中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 文心雕龙 正文

定势(文心雕龙)拼音版、注音及读音

文心雕龙

 定势拼音版、注音及读音:

出处:文心雕龙

dìng shì

定势

  fū qíng zhì yì qū,wén biàn shū shù,mò bù yīn qíng lì tǐ,jí tǐ chéng shì yě。shì zhě,chéng lì ér wèi zhì yě。rú jī fā shǐ zhí,jiàn qū tuān huí,zì rán zhī qù yě。yuán zhě guī tǐ,qí shì yě zì zhuàn fāng zhě jǔ xíng,qí shì yě zì ān: wén zhāng tǐ shì,rú sī ér yǐ。

 夫情致异区,文变殊术,莫不因情立体,即体成势也。势者,乘利而为制也。如机发矢直,涧曲湍回,自然之趣也。圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安:文章体势,如斯而已。

  shì yǐ mó jīng wèi shì zhě,zì rù diǎn yǎ zhī yì xiào sāo mìng piān zhě,bì guī yàn yì zhī huá zōng yì qiǎn qiè zhě,lèi fá yùn jí duàn cí biàn yuē zhě,lǜ guāi fán rù: pì jī shuǐ bù yī,gǎo mù wú yīn,zì rán zhī shì yě。

 是以模经为式者,自入典雅之懿;效《骚》命篇者,必归艳逸之华;综意浅切者,类乏酝藉;断辞辨约者,率乖繁缛:譬激水不漪,槁木无阴,自然之势也。

  shì yǐ huì shì tú sè,wén cí jìn qíng,sè róu ér quǎn mǎ shū xíng,qíng jiāo ér yǎ sú yì shì。róng fàn suǒ nǐ,gè yǒu sī jiàng,suī wú yán fú,nán de yú yuè。rán yuān hū wén zhě,bìng zǒng qún shì qí zhèng suī fǎn,bì jiān jiě yǐ jù tōng gāng róu suī shū,bì suí shí ér shì yòng。ruò ài diǎn ér è huá,zé jiān tōng zhī lǐ piān,shì xià rén zhēng gōng shǐ,zhí yī bù kě yǐ dú shè yě ruò yǎ zhèng ér gòng piān,zé zǒng yī zhī shì lí,shì chǔ rén yù máo yù dùn,yù liǎng nán de ér jù shòu yě。

 是以绘事图色,文辞尽情,色糅而犬马殊形,情交而雅俗异势。熔范所拟,各有司匠,虽无严郛,难得逾越。然渊乎文者,并总群势;奇正虽反,必兼解以俱通;刚柔虽殊,必随时而适用。若爱典而恶华,则兼通之理偏,似夏人争弓矢,执一不可以独射也;若雅郑而共篇,则总一之势离,是楚人鬻矛誉楯,誉两难得而俱售也。

  shì yǐ kuò náng zá tǐ,gōng zài quán bié,gōng shāng zhū zǐ,suí shì gè pèi。zhāng biǎo zòu yì,zé zhǔn dì hū diǎn yǎ fù sòng gē shī,zé yǔ yí hū qīng lì fú xí shū yí,zé kǎi shì yú míng duàn shǐ lùn xù zhù,zé shī fàn yú hé yào zhēn míng bēi lěi,zé tǐ zhì yú hóng shēn lián zhū qī cí,zé cóng shì yú qiǎo yàn: cǐ xún tǐ ér chéng shì,suí biàn ér lì gōng zhě yě。suī fù qì huì xiāng cān,jié wén hù zá,pì wǔ sè zhī jǐn,gè yǐ běn cǎi wèi dì yǐ。

 是以括囊杂体,功在铨别,宫商朱紫,随势各配。章表奏议,则准的乎典雅;赋颂歌诗,则羽仪乎清丽;符檄书移,则楷式于明断;史论序注,则师范于核要;箴铭碑诔,则体制于宏深;连珠七辞,则从事于巧艳:此循体而成势,随变而立功者也。虽复契会相参,节文互杂,譬五色之锦,各以本采为地矣。

  huán tán chēng" wén jiā gè yǒu suǒ mù,huò hǎo fú huá ér bù zhī shí hé,huò měi zhòng duō ér bú jiàn yào yuē。" chén sī yì yún" shì zhī zuò zhě,huò hǎo fán wén bó cǎi,shēn chén qí zhǐ zhě huò hǎo lí yán biàn bái,fēn háo xī lí zhě suǒ xí bù tóng,suǒ wù gè yì。" yán shì shū yě。liú zhēn yún" wén zhī tǐ shì yǒu qiáng ruò,shǐ qí cí yǐ jǐn ér shì yǒu yú,tiān xià yī rén ěr,bù kě de yě。" gōng gàn suǒ tán,pō yì jiān qì。rán wén zhī rèn shì,shì yǒu gāng róu,bù bì zhuàng yán kāng kǎi,nǎi chēng shì yě。yòu lù yún zì chēng" wǎng rì lùn wén,xiān cí ér hòu qíng,shàng shì ér bù qǔ yuè zé,jí zhāng gōng lùn wén,zé yù zōng qí yán。" fū qíng gù xiān cí,shì shí xū zé,kě wèi xiān mí hòu néng cóng shàn yǐ。

 桓谭称∶“文家各有所慕,或好浮华而不知实核,或美众多而不见要约。”陈思亦云∶“世之作者,或好烦文博采,深沉其旨者;或好离言辨白,分毫析厘者;所习不同,所务各异。”言势殊也。刘桢云∶“文之体势有强弱,使其辞已尽而势有馀,天下一人耳,不可得也。”公干所谈,颇亦兼气。然文之任势,势有刚柔,不必壮言慷慨,乃称势也。又陆云自称∶“往日论文,先辞而后情,尚势而不取悦泽,及张公论文,则欲宗其言。”夫情固先辞,势实须泽,可谓先迷后能从善矣。

  zì jìn dài cí rén,lǜ hǎo guǐ qiǎo,yuán qí wèi tǐ,é shì suǒ biàn,yàn dú jiù shì,gù chuān záo qǔ xīn,chá qí é yì,shì nán ér shí wú tā shù yě,fǎn zhèng ér yǐ。gù wén fǎn zhèng wèi fá,cí fǎn zhèng wèi qí。xiào qí zhī fǎ,bì diān dǎo wén jù,shàng zì ér yì xià,zhōng cí ér chū wài,huí hù bù cháng,zé xīn sè ěr。

 自近代辞人,率好诡巧,原其为体,讹势所变,厌黩旧式,故穿凿取新,察其讹意,似难而实无他术也,反正而已。故文反正为乏,辞反正为奇。效奇之法,必颠倒文句,上字而抑下,中辞而出外,回互不常,则新色耳。

  fū tōng qú yí tǎn,ér duō xíng jié jìng zhě,qū jìn gù yě zhèng wén míng bái,ér cháng wù fǎn yán zhě,shì sú gù yě。rán mì huì zhě yǐ yì xīn dé qiǎo,gǒu yì zhě yǐ shī tǐ chéng guài。jiù liàn zhī cái,zé zhí zhèng yǐ yù qí xīn xué zhī ruì,zé zhú qí ér shī zhèng shì liú bù fǎn,zé wén tǐ suì bì。bǐng zī qíng shù,kě wú sī yé!

 夫通衢夷坦,而多行捷径者,趋近故也;正文明白,而常务反言者,适俗故也。然密会者以意新得巧,苟异者以失体成怪。旧练之才,则执正以驭奇;新学之锐,则逐奇而失正;势流不反,则文体遂弊。秉兹情术,可无思耶!

  zàn yuē

 赞曰∶

  xíng shēng shì chéng,shǐ mò xiāng chéng。tuān huí shì guī,shǐ jī rú shéng。

 形生势成,始末相承。湍回似规,矢激如绳。

  yīn lì chěng jié,qíng cǎi zì níng。wǎng pèi xué bù,lì zhǐ shòu líng。

 因利骋节,情采自凝。枉辔学步,力止寿陵。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章