中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

神思(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 神思拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

shén sī

神思

  gǔ rén yún" xíng zài jiāng hǎi zhī shàng,xīn cún wèi quē zhī xià。" shén sī zhī wèi yě。wén zhī sī yě,qí shén yuǎn yǐ。gù jì rán níng lǜ,sī jiē qiān zǎi qiāo yān dòng róng,shì tōng wàn lǐ yín yǒng zhī jiān,tǔ nà zhū yù zhī shēng méi jié zhī qián,juǎn shū fēng yún zhī sè qí sī lǐ zhī zhì hū!gù sī lǐ wèi miào,shén yǔ wù yóu。shén jū xiōng yì,ér zhì qì tǒng qí guān jiàn wù yán ěr mù,ér cí lìng guǎn qí shū jī。shū jī fāng tōng,zé wù wú yǐn mào guān jiàn jiāng sāi,zé shén yǒu dùn xīn。

 古人云∶“形在江海之上,心存魏阙之下。”神思之谓也。文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色;其思理之致乎!故思理为妙,神与物游。神居胸臆,而志气统其关键;物沿耳目,而辞令管其枢机。枢机方通,则物无隐貌;关键将塞,则神有遁心。

  shì yǐ táo jūn wén sī,guì zài xū jìng,shū yuè wǔ cáng,zǎo xuě jīng shén。jī xué yǐ chǔ bǎo,zhuó lǐ yǐ fù cái,yán yuè yǐ qióng zhào,xún zhì yǐ yì cí,rán hòu shǐ xuán jiě zhī zǎi,xún shēng lǜ ér dìng mò dú zhào zhī jiàng,kuī yì xiàng ér yùn jīn: cǐ gài yù wén zhī shǒu shù,móu piān zhī dà duān。

 是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怿辞,然后使玄解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤:此盖驭文之首术,谋篇之大端。

  fū shén sī fāng yùn,wàn tú jìng méng,guī jǔ xū wèi,kè lòu wú xíng。dēng shān zé qíng mǎn yú shān,guān hǎi zé yì yì yú hǎi,wǒ cái zhī duō shǎo,jiāng yǔ fēng yún ér bìng qū yǐ。fāng qí nuò hàn,qì bèi cí qián,jì hū piān chéng,bàn shé xīn shǐ。hé zé?yì fān kōng ér yì qí,yán zhēng shí ér nán qiǎo yě。shì yǐ yì shòu yú sāi,yán shòu yú yì,mì zé wú jì,shū zé qiān lǐ。huò lǐ zài fāng cùn ér qiú zhī yù biǎo,huò yì zài zhǐ chǐ ér sī gé shān hé。shì yǐ bǐng xīn yǎng shù,wú wù kǔ lǜ hán zhāng sī qì,bù bì láo qíng yě。rén zhī bǐng cái,chí sù yì fēn,wén zhī zhì tǐ,dà xiǎo shū gōng。xiàng rú hán bǐ ér fǔ háo,yáng xióng chuò hàn ér jīng mèng,huán tán jí gǎn yú kǔ sī,wáng chōng qì jié yú chén lǜ,zhāng héng yán jīng yǐ shí nián,zuǒ sī liàn dōu yǐ yī jì。suī yǒu jù wén,yì sī zhī huǎn yě。huái nán chóng cháo ér fù sāo,méi gāo yìng zhào ér chéng fù,zi jiàn yuán dú rú kǒu sòng,zhòng xuān jǔ bǐ shì sù gòu,ruǎn yǔ jù àn ér zhì shū,mí héng dāng shí ér cǎo zòu,suī yǒu duǎn piān,yì sī zhī sù yě。

 夫神思方运,万涂竞萌,规矩虚位,刻镂无形。登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣。方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始。何则?意翻空而易奇,言徵实而难巧也。是以意授于思,言授于意,密则无际,疏则千里。或理在方寸而求之域表,或义在咫尺而思隔山河。是以秉心养术,无务苦虑;含章司契,不必劳情也。人之禀才,迟速异分,文之制体,大小殊功。相如含笔而腐毫,扬雄辍翰而惊梦,桓谭疾感于苦思,王充气竭于沉虑,张衡研京以十年,左思练都以一纪。虽有巨文,亦思之缓也。淮南崇朝而赋《骚》,枚皋应诏而成赋,子建援牍如口诵,仲宣举笔似宿构,阮禹据案而制书,祢衡当食而草奏,虽有短篇,亦思之速也。

  ruò fú jùn fā zhī shì,xīn zǒng yào shù,mǐn zài lǜ qián,yìng jī lì duàn tán sī zhī rén,qíng ráo qí lù,jiàn zài lǜ hòu,yán lǜ fāng dìng。jī mǐn gù zào cì ér chéng gōng,lǜ yí gù yù jiǔ ér zhì jī。nán yì suī shū,bìng zī bó liàn。ruò xué qiǎn ér kōng chí,cái shū ér tú sù,yǐ sī chéng qì,wèi zhī qián wén。shì yǐ lín piān zhuì lǜ,bì yǒu èr huàn lǐ yù zhě kǔ pín,cí ruò zhě shāng luàn,rán zé bó jiàn wèi kuì pín zhī liáng,guàn yī wèi zhěng luàn zhī yào,bó ér néng yī,yì yǒu zhù hū xīn lì yǐ。

 若夫骏发之士,心总要术,敏在虑前,应机立断;覃思之人,情饶歧路,鉴在虑后,研虑方定。机敏故造次而成功,虑疑故愈久而致绩。难易虽殊,并资博练。若学浅而空迟,才疏而徒速,以斯成器,未之前闻。是以临篇缀虑,必有二患∶理郁者苦贫,辞弱者伤乱,然则博见为馈贫之粮,贯一为拯乱之药,博而能一,亦有助乎心力矣。

  ruò qíng shù guǐ zá,tǐ biàn qiān mào,zhuō cí huò yùn yú qiǎo yì,yōng shì huò méng yú xīn yì shì bù yú má,suī yún wèi guì,zhù zhóu xiàn gōng,huàn rán nǎi zhēn。zhì yú sāi biǎo xiān zhǐ,wén wài qū zhì,yán suǒ bù zhuī,bǐ gù zhī zhǐ。zhì jīng ér hòu chǎn qí miào,zhì biàn ér hòu tōng qí shù,yī zhì bù néng yán dǐng,lún biǎn bù néng yǔ jīn,qí wēi yǐ hū!

 若情数诡杂,体变迁贸,拙辞或孕于巧义,庸事或萌于新意;视布于麻,虽云未贵,杼轴献功,焕然乃珍。至于思表纤旨,文外曲致,言所不追,笔固知止。至精而后阐其妙,至变而后通其数,伊挚不能言鼎,轮扁不能语斤,其微矣乎!

  zàn yuē

 赞曰∶

  shén yòng xiàng tōng,qíng biàn suǒ yùn。wù xīn mào qiú,xīn yǐ lǐ yīng。

 神用象通,情变所孕。物心貌求,心以理应。

  kè lòu shēng lǜ,méng yá bǐ xīng。jié lǜ sī qì,chuí wéi zhì shèng。

 刻镂声律,萌芽比兴。结虑司契,垂帷制胜。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章