóng sì tiān xià nǎi zhì tā huà zì zài tiān chù,xìng dà yún wǎng zhōu zā mí fù。qí yún sè xiàng wú liàng chā bié,huò yán fú tán jīn guāng míng sè,huò pí liú lí guāng míng sè,huò bái yín guāng míng sè,huò bō lí guāng míng sè,huò móu sà luó guāng míng sè,huò mǎ nǎo guāng míng sè,huò shèng cáng guāng míng sè,huò chì zhēn zhū guāng míng sè,huò wú liàng xiāng guāng míng sè,huò wú gòu yī guāng míng sè,huò qīng jìng shuǐ guāng míng sè,huò zhǒng zhǒng zhuāng yán jù guāng míng sè,rú shì yún wǎng zhōu zā mí bù。jì mí bù yǐ,chū zhǒng zhǒng sè diàn guāng。suǒ wèi: yán fú tán jīn sè yún chū liú lí sè diàn guāng,liú lí sè yún chū jīn sè diàn guāng,yín sè yún chū bō lí sè diàn guāng,bō lí sè yún chū yín sè diàn guāng,móu sà luó sè yún chū mǎ nǎo sè diàn guāng,mǎ nǎo sè yún chū móu sà luó sè diàn guāng,shèng cáng bǎo sè yún chū chì zhēn zhū sè diàn guāng,chì zhēn zhū sè yún chū shèng cáng bǎo sè diàn guāng,wú liàng xiāng sè yún chū wú gòu yī sè diàn guāng,wú gòu yī sè yún chū wú liàng xiāng sè diàn guāng,qīng jìng shuǐ sè yún chū zhǒng zhǒng zhuāng yán jù sè diàn guāng,zhǒng zhǒng zhuāng yán jù sè yún chū qīng jìng shuǐ sè diàn guāng nǎi zhì zhǒng zhǒng sè yún chū yī sè diàn guāng,yī sè yún chū zhǒng zhǒng sè diàn guāng。fù yú bǐ yún zhōng chū zhǒng zhǒng léi shēng,suí zhòng shēng xīn jiē lìng huān xǐ。suǒ wèi: huò rú tiān nǚ gē yǒng yīn,huò rú zhū tiān jì yuè yīn,huò rú lóng nǚ gē yǒng yīn,huò rú gān tà pó nǚ gē yǒng yīn,huò rú jǐn nà luó nǚ gē yǒng yīn,huò rú dà dì zhèn dòng shēng,huò rú hǎi shuǐ bō cháo shēng,huò rú shòu wáng xiāo hǒu shēng,huò rú hǎo niǎo míng zhuàn shēng,jí yú wú liàng zhǒng zhǒng yīn shēng。jì zhèn léi yǐ,fù qǐ liáng fēng,lìng zhū zhòng shēng xīn shēng yuè lè,rán hòu nǎi jiàng zhǒng zhǒng zhū yǔ,lì yì ān lè wú liàng zhòng shēng。cóng tā huà tiān zhì yú dì shàng,yú yī qiè chù suǒ yǔ bù tóng。suǒ wèi: yú dà hǎi zhōng yǔ qīng lěng shuǐ,míng: wú duàn jué yú tā huà zì zài tiān yù xiāo dí děng zhǒng zhǒng yuè yīn,míng wéi: měi miào yú huà lè tiān yù dà mó ní bǎo,míng: fàng dà guāng míng yú dōu shuài tiān yǔ dà zhuāng yán jù,míng wéi: chuí jì yú yè mó tiān yù dà miào huá,míng: zhǒng zhǒng zhuāng yán jù yú sān shí sān tiān yù zhòng miào xiāng,míng wéi: yuè yì yú sì tiān wáng tiān yù tiān bǎo yī,míng wéi: fù gài yú lóng wáng gōng yǔ chì zhēn zhū,míng: yǒng chū guāng míng yú ā xiū luó gōng yǔ zhū bīng zhàng,míng: xiáng fú yuàn dí yú cǐ yù dān yuè yǔ zhǒng zhǒng huá,míng yuē: kāi fū yú sān tiān xià xī yì rú shì,rán gè suí qí chù,suǒ yǔ bù tóng。suī bǐ lóng wáng qí xīn píng děng wú yǒu bǐ cǐ,dàn yǐ zhòng shēng shàn gēn yì gù,yǔ yǒu chā bié。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué wú shàng fǎ wáng yì fù rú shì,yù yǐ zhèng fǎ jiào huà zhòng shēng,xiān bù shēn yún mí fù fǎ jiè,suí qí lè yù wèi xiàn bù tóng。suǒ wèi: huò wèi zhòng shēng xiàn shēng shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn huà shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn lì chí shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn sè shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn xiāng hǎo shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn fú dé shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn zhì huì shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn zhū lì bù kě huài shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn wú wèi shēn yún,huò wèi zhòng shēng xiàn fǎ jiè shēn yún。fó zǐ!rú lái yǐ rú shì děng wú liáng shēn yún,pǔ fù shí fāng yī qiè shì jiè,suí zhū zhòng shēng suǒ lè,gè bié shì xiàn zhǒng zhǒng guāng míng diàn guāng。suǒ wèi: huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: wú suǒ bù zhì huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: wú biān guāng míng huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: rù fú mì mì fǎ huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: yǐng xiàn guāng míng huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: guāng míng zhào yào huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: rù wú jìn tuó luó ní mén huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: zhèng niàn bù luàn huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: jiū jìng bù huài huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: shùn rù zhū qù huò wèi zhòng shēng xiàn guāng míng diàn guāng,míng: mǎn yī qiè yuàn jiē lìng huān xǐ。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué xiàn rú shì děng wú liàng guāng míng diàn guāng yǐ,fù suí zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,chū shēng wú liàng sān mèi léi shēng。suǒ wèi: shàn jué zhì sān mèi léi shēngmíng shèng lí gòu hǎi sān mèi léi shēngyī qiè fǎ zì zài sān mèi léi shēngjīn gāng lún sān mèi léi shēngxū mí shān chuáng sān mèi léi shēnghǎi yìn sān mèi léi shēngrì dēng sān mèi léi shēngwú jìn cáng sān mèi léi shēngbù huài jiě tuō lì sān mèi léi shēng。fó zǐ!rú lái shēn yún zhōng chū rú shì děng wú liàng chā bié sān mèi léi shēng yǐ,jiāng jiàng fǎ yǔ,xiān xiàn ruì xiāng kāi wù zhòng shēng。suǒ wèi: cóng wú zhàng ài dà cí bēi xīn,xiàn yú rú lái dà zhì fēng lún,míng: néng lìng yī qiè zhòng shēng shēng bù sī yì huān xǐ shì yuè。cǐ xiāng xiàn yǐ,yī qiè pú sà jí zhū zhòng shēng,shēn zhī yǔ xīn jiē dé qīng liáng。rán hòu cóng rú lái dà fǎ shēn yúndà cí bēi yúndà bù sī yì yún,yǔ bù sī yì guǎng dà fǎ yǔ,lìng yī qiè zhòng shēng shēn xīn qīng jìng。suǒ wèi: wèi zuò pú tí chǎng pú sà yǔ dà fǎ yǔ,míng: fǎ jiè wú chā bié wèi zuì hòu shēn pú sà yǔ dà fǎ yǔ,míng: pú sà yóu xì rú lái mì mì jiào wèi yī shēng suǒ xì pú sà yǔ dà fǎ yǔ,míng: qīng jìng pǔ guāng míng wèi guàn dǐng pú sà yǔ dà fǎ yǔ,míng: rú lái zhuāng yán jù suǒ zhuāng yán wèi dé rěn pú sà yǔ dà fǎ yǔ,míng: gōng dé bǎo zhì huì huá kāi fū bù duàn pú sà dà bēi xíng wèi zhù xiàng xíng pú sà yǔ dà fǎ yǔ,míng: rù xiàn qián biàn huà shén shēn mén ér xíng pú sà xíng wú xiū xī wú pí yàn wèi chū fā xīn pú sà yǔ dà fǎ yǔ,míng: chū shēng rú lái dà cí bēi xíng jiù hù zhòng shēng wèi qiú dú jué chéng zhòng shēng yǔ dà fǎ yǔ,míng: shēn zhì yuán qǐ fǎ yuǎn lí èr biān dé bù huài jiě tuō guǒ wèi qiú shēng wén chéng zhòng shēng yǔ dà fǎ yǔ,míng: yǐ dà zhì huì jiàn duàn yī qiè fán nǎo yuàn wèi jī jí shàn gēn jué dìngbù jué dìng zhòng shēng yǔ dà fǎ yǔ,míng: néng lìng chéng jiù zhǒng zhǒng fǎ mén shēng dà huān xǐ。fó zǐ!zhū fú rú lái suí zhòng shēng xīn,yǔ rú shì děng guǎng dà fǎ yǔ,chōng mǎn yī qiè wú biān shì jiè。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué qí xīn píng děng,yú fǎ wú lìn,dàn yǐ zhòng shēng gēn yù bù tóng,suǒ yǔ fǎ yǔ shì yǒu chā bié。shì wèi rú lái yīn shēng dì shí xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如娑竭罗龙王,欲现龙王大自在力,饶益众生咸令欢喜,从四天下乃至他化自在天处,兴大云网周匝弥覆。其云色相无量差别,或阎浮檀金光明色,或毗琉璃光明色,或白银光明色,或玻璃光明色,或牟萨罗光明色,或码瑙光明色,或胜藏光明色,或赤真珠光明色,或无量香光明色,或无垢衣光明色,或清净水光明色,或种种庄严具光明色,如是云网周匝弥布。既弥布已,出种种色电光。所谓:阎浮檀金色云出琉璃色电光,琉璃色云出金色电光,银色云出玻璃色电光,玻璃色云出银色电光,牟萨罗色云出码瑙色电光,码瑙色云出牟萨罗色电光,胜藏宝色云出赤真珠色电光,赤真珠色云出胜藏宝色电光,无量香色云出无垢衣色电光,无垢衣色云出无量香色电光,清净水色云出种种庄严具色电光,种种庄严具色云出清净水色电光;乃至种种色云出一色电光,一色云出种种色电光。复于彼云中出种种雷声,随众生心皆令欢喜。所谓:或如天女歌咏音,或如诸天妓乐音,或如龙女歌咏音,或如乾闼婆女歌咏音,或如紧那罗女歌咏音,或如大地震动声,或如海水波潮声,或如兽王哮吼声,或如好鸟鸣啭声,及余无量种种音声。既震雷已,复起凉风,令诸众生心生悦乐,然后乃降种种诸雨,利益安乐无量众生。从他化天至于地上,于一切处所雨不同。所谓:于大海中雨清冷水,名:无断绝;于他化自在天雨箫笛等种种乐音,名为:美妙;于化乐天雨大摩尼宝,名:放大光明;于兜率天雨大庄严具,名为:垂髻;于夜摩天雨大妙华,名:种种庄严具;于三十三天雨众妙香,名为:悦意;于四天王天雨天宝衣,名为:覆盖;于龙王宫雨赤真珠,名:涌出光明;于阿修罗宫雨诸兵仗,名:降伏怨敌;于此郁单越雨种种华,名曰:开敷;余三天下悉亦如是,然各随其处,所雨不同。虽彼龙王其心平等无有彼此,但以众生善根异故,雨有差别。佛子!如来、应、正等觉无上法王亦复如是,欲以正法教化众生,先布身云弥覆法界,随其乐欲为现不同。所谓:或为众生现生身云,或为众生现化身云,或为众生现力持身云,或为众生现色身云,或为众生现相好身云,或为众生现福德身云,或为众生现智慧身云,或为众生现诸力不可坏身云,或为众生现无畏身云,或为众生现法界身云。佛子!如来以如是等无量身云,普覆十方一切世界,随诸众生所乐,各别示现种种光明电光。所谓:或为众生现光明电光,名:无所不至;或为众生现光明电光,名:无边光明;或为众生现光明电光,名:入佛秘密法;或为众生现光明电光,名:影现光明;或为众生现光明电光,名:光明照耀;或为众生现光明电光,名:入无尽陀罗尼门;或为众生现光明电光,名:正念不乱;或为众生现光明电光,名:究竟不坏;或为众生现光明电光,名:顺入诸趣;或为众生现光明电光,名:满一切愿皆令欢喜。佛子!如来、应、正等觉现如是等无量光明电光已,复随众生心之所乐,出生无量三昧雷声。所谓:善觉智三昧雷声、明盛离垢海三昧雷声、一切法自在三昧雷声、金刚轮三昧雷声、须弥山幢三昧雷声、海印三昧雷声、日灯三昧雷声、无尽藏三昧雷声、不坏解脱力三昧雷声。佛子!如来身云中出如是等无量差别三昧雷声已,将降法雨,先现瑞相开悟众生。所谓:从无障碍大慈悲心,现于如来大智风轮,名:能令一切众生生不思议欢喜适悦。此相现已,一切菩萨及诸众生,身之与心皆得清凉。然后从如来大法身云、大慈悲云、大不思议云,雨不思议广大法雨,令一切众生身心清净。所谓:为坐菩提场菩萨雨大法雨,名:法界无差别;为最后身菩萨雨大法雨,名:菩萨游戏如来秘密教;为一生所系菩萨雨大法雨,名:清净普光明;为灌顶菩萨雨大法雨,名:如来庄严具所庄严;为得忍菩萨雨大法雨,名:功德宝智慧华开敷不断菩萨大悲行;为住向行菩萨雨大法雨,名:入现前变化甚深门而行菩萨行无休息无疲厌;为初发心菩萨雨大法雨,名:出生如来大慈悲行救护众生;为求独觉乘众生雨大法雨,名:深知缘起法远离二边得不坏解脱果;为求声闻乘众生雨大法雨,名:以大智慧剑断一切烦恼怨;为积集善根决定、不决定众生雨大法雨,名:能令成就种种法门生大欢喜。佛子!诸佛如来随众生心,雨如是等广大法雨,充满一切无边世界。佛子!如来、应、正等觉其心平等,于法无吝,但以众生根欲不同,所雨法雨示有差别。是为如来音声第十相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!yīng zhī rú lái yīn shēng yǒu shí zhǒng wú liàng。hé děng wéi shí?suǒ wèi: rú xū kōng jiè wú liàng,zhì yī qiè chù gù rú fǎ jiè wú liàng,wú suǒ bù biàn gù rú zhòng shēng jiè wú liàng,lìng yī qiè xīn xǐ gù rú zhū yè wú liàng,shuō qí guǒ bào gù rú fán nǎo wú liàng,xī lìng chú miè gù rú zhòng shēng yán yīn wú liàng,suí jiě lìng wén gù rú zhòng shēng yù jiě wú liàng,pǔ guān jiù dù gù rú sān shì wú liàng,wú yǒu biān jì gù rú zhì huì wú liàng,fēn bié yī qiè gù rú fú jìng jiè wú liàng,rù fó fǎ jiè gù。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué yīn shēng chéng jiù rú shì děng ā sēng qí wú liàng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。"

 “复次,佛子!应知如来音声有十种无量。何等为十?所谓:如虚空界无量,至一切处故;如法界无量,无所不遍故;如众生界无量,令一切心喜故;如诸业无量,说其果报故;如烦恼无量,悉令除灭故;如众生言音无量,随解令闻故;如众生欲解无量,普观救度故;如三世无量,无有边际故;如智慧无量,分别一切故;如佛境界无量,入佛法界故。佛子!如来、应、正等觉音声成就如是等阿僧祇无量,诸菩萨摩诃萨应如是知。”

  ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà yù zhòng míng cǐ yì ér shuō sòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

  sān qiān shì jiè jiāng huài shí,zhòng shēng fú lì shēng gào yán,sì chán jì jìng wú zhū kǔ,lìng qí wén yǐ xī lí yù。

 三千世界将坏时,众生福力声告言,四禅寂静无诸苦,令其闻已悉离欲。
  shí lì shì zūn yì rú shì,chū miào yīn shēng biàn fǎ jiè,wèi shuō zhū xíng kǔ wú cháng,lìng qí yǒng dù shēng sǐ hǎi。
 十力世尊亦如是,出妙音声遍法界,为说诸行苦无常,令其永度生死海。
  pì rú shēn shān dà gǔ zhōng,suí yǒu yīn shēng jiē xiǎng yìng,suī néng suí zhú tā yán yǔ,ér xiǎng bì jìng wú fēn bié。
 譬如深山大谷中,随有音声皆响应,虽能随逐他言语,而响毕竟无分别。
  shí lì yán yīn yì fù rán,suí qí gēn shú wèi shì xiàn,lìng qí diào fú shēng huān xǐ,bù niàn wǒ jīn néng yǎn shuō。
 十力言音亦复然,随其根熟为示现,令其调伏生欢喜,不念我今能演说。
  rú tiān yǒu gǔ míng néng jué,cháng yú kōng zhōng zhèn fǎ yīn,jiè bǐ fàng yì zhū tiān zǐ,lìng qí wén yǐ dé lí zhe。
 如天有鼓名能觉,常于空中震法音,诫彼放逸诸天子,令其闻已得离著。
  shí lì fǎ gǔ yì rú shì,chū yú zhǒng zhǒng miào yīn shēng,jué wù yī qiè zhū qún shēng,lìng qí xī zhèng pú tí guǒ。
 十力法鼓亦如是,出于种种妙音声,觉悟一切诸群生,令其悉证菩提果。
  zì zài tiān wáng yǒu bǎo nǚ,kǒu zhōng shàn zòu zhū yīn yuè,yī shēng néng chū bǎi qiān yīn,yī yī yīn zhōng fù bǎi qiān。
 自在天王有宝女,口中善奏诸音乐,一声能出百千音,一一音中复百千。
  shàn shì yīn shēng yì rú shì,yī shēng ér chū yī qiè yīn,suí qí xìng yù yǒu chā bié,gè lìng wén yǐ duàn fán nǎo。
 善逝音声亦如是,一声而出一切音,随其性欲有差别,各令闻已断烦恼。
  pì rú fàn wáng tǔ yī yīn,néng lìng fàn zhòng jiē huān xǐ,yīn wéi jí fàn bù chū wài,yī yī jiē yán jǐ dú wén。
 譬如梵王吐一音,能令梵众皆欢喜,音唯及梵不出外,一一皆言己独闻。
  shí lì fàn wáng yì fù rán,yǎn yī yán yīn chōng fǎ jiè,wéi zhān zhòng huì bù yuǎn chū,yǐ wú xìn gù wèi néng shòu。
 十力梵王亦复然,演一言音充法界,唯沾众会不远出,以无信故未能受。
  pì rú zhòng shuǐ tóng yī xìng,bā gōng dé wèi wú chā bié,yīn dì zài qì gè bù tóng,shì gù lìng qí zhǒng zhǒng yì。
 譬如众水同一性,八功德味无差别,因地在器各不同,是故令其种种异。
  yī qiè zhì yīn yì rú shì,fǎ xìng yī wèi wú fēn bié,suí zhū zhòng shēng xíng bù tóng,gù shǐ tīng wén zhǒng zhǒng yì。
 一切智音亦如是,法性一味无分别,随诸众生行不同,故使听闻种种异。
  pì rú wú rè dà lóng wáng,jiàng yǔ pǔ qià yán fú dì,néng lìng cǎo shù jiē shēng zhǎng,ér bù cóng shēn jí xīn chū。
 譬如无热大龙王,降雨普洽阎浮地,能令草树皆生长,而不从身及心出。
  zhū fú miào yīn yì rú shì,pǔ yǔ fǎ jiè xī chōng qià,néng lìng shēng shàn miè zhū è,bù cóng nèi wài ér dé yǒu。
 诸佛妙音亦如是,普雨法界悉充洽,能令生善灭诸恶,不从内外而得有。
  pì rú mó nà sī lóng wáng,xìng yún qī rì wèi xiān yǔ,dài zhū zhòng shēng zuò wù jìng,rán hòu shǐ jiàng chéng lì yì。
 譬如摩那斯龙王,兴云七日未先雨,待诸众生作务竟,然后始降成利益。
  shí lì yǎn yì yì rú shì,xiān huà zhòng shēng shǐ chéng shú,rán hòu wèi shuō shén shēn fǎ,lìng qí wén zhě bù jīng bù。
 十力演义亦如是,先化众生使成熟,然后为说甚深法,令其闻者不惊怖。
  dà zhuāng yán lóng yú hǎi zhōng,zhù yú shí zhǒng zhuāng yán yǔ,huò bǎi huò qiān bǎi qiān zhǒng,shuǐ suī yī wèi zhuāng yán bié。
 大庄严龙于海中,霔于十种庄严雨,或百或千百千种,水虽一味庄严别。
  jiū jìng biàn cái yì rú shì,shuō shí èr shí zhū fǎ mén,huò bǎi huò qiān zhì wú liàng,bù shēng xīn niàn yǒu shū bié。
 究竟辩才亦如是,说十二十诸法门,或百或千至无量,不生心念有殊别。
  zuì shèng lóng wáng suō jié luó,xìng yún pǔ fù sì tiān xià,yú yī qiè chù yǔ gè bié,ér bǐ lóng xīn wú èr niàn。
 最胜龙王娑竭罗,兴云普覆四天下,于一切处雨各别,而彼龙心无二念。
  zhū fó fǎ wáng yì rú shì,dà bēi shēn yún biàn shí fāng,wèi zhū xiū xíng yǔ gè yì,ér yú yī qiè wú fēn bié。

 诸佛法王亦如是,大悲身云遍十方,为诸修行雨各异,而于一切无分别。

 " fó zǐ!zhū pú sà mó hē sà yīng yún hé zhī rú láiyīngzhèng děng jué xīn?fó zǐ!rú lái xīnyìshí jù bù kě dé,dàn yīng yǐ zhì wú liàng gù,zhī rú lái xīn。

 “佛子!诸菩萨摩诃萨应云何知如来、应、正等觉心?佛子!如来心、意、识俱不可得,但应以智无量故,知如来心。

 " pì rú xū kōng wèi yī qiè wù suǒ yī,ér xū kōng wú suǒ yī。rú lái zhì huì yì fù rú shì,wèi yī qiè shì jiānchū shì jiān zhì suǒ yī,ér rú lái zhì wú suǒ yī。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì yī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “譬如虚空为一切物所依,而虚空无所依。如来智慧亦复如是,为一切世间、出世间智所依,而如来智无所依。佛子!是为如来心第一相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú fǎ jiè cháng chū yī qiè shēng wéndú juépú sà jiě tuō,ér fǎ jiè wú zēng jiǎn。rú lái zhì huì yì fù rú shì,héng chū yī qiè shì jiānchū shì jiàn zhòng zhǒng zhì huì,ér rú lái zhì wú zēng jiǎn。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì èr xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如法界常出一切声闻、独觉、菩萨解脱,而法界无增减。如来智慧亦复如是,恒出一切世间、出世间种种智慧,而如来智无增减。佛子!是为如来心第二相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà hǎi,qí shuǐ qián liú sì tiān xià dì jí bā shí yì zhū xiǎo zhōu zhōng,yǒu chuān záo zhě wú bù dé shuǐ,liú rù yī qiè zhòng shēng xīn zhōng,ruò zhū zhòng shēng guān chá jìng jièxiū xí fǎ mén,zé dé zhì huì qīng jìng míng liǎo,ér rú lái zhì píng děng wú èrwú yǒu fèn bié,dàn suí zhòng shēng xīn xíng yì gù,suǒ de zhì huì gè gè bù tóng。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì sān xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如大海,其水潜流四天下地及八十亿诸小洲中,有穿凿者无不得水,而彼大海不作分别:‘我出于水。’佛智海水亦复如是,流入一切众生心中,若诸众生观察境界、修习法门,则得智慧清净明了,而如来智平等无二、无有分别,但随众生心行异故,所得智慧各各不同。佛子!是为如来心第三相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà hǎi yǒu sì bǎo zhū,jù wú liàng dé,néng shēng hǎi nèi yī qiè zhēn bǎo ruò dà hǎi zhōng wú cǐ bǎo zhū,nǎi zhì yī bǎo yì bù kě dé。hé děng wéi sì?yī míng: jī jí bǎo,èr míng: wú jìn cáng,sān míng: yuǎn lí chì rán,sì míng: jù zú zhuāng yán。fó zǐ!cǐ sì bǎo zhū,yī qiè fán fū zhū lóng shén děng xī bù dé jiàn。hé yǐ gù?suō jié lóng wáng yǐ cǐ bǎo zhū duān yán fāng zhèng zhì yú gōng zhōng shēn mì chù gù。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué dà zhì huì hǎi yì fù rú shì,yú zhōng yǒu sì dà zhì bǎo zhū,jù zú wú liàng fú zhì gōng dé,yóu cǐ néng shēng yī qiè zhòng shēng shēng wéndú juéxuéwú xué wèi,jí zhū pú sà zhì huì zhī bǎo。hé děng wéi sì?suǒ wèi: wú rǎn zhe qiǎo fāng biàn dà zhì huì bǎoshàn fēn bié yǒu wéi wú wéi fǎ dà zhì huì bǎofēn bié shuō wú liàng fǎ ér bù huài fǎ xìng dà zhì huì bǎozhī shí fēi shí wèi zēng wù shī dà zhì huì bǎo。ruò zhū rú lái dà zhì hǎi zhōng wú cǐ sì bǎo,yǒu yī zhòng shēng de rù dà chéng,zhōng wú shì chù。cǐ sì zhì bǎo,báo fú zhòng shēng suǒ bù néng jiàn。hé yǐ gù?zhì yú rú lái shēn mì cáng gù。cǐ sì zhì bǎo,píng jūn zhèng zhí,duān jié miào hǎo,pǔ néng lì yì zhū pú sà zhòng,lìng qí xī dé zhì huì guāng míng。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì sì xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如大海有四宝珠,具无量德,能生海内一切珍宝;若大海中无此宝珠,乃至一宝亦不可得。何等为四?一名:积集宝,二名:无尽藏,三名:远离炽然,四名:具足庄严。佛子!此四宝珠,一切凡夫诸龙神等悉不得见。何以故?娑竭龙王以此宝珠端严方正置于宫中深密处故。佛子!如来、应、正等觉大智慧海亦复如是,于中有四大智宝珠,具足无量福智功德,由此能生一切众生声闻、独觉、学、无学位,及诸菩萨智慧之宝。何等为四?所谓:无染著巧方便大智慧宝、善分别有为无为法大智慧宝、分别说无量法而不坏法性大智慧宝、知时非时未曾误失大智慧宝。若诸如来大智海中无此四宝,有一众生得入大乘,终无是处。此四智宝,薄福众生所不能见。何以故?置于如来深密藏故。此四智宝,平均正直,端洁妙好,普能利益诸菩萨众,令其悉得智慧光明。佛子!是为如来心第四相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú dà hǎi,yǒu sì chì rán guāng míng dà bǎo bù zài qí dǐ,xìng jí měng rè,cháng néng yǐn suō bǎi chuān suǒ zhù wú liàng dà shuǐ,shì gù dà hǎi wú yǒu zēng jiǎn。hé děng wéi sì?yī míng: rì cáng,èr míng: lí rùn,sān míng: huǒ yàn guāng,sì míng: jǐn wú yú。fó zǐ!ruò dà hǎi zhōng wú cǐ sì bǎo,cóng sì tiān xià nǎi zhì yǒu dǐng,qí zhōng suǒ yǒu xī bèi piào méi。fó zǐ!cǐ rì cáng dà bǎo guāng míng zhào chù,hǎi shuǐ xī biàn wéi rǔ lí rùn dà bǎo guāng míng zhào chù,qí rǔ xī biàn wéi lào huǒ yàn guāng dà bǎo guāng míng zhào chù,qí lào xī biàn wéi sū jǐn wú yú dà bǎo guāng míng zhào chù,qí sū biàn chéng tí hú rú huǒ chì rán,xī jǐn wú yú。fó zǐ!rú láiyīngzhèng děng jué dà zhì huì hǎi yì fù rú shì,yǒu sì zhǒng dà zhì huì bǎo,jù zú wú liàng wēi dé guāng míng cǐ zhì bǎo guāng chù zhū pú sà,nǎi zhì lìng dé rú lái dà zhì。hé děng wéi sì?suǒ wèi: miè yī qiè sàn shàn bō làng dà zhì huì bǎochú yī qiè fǎ ài dà zhì huì bǎohuì guāng pǔ zhào dà zhì huì bǎoyǔ rú lái píng děng wú biān wú gōng yòng dà zhì huì bǎo。fó zǐ!zhū pú sà xiū xí yī qiè zhù dào fǎ shí,qǐ wú liàng sàn shàn bō làng,yī qiè shì jiān tiānrénā xiū luó suǒ bù néng huài rú lái yǐ miè yī qiè sàn shàn bō làng dà zhì huì bǎo guāng míng chù bǐ pú sà,lìng shě yī qiè sàn shàn bō làng,chí xīn yī jìng,zhù yú sān mèi yòu yǐ chú yī qiè fǎ ài dà zhì huì bǎo guāng míng chù bǐ pú sà,lìng shě lí sān mèi wèi zhe,qǐ guǎng dà shén tōng yòu yǐ huì guāng pǔ zhào dà zhì huì bǎo guāng míng chù bǐ pú sà,lìng shě suǒ qǐ guǎng dà shén tōng,zhù dà míng gōng yòng xíng yòu yǐ yǔ rú lái píng děng wú biān wú gōng yòng dà zhì huì bǎo guāng míng chù bǐ pú sà,lìng shě suǒ qǐ dà míng gōng yòng xíng,nǎi zhì dé rú lái píng děng dì,xī yī qiè gōng yòng,lìng wú yǒu yú。fó zǐ!ruò wú rú lái cǐ sì zhì bǎo dà guāng zhào chù,nǎi zhì yǒu yī pú sà dé rú lái dì,wú yǒu shì chù。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì wǔ xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如大海,有四炽然光明大宝布在其底,性极猛热,常能饮缩百川所注无量大水,是故大海无有增减。何等为四?一名:日藏,二名:离润,三名:火焰光,四名:尽无余。佛子!若大海中无此四宝,从四天下乃至有顶,其中所有悉被漂没。佛子!此日藏大宝光明照触,海水悉变为乳;离润大宝光明照触,其乳悉变为酪;火焰光大宝光明照触,其酪悉变为酥;尽无余大宝光明照触,其酥变成醍醐;如火炽然,悉尽无余。佛子!如来、应、正等觉大智慧海亦复如是,有四种大智慧宝,具足无量威德光明;此智宝光触诸菩萨,乃至令得如来大智。何等为四?所谓:灭一切散善波浪大智慧宝、除一切法爱大智慧宝、慧光普照大智慧宝、与如来平等无边无功用大智慧宝。佛子!诸菩萨修习一切助道法时,起无量散善波浪,一切世间天、人、阿修罗所不能坏;如来以灭一切散善波浪大智慧宝光明触彼菩萨,令舍一切散善波浪,持心一境,住于三昧;又以除一切法爱大智慧宝光明触彼菩萨,令舍离三昧味著,起广大神通;又以慧光普照大智慧宝光明触彼菩萨,令舍所起广大神通,住大明功用行;又以与如来平等无边无功用大智慧宝光明触彼菩萨,令舍所起大明功用行,乃至得如来平等地,息一切功用,令无有余。佛子!若无如来此四智宝大光照触,乃至有一菩萨得如来地,无有是处。佛子!是为如来心第五相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!rú cóng shuǐ jì,shàng zhì fēi xiǎng fēi fēi xiǎng tiān,qí zhōng suǒ yǒu dà qiān guó tǔ,yùsèwú sè zhòng shēng zhī chù,mò bù jiē yī xū kōng ér qǐxū kōng ér zhù。hé yǐ gù?xū kōng pǔ biàn gù suī bǐ xū kōng,pǔ róng sān jiè ér wú fēn bié。fó zǐ!rú lái zhì huì yì fù rú shì,ruò shēng wén zhì,ruò dú jué zhì,ruò pú sà zhì,ruò yǒu wéi xíng zhì,ruò wú wéi xíng zhì,yī qiè jiē yī rú lái zhì qǐrú lái zhì zhù。hé yǐ gù?rú lái zhì huì biàn yī qiè gù suī fù pǔ róng wú liàng zhì huì ér wú fēn bié。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì liù xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!如从水际,上至非想非非想天,其中所有大千国土,欲、色、无色众生之处,莫不皆依虚空而起、虚空而住。何以故?虚空普遍故;虽彼虚空,普容三界而无分别。佛子!如来智慧亦复如是,若声闻智,若独觉智,若菩萨智,若有为行智,若无为行智,一切皆依如来智起、如来智住。何以故?如来智慧遍一切故;虽复普容无量智慧而无分别。佛子!是为如来心第六相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!rú xuě shān dǐng yǒu yào wáng shù,míng: wú jìn gēn。bǐ yào shù gēn cóng shí liù wàn bā qiān yóu xún xià jǐn jīn gāng dì shuǐ lún jì shēng。bǐ yào wáng shù ruò shēng gēn shí,lìng yán fú tí yī qiè shù gēn shēng ruò shēng jīng shí,lìng yán fú tí yī qiè shù jīng shēng zhīyèhuáguǒ xī jiē rú shì。cǐ yào wáng shù,gēn néng shēng jīng,jīng néng shēng gēn,gēn wú yǒu jǐn,míng: wú jìn gēn。fó zǐ!bǐ yào wáng shù yú yī qiè chù jiē lìng shēng zhǎng,wéi yú èr chù bù néng wéi zuò shēng cháng lì yì,suǒ wèi: dì yù shēn kēng jí shuǐ lún zhōng rán yì yú bǐ chū wú yàn shě。fó zǐ!rú lái zhì huì dà yào wáng shù yì fù rú shì,yǐ guò qù suǒ fā chéng jiù yī qiè zhì huì shàn fǎpǔ fù yī qiè zhū zhòng shēng jièchú miè yī qiè zhū è dào kǔ guǎng dà bēi yuàn ér wèi qí gēn,yú yī qiè rú lái zhēn shí zhì huì zhǒng xìng zhōng shēng jiān gù bù dòng shàn qiǎo fāng biàn yǐ wéi qí jīng,biàn fǎ jiè zhìzhū bō luó mì yǐ wéi qí zhī,chán dìngjiě tuōzhū dà sān mèi yǐ wéi qí yè,zǒng chíbiàn cáipú tí fēn fǎ yǐ wéi qí huá,jiū jìng wú biàn zhū fú jiě tuō yǐ wéi qí guǒ。fó zǐ!rú lái zhì huì dà yào wáng shù,hé gù dé míng wéi: wú jìn gēn?yǐ jiū jìng wú xiū xī gù,bù duàn pú sà xíng gù pú sà xíng jí rú lái xìng,rú lái xìng jí pú sà xíng,shì gù dé míng wéi: wú jìn gēn。fó zǐ!rú lái zhì huì dà yào wáng shù,qí gēn shēng shí,lìng yī qiè pú sà shēng bù shě zhòng shēng dà cí bēi gēn qí jīng shēng shí,lìng yī qiè pú sà zēng zhǎng jiān gù yī jīng yī jìn shēn xīn jīng qí zhī shēng shí,lìng yī qiè pú sà zēng zhǎng yī qiè zhū bō luó mì zhī qí yè shēng shí,lìng yī qiè pú sà shēng zhǎng jìng jiè tóu tuó gōng dé shǎo yù zhī zú yè qí huá shēng shí,lìng yī qiè pú sà jù zhū shàn gēn xiāng hǎo zhuāng yán huá qí guǒ shēng shí,lìng yī qiè pú sà dé wú shēng rěn nǎi zhì yī qiè fú guàn dǐng rěn guǒ。fó zǐ!rú lái zhì huì dà yào wáng shù wéi yú èr chù bù néng wéi zuò shēng cháng lì yì,suǒ wèi: èr chéng duò yú wú wéi guǎng dà shēn kēng jí huài shàn gēn fēi qì zhòng shēng nì dà xié jiàn tān ài zhī shuǐ rán yì yú bǐ céng wú yàn shě。fó zǐ!rú lái zhì huì wú yǒu zēng jiǎn,yǐ gēn shàn ān zhù,shēng wú xiū xī gù。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì qī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!如雪山顶有药王树,名:无尽根。彼药树根从十六万八千由旬下尽金刚地水轮际生。彼药王树若生根时,令阎浮提一切树根生;若生茎时,令阎浮提一切树茎生;枝、叶、华、果悉皆如是。此药王树,根能生茎,茎能生根,根无有尽,名:无尽根。佛子!彼药王树于一切处皆令生长,唯于二处不能为作生长利益,所谓:地狱深坑及水轮中;然亦于彼初无厌舍。佛子!如来智慧大药王树亦复如是,以过去所发成就一切智慧善法、普覆一切诸众生界、除灭一切诸恶道苦广大悲愿而为其根,于一切如来真实智慧种性中生坚固不动善巧方便以为其茎,遍法界智、诸波罗蜜以为其枝,禅定、解脱、诸大三昧以为其叶,总持、辩才、菩提分法以为其华,究竟无变诸佛解脱以为其果。佛子!如来智慧大药王树,何故得名为:无尽根?以究竟无休息故,不断菩萨行故;菩萨行即如来性,如来性即菩萨行,是故得名为:无尽根。佛子!如来智慧大药王树,其根生时,令一切菩萨生不舍众生大慈悲根;其茎生时,令一切菩萨增长坚固一精一进深心茎;其枝生时,令一切菩萨增长一切诸波罗蜜枝;其叶生时,令一切菩萨生长净戒头陀功德少欲知足叶;其华生时,令一切菩萨具诸善根相好庄严华;其果生时,令一切菩萨得无生忍乃至一切佛灌顶忍果。佛子!如来智慧大药王树唯于二处不能为作生长利益,所谓:二乘堕于无为广大深坑及坏善根非器众生溺大邪见贪爱之水;然亦于彼曾无厌舍。佛子!如来智慧无有增减,以根善安住,生无休息故。佛子!是为如来心第七相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè jié huǒ qǐ shí,fén shāo yī qiè cǎo mù cóng lín,nǎi zhì tiě wéidà tiě wéi shān jiē xī chì rán wú yǒu yí yú。

 “复次,佛子!譬如三千大千世界劫火起时,焚烧一切草木丛林,乃至铁围、大铁围山皆悉炽然无有遗余。

 " fó zǐ!jiǎ shǐ yǒu rén shǒu zhí gān cǎo tóu bǐ huǒ zhōng,yú yì yún hé,dé bù shāo bù?"

 “佛子!假使有人手执乾草投彼火中,于意云何,得不烧不?”

  dá yán:" bù yě。"

 答言:“不也。”

 " fó zǐ!bǐ suǒ tóu cǎo róng kě bù shāo rú lái zhì huì fēn bié sān shì yī qiè zhòng shēngyī qiè guó tǔyī qiè jié shùyī qiè zhū fǎ,wú bù zhī zhě ruò yán bù zhī,wú yǒu shì chù。hé yǐ gù?zhì huì píng děng xī míng dá gù。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì bā xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “佛子!彼所投草容可不烧;如来智慧分别三世一切众生、一切国土、一切劫数、一切诸法,无不知者;若言不知,无有是处。何以故?智慧平等悉明达故。佛子!是为如来心第八相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!pì rú fēng zāi huài shì jiè shí,yǒu dà fēng qǐ,míng yuē: sàn huài,néng huài sān qiān dà qiān shì jiè,tiě wéi shān děng jiē chéng suì mò。fù yǒu dà fēng,míng wéi: néng zhàng,zhōu zā sān qiān dà qiān shì jiè zhàng sàn huài fēng,bù lìng dé zhì yú fāng shì jiè。fó zǐ!ruò lìng wú cǐ néng zhàng dà fēng,shí fāng shì jiè wú bù huài jǐn。rú láiyīngzhèng děng jué yì fù rú shì,yǒu dà zhì fēng,míng wéi: néng miè,néng miè yī qiè zhū dà pú sà fán nǎo xí qì yǒu dà zhì fēng,míng wéi: qiǎo chí,qiǎo chí qí gēn wèi shú pú sà bù lìng néng miè dà zhì fēng lún duàn qí yī qiè fán nǎo xí qì。fó zǐ!ruò wú rú lái qiǎo chí zhì fēng,wú liàng pú sà jiē duò shēng wénpì zhī fó dì yóu cǐ zhì gù,lìng zhū pú sà chāo èr chéng dì,ān zhù rú lái jiū jìng zhī wèi。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì jiǔ xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!譬如风灾坏世界时,有大风起,名曰:散坏,能坏三千大千世界,铁围山等皆成碎末。复有大风,名为:能障,周匝三千大千世界障散坏风,不令得至余方世界。佛子!若令无此能障大风,十方世界无不坏尽。如来、应、正等觉亦复如是,有大智风,名为:能灭,能灭一切诸大菩萨烦恼习气;有大智风,名为:巧持,巧持其根未熟菩萨不令能灭大智风轮断其一切烦恼习气。佛子!若无如来巧持智风,无量菩萨皆堕声闻、辟支佛地;由此智故,令诸菩萨超二乘地,安住如来究竟之位。佛子!是为如来心第九相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fù cì,fó zǐ!rú lái zhì huì wú chǔ bù zhì。hé yǐ gù?wú yī zhòng shēng ér bù jù yǒu rú lái zhì huì,dàn yǐ wàng xiǎng diān dǎo zhí zhuó ér bù zhèng dé ruò lí wàng xiǎng,yī qiè zhìzì rán zhìwú ài zhì zé dé xiàn qián。fó zǐ!pì rú yǒu dà jīng juàn,liàng děng sān qiān dà qiān shì jiè,shū xiě sān qiān dà qiān shì jiè zhōng shì,yī qiè jiē jǐn。suǒ wèi: shū xiě dà tiě wéi shān zhōng shì,liàng děng dà tiě wéi shān shū xiě dà dì zhōng shì,liàng děng dà dì shū xiě zhōng qiān shì jiè zhōng shì,liàng děng zhōng qiān shì jiè shū xiě xiǎo qiān shì jiè zhōng shì,liàng děng xiǎo qiān shì jiè rú shì,ruò sì tiān xià,ruò dà hǎi,ruò xū mí shān,ruò dì tiān gōng diàn,ruò yù jiè kōng jū tiān gōng diàn,ruò sè jiè gōng diàn,ruò wú sè jiè gōng diàn,yī yī shū xiě,qí liàng xī děng。cǐ dà jīng juàn suī fù liàng děng dà qiān shì jiè,ér quán zhù zài yī wēi chén zhōng rú yī wēi chén,yī qiè wēi chén jiē yì rú shì。shí,yǒu yī rén zhì huì míng dá,jù zú chéng jiù qīng jìng tiān yǎn,jiàn cǐ jīng juàn zài wēi chén nèi,yú zhū zhòng shēng wú shǎo lì yì,pò bǐ wēi chén,chū cǐ jīng juàn,lìng dé ráo yì yī qiè zhòng shēng。jí qǐ fāng biàn,pò bǐ wēi chén,chū cǐ dà jīng,lìng zhū zhòng shēng pǔ dé ráo yì。rú yú yī chén,yī qiè wēi chén yīng zhī xī rán。fó zǐ!rú lái zhì huì yì fù rú shì,wú liàng wú ài,pǔ néng lì yì yī qiè zhòng shēng,jù zú zài yú zhòng shēng shēn zhōng dàn zhū fán yú wàng xiǎng zhí zhuó,bù zhī bù jué,bù dé lì yì。ěr shí,rú lái yǐ wú zhàng ài qīng jìng zhì yǎn,qí zāi!cǐ zhū zhòng shēng yún hé jù yǒu rú lái zhì huì,yú chī mí huò,bù zhī bú jiàn?wǒ dāng jiào yǐ shèng dào,lìng qí yǒng lí wàng xiǎng zhí zhuó,zì yú shēn zhōng de jiàn rú lái guǎng dà zhì huì yǔ fú wú yì。lìng lí wàng xiǎng lí wàng xiǎng yǐ,zhèng dé rú lái wú liàng zhì huì,lì yì ān lè yī qiè zhòng shēng。fó zǐ!shì wèi rú lái xīn dì shí xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 “复次,佛子!如来智慧无处不至。何以故?无一众生而不具有如来智慧,但以妄想颠倒执著而不证得;若离妄想,一切智、自然智、无碍智则得现前。佛子!譬如有大经卷,量等三千大千世界,书写三千大千世界中事,一切皆尽。所谓:书写大铁围山中事,量等大铁围山;书写大地中事,量等大地;书写中千世界中事,量等中千世界;书写小千世界中事,量等小千世界;如是,若四天下,若大海,若须弥山,若地天宫殿,若欲界空居天宫殿,若色界宫殿,若无色界宫殿,一一书写,其量悉等。此大经卷虽复量等大千世界,而全住在一微尘中;如一微尘,一切微尘皆亦如是。时,有一人智慧明达,具足成就清净天眼,见此经卷在微尘内,于诸众生无少利益,即作是念:‘我当以一精一进力,破彼微尘,出此经卷,令得饶益一切众生。’作是念已,即起方便,破彼微尘,出此大经,令诸众生普得饶益。如于一尘,一切微尘应知悉然。佛子!如来智慧亦复如是,无量无碍,普能利益一切众生,具足在于众生身中;但诸凡愚妄想执著,不知不觉,不得利益。尔时,如来以无障碍清净智眼,普观法界一切众生而作是言:‘奇哉!奇哉!此诸众生云何具有如来智慧,愚痴迷惑,不知不见?我当教以圣道,令其永离妄想执著,自于身中得见如来广大智慧与佛无异。’即教彼众生修习圣道,令离妄想;离妄想已,证得如来无量智慧,利益安乐一切众生。佛子!是为如来心第十相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yīng yǐ rú shì děng wú liàng wú ài bù kě sī yì guǎng dà xiāng,zhī rú láiyīngzhèng děng jué xīn。"

 “佛子!菩萨摩诃萨应以如是等无量无碍不可思议广大相,知如来、应、正等觉心。”

  ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà yù zhòng míng cǐ yì ér shuō sòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

 " yù zhī zhū fó xīn,dāng guān fú zhì huì,fú zhì wú yī chù,rú kōng wú suǒ yī。

 “欲知诸佛心,当观佛智慧,佛智无依处,如空无所依。
  zhòng shēng zhǒng zhǒng lè,jí zhū fāng biàn zhì,jiē yī fú zhì huì,fú zhì wú yī zhǐ。
 众生种种乐,及诸方便智,皆依佛智慧,佛智无依止。
  shēng wén yǔ dú jué,jí zhū fú jiě tuō,jiē yī yú fǎ jiè,fǎ jiè wú zēng jiǎn。
 声闻与独觉,及诸佛解脱,皆依于法界,法界无增减。
  fú zhì yì rú shì,chū shēng yī qiè zhì,wú zēng yì wú jiǎn,wú shēng yì wú jìn。
 佛智亦如是,出生一切智,无增亦无减,无生亦无尽。
  rú shuǐ qián liú dì,qiú zhī wú bù dé,wú niàn yì wú jìn,gōng lì biàn shí fāng。
 如水潜流地,求之无不得,无念亦无尽,功力遍十方。
  fú zhì yì rú shì,pǔ zài zhòng shēng xīn,ruò yǒu qín xiū xíng,jí dé zhì guāng míng。
 佛智亦如是,普在众生心,若有勤修行,疾得智光明。
  rú lóng yǒu sì zhū,chū shēng yī qiè bǎo,zhì zhī shēn mì chù,fán rén mò néng jiàn。
 如龙有四珠,出生一切宝,置之深密处,凡人莫能见。
  fú sì zhì yì rán,chū shēng yī qiè zhì,yú rén mò néng jiàn,wéi chú dà pú sà。
 佛四智亦然,出生一切智,余人莫能见,唯除大菩萨。
  rú hǎi yǒu sì bǎo,néng yǐn yī qiè shuǐ,lìng hǎi bù liú yì,yì fù wú zēng jiǎn。
 如海有四宝,能饮一切水,令海不流溢,亦复无增减。
  rú lái zhì yì ěr,xī làng chú fǎ ài,guǎng dà wú yǒu biān,néng shēng fú pú sà。
 如来智亦尔,息浪除法爱,广大无有边,能生佛菩萨。
  xià fāng zhì yǒu dǐng,yù sè wú sè jiè,yī qiè yī xū kōng,xū kōng bù fēn bié。
 下方至有顶,欲色无色界,一切依虚空,虚空不分别。
  shēng wén yǔ dú jué,pú sà zhòng zhì huì,jiē yī yú fú zhì,fú zhì wú fēn bié。
 声闻与独觉,菩萨众智慧,皆依于佛智,佛智无分别。
  xuě shān yǒu yào wáng,míng wéi wú jìn gēn,néng shēng yī qiè shù,gēn jīng yè huá shí。
 雪山有药王,名为无尽根,能生一切树,根茎叶华实。
  fú zhì yì rú shì,rú lái zhǒng zhōng shēng,jì dé pú tí yǐ,fù shēng pú sà xíng。
 佛智亦如是,如来种中生,既得菩提已,复生菩萨行。
  rú rén bǎ gān cǎo,zhì zhī yú jié shāo,jīn gāng yóu dòng rán,cǐ wú bù shāo lǐ。
 如人把乾草,置之于劫烧,金刚犹洞然,此无不烧理。
  sān shì jié yǔ shā,jí qí zhōng zhòng shēng,bǐ cǎo róng bù shāo,cǐ fú wú bù zhī。
 三世劫与刹,及其中众生,彼草容不烧,此佛无不知。
  yǒu fēng míng sàn huài,néng huài yú dà qiān ruò wú bié fēng zhǐ,huài jí wú liàng jiè。
 有风名散坏,能坏于大千;若无别风止,坏及无量界。
  dà zhì fēng yì ěr,miè zhū pú sà huò bié yǒu shàn qiǎo fēng,lìng zhù rú lái dì。
 大智风亦尔,灭诸菩萨惑;别有善巧风,令住如来地。
  rú yǒu dà jīng juàn,liàng děng sān qiān jiè,zài yú yī chén nèi,yī qiè chén xī rán。
 如有大经卷,量等三千界,在于一尘内,一切尘悉然。
  yǒu yī cōng huì rén,jìng yǎn xī míng jiàn,pò chén chū jīng juàn,pǔ ráo yì zhòng shēng。
 有一聪慧人,净眼悉明见,破尘出经卷,普饶益众生。
  fú zhì yì rú shì,biàn zài zhòng shēng xīn,wàng xiǎng zhī suǒ chán,bù jué yì bù zhī。
 佛智亦如是,遍在众生心,妄想之所缠,不觉亦不知。
  zhū fú dà cí bēi,lìng qí chú wàng xiǎng,rú shì nǎi chū xiàn,ráo yì zhū pú sà。"

 诸佛大慈悲,令其除妄想,如是乃出现,饶益诸菩萨。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章