中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

哀吊(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 哀吊拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

āi diào

哀吊

  fù xiàn zhī shì,duǎn zhé yuē āi。āi zhě,yī yě。bēi shí yī xīn,gù yuē āi yě。yǐ cí qiǎn āi,gài xià liú zhī dào,gù bù zài huáng fà,bì shī yāo hūn。xī sān liáng xùn qín,bǎi fū mò shú,shì jūn yāo wǎng,huáng niǎo fù āi,yì yì shī rén zhī āi cí hū?

 赋宪之谥,短折曰哀。哀者,依也。悲实依心,故曰哀也。以辞遣哀,盖下流之悼,故不在黄发,必施夭昏。昔三良殉秦,百夫莫赎,事均夭枉,《黄鸟》赋哀,抑亦诗人之哀辞乎?

  jì hàn wǔ fēng shàn,ér huò shàn bào wáng,dì shāng ér zuò shī,yì āi cí zhī lèi yǐ。jiàng jí hòu hàn,rǔ yáng zhǔ wáng,cuī yuàn āi cí,shǐ biàn qián shì。rán lǚ tū guǐ mén,guài ér bù cí jià lóng chéng yún,xiān ér bù āi yòu zú zhāng wǔ yán,pō shì gē yáo,yì fǎng fú hū hàn wǔ yě。zhì yú sū shùnzhāng shēng,bìng shù āi wén,suī fā qí qíng huá,ér wèi jí qí xīn shí。jiàn ān āi cí,wéi wěi zhǎng chà shàn,xíng nǚ yī piān,shí yǒu cè dá。jí pān yuè jì zuò,shí zhōng qí měi。guān qí lǜ shàn cí biàn,qíng dòng bēi kǔ,xù shì rú chuán,jié yán mó shī,cù jié sì yán,xiān yǒu huǎn jù gù néng yì zhí ér wén wǎn,tǐ jiù ér qù xīn,jīn lùzé lán,mò zhī huò jì yě。

 暨汉武封禅,而霍嬗暴亡,帝伤而作诗,亦哀辞之类矣。降及后汉,汝阳主亡,崔瑗哀辞,始变前式。然履突鬼门,怪而不辞;驾龙乘云,仙而不哀;又卒章五言,颇似歌谣,亦仿佛乎汉武也。至于苏顺、张升,并述哀文,虽发其情华,而未极其心实。建安哀辞,惟伟长差善,《行女》一篇,时有恻怛。及潘岳继作,实锺其美。观其虑赡辞变,情洞悲苦,叙事如传,结言摹诗,促节四言,鲜有缓句;故能义直而文婉,体旧而趣新,《金鹿》、《泽兰》,莫之或继也。

  yuán fū āi cí dà tǐ,qíng zhǔ yú tòng shāng,ér cí qióng hū ài xī。yòu wèi chéng dé,gù yù zhǐ yú chá huì ruò bù shèng wù,gù dào jiā hū fū sè。yǐn xīn ér jié wén zé shì qiè,guān wén ér shǔ xīn zé tǐ shē。shē tǐ wèi cí,zé suī lì bù āi bì shǐ qíng wǎng huì bēi,wén lái yǐn qì,nǎi qí guì ěr。

 原夫哀辞大体,情主于痛伤,而辞穷乎爱惜。幼未成德,故誉止于察惠;弱不胜务,故悼加乎肤色。隐心而结文则事惬,观文而属心则体奢。奢体为辞,则虽丽不哀;必使情往会悲,文来引泣,乃其贵耳。

  diào zhě,zhì yě。shī yún" shén zhī diào yǐ",yán shén zhì yě。jūn zǐ lìng zhōng dìng shì,shì jí lǐ āi,gù bīn zhī wèi zhǔ,yǐ zhì dào wèi yán yě。yā nì guāi dào,suǒ yǐ bù diào yǐ。yòu sòng shuǐ zhèng huǒ,xíng rén fèng cí,guó zāi mín wáng,gù tóng diào yě。jí jìn zhù sī tái,qí xí yàn chéng,shǐ zhào sū qín,fān hè wèi diào,nüè mín gòu dí,yì wáng zhī dào。fán sī zhī lì,diào zhī suǒ shè yě。huò jiāo guì yǐ yǔn shēn,huò juàn fèn yǐ guāi dào,huò yǒu zhì ér wú shí,huò měi cái ér jiān lèi,zhuī ér wèi zhī,bìng míng wéi diào。

 吊者,至也。诗云“神之吊矣”,言神至也。君子令终定谥,事极理哀,故宾之慰主,以至到为言也。压溺乖道,所以不吊矣。又宋水郑火,行人奉辞,国灾民亡,故同吊也。及晋筑虒台,齐袭燕城,史赵苏秦,翻贺为吊,虐民构敌,亦亡之道。凡斯之例,吊之所设也。或骄贵以殒身,或狷忿以乖道,或有志而无时,或美才而兼累,追而慰之,并名为吊。

  zì jiǎ yì fú xiāng,fā fèn diào qū。tǐ tóng ér shì hé,cí qīng ér lǐ āi,gài shǒu chū zhī zuò yě。jí xiàng rú zhī diào èr shì,quán wèi fù tǐ huán tán yǐ wéi qí yán cè chuàng,dú zhě tàn xī。jí zú zhāng yào qiē,duàn ér néng bēi yě。yáng xióng diào qū,sī jī gōng guǎ,yì shēn fǎn sāo,gù cí yùn shěn zhuì。bān biāocài yōng,bìng mǐn yú zhì jí。rán yǐng fù jiǎ shì,nán wéi bìng qū ěr。hú ruǎn zhī diào yí qí,bāo ér wú jiàn,zhòng xuān suǒ zhì,jī ā shí gōng。rán zé hú ruǎn jiā qí qīng,wáng zǐ shāng qí ài,gè qí zhì yě。mí héng zhī diào píng zi,rù lì ér qīng qīng lù jī zhī diào wèi wǔ,xù qiǎo ér wén fán。jiàng sī yǐ xià,wèi yǒu kě chēng zhě yǐ。

 自贾谊浮湘,发愤吊屈。体同而事核,辞清而理哀,盖首出之作也。及相如之吊二世,全为赋体;桓谭以为其言恻怆,读者叹息。及卒章要切,断而能悲也。扬雄吊屈,思积功寡,意深反骚,故辞韵沈膇。班彪、蔡邕,并敏于致诘。然影附贾氏,难为并驱耳。胡阮之吊夷齐,褒而无间,仲宣所制,讥呵实工。然则胡阮嘉其清,王子伤其隘,各其志也。祢衡之吊平子,缛丽而轻清;陆机之吊魏武,序巧而文繁。降斯以下,未有可称者矣。

  fū diào suī gǔ yì,ér huá cí mò zào huá guò yùn huǎn,zé huà ér wèi fù。gù yí zhèng yì yǐ shéng lǐ,zhāo dé ér sāi wéi,pōu xī bāo biǎn,āi ér yǒu zhèng,zé wú duó lún yǐ!

 夫吊虽古义,而华辞末造;华过韵缓,则化而为赋。固宜正义以绳理,昭德而塞违,剖析褒贬,哀而有正,则无夺伦矣!

  zàn yuē

 赞曰∶

  cí zhī suǒ āi,zài bǐ ruò nòng。miáo ér bù xiù,zì gǔ sī tòng。

 辞之所哀,在彼弱弄。苗而不秀,自古斯恸。

  suī yǒu tōng cái,mí fāng shī kòng。qiān zǎi kě shāng,yù yán yǐ sòng。

 虽有通才,迷方失控。千载可伤,寓言以送。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章