中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

正纬(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 正纬拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

zhèng wěi

正纬

  fū shén dào chǎn yōu,tiān mìng wēi xiǎn,mǎ lóng chū ér dà yì xìng,shén guī jiàn ér hóng fàn yào,gù xì cí chēng" hé chū tú,luò chū shū,shèng rén zé zhī",sī zhī wèi yě。dàn shì xiòng wén yǐn,hǎo shēng jiǎo dàn,zhēn suī cún yǐ,wěi yì píng yān。

 夫神道阐幽,天命微显,马龙出而大《易》兴,神龟见而《洪范》耀,故《系辞》称“河出图,洛出书,圣人则之”,斯之谓也。但世夐文隐,好生矫诞,真虽存矣,伪亦凭焉。

  fū liù jīng biāo bǐng,ér wěi hòu chóu dié xiàolùn zhāo xī,ér gōuchèn wēi ruí。àn jīng yàn wěi,qí wěi yǒu sì gài wěi zhī chéng jīng,qí yóu zhī zōng,sī má bù zá,bù bó nǎi chéng。jīn jīng zhèng wěi qí,bèi zhāi qiān lǐ,qí wěi yī yǐ。jīng xiǎn,shèng xùn yě wěi yǐn,shén jiào yě。shèng xùn yí guǎng,shén jiào yí yuē,ér jīn wěi duō yú jīng,shén lǐ gèng fán,qí wěi èr yǐ。yǒu mìng zì tiān,nǎi chēng fú chèn,ér bā shí yī piān jiē tuō yú kǒng zǐ,zé shì yáo zào lǜ tú,chāng zhì dān shū,qí wěi sān yǐ。shāng zhōu yǐ qián,tú lù pín jiàn,chūn qiū zhī mò,qún jīng fāng bèi,xiān wěi hòu jīng,tǐ guāi zhī zōng,qí wěi sì yǐ。wěi jì bèi zhāi,zé yì yì zì míng,jīng zú xùn yǐ,wěi hé yù yān?

 夫六经彪炳,而纬候稠叠;《孝》、《论》昭晰,而《钩》、《谶》葳蕤。按经验纬,其伪有四∶盖纬之成经,其犹织综,丝麻不杂,布帛乃成。今经正纬奇,倍摘千里,其伪一矣。经显,圣训也;纬隐,神教也。圣训宜广,神教宜约,而今纬多于经,神理更繁,其伪二矣。有命自天,乃称符谶,而八十一篇皆托于孔子,则是尧造绿图,昌制丹书,其伪三矣。商周以前,图箓频见,春秋之末,群经方备,先纬后经,体乖织综,其伪四矣。伪既倍摘,则义异自明,经足训矣,纬何豫焉?

  yuán fū tú lù zhī jiàn,nǎi hào tiān xiū mìng,shì yǐ ruì shèng,yì fēi pèi jīng。gù hé bù chū tú,fū zǐ yǒu tàn,rú huò kě zào,wú láo kuì rán。xī kāng wáng hé tú,chén yú dōng xù,gù zhī qián shì fú mìng,lì dài bǎo chuán,zhòng ní suǒ zhuàn,xù lù ér yǐ。yú shì jì shù zhī shì,fù yǐ guǐ shù,huò shuō yīn yáng,huò xù zāi yì,ruò niǎo míng shì yǔ,chóng yè chéng zì,piān tiáo zī màn,bì jiǎ kǒng shì,tōng rú tǎo hé,wèi qǐ āi píng,dōng xù mì bǎo,zhū zǐ luàn yǐ。

 原夫图箓之见,乃昊天休命,事以瑞圣,义非配经。故河不出图,夫子有叹,如或可造,无劳喟然。昔康王河图,陈于东序,故知前世符命,历代宝传,仲尼所撰,序录而已。于是伎数之士,附以诡术,或说阴阳,或序灾异,若鸟鸣似语,虫叶成字,篇条滋蔓,必假孔氏,通儒讨核,谓起哀平,东序秘宝,朱紫乱矣。

  zhì yú guāng wǔ zhī shì,dǔ xìn sī shù。fēng huà suǒ mí,xué zhě bǐ jiān。pèi xiàn jí wěi yǐ tōng jīng,cáo bāo xuǎn chèn yǐ dìng lǐ,guāi dào miù diǎn,yì yǐ shèn yǐ。shì yǐ huán tán jí qí xū wěi,yǐn mǐn xì qí fú jiǎ,zhāng héng fā qí pì miù,xún yuè míng qí guǐ dàn: sì xián bó liàn,lùn zhī jīng yǐ。

 至于光武之世,笃信斯术。风化所靡,学者比肩。沛献集纬以通经,曹褒选谶以定礼,乖道谬典,亦已甚矣。是以桓谭疾其虚伪,尹敏戏其浮假,张衡发其僻谬,荀悦明其诡诞:四贤博练,论之精矣。

  ruò nǎi xī nóng xuān hào zhī yuán,shān dú zhōng lǜ zhī yào,bái yú chì wū zhī fú,huáng jīn zǐ yù zhī ruì,shì fēng qí wěi,cí fù gāo yú,wú yì jīng diǎn ér yǒu zhù wén zhāng。shì yǐ hòu lái cí rén,cǎi zhí yīng huá。píng zi kǒng qí mí xué,zòu lìng jìn jué zhòng yù xī qí zá zhēn,wèi xǔ wēi fán。qián dài pèi jīng,gù xiáng lùn yān。

 若乃羲农轩皞之源,山渎锺律之要,白鱼赤乌之符,黄金紫玉之瑞,事丰奇伟,辞富膏腴,无益经典而有助文章。是以后来辞人,采摭英华。平子恐其迷学,奏令禁绝;仲豫惜其杂真,未许煨燔。前代配经,故详论焉。

  zàn yuē

 赞曰∶

  róng hé wēn luò,shì yùn tú wěi。shén bǎo zàng yòng,lǐ yǐn wén guì。

 荣河温洛,是孕图纬。神宝藏用,理隐文贵。

  shì lì èr hàn,zhū zǐ téng fèi。shān yí jué guǐ,cǎi qí diāo wèi。

 世历二汉,朱紫腾沸。芟夷谲诡,采其雕蔚。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章