中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 强至 正文

北京判府司徒侍中生日三十四韵(强至)拼音版、注音及读音

强至

  北京判府司徒侍中生日三十四韵拼音版、注音及读音:

文学家:强至

běi jīng pàn fǔ sī tú shì zhōng shēng rì sān shí sì yùn

北京判府司徒侍中生日三十四韵

rén zǔ lóng fēi bǎng,zōng gōng fèng jǔ chūn。
仁祖龙飞榜,宗工凤举春。
zhēng xiān xīn dé juàn,zhí shàng yù jīng rén。
争先欣得隽,直上欲惊人。
zhōng jiǎ nián fāng miào,kē xióng xué yǐ chún。
终贾年方妙,轲雄学已醇。
yū zhū guāng bàn cì,chuí bái wèi piān qīn。
纡朱光半刺,垂白慰偏亲。
qì yè qī láng miào,shēng míng yā jìn shēn。
器业期廊庙,声名压缙绅。
shì yán é yǒu zhǐ,luò bǐ bù wú shén。
试言俄有旨,落笔不无神。
rú guǎn qún bāng yàn,wáng jī wèi mù bīn。
儒馆群邦彦,王畿位幕宾。
jiàn yuán xún zhèn yì,fǎ zuò lǚ yīng lín。
谏垣寻振翼,法座屡撄鳞。
yǔ lù zhuān tú bào,léi tíng kěn bì chēn。
雨露专图报,雷霆肯避嗔。
shàng xīn chóu shì cóng,dà shǒu shǔ sī lún。
上心畴侍从,大手属丝纶。
shǐ shǔ xīng wén dòng,huí liáng dì chūn xīn。
使蜀星文动,回梁帝春新。
xiá qiāng chū fù hàn,rú jiàng xù lín qín。
黠羌初负汉,儒将续临秦。
jiù tǒng xīng shī lǜ,néng juān shòu mìng shēn。
就统兴师律,能捐受命身。
kǔ gān qí shì zú,wù mèi xī fēng chén。
苦甘齐士卒,寤寐息风尘。
wèi jǐ dēng péi wò,yóu jī bǐng zǎi jūn。
未几登培幄,犹稽秉宰钧。
xuán gèng zhū zhèn shuài,lián mù shù zhōu mín。
旋更诸镇帅,连牧数州民。
wén wǔ cái jù qū,ān róng cè wèi shēn。
文武才俱屈,安荣策未伸。
zǒng róng lí jìn yě,yí jí shǒu zhāng bīn。
总戎离晋野,移疾守漳滨。
fú qì zhēn qiān zǎi,móu mó fù sì lín。
符契真千载,谋谟复四邻。
hóng shū cái shǒu yùn,yīng gǔn suì tóng yín。
鸿枢才守运,英衮遂同寅。
fú rì shēng huáng dào,cháo tiān guān zǐ chén。
扶日升黄道,朝天冠紫宸。
gōng gāo xián hè hè,jī tuì xǐ xún xún。
功高嫌赫赫,迹退喜恂恂。
fēn shǎn láo jī dàn,huán xiāng zhì mǎi chén。
分陕劳姬旦,还乡滞买臣。
liáng chóu shēn zhì shèng,miáo gé ǒu zēng xún。
良筹深制胜,苗格偶增旬。
xī gù yōu quán shì,dōng guī qǐng jì chén。
西顾忧全释,东归请繼陈。
yú yīn lái dá zhào,xǐ qì sòng huí lún。
俞音来答诏,喜气送回轮。
gù guó fēn tóng hǔ,lí dōu gǎi yù lín。
故国分铜虎,离都改玉麟。
shéi zhī tú rèn jiù,zhī jiàn chǒng zhāng pín。
谁知图任旧,只见宠章频。
máo shè zhòng liú dì,sāng hú zài dàn chén。
茅社重留地,桑弧载诞辰。
qiáo sōng qiū jiàng fǔ,bǎo lì suì míng shēn。
乔崧秋降甫,宝历岁名申。
mǎ xī tiān xián jùn,yī bān nèi bó zhēn。
马锡天闲骏,衣班内帛珍。
kāng qiáng zhōng wèi wǔ,jué lù mào píng jīn。
康强锺卫武,爵禄茂平津。
zhǎng yǔ sān tái yīng,jiān zhī wǔ fú zhēn。
长与三台应,兼之五福臻。
shén míng zhī bì xiāng,shòu hé děng líng chūn。
神明知必相,寿合等灵椿。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章