中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

颂赞(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 颂赞拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

sòng zàn

颂赞

  sì shǐ zhī zhì,sòng jū qí jí。sòng zhě,róng yě,suǒ yǐ měi shèng dé ér shù xíng róng yě。xī dì kù zhī shì,xián mò wèi sòng,yǐ gē jiǔ sháo。zì shāng yǐ xià,wén lǐ yǔn bèi。fū huà yǎn yī guó wèi zhī fēng,fēng zhèng sì fāng wèi zhī yǎ,róng gào shén míng wèi zhī sòng。fēng yǎ xù rén,shì jiān biàn zhèng sòng zhǔ gào shén,yì bì chún měi。lǔ guó yǐ gōng dàn cì biān,shāng rén yǐ qián wáng zhuī lù,sī nǎi zōng miào zhī zhèng gē,fēi yàn xiǎng zhī cháng yǒng yě。shí mài yī piān,zhōu gōng suǒ zhì,zhé rén zhī sòng,guī shì cún yān。fū mín gè yǒu xīn,wù yōng wéi kǒu。jìn yú zhī chēng yuán tián,lǔ mín zhī cì qiú bì,zhí yán bù yǒng,duǎn cí yǐ fěng,qiū míng zǐ shùn,bìng wèi wèi sòng,sī zé yě sòng zhī biàn tǐ,jìn bèi hū rén shì yǐ。jí sān lǘ jú sòng,qíng cǎi fēn fāng,bǐ lèi yù yì,nǎi tán jí xì wù yǐ。

 四始之至,颂居其极。颂者,容也,所以美盛德而述形容也。昔帝喾之世,咸墨为颂,以歌《九韶》。自商以下,文理允备。夫化偃一国谓之风,风正四方谓之雅,容告神明谓之颂。风雅序人,事兼变正;颂主告神,义必纯美。鲁国以公旦次编,商人以前王追录,斯乃宗庙之正歌,非宴飨之常咏也。《时迈》一篇,周公所制,哲人之颂,规式存焉。夫民各有心,勿壅惟口。晋舆之称原田,鲁民之刺裘鞸,直言不咏,短辞以讽,丘明子顺,并谓为诵,斯则野诵之变体,浸被乎人事矣。及三闾《橘颂》,情采芬芳,比类寓意,乃覃及细物矣。

  zhì yú qín zhèng kè wén,yuán sòng qí dé。hàn zhī huì jǐng,yì yǒu shù róng。yán shì bìng zuò,xiāng jì yú shí yǐ。ruò fú zi yún zhī biǎo chōng guó,mèng jiān zhī xù dài hóu,wǔ zhòng zhī měi xiǎn zōng,shǐ cén zhī shù xī hòu,huò nǐ qīng miào,huò fàn jiōngnà,suī qiǎn shēn bù tóng,xiáng lüè gè yì,qí bāo dé xiǎn róng,diǎn zhāng yī yě。zhì yú bān fù zhī běi zhēngxī zhēng,biàn wéi xù yǐn,qǐ bù bāo guò ér miù tǐ zāi!mǎ róng zhī guǎng chéngshàng lín,yǎ ér shì fù,hé nòng wén ér shī zhì hū!yòu cuī yuàn wén xué,cài yōng fán qú,bìng zhì měi yú xù,ér jiǎn yuē hū piān。zhì yú pǐn zǎo,pō wéi jīng hé。zhì yún zá yǐ fēng yǎ,ér bù biàn zhǐ qù,tú zhāng xū lùn,yǒu shì huáng bái zhī wěi shuō yǐ。jí wèi jìn zá sòng,xiān yǒu chū zhé。chén sī suǒ zhuì,yǐ huáng zǐ wèi biāo lù jī jī piān,wéi gōng chén zuì xiǎn。qí bāo biǎn zá jū,gù mò dài zhī é tǐ yě。

 至于秦政刻文,爰颂其德。汉之惠景,亦有述容。沿世并作,相继于时矣。若夫子云之表充国,孟坚之序戴侯,武仲之美显宗,史岑之述熹后,或拟《清庙》,或范《駉》、《那》,虽浅深不同,详略各异,其褒德显容,典章一也。至于班傅之《北征》、《西征》,变为序引,岂不褒过而谬体哉!马融之《广成》、《上林》,雅而似赋,何弄文而失质乎!又崔瑗《文学》,蔡邕《樊渠》,并致美于序,而简约乎篇。挚虞品藻,颇为精核。至云杂以风雅,而不变旨趣,徒张虚论,有似黄白之伪说矣。及魏晋杂颂,鲜有出辙。陈思所缀,以《皇子》为标;陆机积篇,惟《功臣》最显。其褒贬杂居,固末代之讹体也。

  yuán fū sòng wéi diǎn yì,cí bì qīng shuò,fū xiě shì fù,ér bù rù huá chǐ zhī qū jìng shèn rú míng,ér yì hū guī jiè zhī yù yú yáng yǐ fā zǎo,wāng yáng yǐ shù yì,suī xiān qiǎo qū zhì,yǔ qíng ér biàn,qí dà tǐ suǒ dǐ,rú sī ér yǐ。

 原夫颂惟典懿,辞必清铄,敷写似赋,而不入华侈之区;敬慎如铭,而异乎规戒之域;揄扬以发藻,汪洋以树义,虽纤巧曲致,与情而变,其大体所底,如斯而已。

  zàn zhě,míng yě,zhù yě。xī yú shùn zhī sì,yuè zhèng zhòng zàn,gài chàng fā zhī cí yě。jí yì zàn yú yǔ,yī zhì zàn yú wū xián,bìng yáng yán yǐ míng shì,jiē tàn yǐ zhù cí yě。gù hàn zhì hóng lú,yǐ chàng yán wèi zàn,jí gǔ zhī yí yǔ yě。zhì xiàng rú shǔ bǐ,shǐ zàn jīng kē。jí qiān shǐ gù shū,tuō zàn bāo biǎn,yuē wén yǐ zǒng lù,sòng tǐ yǐ lùn cí yòu jì chuán hòu píng,yì tóng qí míng。ér zhòng zhì liú bié,miù chēng wéi shù,shī zhī yuǎn yǐ。jí jǐng chún zhù yǎ,dòng zhí bì zàn,yì jiān měi è,yì yóu sòng zhī biàn ěr。

 赞者,明也,助也。昔虞舜之祀,乐正重赞,盖唱发之辞也。及益赞于禹,伊陟赞于巫咸,并扬言以明事,嗟叹以助辞也。故汉置鸿胪,以唱言为赞,即古之遗语也。至相如属笔,始赞荆轲。及迁《史》固《书》,托赞褒贬,约文以总录,颂体以论辞;又纪传后评,亦同其名。而仲治《流别》,谬称为述,失之远矣。及景纯注《雅》,动植必赞,义兼美恶,亦犹颂之变耳。

  rán běn qí wèi yì,shì zài jiǎng tàn,suǒ yǐ gǔ lái piān tǐ,cù ér bù guǎng,bì jié yán yú sì zì zhī jù,pán huán hū shù yùn zhī cí。yuē jǔ yǐ jìn qíng,zhāo zhuó yǐ sòng wén,cǐ qí tǐ yě。fā yuán suī yuǎn,ér zhì yòng gài guǎ,dà dǐ suǒ guī,qí sòng jiā zhī xì tiáo hū!

 然本其为义,事在奖叹,所以古来篇体,促而不广,必结言于四字之句,盘桓乎数韵之词。约举以尽情,昭灼以送文,此其体也。发源虽远,而致用盖寡,大抵所归,其颂家之细条乎!

  zàn yuē

 赞曰∶

  róng tǐ dǐ sòng,xūn yè chuí zàn。lòu yǐng lí shēng,wén lǐ yǒu làn。

 容体底颂,勋业垂赞。镂影攡声,文理有烂。

  nián jī yù yuǎn,yīn huī rú dàn。jiàng jí pǐn wù,xuàn cí zuò wán。

 年积愈远,音徽如旦。降及品物,炫辞作玩。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章