中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 李白 正文

寄远十一首(李白)拼音版、注音及读音

李白

  寄远十一首拼音版、注音及读音:

文学家:李白

jì yuǎn shí yī shǒu

寄远十一首

sān niǎo bié wáng mǔ,xián shū lái jiàn guò。cháng duàn ruò jiǎn xián,qí rú chóu sī hé。
三鸟别王母,衔书来见过。肠断若剪弦,其如愁思何。
yáo zhī yù chuāng lǐ,qiàn shǒu nòng yún hé。zòu qū yǒu shēn yì,qīng sōng jiāo nǚ luó。
遥知玉窗里,纤手弄云和。奏曲有深意,青松交女萝。
xiě shuǐ shān jǐng zhōng,tóng quán qǐ shū bō。qín xīn yǔ chǔ hèn,jiǎo jiǎo wèi shuí duō。
写水山井中,同泉岂殊波。秦心与楚恨,皎皎为谁多。
qīng lóu hé suǒ zài,nǎi zài bì yún zhōng。bǎo jìng guà qiū shuǐ,luó yī qīng chūn fēng。
青楼何所在,乃在碧云中。宝镜挂秋水,罗衣轻春风。
xīn zhuāng zuò luò rì,chàng wàng jīn píng kōng。niàn cǐ sòng duǎn shū,yuàn yīn shuāng fēi hóng。
新妆坐落日,怅望金屏空。念此送短书,愿因双飞鸿。
běn zuò yī xíng shū,yīn qín dào xiāng yì。yī xíng fù yī xíng,mǎn zhǐ qíng hé jí。
本作一行书,殷勤道相忆。一行复一行,满纸情何极。
yáo tái yǒu huáng hè,wèi bào qīng lóu rén。zhū yán diāo luò jǐn,bái fà yī hé xīn。
瑶台有黄鹤,为报青楼人。朱颜凋落尽,白发一何新。
zì zhī wèi yīng hái,lí jū jīng sān chūn。táo lǐ jīn ruò wéi,dāng chuāng fā guāng cǎi。
自知未应还,离居经三春。桃李今若为,当窗发光彩。
mò shǐ xiāng fēng piāo,liú yǔ hóng fāng dài。
莫使香风飘,留与红芳待。
yù zhù luò chūn jìng,zuò chóu hú yáng shuǐ。wén yǔ yīn lì huá,fēng yān jiē lín lǐ。
玉箸落春镜,坐愁湖阳水。闻与阴丽华,风烟接邻里。
qīng chūn yǐ fù guò,bái rì hū xiāng cuī。dàn kǒng hé huā wǎn,lìng rén yì yǐ cuī。
青春已复过,白日忽相催。但恐荷花晚,令人意已摧。
xiāng sī bù xī mèng,rì yè xiàng yáng tái。
相思不惜梦,日夜向阳台。
yuǎn yì wū shān yáng,huā míng lǜ jiāng nuǎn。chóu chú wèi dé wǎng,lèi xiàng nán yún mǎn。
远忆巫山阳,花明绿江暖。踌躇未得往,泪向南云满。
chūn fēng fù wú qíng,chuī wǒ mèng hún duàn。bú jiàn yǎn zhōng rén,tiān cháng yīn xìn duǎn。
春风复无情,吹我梦魂断。不见眼中人,天长音信短。
yáng tái gé chǔ shuǐ,chūn cǎo shēng huáng hé。xiāng sī wú rì yè,hào dàng ruò liú bō。
阳台隔楚水,春草生黄河。相思无日夜,浩荡若流波。
liú bō xiàng hǎi qù,yù jiàn zhōng wú yīn。yáo jiāng yì diǎn lèi,yuǎn jì rú huā rén。
流波向海去,欲见终无因。遥将一点泪,远寄如花人。
qiè zài chōng líng dōng,jūn jū hàn jiāng dǎo。yī rì wàng huā guāng,wǎng lái chéng bái dào。
妾在舂陵东,君居汉江岛。一日望花光,往来成白道。
yī wèi yún yǔ bié,cǐ dì shēng qiū cǎo。qiū cǎo qiū é fēi,xiāng sī chóu luò huī。
一为云雨别,此地生秋草。秋草秋蛾飞,相思愁落晖。
hé yóu yī xiāng jiàn,miè zhú jiě luó yī。
何由一相见,灭烛解罗衣。
yì zuó dōng yuán táo lǐ hóng bì zhī,yǔ jūn cǐ shí chū bié lí。jīn píng luò jǐng wú xiāo xī,
忆昨东园桃李红碧枝,与君此时初别离。金瓶落井无消息,
lìng rén xíng tàn fù zuò sī。zuò sī xíng tàn chéng chǔ yuè,chūn fēng yù yán wèi xiāo xiē。
令人行叹复坐思。坐思行叹成楚越,春风玉颜畏销歇。
bì chuāng fēn fēn xià luò huā,qīng lóu jì jì kōng míng yuè。liǎng bú jiàn,dàn xiāng sī。
碧窗纷纷下落花,青楼寂寂空明月。两不见,但相思。
kōng liú jǐn zì biǎo xīn sù,zhì jīn jiān chóu bù rěn kuī。
空留锦字表心素,至今缄愁不忍窥。
cháng duǎn chūn cǎo lǜ,yuán jiē rú yǒu qíng。juǎn shī xīn dú kǔ,chōu què sǐ hái shēng。
长短春草绿,缘阶如有情。卷施心独苦,抽却死还生。
dǔ wù zhī qiè yì,xī jūn zhǒng hòu tíng。xián shí dāng cǎi duō,niàn cǐ mò xiāng qīng。
睹物知妾意,希君种后庭。闲时当采掇,念此莫相轻。
lǔ gǎo rú yù shuāng,bǐ tí ròu zhī shū。jì shū bái yīng wǔ,xī hǎi wèi lí jū。
鲁缟如玉霜,笔题月氏书。寄书白鹦鹉,西海慰离居。
xíng shù suī bù duō,zì zì yǒu wěi qū。tiān mò rú jiàn zhī,kāi jiān lèi xiāng xù。
行数虽不多,字字有委曲。天末如见之,开缄泪相续。
lèi jǐn hèn zhuǎn shēn,qiān lǐ tóng cǐ xīn。xiāng sī qiān wàn lǐ,yī shū zhí qiān jīn。
泪尽恨转深,千里同此心。相思千万里,一书值千金。
ài jūn fú róng chán juān zhī yàn sè,sè kě cān xī nán zài dé。
爱君芙蓉婵娟之艳色,色可餐兮难再得。
lián jūn bīng yù qīng jiǒng zhī míng xīn,qíng bù jí xī yì yǐ shēn。
怜君冰玉清迥之明心,情不极兮意已深。
cháo gòng láng gān zhī qǐ shí,yè tóng yuān yāng zhī jǐn qīn。ēn qíng wǎn luán hū wèi bié,
朝共琅玕之绮食,夜同鸳鸯之锦衾。恩情婉娈忽为别,
shǐ rén mò cuò luàn chóu xīn。luàn chóu xīn,tì rú xuě。hán dēng yàn mèng hún yù jué,
使人莫错乱愁心。乱愁心,涕如雪。寒灯厌梦魂欲绝,
jué lái xiāng sī shēng bái fà。yíng yíng hàn shuǐ ruò kě yuè,kě xī líng bō bù luó wà。
觉来相思生白发。盈盈汉水若可越,可惜凌波步罗袜。
měi rén měi rén xī guī qù lái,mò zuò zhāo yún mù yǔ xī fēi yáng tái。
美人美人兮归去来,莫作朝云暮雨兮飞阳台。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章