中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

乐府(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 乐府拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

yuè fǔ

乐府

  yuè fǔ zhě,shēng yī yǒng,lǜ hé shēng yě。jūn tiān jiǔ zòu,jì qí shàng dì gé tiān bā què,yuán jí huáng shí。zì xiányīng yǐ jiàng,yì wú de ér lùn yǐ。zhì yú tú shān gē yú hòu rén,shǐ wèi nán yīn yǒu sōng yáo hū fēi yàn,shǐ wèi běi shēng xià jiǎ tàn yú dōng yáng,dōng yīn yǐ fā yīn zhěng sī yú xī hé,xī yīn yǐ xìng: yīn shēng tuī yí,yì bù yī gài yǐ。pǐ fū shù fù,ōu yín tǔ fēng,shī guān cǎi yán,lè xū bèi lǜ,zhì gǎn sī huáng,qì biàn jīn shí: shì yǐ shī kuàng chān fēng yú shèng shuāi,jì zhá jiàn wēi yú xīng fèi,jīng zhī zhì yě。

 乐府者,声依永,律和声也。钧天九奏,既其上帝;葛天八阕,爰及皇时。自《咸》、《英》以降,亦无得而论矣。至于涂山歌于候人,始为南音;有娀谣乎飞燕,始为北声;夏甲叹于东阳,东音以发;殷整思于西河,西音以兴:音声推移,亦不一概矣。匹夫庶妇,讴吟土风,诗官采言,乐胥被律,志感丝篁,气变金石:是以师旷觇风于盛衰,季札鉴微于兴废,精之至也。

  fū lè běn xīn shù,gù xiǎng jiā jī suǐ,xiān wáng shèn yān,wù sāi yín làn。fū xùn zhòu zǐ,bì gē jiǔ dé,gù néng qíng gǎn qī shǐ,huà dòng bā fēng。zì yǎ shēng jìn wēi,nì yīn téng fèi,qín fán yuè jīng,hàn chū shào fù,zhì shì jì qí kēng qiāng,shū sūn dìng qí róng diǎn,yú shì wǔ dé xìng hū gāo zǔ,sì shí guǎng yú xiào wén,suī mó sháoxià,ér pō xí qín jiù,zhōng hé zhī xiǎng,qù qí bù hái。jì wǔ dì chóng lǐ,shǐ lì yuè fǔ,zǒng zhào dài zhī yīn,cuō qí chǔ zhī qì,yán nián yǐ màn shēng xié lǜ,zhū mǎ yǐ sāo tǐ zhì gē,guì huá zá qū,lì ér bù jīng,chì yàn qún piān,mí ér fēi diǎn,hé jiān jiàn yǎ ér hǎn yù,gù jí àn zhì jī yú tiān mǎ yě。zhì xuān dì yǎ sòng,shī xiào lù míng,ěr jí yuán chéng,shāo guǎng yín lè,zhèng yīn guāi sú,qí nán yě rú cǐ。jì hòu hàn jiāo miào,wéi zá yǎ zhāng,cí suī diǎn wén,ér lǜ fēi kuí kuàng。

 夫乐本心术,故响浃肌髓,先王慎焉,务塞淫滥。敷训胄子,必歌九德,故能情感七始,化动八风。自雅声浸微,溺音腾沸,秦燔《乐经》,汉初绍复,制氏纪其铿锵,叔孙定其容典,于是《武德》兴乎高祖,《四时》广于孝文,虽摹《韶》、《夏》,而颇袭秦旧,中和之响,阒其不还。暨武帝崇礼,始立乐府,总赵代之音,撮齐楚之气,延年以曼声协律,朱马以骚体制歌,《桂华》杂曲,丽而不经,《赤雁》群篇,靡而非典,河间荐雅而罕御,故汲黯致讥于《天马》也。至宣帝雅颂,诗效《鹿鸣》,迩及元成,稍广淫乐,正音乖俗,其难也如此。暨后汉郊庙,惟杂雅章,辞虽典文,而律非夔旷。

  zhì yú wèi zhī sān zǔ,qì shuǎng cái lì,zǎi gē cí diào,yīn mí jié píng。guān qí běi shàng zhòng yǐn,qiū fēng liè piān,huò shù hān yàn,huò shāng jī shù,zhì bù chū yú zá dàng,cí bù lí yú āi sī。suī sān diào zhī zhèng shēng,shí sháoxià zhī zhèng qū yě。dǎi yú jìn shì,zé fù xuán xiǎo yīn,chuàng dìng yǎ gē,yǐ yǒng zǔ zōng zhāng huà xīn piān,yì chōng tíng wàn。rán dù kuí diào lǜ,yīn zòu shū yǎ,xún xù gǎi xuán,shēng jié āi jí,gù ruǎn xián jī qí lí shēng,hòu rén yàn qí tóng chǐ。hé lè zhī jīng miào,gù biǎo lǐ ér xiāng zī yǐ。

 至于魏之三祖,气爽才丽,宰割辞调,音靡节平。观其北上众引,《秋风》列篇,或述酣宴,或伤羁戍,志不出于杂荡,辞不离于哀思。虽三调之正声,实《韶》、《夏》之郑曲也。逮于晋世,则傅玄晓音,创定雅歌,以咏祖宗;张华新篇,亦充庭万。然杜夔调律,音奏舒雅,荀勖改悬,声节哀急,故阮咸讥其离声,后人验其铜尺。和乐之精妙,固表里而相资矣。

  gù zhī shī wéi lè xīn,shēng wéi lè tǐ lè tǐ zài shēng,gǔ shī wù diào qí qì lè xīn zài shī,jūn zǐ yí zhèng qí wén。" hǎo lè wú huāng",jìn fēng suǒ yǐ chēng yuǎn" yī qí xiāng xuè",zhèng guó suǒ yǐ yún wáng。gù zhī jì zhá guān lè,bù zhí tīng shēng ér yǐ。

 故知诗为乐心,声为乐体;乐体在声,瞽师务调其器;乐心在诗,君子宜正其文。“好乐无荒”,晋风所以称远;“伊其相谑”,郑国所以云亡。故知季札观乐,不直听声而已。

  ruò fú yàn gē wǎn luán,yuàn shī jué jué,yín cí zài qū,zhèng xiǎng yān shēng?rán sú tīng fēi chí,zhí jìng xīn yì,yǎ yǒng wēn gōng,bì qiàn shēn yú nì qí cí qiē zhì,zé fǔ bì què yuè shī shēng jù zhèng,zì cǐ jiē yǐ!fán lè cí yuē shī,shī shēng yuē gē,shēng lái bèi cí,cí fán nán jié。gù chén sī chēng" zuǒ yán nián xián yú zēng sǔn gǔ cí,duō zhě zé yí jiǎn zhī",míng guì yuē yě。guān gāo zǔ zhī yǒng dà fēng,xiào wǔ zhī tàn lái chí,gē tóng bèi shēng,mò gǎn bù xié。zi jiàn shì héng,xián yǒu jiā piān,bìng wú zhào líng rén,gù shì xiè sī guǎn,sú chēng guāi diào,gài wèi sī yě。

 若夫艳歌婉娈,怨诗诀绝,淫辞在曲,正响焉生?然俗听飞驰,职竞新异,雅咏温恭,必欠伸鱼睨;奇辞切至,则拊髀雀跃;诗声俱郑,自此阶矣!凡乐辞曰诗,诗声曰歌,声来被辞,辞繁难节。故陈思称“左延年闲于增损古辞,多者则宜减之”,明贵约也。观高祖之咏《大风》,孝武之叹《来迟》,歌童被声,莫敢不协。子建士衡,咸有佳篇,并无诏伶人,故事谢丝管,俗称乖调,盖未思也。

  zhì yú xuān qí gǔ chuī,hàn shì náo wǎn,suī róng sàng shū shì,ér bìng zǒng rù yuè fǔ,móu wéi suǒ gǎi,yì yǒu kě suàn yān。xī zi zhèng pǐn wén,shī yǔ gē bié,gù lüè jù lè piān,yǐ biāo qū jiè。

 至于轩岐鼓吹,汉世铙挽,虽戎丧殊事,而并总入乐府,缪韦所改,亦有可算焉。昔子政品文,诗与歌别,故略具乐篇,以标区界。

  zàn yuē

 赞曰∶

  bā yīn lí wén,shù cí wèi tǐ。ōu yín jiōng yě,jīn shí yún bì。

 八音攡文,树辞为体。讴吟坰野,金石云陛。

  sháo xiǎng nán zhuī,zhèng shēng yì qǐ。qǐ wéi guān lè,yú yān shí lǐ。

 《韶》响难追,郑声易启。岂惟观乐,于焉识礼。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章