中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

章表(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 章表拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

zhāng biǎo

章表

  fū shè guān fēn zhí,gāo bēi lián shì。tiān zǐ chuí zhū yǐ tīng,zhū hóu míng yù yǐ cháo。fū zòu yǐ yán,míng shì yǐ gōng。gù yáo zī sì yuè,shùn mìng bā yuán,gù cí zài ràng zhī qǐng,yú wǎng qīn zāi zhī shòu,bìng chén cí dì tíng,fěi jiǎ shū hàn。rán zé fū zòu yǐ yán,zé zhāng biǎo zhī yì yě míng shì yǐ gōng,jí shòu jué zhī diǎn yě。zhì tài jiǎ jì lì,yī yǐn shū jiè,sī yōng guī bó,yòu zuò shū yǐ zàn。wén hàn xiàn tì,shì sī jiàn yǐ。zhōu jiān èr dài,wén lǐ mí shèng。zài bài qǐ shǒu,duì yáng xiū mìng,chéng wén shòu cè,gǎn dāng pī xiǎn。suī yán bǐ wèi fēn,ér chén xiè kě jiàn。jiàng jí qī guó,wèi biàn gǔ shì,yán shì yú wáng,jiē chēng shàng shū。

 夫设官分职,高卑联事。天子垂珠以听,诸侯鸣玉以朝。敷奏以言,明试以功。故尧咨四岳,舜命八元,固辞再让之请,俞往钦哉之授,并陈辞帝庭,匪假书翰。然则敷奏以言,则章表之义也;明试以功,即授爵之典也。至太甲既立,伊尹书诫,思庸归亳,又作书以赞。文翰献替,事斯见矣。周监二代,文理弥盛。再拜稽首,对扬休命,承文受册,敢当丕显。虽言笔未分,而陈谢可见。降及七国,未变古式,言事于王,皆称上书。

  qín chū dìng zhì,gǎi shū yuē zòu。hàn dìng lǐ yí,zé yǒu sì pǐn yī yuē zhāng,èr yuē zòu,sān yuē biǎo,sì yuē yì。zhāng yǐ xiè ēn,zòu yǐ àn hé,biǎo yǐ chén qǐng,yì yǐ zhí yì。zhāng zhě,míng yě。shī yún" wèi zhāng yú tiān",wèi wén míng yě。qí zài wén wù,chì bái yuē zhāng。biǎo zhě,biāo yě。lǐ yǒu biǎo jì,wèi dé jiàn yú yí。qí zài qì shì,kuí jǐng yuē biǎo。zhāng biǎo zhī mù,gài qǔ zhū cǐ yě。àn qī lüèyì wén,yáo yǒng bì lù zhāng biǎo zòu yì,jīng guó zhī shū jī,rán quē ér bù zuǎn zhě,nǎi gè yǒu gù shì,bù zài zhí sī yě。

 秦初定制,改书曰奏。汉定礼仪,则有四品∶一曰章,二曰奏,三曰表,四曰议。章以谢恩,奏以按劾,表以陈请,议以执异。章者,明也。《诗》云“为章于天”,谓文明也。其在文物,赤白曰章。表者,标也。《礼》有《表记》,谓德见于仪。其在器式,揆景曰表。章表之目,盖取诸此也。按《七略》、《艺文》,谣咏必录;章表奏议,经国之枢机,然阙而不纂者,乃各有故事,布在职司也。

  qián hàn biǎo xiè,yí piān guǎ cún。jí hòu hàn chá jǔ,bì shì zhāng zòu。zuǒ xióng biǎo yì,tái gé wèi shì hú guǎng zhāng zòu,tiān xià dì yī: bìng dāng shí zhī jié bǐ yě。guān bó shǐ yè líng zhī zhāng,zú jiàn qí diǎn wén zhī měi yān。xī jìn wén shòu cè,sān cí cóng mìng,shì yǐ hàn mò ràng biǎo,yǐ sān wèi duàn。cáo gōng chēng" wèi biǎo bù bì sān ràng",yòu" wù dé fú huá"。suǒ yǐ wèi chū biǎo zhāng,zhǐ shì zào shí,qiú qí mǐ lì,zé wèi zú měi yǐ。zhì rú wén jǔ zhī jiàn mí héng,qì yáng cǎi fēi kǒng míng zhī cí hòu zhǔ,zhì jǐn wén chàng suī huá shí yì zhǐ,bìng biǎo zhī yīng yě。lín yǔ zhāng biǎo,yǒu yù dāng shí kǒng zhāng chēng jiàn,zé qí biāo yě。chén sī zhī biǎo,dú guān qún cái。guān qí tǐ shàn ér lǜ diào,cí qīng ér zhì xiǎn,yìng wù zhì qiǎo,suí biàn shēng qù,zhí pèi yǒu yú,gù néng huǎn jí yīng jié yǐ。dǎi jìn chū bǐ zhá,zé zhāng huà wèi jùn。qí sān ràng gōng fēng,lǐ zhōu cí yào,yǐn yì bǐ shì,bì děi qí ǒu,shì zhēn jiāo liáo,mò gù zhāng biǎo。jí yáng gōng zhī cí kāi fǔ,yǒu yù yú qián tán yǔ gōng zhī ràng zhōng shū,xìn měi yú wǎng zài。xù zhì lián lèi,yǒu wén yǎ yān。liú kūn quàn jìn,zhāng jùn zì xù,wén zhì gěng jiè,bìng chén shì zhī měi biǎo yě。

 前汉表谢,遗篇寡存。及后汉察举,必试章奏。左雄表议,台阁为式;胡广章奏,天下第一:并当时之杰笔也。观伯始谒陵之章,足见其典文之美焉。昔晋文受册,三辞从命,是以汉末让表,以三为断。曹公称“为表不必三让”,又“勿得浮华”。所以魏初表章,指事造实,求其靡丽,则未足美矣。至如文举之《荐祢衡》,气扬采飞;孔明之辞后主,志尽文畅;虽华实异旨,并表之英也。琳禹章表,有誉当时;孔璋称健,则其标也。陈思之表,独冠群才。观其体赡而律调,辞清而志显,应物制巧,随变生趣,执辔有馀,故能缓急应节矣。逮晋初笔札,则张华为俊。其三让公封,理周辞要,引义比事,必得其偶,世珍《鹪鹩》,莫顾章表。及羊公之辞开府,有誉于前谈;庾公之《让中书》,信美于往载。序志联类,有文雅焉。刘琨《劝进》,张骏《自序》,文致耿介,并陈事之美表也。

  yuán fū zhāng biǎo zhī wèi yòng yě,suǒ yǐ duì yáng wáng tíng,zhāo míng xīn qǔ。jì qí shēn wén,qiě yì guó huá。zhāng yǐ zào quē,fēng jǔ yīng míng,biǎo yǐ zhì cè,gǔ cǎi yí yào: xún míng kè shí,yǐ wén wèi běn zhě yě。shì yǐ zhāng shì bǐng bēn,zhì zài diǎn mó shǐ yào ér fēi lüè,míng ér bù qiǎn。biǎo tǐ duō bāo,qíng wěi lǚ qiān。bì yǎ yì yǐ shàn qí fēng,qīng wén yǐ chí qí lì。rán kěn cè zhě cí wèi xīn shǐ,fú chǐ zhě qíng wéi wén qū,bì shǐ fán yuē dé zhèng,huá shí xiàng shèng,chún wěn bù zhì,zé zhōng lǜ yǐ。zǐ gòng yún" xīn yǐ zhì zhī,yán yǐ jié zhī",gài yī cí yì yě。xún qīng yǐ wéi" guān rén měi cí,lì yú fǔ fú wén zhāng",yì kě yǐ yù yú sī hū?

 原夫章表之为用也,所以对扬王庭,昭明心曲。既其身文,且亦国华。章以造阙,风矩应明,表以致策,骨采宜耀:循名课实,以文为本者也。是以章式炳贲,志在典谟;使要而非略,明而不浅。表体多包,情伪屡迁。必雅义以扇其风,清文以驰其丽。然恳恻者辞为心使,浮侈者情为文屈,必使繁约得正,华实相胜,唇吻不滞,则中律矣。子贡云“心以制之,言以结之”,盖一辞意也。荀卿以为“观人美辞,丽于黼黻文章”,亦可以喻于斯乎?

  zàn yuē

 赞曰∶

  fū biǎo jiàng quē,xiàn tì fǔ yǐ。yán bì zhēn míng,yì zé hóng wěi。

 敷表降阙,献替黼扆。言必贞明,义则弘伟。

  sù gōng jié wén,tiáo lǐ shǒu wěi。jūn zǐ bǐng wén,cí lìng yǒu fěi。

 肃恭节文,条理首尾。君子秉文,辞令有斐。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章