中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

史传(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 史传拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

shǐ chuán

史传

  kāi pì cǎo mèi,suì jì mián miǎo,jū jīn shí gǔ,qí zǎi jí hū?xuān yuán zhī shì,shǐ yǒu cāng jié,zhǔ wén zhī zhí,qí lái jiǔ yǐ。qū lǐ yuē" shǐ zài bǐ。" shǐ zhě,shǐ yě。zhí bǐ zuǒ yòu,shǐ zhī jì yě。gǔ zhě zuǒ shǐ jì shì zhě,yòu shǐ jì yán zhě。yán jīng zé shàng shū,shì jīng zé chūn qiū yě。táng yú liú yú diǎn mó,shāng xià bèi yú gào shì。jì zhōu mìng wéi xīn,jī gōng dìng fǎ,sān zhèng yǐ bān lì,guàn sì shí yǐ lián shì。zhū hóu jiàn bāng,gè yǒu guó shǐ,zhāng shàn dàn è,shù zhī fēng shēng。zì píng wáng wēi ruò,zhèng bù jí yǎ,xiàn zhāng sàn wěn,yí lún yōu yì。

 开辟草昧,岁纪绵邈,居今识古,其载籍乎?轩辕之世,史有苍颉,主文之职,其来久矣。《曲礼》曰∶“史载笔。”史者,使也。执笔左右,使之记也。古者左史记事者,右史记言者。言经则《尚书》,事经则《春秋》也。唐虞流于典谟,商夏被于诰誓。洎周命维新,姬公定法,三正以班历,贯四时以联事。诸侯建邦,各有国史,彰善瘅恶,树之风声。自平王微弱,政不及雅,宪章散紊,彝伦攸斁。

  xī zhě fū zǐ mǐn wáng dào zhī quē,shāng sī wén zhī zhuì,jìng jū yǐ tàn fèng,lín qú ér qì lín,yú shì jiù tài shī yǐ zhèng yǎsòng,yīn lǔ shǐ yǐ xiū chūn qiū。jǔ dé shī yǐ biǎo chù zhì,zhēng cún wáng yǐ biāo quàn jiè bāo jiàn yī zì,guì yú xuān miǎn biǎn zài piàn yán,zhū shēn fǔ yuè。rán ruì zhǐ yōu yǐn,jīng wén wǎn yuē,qiū míng tóng shí,shí dé wēi yán。nǎi yuán shǐ yào zhōng,chuàng wèi chuán tǐ。chuán zhě,zhuǎn yě zhuǎn shòu jīng zhǐ,yǐ shòu yú hòu,shí shèng wén zhī yǔ hé,jì jí zhī guān miǎn yě。

 昔者夫子闵王道之缺,伤斯文之坠,静居以叹凤,临衢而泣麟,于是就太师以正《雅》、《颂》,因鲁史以修《春秋》。举得失以表黜陟,征存亡以标劝戒;褒见一字,贵逾轩冕;贬在片言,诛深斧钺。然睿旨幽隐,经文婉约,丘明同时,实得微言。乃原始要终,创为传体。传者,转也;转受经旨,以授于后,实圣文之羽翮,记籍之冠冕也。

  jí zhì zòng héng zhī shì,shǐ zhí yóu cún。qín bìng qī wáng,ér zhàn guó yǒu cè。gài lù ér fú xù,gù jí jiǎn ér wéi míng yě。hàn miè yíng xiàng,wǔ gōng jī nián。lù jiǎ jī gǔ,zuò chǔ hàn chūn qiū。yuán jí tài shǐ tán,shì wéi zhí jiǎn,zǐ cháng jì zhì,zhēn xù dì jī。bǐ yáo chēng diǎn,zé wèi zá zhōng xián fǎ kǒng tí jīng,zé wén fēi xuán shèng。gù qǔ shì lǚ lǎn,tōng hào yuē jì。jì gāng zhī hào,yì hóng chēng yě。gù běn jì yǐ shù huáng wáng,liè zhuàn yǐ zǒng hóu bó,bā shū yǐ pù zhèng tǐ,shí biǎo yǐ pǔ nián jué,suī shū gǔ shì,ér dé shì xù yān。ěr qí shí lù wú yǐn zhī zhǐ,bó yǎ hóng biàn zhī cái,ài qí fǎn jīng zhī yóu,tiáo lì chuǎn luò zhī shī,shū pí lùn zhī xiáng yǐ。

 及至纵横之世,史职犹存。秦并七王,而战国有策。盖录而弗叙,故即简而为名也。汉灭嬴项,武功积年。陆贾稽古,作《楚汉春秋》。爰及太史谈,世惟执简,子长继志,甄序帝勣。比尧称典,则位杂中贤;法孔题经,则文非玄圣。故取式《吕览》,通号曰纪。纪纲之号,亦宏称也。故《本纪》以述皇王,《列传》以总侯伯,《八书》以铺政体,《十表》以谱年爵,虽殊古式,而得事序焉。尔其实录无隐之旨,博雅弘辩之才,爱奇反经之尤,条例踳落之失,叔皮论之详矣。

  jí bān gù shù hàn,yīn xún qián yè,guān sī mǎ qiān zhī cí,sī shí guò bàn。qí shí zhì gāi fù,zàn xù hóng lì,rú yǎ bīn bīn,xìn yǒu yí wèi。zhì yú zōng jīng jǔ shèng zhī diǎn,duān xù fēng shàn zhī gōng,yí qīn rǎng měi zhī zuì,zhēng huì yù bǐ zhī qiān,gōng lǐ biàn zhī jiū yǐ。guān fū zuǒ shì zhuì shì,fù jīng jiān chū,yú wén wèi yuē,ér shì zú nán míng。jí shǐ qiān gè chuán,rén shǐ qū xiáng ér yì lǎn,shù zhě zōng yān。jí xiào huì wěi jī,lǚ hòu shè zhèng,bān shǐ lì jì,wéi jīng shī shí,hé zé?páo xī yǐ lái,wèi wén nǚ dì zhě yě。hàn yùn suǒ zhí,nán wéi hòu fǎ。pìn jī wú chén,wǔ wáng shǒu shì fù wú yǔ guó,qí huán zhe méng xuān hòu luàn qín,lǚ shì wēi hàn: qǐ wéi zhèng shì nán jiǎ,yì míng hào yí shèn yǐ。zhāng héng sī shǐ,ér huò tóng qiān gù,yuán píng èr hòu,yù wèi lì jì,miù yì shén yǐ。xún zi hóng suī wěi,yào dāng xiào huì zhī sì rú zǐ chéng wēi,shí jì píng dì zhī tǐ èr zi kě jì,hé yǒu yú èr hòu zāi?

 及班固述汉,因循前业,观司马迁之辞,思实过半。其《十志》该富,赞序弘丽,儒雅彬彬,信有遗味。至于宗经矩圣之典,端绪丰赡之功,遗亲攘美之罪,征贿鬻笔之愆,公理辨之究矣。观夫左氏缀事,附经间出,于文为约,而氏族难明。及史迁各传,人始区详而易览,述者宗焉。及孝惠委机,吕后摄政,班史立纪,违经失实,何则?庖牺以来,未闻女帝者也。汉运所值,难为后法。牝鸡无晨,武王首誓;妇无与国,齐桓著盟;宣后乱秦,吕氏危汉:岂唯政事难假,亦名号宜慎矣。张衡司史,而惑同迁固,元平二后,欲为立纪,谬亦甚矣。寻子弘虽伪,要当孝惠之嗣;孺子诚微,实继平帝之体;二子可纪,何有于二后哉?

  zhì yú hòu hàn jì chuán,fā yuán dōng guān。yuán zhāng suǒ zhì,piān bó bù lún xuē xiè zhī zuò,shū miù shǎo xìn。ruò sī mǎ biāo zhī xiáng shí,huá jiào zhī zhǔn dāng,zé qí guān yě。jí wèi dài sān xióng,jì zhuàn hù chū。yáng qiūwèi lüè zhī shǔ,jiāng biǎowú lù zhī lèi。huò jī kàng nán zhēng,huò shū kuò guǎ yào。wéi chén shòu sān zhì,wén zhì biàn qià,xún zhāng bǐ zhī yú qiān gù,fēi wàng yù yě。

 至于《后汉》纪传,发源《东观》。袁张所制,偏驳不伦;薛谢之作,疏谬少信。若司马彪之详实,华峤之准当,则其冠也。及魏代三雄,记传互出。《阳秋》、《魏略》之属,《江表》、《吴录》之类。或激抗难征,或疏阔寡要。唯陈寿《三志》,文质辨洽,荀张比之于迁固,非妄誉也。

  zhì yú jìn dài zhī shū,xì hū zhù zuò。lù jī zhào shǐ ér wèi bèi,wáng sháo xù mò ér bù zhōng,gàn bǎo shù jì,yǐ shěn zhèng dé xù sūn shèng yáng qiū,yǐ yuē jǔ wèi néng。àn chūn qiū jīng zhuàn,jǔ lì fā fán zì shǐhàn yǐ xià,mò yǒu zhǔn dì。zhì dèng càn jìn jì,shǐ lì tiáo lì。yòu bǎi luò hàn wèi,xiàn zhāng yīn zhōu,suī xiāng chuān qū xué,yì yǒu xīn diǎn mó。jí ān guó lì lì,nǎi dèng shì zhī guī yān。

 至于晋代之书,系乎著作。陆机肇始而未备,王韶续末而不终,干宝述《纪》,以审正得序;孙盛《阳秋》,以约举为能。按《春秋经传》,举例发凡;自《史》、《汉》以下,莫有准的。至邓粲《晋纪》,始立条例。又摆落汉魏,宪章殷周,虽湘川曲学,亦有心典谟。及安国立例,乃邓氏之规焉。

  yuán fū zǎi jí zhī zuò yě,bì guàn hū bǎi shì,bèi zhī qiān zǎi,biǎo zhēng shèng shuāi,yīn jiàn xīng fèi,shǐ yī dài zhī zhì,gòng rì yuè ér cháng cún,wáng bà zhī jī,bìng tiān dì ér jiǔ dà。shì yǐ zài hàn zhī chū,shǐ zhí wèi shèng。jùn guó wén jì,xiān jí tài shǐ zhī fǔ,yù qí xiáng xī yú tǐ guó yě。yuè shí shì,qǐ jīn kuì,liè bó,jiǎn cán zhú,yù qí bó liàn yú jī gǔ yě。shì lì yì xuǎn yán,yí yī jīng yǐ shù zé quàn jiè yǔ duó,bì fù shèng yǐ jū zōng。rán hòu quán píng zhāo zhěng,kē làn bù zuò yǐ。

 原夫载籍之作也,必贯乎百氏,被之千载,表征盛衰,殷鉴兴废,使一代之制,共日月而长存,王霸之迹,并天地而久大。是以在汉之初,史职为盛。郡国文计,先集太史之府,欲其详悉于体国也。阅石室,启金匮,裂帛,检残竹,欲其博练于稽古也。是立义选言,宜依经以树则;劝戒与夺,必附圣以居宗。然后诠评昭整,苛滥不作矣。

  rán jì chuán wèi shì,biān nián zhuì shì,wén fēi fàn lùn,àn shí ér shū。suì yuǎn zé tóng yì nán mì,shì jī zé qǐ qì yì shū,sī gù zǒng huì zhī wéi nán yě。huò yǒu tóng guī yī shì,ér shù rén fēn gōng,liǎng jì zé shī yú fù zhòng,piān jǔ zé bìng yú bù zhōu,cǐ yòu quán pèi zhī wèi yì yě。gù zhāng héng zhāi shǐ bān zhī chuǎn làn,fù xuán jī hòu hàn zhī yóu fán,jiē cǐ lèi yě。

 然纪传为式,编年缀事,文非泛论,按实而书。岁远则同异难密,事积则起讫易疏,斯固总会之为难也。或有同归一事,而数人分功,两记则失于复重,偏举则病于不周,此又铨配之未易也。故张衡摘史班之舛滥,傅玄讥《后汉》之尤烦,皆此类也。

  ruò fú zhuī shù yuǎn dài,dài yuǎn duō wěi。gōng yáng gāo yún" chuán wén yì cí",xún kuàng chēng" lù yuǎn xiáng jìn",gài wén yí zé quē,guì xìn shǐ yě。rán sú jiē ài qí,mò gù shí lǐ。chuán wén ér yù wěi qí shì,lù yuǎn ér yù xiáng qí jī。yú shì qì tóng jí yì,chuān záo bàng shuō,jiù shǐ suǒ wú,wǒ shū zé chuán。cǐ é làn zhī běn yuán,ér shù yuǎn zhī jù dù yě。zhì yú jì biān tóng shí,shí tóng duō guǐ,suī dìngāi wēi cí,ér shì qíng lì hài。xūn róng zhī jiā,suī yōng fū ér jǐn shì zhūn bài zhī shì,suī lìng dé ér chī mái,chuī shuāng xù lù,hán shǔ bǐ duān,cǐ yòu tóng shí zhī wǎng,kě wèi tàn xī zhě yě!gù shù yuǎn zé wū jiǎo rú bǐ,jì jìn zé huí xié rú cǐ,xī lǐ jū zhèng,wéi sù xīn hū!

 若夫追述远代,代远多伪。公羊高云“传闻异辞”,荀况称“录远详近”,盖文疑则阙,贵信史也。然俗皆爱奇,莫顾实理。传闻而欲伟其事,录远而欲详其迹。于是弃同即异,穿凿傍说,旧史所无,我书则传。此讹滥之本源,而述远之巨蠹也。至于记编同时,时同多诡,虽定、哀微辞,而世情利害。勋荣之家,虽庸夫而尽饰;迍败之士,虽令德而嗤埋,吹霜煦露,寒暑笔端,此又同时之枉,可为叹息者也!故述远则诬矫如彼,记近则回邪如此,析理居正,唯素心乎!

  ruò nǎi zūn xián yǐn huì,gù ní fù zhī shèng zhǐ,gài xiān xiá bù néng diàn jǐn yú yě jiān tè chéng jiè,shí liáng shǐ zhī zhí bǐ,nóng fū jiàn yǒu,qí bì chú yě: ruò sī zhī kē,yì wàn dài yī zhǔn yān。zhì yú xún fán lǐng zá zhī shù,wù xìn qì qí zhī yào,míng bái tóu qì zhī xù,pǐn zhuó shì lì zhī tiáo,xiǎo qí dà gāng,zé zhòng lǐ kě guàn。rán shǐ zhī wèi rèn,nǎi mí lún yī dài,fù hǎi nèi zhī zé,ér yíng shì fēi zhī yóu。bǐng bǐ hé dān,mò cǐ zhī láo。qiāngù tōng yǐ,ér lì dǐ hòu shì。ruò rèn qíng shī zhèng,wén qí dài zāi!

 若乃尊贤隐讳,固尼父之圣旨,盖纤瑕不能玷瑾瑜也;奸慝惩戒,实良史之直笔,农夫见莠,其必锄也:若斯之科,亦万代一准焉。至于寻繁领杂之术,务信弃奇之要,明白头讫之序,品酌事例之条,晓其大纲,则众理可贯。然史之为任,乃弥纶一代,负海内之责,而赢是非之尤。秉笔荷担,莫此之劳。迁、固通矣,而历诋后世。若任情失正,文其殆哉!

  zàn yuē

 赞曰∶

  shǐ zhào xuān huáng,tǐ bèi zhōu kǒng。shì lì sī biān,shàn è xié zǒng。

 史肇轩黄,体备周孔。世历斯编,善恶偕总。

  téng bāo cái biǎn,wàn gǔ hún dòng。cí zōng qiū míng,zhí guī nán dǒng。

 腾褒裁贬,万古魂动。辞宗邱明,直归南董。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章