中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

诔碑(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 诔碑拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

lěi bēi

诔碑

  zhōu shì shèng dé,yǒu míng lěi zhī wén。dài fū zhī cái,lín sàng néng lěi。lěi zhě,lèi yě,lèi qí dé xíng,jīng zhī bù xiǔ yě。xià shāng yǐ qián,qí cí mí wén。zhōu suī yǒu lěi,wèi bèi yú shì。yòu jiàn bù lěi guì,yòu bù lěi zhǎng,qí zài wàn shèng,zé chēng tiān yǐ lěi zhī。dú lěi dìng shì,qí jié wén dà yǐ。zì lǔ zhuāng zhàn chéng qiū,shǐ jí yú shì dǎi ní fù zhī zú,āi gōng zuò lěi,guān qí yìn yí zhī cí,wū hū zhī tàn,suī fēi ruì zuò,gǔ shì cún yān。zhì liǔ qī zhī lěi huì zi,zé cí āi ér yùn zhǎng yǐ。

 周世盛德,有铭诔之文。大夫之材,临丧能诔。诔者,累也,累其德行,旌之不朽也。夏商以前,其词靡闻。周虽有诔,未被于士。又贱不诔贵,幼不诔长,其在万乘,则称天以诔之。读诔定谥,其节文大矣。自鲁庄战乘丘,始及于士;逮尼父之卒,哀公作诔,观其慭遗之辞,呜呼之叹,虽非睿作,古式存焉。至柳妻之诔惠子,则辞哀而韵长矣。

  jì hū hàn shì,chéng liú ér zuò。yáng xióng zhī lěi yuán hòu,wén shí fán huì,shā lù cuō qí yào,ér zhì yí chéng piān,ān yǒu lèi dé shù zūn,ér kuò lüè sì jù hū!dù dǔ zhī lěi,yǒu yù qián dài wú lěi suī gōng,ér tā piān pō shū,qǐ yǐ jiàn chēng guāng wǔ,ér gǎi pàn qiān jīn zāi!fù yì suǒ zhì,wén tǐ lún xù xiào shāncuī yuàn,biàn jié xiāng cān。guān qí xù shì rú chuán,cí mí lǜ diào,gù lěi zhī cái yě。pān yuè gòu yì,zhuān shī xiào shān,qiǎo yú xù bēi,yì rù xīn qiè,suǒ yǐ gé dài xiāng wàng,néng huī jué shēng zhě yě。zhì rú cuī yīn lěi zhào,liú táo lěi huáng,bìng dé xiàn zhāng,gōng zài jiǎn yào。chén sī dāo míng,ér tǐ shí fán huǎn。wén huáng lěi mò,bǎi yán zì chén,qí guāi shén yǐ!

 暨乎汉世,承流而作。扬雄之诔元后,文实烦秽,沙麓撮其要,而挚疑成篇,安有累德述尊,而阔略四句乎!杜笃之诔,有誉前代;吴诔虽工,而他篇颇疏,岂以见称光武,而改盼千金哉!傅毅所制,文体伦序;孝山、崔瑗,辨絜相参。观其序事如传,辞靡律调,固诔之才也。潘岳构意,专师孝山,巧于序悲,易入新切,所以隔代相望,能徽厥声者也。至如崔骃诔赵,刘陶诔黄,并得宪章,工在简要。陈思叨名,而体实繁缓。文皇诔末,百言自陈,其乖甚矣!

  ruò fú yīn chén yǒng tāng,zhuī bāo xuán niǎo zhī zuò zhōu shǐ gē wén,shàng chǎn hòu jì zhī liè lěi shù zǔ zōng,gài shī rén zhī zé yě。zhì yú xù shù āi qíng,zé chù lèi ér cháng。fù yì zhī lěi běi hǎi,yún" bái rì yōu guāng,yín yǔ yǎo míng"。shǐ xù zhì gǎn,suì wèi hòu shì,yǐng ér xiào zhě,mí qǔ yú gōng yǐ。

 若夫殷臣咏汤,追褒玄鸟之祚;周史歌文,上阐后稷之烈;诔述祖宗,盖诗人之则也。至于序述哀情,则触类而长。傅毅之诔北海,云“白日幽光,淫雨杳冥”。始序致感,遂为后式,影而效者,弥取于工矣。

  xiáng fū lěi zhī wèi zhì,gài xuǎn yán lù xíng,chuán tǐ ér sòng wén,róng shǐ ér āi zhōng。lùn qí rén yě,ài hū ruò kě dí,dào qí āi yě,qī yān rú kě shāng: cǐ qí zhǐ yě。

 详夫诔之为制,盖选言录行,传体而颂文,荣始而哀终。论其人也,暧乎若可觌,道其哀也,凄焉如可伤:此其旨也。

  bēi zhě,pí yě。shàng gǔ dì wáng,jì hào fēng shàn,shù shí pí yuè,gù yuē bēi yě。zhōu mù jì jī yú yǎn shān zhī shí,yì gǔ bēi zhī yì yě。yòu zōng miào yǒu bēi,shù zhī liǎng yíng,shì zhǐ lì shēng,wèi lēi xūn jī。ér yōng qì jiàn quē,gù hòu dài yòng bēi,yǐ shí dài jīn,tóng hū bù xiǔ,zì miào cú fén,yóu fēng mù yě。

 碑者,埤也。上古帝王,纪号封禅,树石埤岳,故曰碑也。周穆纪迹于弇山之石,亦古碑之意也。又宗庙有碑,树之两楹,事止丽牲,未勒勋绩。而庸器渐缺,故后代用碑,以石代金,同乎不朽,自庙徂坟,犹封墓也。

  zì hòu hàn yǐ lái,bēi jié yún qǐ。cái fēng suǒ duàn,mò gāo cài yōng。guān yáng cì zhī bēi,gǔ gěng xùn diǎn chén guō èr wén,cí wú zé yán zhōu hú zhòng bēi,mò fēi jīng yǔn。qí xù shì yě gāi ér yào,qí zhuì cǎi yě yǎ ér zé qīng cí zhuǎn ér bù qióng,qiǎo yì chū ér zhuō lì chá qí wèi cái,zì rán zhì yǐ。kǒng róng suǒ chuàng,yǒu mó bó jiē zhāng chén liǎng wén,biàn gěi zú cǎi,yì qí yà yě。jí sūn chuò wéi wén,zhì zài yú bēi wēn wáng xī yǔ,cí duō zhī zá huán yí yī piān,zuì wéi biàn cái yǐ。

 自后汉以来,碑碣云起。才锋所断,莫高蔡邕。观杨赐之碑,骨鲠训典;陈郭二文,词无择言;周胡众碑,莫非精允。其叙事也该而要,其缀采也雅而泽;清词转而不穷,巧义出而卓立;察其为才,自然至矣。孔融所创,有摹伯喈;张陈两文,辨给足采,亦其亚也。及孙绰为文,志在于碑;温王郗庾,辞多枝杂;《桓彝》一篇,最为辨裁矣。

  fū shǔ bēi zhī tǐ,zī hū shǐ cái,qí xù zé chuán,qí wén zé míng。biāo xù shèng dé,bì jiàn qīng fēng zhī huá zhāo jì hóng yì,bì jiàn jùn wěi zhī liè: cǐ bēi zhī zhì yě。fū bēi shí míng qì,míng shí bēi wén,yīn qì lì míng,shì xiān yú lěi。shì yǐ lè shí zàn xūn zhě,rù míng zhī yù shù bēi shù wáng zhě,tóng lěi zhī qū yān。

 夫属碑之体,资乎史才,其序则传,其文则铭。标序盛德,必见清风之华;昭纪鸿懿,必见峻伟之烈:此碑之制也。夫碑实铭器,铭实碑文,因器立名,事先于诔。是以勒石赞勋者,入铭之域;树碑述亡者,同诔之区焉。

  zàn yuē

 赞曰∶

  xiě yuǎn zhuī xū,bēi lěi yǐ lì。míng dé zuǎn xíng,guāng cǎi yǔn jí。

 写远追虚,碑诔以立。铭德纂行,光采允集。

  guān fēng shì miàn,tīng cí rú qì。shí mò juān huá,tuí yǐng qǐ jí。

 观风似面,听辞如泣。石墨镌华,颓影岂戢。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章