中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

包涵所(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  包涵所拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

bāo hán suǒ

包涵所

   xī hú zhī chuán yǒu lóu,shí bāo fù shǐ hán suǒ chuàng wèi zhī。dà xiǎo sān hào: tóu hào zhì gē yán,chǔ gē tóng cì zài shū huà zài cì zhì měi rén。hán lǎo yǐ shēng jì fēi shì qiè bǐ,fǎng shí jì lúnsòng zǐ jīng jiā fǎ,dōu lìng jiàn kè。cháng jìng zhuāng zǒu mǎ,pán shān bó sū,chuān liǔ guò zhī,yǐ wéi xiào lè。míng kǎn qǐ shū,màn ōu qí xià,yè yuè dàn zhēng,shēng rú yīng shì。kè zhì,zé gē tóng yǎn jù,duì wǔ gǔ chuī,wú bù jué lún。

  西湖之船有楼,实包副使涵所创为之。大小三号:头号置歌筵,储歌童;次载书画;再次偫美人。涵老以声伎非侍妾比,仿石季伦、宋子京家法,都令见客。常靓妆走马,媻姗勃窣,穿柳过之,以为笑乐。明槛绮疏,曼讴其下,擫籥弹筝,声如莺试。客至,则歌童演剧,队舞鼓吹,无不绝伦。

   chéng xìng yī chū,zhù bì jiā xún,guān zhě xiāng zhú,wèn qí suǒ zhǐ。nán yuán zài léi fēng tǎ xià,běi yuán zài fēi lái fēng xià。liǎng dì jiē shí sǒu,jī dié lěi kē,wú fēi qí qiào。dàn yì jiè zuò xī jiàn qiáo liáng,bù yú shān shàng dié shān,dà yǒu wén lǐ。dà tīng yǐ gǒng dòu tái liáng,tōu qí zhōng jiān sì zhù,duì wǔ shī zi shén chàng。běi yuán zuò bā guà fáng,yuán tíng rú guī,fēn zuò bā gé,xíng rú shàn miàn。dāng qí xiá chù,héng gèn yī chuáng,zhàng qián hòu kāi hé,xià lǐ zhàng zé chuáng xiàng wài,xià wài zhàng zé chuáng xiàng nèi。hán lǎo jù qí zhōng,jiōng shàng kāi míng chuāng,fén xiāng yǐ zhěn,zé bā chuáng miàn miàn jiē chū。qióng shē jí yù,lǎo yú xī hú zhě èr shí nián。jīn gǔméi wù,zhe yī háo hán jiǎn bù dé,suǒ xìng fán huá dào dǐ,yì háng zhōu rén suǒ wèi" zuǒ yòu shì zuǒ yòu" yě。xī hú dà jiā hé suǒ bù yǒu,xī zǐ yǒu shí yì zhù jīn xīng。duō duō shū kōng,zé qióng cuò dà ěr。

  乘兴一出,住必浃旬,观者相逐,问其所止。南园在雷峰塔下,北园在飞来峰下。两地皆石薮,积牒磊砢,无非奇峭。但亦借作溪涧桥梁,不于山上叠山,大有文理。大厅以拱斗抬梁,偷其中间四柱,队舞狮子甚畅。北园作八卦房,园亭如规,分作八格,形如扇面。当其狭处,横亘一床,帐前后开合,下里帐则床向外,下外帐则床向内。涵老据其中,扃上开明窗,焚香倚枕,则八床面面皆出。穷奢极欲,老于西湖者二十年。金谷、郿坞,着一毫寒俭不得,索性繁华到底,亦杭州人所谓“左右是左右”也。西湖大家何所不有,西子有时亦贮金星。咄咄书空,则穷措大耳。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章