中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

不二斋(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  不二斋拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

bù èr zhāi

不二斋

   bù èr zhāi,gāo wú sān zhàng,cuì yuè qiān zhòng,qiáng xī shāo kōng,là méi bǔ zhī,dàn yǒu lǜ tiān,shǔ qì bú dào。hòu chuāng qiáng gāo yú kǎn,fāng zhú shù gān,xiāo xiāo sǎ sǎ,zhèng zi zhāo" mǎn ěr qiū shēng" héng pī yī fú。tiān guāng xià shè,wàng kōng shì zhī,jīng qìn rú bō líyún mǔ,zuò zhě héng zài qīng liáng shì jiè。tú shū sì bì,chōng dòng lián chuáng dǐng yí zūn léi,bù yí ér jù。yú yú zuǒ shè shí chuáng zhú jǐ,wéi zhī shā mù,yǐ zhàng wén méng lǜ àn qīn shā,zhào miàn chéng bì。xià rì,jiàn lánmò lì,xiāng zé jìn rén,qìn rù yī jū。chóng yáng qián hòu,yí jú běi chuāng xià,jú pén wǔ céng,gāo xià liè zhī,yán sè kōng míng,tiān guāng jīng yìng,rú chén qiū shuǐ。dōng zé wú yè luò,là méi kāi,nuǎn rì shài chuāng,hóng lú tà qú。yǐ kūn shān shí zhǒng shuǐ xiān,liè jiē zhǐ。chūn shí,sì bì xià jiē shān lán,kǎn qián sháo yào bàn mǔ,duō yǒu yì běn。yú jiě yī pán bó,hán shǔ wèi cháng qīng chū,sī zhī rú zài gé shì。

  不二斋,高梧三丈,翠樾千重,墙西稍空,蜡梅补之,但有绿天,暑气不到。后窗墙高于槛,方竹数竿,潇潇洒洒,郑子昭“满耳秋声”横披一幅。天光下射,望空视之,晶沁如玻璃、云母,坐者恒在清凉世界。图书四壁,充栋连床;鼎彝尊罍,不移而具。余于左设石床竹几,帷之纱幕,以障蚊虻;绿暗侵纱,照面成碧。夏日,建兰、茉莉,芗泽浸人,沁入衣裾。重阳前后,移菊北窗下,菊盆五层,高下列之,颜色空明,天光晶映,如沉秋水。冬则梧叶落,蜡梅开,暖日晒窗,红炉毾氍。以昆山石种水仙,列阶趾。春时,四壁下皆山兰,槛前芍药半亩,多有异本。余解衣盘礴,寒暑未尝轻出,思之如在隔世。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章