中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

日月湖(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  日月湖拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

rì yuè hú

日月湖

   níng bō fǔ chéng nèi,jìn nán mén,yǒu rì yuè hú。rì hú yuán,lüè xiǎo,gù rì zhī yuè hú zhǎng,fāng guǎng,gù yuè zhī。èr hú lián luò rú huán,zhōng gèn yī dī,xiǎo qiáo niǔ zhī。rì hú yǒu hè shǎo jiān cí。jì zhēn cháo fú tuō shēn,jué wú huáng guān qì xiàng。cí zhōng lēi táng xuán zōng jiàn xíng shī yǐ róng zhī。jì zhēn qǐ jiàn hú guī lǎo,nián bā shí yú yǐ。qí huí xiāng shī yuē:" yòu xiǎo lí jiā lǎo dà huí,xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi。ér sūn xiāng jiàn bù xiāng shí,xiào wèn kè cóng hé chǔ lái?" bā shí guī lǎo,bù wéi zǎo yǐ,nǎi shí rén chēng wéi jí liú yǒng tuì,jīn gǔ chuán zhī。jì zhēn céng yè yī mài yào wáng lǎo,qiú chōng jǔ zhī shù,chí yī zhū yí zhī。wáng lǎo jiàn mài bǐng zhě guò,qǔ zhū yì bǐng。jì zhēn kǒu bù gǎn yán,shén ào xī zhī。wáng lǎo yuē:" qiān lìn wèi chú,shù hé yóu de!" nǎi hái qí zhū ér qù。zé jì zhēn zhí yī fù guì lì lù zhōng rén ěr。táng shū rù zhī yǐn yì chuán,yì bù lún shén yǐ。yuè hú yī hóng wāng yáng,míng sè kě ài,zhí dǐ nán chéng。

  宁波府城内,近南门,有日月湖。日湖圆,略小,故日之;月湖长,方广,故月之。二湖连络如环,中亘一堤,小桥纽之。日湖有贺少监祠。季真朝服拖绅,绝无黄冠气象。祠中勒唐玄宗《饯行》诗以荣之。季真乞鉴湖归老,年八十余矣。其《回乡》诗曰:“幼小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿孙相见不相识,笑问客从何处来?” 八十归老,不为早矣,乃时人称为急流勇退,今古传之。季真曾谒一卖药王老,求冲举之术,持一珠贻之。王老见卖饼者过,取珠易饼。季真口不敢言,甚懊惜之。王老曰:“悭吝未除,术何由得!”乃还其珠而去。则季真直一富贵利禄中人耳。《唐书》入之《隐逸传》,亦不伦甚矣。月湖一泓汪洋,明瑟可爱,直抵南城。

   chéng xià mì mì zhí táo liǔ,sì wéi hú àn,yì jiān zhí míng huā guǒ mù yǐ yíng dài zhī。hú zhōng zhì bǐ zhě jiē shì fū yuán tíng,tái xiè qīng pǐ,ér sōng shí cāng lǎo。shí shàng líng xiāo téng yǒu dǒu dà zhě,lǜ bǎi nián yǐ shàng wù yě。sì míng jìn shēn,tián zhái jí qí zi,yuán tíng jí qí shēn。píng quán mù shí,duō mù chǔ cháo qín,gù yuán tíng yì liáo qiě wèi zhī,rú chuán shě yá shǔ yān。tú chì shuǐ suō luó guǎn yì jǐn cún suō luó ér yǐ。suǒ chēng" xuě làng" děng shí,zài mǒu shì yuán jiǔ yǐ。qīng míng rì,èr hú yóu chuán shén shèng,dàn qiáo xiǎo chuán bù néng dà。chéng qiáng xià zhǐ shāo guǎng,táo liǔ làn màn,yóu rén xí dì zuò,yì yǐn yì gē,shēng cún xī hú yī qǔ。

  城下密密植桃柳,四围湖岸,亦间植名花果木以萦带之。湖中栉比者皆士夫园亭,台榭倾圮,而松石苍老。石上凌霄藤有斗大者,率百年以上物也。四明缙绅,田宅及其子,园亭及其身。平泉木石,多暮楚朝秦,故园亭亦聊且为之,如传舍衙署焉。屠赤水娑罗馆亦仅存娑罗而已。所称“雪浪”等石,在某氏园久矣。清明日,二湖游船甚盛,但桥小船不能大。城墙下趾稍广,桃柳烂漫,游人席地坐,亦饮亦歌,声存西湖一曲。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章