中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

原道(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 原道拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

yuán dào

原道

  wén zhī wèi dé yě dà yǐ,yǔ tiān dì bìng shēng zhě hé zāi?fū xuán huáng sè zá,fāng yuán tǐ fēn,rì yuè dié bì,yǐ chuí lì tiān zhī xiàng shān chuān huàn qǐ,yǐ pù lǐ dì zhī xíng: cǐ gài dào zhī wén yě。yǎng guān tǔ yào,fǔ chá hán zhāng,gāo bēi dìng wèi,gù liǎng yí jì shēng yǐ。wéi rén shēn zhī,xìng líng suǒ zhōng,shì wèi sān cái。wèi wǔ xíng zhī xiù,shí tiān dì zhī xīn,xīn shēng ér yán lì,yán lì ér wén míng,zì rán zhī dào yě。

 文之为德也大矣,与天地并生者何哉?夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所锺,是谓三才。为五行之秀,实天地之心,心生而言立,言立而文明,自然之道也。

  bàng jí wàn pǐn,dòng zhí jiē wén lóng fèng yǐ zǎo huì chéng ruì,hǔ bào yǐ bǐng wèi níng zī yún xiá diāo sè,yǒu yú huà gōng zhī miào cǎo mù bēn huá,wú dài jǐn jiàng zhī qí。fū qǐ wài shì,gài zì rán ěr。zhì yú lín lài jié xiǎng,diào rú yú sè quán shí jī yùn,hé ruò qiú huáng: gù xíng lì zé zhāng chéng yǐ,shēng fā zé wén shēng yǐ。fū yǐ wú shí zhī wù,yù rán yǒu cǎi,yǒu xīn zhī qì,qí wú wén yú?

 傍及万品,动植皆文∶龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿;云霞雕色,有逾画工之妙;草木贲华,无待锦匠之奇。夫岂外饰,盖自然耳。至于林籁结响,调如竽瑟;泉石激韵,和若球锽:故形立则章成矣,声发则文生矣。夫以无识之物,郁然有采,有心之器,其无文欤?

  rén wén zhī yuán,zhào zì tài jí,yōu zàn shén míng,yì xiàng wéi xiān。páo xī huà qí shǐ,zhòng ní yì qí zhōng。ér gānkūn liǎng wèi,dú zhì wén yán。yán zhī wén yě,tiān dì zhī xīn zāi!ruò nǎi hé tú yùn hū bā guà,luò shū yùn hū jiǔ chóu,yù bǎn jīn lòu zhī shí,dān wén lǜ dié zhī huá,shuí qí shī zhī?yì shén lǐ ér yǐ。

 人文之元,肇自太极,幽赞神明,《易》象惟先。庖牺画其始,仲尼翼其终。而《乾》、《坤》两位,独制《文言》。言之文也,天地之心哉!若乃《河图》孕乎八卦,《洛书》韫乎九畴,玉版金镂之实,丹文绿牒之华,谁其尸之?亦神理而已。

  zì niǎo jī dài shéng,wén zì shǐ bǐng,yán hào yí shì,jì zài sān fén,ér nián shì miǎo miǎo,shēng cǎi mí zhuī。táng yú wén zhāng,zé huàn hū shǐ shèng。yuán shǒu zài gē,jì fā yín yǒng zhī zhì yì jì chén mó,yì chuí fū zòu zhī fēng。xià hòu shì xìng,yè jùn hóng jī,jiǔ xù wéi gē,xūn dé mí rù。dǎi jí shāng zhōu,wén shèng qí zhì,yǎsòng suǒ bèi,yīng huá yuē xīn。wén wáng huàn yōu,yáo cí bǐng yào,fú cǎi fù yǐn,jīng yì jiān shēn。zhòng yǐ gōng dàn duō cái,zhèn qí huī liè,duān shī jī sòng,fǔ zǎo qún yán。zhì ruò fú zi jì shèng,dú xiù qián zhé,róng jūn liù jīng,bì jīn shēng ér yù zhèn diāo zhuó qíng xìng,zǔ zhī cí lìng,mù duó qǐ ér qiān lǐ yīng,xí zhēn liú ér wàn shì xiǎng,xiě tiān dì zhī huī guāng,xiǎo shēng mín zhī ěr mù yǐ。

 自鸟迹代绳,文字始炳,炎皞遗事,纪在《三坟》,而年世渺邈,声采靡追。唐虞文章,则焕乎始盛。元首载歌,既发吟咏之志;益稷陈谟,亦垂敷奏之风。夏后氏兴,业峻鸿绩,九序惟歌,勋德弥缛。逮及商周,文胜其质,《雅》、《颂》所被,英华曰新。文王患忧,繇辞炳曜,符采复隐,精义坚深。重以公旦多材,振其徽烈,剬诗缉颂,斧藻群言。至若夫子继圣,独秀前哲,熔钧六经,必金声而玉振;雕琢情性,组织辞令,木铎启而千里应,席珍流而万世响,写天地之辉光,晓生民之耳目矣。

  yuán zì fēng xìng,jì yú kǒng shì,xuán shèng chuàng diǎn,sù wáng shù xùn,mò bù yuán dào xīn yǐ fū zhāng,yán shén lǐ ér shè jiào,qǔ xiàng hū héluò,wèn shù hū shī guī,guān tiān wén yǐ jí biàn,chá rén wén yǐ chéng huà rán hòu néng jīng wěi qū yǔ,mí lún yí xiàn,fā huī shì yè,biāo bǐng cí yì。gù zhī dào yán shèng yǐ chuí wén,shèng yīn wén ér míng dào,páng tōng ér wú zhì,rì yòng ér bù kuì。yì yuē" gǔ tiān xià zhī dòng zhě cún hū cí。" cí zhī suǒ yǐ néng gǔ tiān xià zhě,nǎi dào zhī wén yě。

 爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训,莫不原道心以敷章,研神理而设教,取象乎《河》、《洛》,问数乎蓍龟,观天文以极变,察人文以成化;然后能经纬区宇,弥纶彝宪,发挥事业,彪炳辞义。故知道沿圣以垂文,圣因文而明道,旁通而无滞,日用而不匮。《易》曰∶“鼓天下之动者存乎辞。”辞之所以能鼓天下者,乃道之文也。

  zàn yuē

 赞曰∶

  dào xīn wéi wēi,shén lǐ shè jiào。guāng cǎi yuán shèng,bǐng yào rén xiào。

 道心惟微,神理设教。光采元圣,炳耀仁孝。

  lóng tú xiàn tǐ,guī shū chéng mào。tiān wén sī guān,mín xū yǐ xiào。

 龙图献体,龟书呈貌。天文斯观,民胥以效。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章