中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 白居易 正文

长恨歌(白居易)拼音版、注音及读音

白居易

  长恨歌拼音版、注音及读音:

文学家:白居易

cháng hèn gē

长恨歌

hàn huáng zhòng sè sī qīng guó,yù yǔ duō nián qiú bù dé。

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。
yáng jiā yǒu nǚ chū cháng chéng,yǎng zài shēn guī rén wèi shí。
杨家有女初长成,养在深闺人未识。
tiān shēng lì zhì nàn zì qì,yī zhāo xuǎn zài jūn wáng cè。
天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。
huí móu yī xiào bǎi mèi shēng,liù gōng fěn dài wú yán sè。
回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。
chūn hán cì yù huá qīng chí,wēn quán shuǐ huá xǐ níng zhī。
春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。
shì ér fú qǐ jiāo wú lì,shǐ shì xīn chéng ēn zé shí。
侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。
yún bìn huā yán jīn bù yáo,fú róng zhàng nuǎn dù chūn xiāo。
云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。
chūn xiāo kǔ duǎn rì gāo qǐ,cóng cǐ jūn wáng bù zǎo cháo。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

chéng huān shì yàn wú xián xiá,chūn cóng chūn yóu yè zhuān yè。

承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。
hòu gōng jiā lì sān qiān rén,sān qiān chǒng ài zài yī shēn。
后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。
jīn wū zhuāng chéng jiāo shì yè,yù lóu yàn bà zuì hé chūn。
金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。
zǐ mèi dì xiōng jiē liè tǔ,kě lián guāng cǎi shēng mén hù。
姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。
suì lìng tiān xià fù mǔ xīn,bù zhòng shēng nán zhòng shēng nǚ。
遂令天下父母心,不重生男重生女。
lí gōng gāo chù rù qīng yún,xiān lè fēng piāo chǔ chù wén。
骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。
huǎn gē màn wǔ níng sī zhú,jǐn rì jūn wáng kàn bù zú。
缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。
yú yáng pí gǔ dòng dì lái,jīng pò ní cháng yǔ yī qū。

渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。

jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng,qiān shèng wàn qí xī nán xíng。

九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。
cuì huá yáo yáo xíng fù zhǐ,xī chū dōu mén bǎi yú lǐ。
翠华摇摇行复止,西出都门百余里。
liù jūn bù fā wú nài hé,wǎn zhuǎn é méi mǎ qián sǐ。
六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。
huā diàn wěi dì wú rén shōu,cuì qiào jīn què yù sāo tóu。
花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。
jūn wáng yǎn miàn jiù bù dé,huí kàn xuè lèi xiāng hè liú。
君王掩面救不得,回看血泪相和流。
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ,yún zhàn yíng yū dēng jiàn gé。
黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。
é méi shān xià shǎo rén xíng,jīng qí wú guāng rì sè báo。
峨嵋山下少人行,旌旗无光日色薄。
shǔ jiāng shuǐ bì shǔ shān qīng,shèng zhǔ zhāo zhāo mù mù qíng。

蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。

xíng gōng jiàn yuè shāng xīn sè,yè yǔ wén líng cháng duàn shēng。

行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。
tiān xuán dì zhuàn huí lóng yù,dào cǐ chóu chú bù néng qù。
天旋地转回龙驭,到此踌躇不能去。
mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōng,bú jiàn yù yán kōng sǐ chù。
马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。
jūn chén xiāng gù jǐn zhān yī,dōng wàng dū mén xìn mǎ guī。
君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。
guī lái chí yuàn jiē yī jiù,tài yè fú róng wèi yāng liǔ。
归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。
fú róng rú miàn liǔ rú méi,duì cǐ rú hé bù lèi chuí。
芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。
chūn fēng táo lǐ huā kāi rì,qiū yǔ wú tóng yè luò shí。
春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。
xī gōng nán nèi duō qiū cǎo,luò yè mǎn jiē hóng bù sǎo。huā kāi rì yī zuò: huā kāi yè nán nèi yī zuò: nán yuàn

西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫。(花开日 一作:花开夜;南内 一作:南苑)

lí yuán dì zǐ bái fà xīn,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo。

梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。
xī diàn yíng fēi sī qiǎo rán,gū dēng tiāo jǐn wèi chéng mián。
夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。
chí chí zhōng gǔ chū cháng yè,gěng gěng xīng hé yù shǔ tiān。
迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。
yuān yāng wǎ lěng shuāng huá zhòng,fěi cuì qīn hán shuí yǔ gòng。
鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。
yōu yōu shēng sǐ bié jīng nián,hún pò bù céng lái rù mèng。
悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。
lín qióng dào shì hóng dōu kè,néng yǐ jīng chéng zhì hún pò。
临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。
wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn sī,suì jiào fāng shì yīn qín mì。
为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。
pái kōng yù qì bēn rú diàn,shēng tiān rù dì qiú zhī biàn。

排空驭气奔如电,升天入地求之遍。

shàng qióng bì là xià huáng quán,liǎng chù máng máng jiē bú jiàn。

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。
hū wén hǎi shàng yǒu xiān shān,shān zài xū wú piǎo miǎo jiān。
忽闻海上有仙山,山在虚无缥渺间。
lóu gé líng lóng wǔ yún qǐ,qí zhōng chuò yuē duō xiān zǐ。
楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。
zhōng yǒu yī rén zì tài zhēn,xuě fū huā mào cēn cī shì。
中有一人字太真,雪肤花貌参差是。
jīn quē xī xiāng kòu yù jiōng,zhuǎn jiào xiǎo yù bào shuāng chéng。
金阙西厢叩玉扃,转教小玉报双成。
wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ,jiǔ huá zhàng lǐ mèng hún jīng。
闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。
lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái,zhū bó yín píng yǐ lǐ kāi。
揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤逦开。
yún bìn bàn piān xīn shuì jiào,huā guān bù zhěng xià táng lái。

云鬓半偏新睡觉,花冠不整下堂来。

fēng chuī xiān mèi piāo piāo jǔ,yóu shì ní cháng yǔ yī wǔ。

风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞。
yù róng jì mò lèi lán gān,lí huā yī zhī chūn dài yǔ。lán tōng: lán piāo piāo yī zuò: piāo yáo
玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。(阑 通:栏;飘飘 一作:飘飖)
hán qíng níng dì xiè jūn wáng,yī bié yīn róng liǎng miǎo máng。
含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。
zhāo yáng diàn lǐ ēn ài jué,péng lái gōng zhōng rì yuè zhǎng。
昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。
huí tóu xià wàng rén huán chù,bú jiàn cháng ān jiàn chén wù。
回头下望人寰处,不见长安见尘雾。
wéi jiāng jiù wù biǎo shēn qíng,diàn hé jīn chāi jì jiāng qù。
惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去。
chāi liú yī gǔ hé yī shàn,chāi bāi huáng jīn hé fēn diàn。
钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。
dàn jiào xīn shì jīn diàn jiān,tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn。

但教心似金钿坚,天上人间会相见。

lín bié yīn qín zhòng jì cí,cí zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī。

临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。
qī yuè qī rì cháng shēng diàn,yè bàn wú rén sī yǔ shí。
七月七日长生殿,夜半无人私语时。
zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo,zài dì yuàn wèi lián lǐ zhī。
在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。
tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jǐn,cǐ hèn mián mián wú jué qī。
天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章