中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

封禅(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 封禅拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

fēng shàn

封禅

  fū zhèng wèi běi chén,xiàng míng nán miàn,suǒ yǐ yùn tiān shū,yù lí xiàn zhě,hé cháng bù jīng dào wěi dé,yǐ lēi huáng jī zhě zāi?lǜ tú yuē" shui dān huī,fén fén zhì zhì,wàn wù jǐn huà。" yán zhì dé suǒ bèi yě。dān shū yuē" yì shèng yù zé cóng,yù shèng yì zé xiōng。" jiè shèn zhī zhì yě。zé jiè shèn yǐ chóng qí dé,zhì dé yǐ níng qí huà,qī shí yǒu èr jūn,suǒ yǐ fēng shàn yǐ。

 夫正位北辰,向明南面,所以运天枢,毓黎献者,何尝不经道纬德,以勒皇迹者哉?《绿图》曰∶“氵单々噅々,棼棼雉雉,万物尽化。”言至德所被也。《丹书》曰∶“义胜欲则从,欲胜义则凶。”戒慎之至也。则戒慎以崇其德,至德以凝其化,七十有二君,所以封禅矣。

  xī huáng dì shén líng,kè yīng hóng ruì,lēi gōng qiáo yuè,zhù dǐng jīng shān。dà shùn xún yuè,xiǎn hū yú diǎn。chéng kāng fēng shàn,wén zhī lè wěi。jí qí huán zhī bà,yuán kuī wáng jī,yí wú jué jiàn,jù yǐ guài wù。gù zhī yù dié jīn lòu,zhuān zài dì huáng yě。rán zé xī jiān dōng dié,nán máo běi shǔ,kōng tán fēi zhēng,xūn dé ér yǐ。shì yǐ shǐ qiān bā shū,míng shù fēng shàn zhě,gù yīn sì zhī shū lǐ,míng hào zhī mì zhù,sì tiān zhī zhuàng guān yǐ。

 昔黄帝神灵,克膺鸿瑞,勒功乔岳,铸鼎荆山。大舜巡岳,显乎《虞典》。成康封禅,闻之《乐纬》。及齐桓之霸,爰窥王迹,夷吾谲谏,拒以怪物。固知玉牒金镂,专在帝皇也。然则西鹣东鲽,南茅北黍,空谈非征,勋德而已。是以史迁八书,明述封禅者,固禋祀之殊礼,铭号之秘祝,祀天之壮观矣。

  qín huáng míng dài,wén zì lǐ sī,fǎ jiā cí qì,tǐ fá hóng rùn rán shū ér néng zhuàng,yì bǐ shí zhī jué cǎi yě。pù guān liǎng hàn lóng shèng,xiào wǔ chán hào yú sù rán,guāng wǔ xún fēng yú liáng fù,sòng dé míng xūn,nǎi hóng bǐ ěr。guān xiàng rú fēng shàn,wèi wéi chàng shǒu。ěr qí biǎo quán yú,xù huáng wáng,bǐng xuán fú,jìng hóng yè qū qián gǔ yú dāng jīn zhī xià,téng xiū míng yú liè shèng zhī shàng,gē zhī yǐ zhēn ruì,zàn zhī yǐ jiè qiū,jué bǐ zī wén,gù wéi xīn zhī zuò yě。jí guāng wǔ lēi bēi,zé wén zì zhāng chún。shǒu yìn diǎn mó,mò tóng zhù cí,yǐn gōu chèn,xù lí luàn,jì wǔ gōng,shù wén dé shì hé lǐ jǔ,huá bù zú ér shí yǒu yú yǐ!fán cǐ èr jiā,bìng dài zōng shí jī yě。

 秦皇铭岱,文自李斯,法家辞气,体乏弘润;然疏而能壮,亦彼时之绝采也。铺观两汉隆盛,孝武禅号于肃然,光武巡封于梁父,诵德铭勋,乃鸿笔耳。观相如《封禅》,蔚为唱首。尔其表权舆,序皇王,炳玄符,镜鸿业;驱前古于当今之下,腾休明于列圣之上,歌之以祯瑞,赞之以介丘,绝笔兹文,固维新之作也。及光武勒碑,则文自张纯。首胤典谟,末同祝辞,引钩谶,叙离乱,计武功,述文德;事核理举,华不足而实有馀矣!凡此二家,并岱宗实迹也。

  jí yáng xióng jù qín,bān gù diǎn yǐn,shì fēi juān shí,ér tǐ yīn jì chán。guān jù qín wéi wén,yǐng xiě zhǎng qīng,guǐ yán dùn cí,gù jiān bāo shén guài rán gǔ zhì mí mì,cí guàn yuán tōng,zì chēng jí sī,wú yí lì yǐ。diǎn yǐn suǒ xù,yǎ yǒu yì cǎi,lì jiàn qián zuò,néng zhí jué zhōng,qí zhì yì huì wén,fěi rán yú qiǎo。gù chēng" fēng shàn mí ér bù diǎn,jù qín diǎn ér bù shí",qǐ fēi zhuī guān yì wèi míng,xún shì yì wéi lì yú?zhì yú hán dān shòu mìng,pān xiǎng qián shēng,fēng mò lì guǎ,jí yùn chéng sòng,suī wén lǐ shùn xù,ér bù néng fèn fēi。chén sī wèi dé,jiǎ lùn kè zhǔ,wèn dá yū huǎn,qiě yǐ qiān yán,láo shēn jī guǎ,biāo yàn quē yān。

 及扬雄《剧秦》,班固《典引》,事非镌石,而体因纪禅。观《剧秦》为文,影写长卿,诡言遁辞,故兼包神怪;然骨制靡密,辞贯圆通,自称极思,无遗力矣。《典引》所叙,雅有懿采,历鉴前作,能执厥中,其致义会文,斐然馀巧。故称“《封禅》靡而不典,《剧秦》典而不实”,岂非追观易为明,循势易为力欤?至于邯郸《受命》,攀响前声,风末力寡,辑韵成颂,虽文理顺序,而不能奋飞。陈思《魏德》,假论客主,问答迂缓,且已千言,劳深绩寡,飙焰缺焉。

  zī wén wèi yòng,gài yī dài zhī diǎn zhāng yě。gòu wèi zhī shǐ,yí míng dà tǐ,shù gǔ yú xùn diǎn zhī qū,xuǎn yán yú hóng fù zhī lù shǐ yì gǔ ér bù huì yú shēn,wén jīn ér bù zhuì yú qiǎn yì tǔ guāng máng,cí chéng lián è,zé wèi wěi yǐ。suī fù dào jí shù dān,zhōng rán xiāng xí,ér rì xīn qí cǎi zhě,bì chāo qián zhé yān。

 兹文为用,盖一代之典章也。构位之始,宜明大体,树骨于训典之区,选言于宏富之路;使意古而不晦于深,文今而不坠于浅;义吐光芒,辞成廉锷,则为伟矣。虽复道极数殚,终然相袭,而日新其采者,必超前辙焉。

  zàn yuē

 赞曰∶

  fēng lēi dì jī,duì yuè tiān xiū。tì tīng gāo yuè,shēng yīng kè biāo。

 封勒帝绩,对越天休。逖听高岳,声英克彪。

  shù shí jiǔ mín,ní jīn bā yōu。hóng lǜ pán cǎi,rú lóng rú qiú。

 树石九旻,泥金八幽。鸿律蟠采,如龙如虬。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章