中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陶庵梦忆 正文

世美堂灯(陶庵梦忆)拼音版、注音及读音

陶庵梦忆

  世美堂灯拼音版、注音及读音:

出处:陶庵梦忆

shì měi táng dēng

世美堂灯

   ér shí kuà cāng tóu jǐng,yóu jí jiàn wáng xīn jiàn dēng。dēng jiē guì zhòng huá měi,zhū dēng liào sī wú lùn,jí yáng jiǎo dēng yì miáo jīn xì huà,yīng luò zhào zhī。xuán dēng bǎi zhǎn shàng xū bǐng zhú ér xíng,dà shì mèn rén。yú jiàn shuǐ hǔ zhuàn" dēng jǐng shī" yǒu yún:" lóu tái shàng xià huǒ zhào huǒ,chē mǎ wǎng lái rén kàn rén。" yǐ jǐn dēng lǐ。yú wèi dēng bù zài duō,zǒng qiú yī liàng。yú měi fàng dēng,bì yòng rú chuán dà zhú,zhuān lìng shù rén jiǎn xiè jìn méi,gù guāng bèng zhòng yuán,wú wēi bú jiàn。shí nián qián,lǐ rén yǒu lǐ mǒu zhě,wèi mǐn zhōng èr yǐn,fǔ tái wěi qí zào dēng,xuǎn diāo fú jiàng,qióng gōng jí qiǎo,zào dēng shí jià,fán liǎng nián。dēng chéng ér fǔ tái yǐ wù gù,xié guī cáng dú zhōng。yòu shí nián xǔ,zhī yú hǎo dēng,jǔ yǐ xiāng zèng,yú chóu zhī wǔ shí jīn,shí bù dàng yī,shì wéi zhǔ dēng。suì yǐ shāo zhūliào sīyáng jiǎotī shā zhū dēng fǔ zhī。ér yǒu rén yǒu xià ěr jīn zhě,jiǎn cǎi wèi huā,qiǎo duó tiān gōng,zhào yǐ bīng shā,yǒu yān lóng sháo yào zhī zhì。gèng yòng cū tiě xiàn jiè huà guī jǔ,jiàng yì chū yàng,tī shā wèi shǔ jǐn,màn qí jiè dì,xiān yàn chū rén。ěr jīn suì gōng zhèn shén,bì zào dēng yī xiē,dēng hòu,yú měi yǐ shàn jià gòu zhī。yú yī xiǎo xī shàn shōu cáng,suī zhǐ dēng yì shí nián bù dé huài,gù dēng rì fù。yòu cóng nán jīng dé zhào shì yuán jiā shā píng jí dēng dài shù fù,jiē shǔ guǐ gōng,jué fēi rén lì。dēng xiāo,chū qí suǒ yǒu,biàn chēng shèng shì。gǔ chuī xián suǒ,sī yǎng zāng huò,jiē néng wéi zhī。yǒu cāng tóu shàn zhì pén huā,xià jiān yǐ yáng máo liàn ní dūn,gāo èr chǐ xǔ,zhù" dì yǒng jīn lián",shēng tóng léi pào,huā gài mǔ yú。bù yòng shā pāi gǔ ráo,qīng chuī suǒ nà yīng zhī,wàng huā huǎn jí wèi suǒ nà huǎn jí,wàng huā gāo xià wèi suǒ nà gāo xià。dēng bù yǎn jù,zé dēng yì bù hān rán wú duì wǔ gǔ chuī,zé dēng yàn bù fā。yú chì xiǎo xī chuàn yuán jù sì wǔ shí běn。yǎn yuán jù sì chū,zé duì wǔ yī huí,gǔ chuī yī huí,xián suǒ yī huí。qí jiān nóng dàn fán jiǎn sōng shí zhī miào,quán zài zhǔ rén wèi zhì。shǐ yì rén yì dì wèi zhī,zì bù néng ěr ěr。gù yuè zhōng kuā dēng shì zhī shèng,bì yuē" shì měi táng dēng"。

  儿时跨苍头颈,犹及见王新建灯。灯皆贵重华美,珠灯料丝无论,即羊角灯亦描金细画,缨络罩之。悬灯百盏尚须秉烛而行,大是闷人。余见《水浒传》“灯景诗”有云:“楼台上下火照火,车马往来人看人。”已尽灯理。余谓灯不在多,总求一亮。余每放灯,必用如椽大烛,专令数人剪卸烬煤,故光迸重垣,无微不见。十年前,里人有李某者,为闽中二尹,抚台委其造灯,选雕佛匠,穷工极巧,造灯十架,凡两年。灯成而抚台已物故,携归藏椟中。又十年许,知余好灯,举以相赠,余酬之五十金,十不当一,是为主灯。遂以烧珠、料丝、羊角、剔纱诸灯辅之。而友人有夏耳金者,剪采为花,巧夺天工,罩以冰纱,有烟笼芍药之致。更用粗铁线界划规矩,匠意出样,剔纱为蜀锦,墁其界地,鲜艳出人。耳金岁供镇神,必造灯一些,灯后,余每以善价购之。余一小傒善收藏,虽纸灯亦十年不得坏,故灯日富。又从南京得赵士元夹纱屏及灯带数副,皆属鬼工,决非人力。灯宵,出其所有,便称胜事。鼓吹弦索,厮养臧获,皆能为之。有苍头善制盆花,夏间以羊毛炼泥墩,高二尺许,筑“地涌金莲”,声同雷炮,花盖亩余。不用煞拍鼓饶,清吹唢呐应之,望花缓急为唢呐缓急,望花高下为唢呐高下。灯不演剧,则灯意不酣;然无队舞鼓吹,则灯焰不发。余敕小傒串元剧四五十本。演元剧四出,则队舞一回,鼓吹一回,弦索一回。其间浓淡繁简松实之妙,全在主人位置。使易人易地为之,自不能尔尔。故越中夸灯事之盛,必曰“世美堂灯”。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章