中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 睢玄明 正文

【般涉调】耍孩儿 咏鼓(睢玄明)拼音版、注音及读音

睢玄明

 【般涉调】耍孩儿 咏鼓拼音版、注音及读音:

文学家:睢玄明

bān shè diào shuǎ hái ér yǒng gǔ

【般涉调】耍孩儿 咏鼓

lè guān xíng jìng zán cān pò,quán zhàng zhe shēng míng guò huó。qiě tú shí xià yǎng pí náng,yǐn jū zài ān lè zhī wō。dōng
乐官行径咱参破,全仗着声名过活。且图时下养皮囊,隐居在安乐之窝。咚
dōng de dǎ dé wǒ nán cún jì,jǐn jǐn de péng bā de wǒ mò nài hé。xí xià zhè děng qiáo gōng kè,bān dé rén shǎng xīn lè shì,
咚的打得我难存济,紧紧的棚扒的我没奈何。习下这等乔功课,搬得人赏心乐事,
wǒ zhèng shì gǔ fù ōu gē。
我正是鼓腹讴歌。
  wǔ shā kāi shān shí guà xiē zhǐ qián,qìng péng shí dé xiē shǎng hè,zhēng gòu lán bǎ wǒ lái zhuāng biāo duǒ。yǒu wǒ shí
 【五煞】开山时挂些纸钱,庆棚时得些赏贺,争构阑把我来妆标垛。有我时
mǎn péng hé qì dēng shí qǐ,yī fēn tí qián fèn wài duō。ruò yǒu xián xiē ér gè le,chú shì pū shā diǎn qì,àn zhù kāi ā。
满棚和气登时起,一分提钱分外多。若有闲些儿个了,除是扑煞点砌,按住开呵。
  sì zhuān qù zhe gǔ nòng de shuō chū le,cūn mò de shōu wài kē,dàn yǒu xiē jué sā wǒ zǎo suí shēng hé。zuò yuàn
 【四】专觑着古弄的说出了,村末的收外科,但有些决撒我早随声和。做院
běn bǎ wǒ shí duō jǐn,fù cūn xì jiāng zán lái léi yī hé。wǔ yīn nèi zán xū dà,wǒ jiào rén rén xǐ yuè,gè gè pí hé。
本把我拾掇尽,赴村戏将咱来擂一和。五音内咱须大,我教人人喜悦,个个脾和。
  sān yíng xuān zhào jiāng wǒ shēn shàng yǎn,jiē gāo guān huí bǎ wǒ bèi shàng tuó,péng jiǎo tóu ruǎn suǒ shì wǒ suí shēn huò。
 【三】迎宣诏将我身上掩,接高官回把我背上驮,棚角头软索是我随身祸。
yī shēng shēng yuàn qì dōu yán jǐn,yī bàng bàng yuān chóu jí jiàn duō。dù pí lǐ cháng jī è,lùn zhe nín qiāng xīn pǔ jiù,xiǎn wǒ
一声声怨气都言尽,一棒棒冤仇即渐多。肚皮里常饥饿,论着您腔新谱旧,显我
hèn mǎn yán duō。
恨满言多。
  èr zhè sī zé xián yuè qì dī,què bù dào běn shì lǚ,céng tīng de zǐ dì měi jiē tóu shàng yǒu jǐ piān xīn qǔ xiāng
 【二】这厮则嫌乐器低,却不道本事捋,曾听的子弟每街头上有几篇新曲相
cuān,bú shì liǎng piàn wán pí chī shèn me?dàn suō zhe zhāo zǐ dōu zǒu guò。pái chǎng shàng biǎo zi tōu jīng wàng,hèn bù dé jiē shàng
撺,不是两片顽皮吃甚么?但唆着招子都走过。排场上表子偷睛望,恨不得街上
xíng rén jiāng shǒu tuō。dàn chǎng hù lán shān le xiē ér gè,hèn bù dé tiān wǔ qiān chuàn pāi bǎn,yī wàn miàn tóng luó。
行人将手拖。但场户阑珊了些儿个,恨不得添五千串拍板,一万面铜锣。
  wěi bǎ wǒ shì jiù yuè bān xiǎng qǐ lái dǎ huáng chóng shì hōng bù hé,bù xìn nà kàn guān měi bù ěr xuān lín jiā měi bù
 【尾】把我似救月般响起来打蝗虫似哄不合,不信那看官每不耳喧邻家每不
nǎo guā。cóng zǎo chén jiān zhí diǎn dào zhāi shí,zi bèi zhè dàn sī quán jiā léi shā wǒ。 yǒng xī hú
恼聒。从早晨间直点到斋时М,子被这淡厮全家擂煞我。 咏西湖
  qián táng zì gǔ fán huá dì,yǒu bǎi chù tiān shēng jǐng zhì。yōu wēi jǐn zài zhè jiāng xī,wéi xī hú shān shuǐ xī qí。shuǐ
 钱唐自古繁华地,有百处天生景致。幽微尽在浙江西,惟西湖山水希奇。水
chéng qīng bō lí wàn qǐng qī péng dǎo,shān jùn qiào lán cuì qiān céng shèng wǔ yí。shān shuǐ gòng shuí xiāng lèi?shān yǐ nǐ yāo yán rú xī
澄清玻璃万顷欺蓬岛,山峻峭蓝翠千层胜武夷。山水共谁相类?山旖旎妖妍如西
zi,shuǐ huí huán wǔ mèi shì yáng fēi。
子,水回环妩媚似杨妃。
  jiǔ shā yù qīng míng shǎng jìn yān,yàn yáng tiān lì rì chí,qīng chéng shì shù tóng yóu xì。xiù lián cǎi jié xiāng chē wěn,
 【九煞】遇清明赏禁烟,艳阳天丽日迟,倾城士庶同游戏。绣帘彩结香车稳,
yù lēi jīn ān bǎo mǎ sī。chěng háo fù kuā róng guì,zì yàn yě wáng sūn shì nǚ,chěng fēng liú cuì rào zhū wéi。
玉勒金鞍宝马嘶。骋豪富夸荣贵,恣艳冶王孙士女,逞风流翠绕珠围。
  bā xián xī yóu fù lǎo měi duō,kǒng sháo guāng àn lǐ cuī,pà chūn guī yòu pà xiāng xún mì。zuò dōu jiào de gòng fǎng
 【八】闲嬉游父老每多,恐韶光暗里催,怕春归又怕相寻觅。坐兜轿的共访
ōu yáng jǐng,qí jiǎn lǘ de lái xún hé jìng bēi。mèn xuǎn shèng xián shí cuì,níng cuì ǎi tíng tái lóu gé,suǒ qíng lán máo shè shū
欧阳井,骑蹇驴的来寻和靖碑。闷选胜闲拾翠,凝翠霭亭台楼阁,琐晴岚茅舍疏
lí。
篱。
  qī jiàn hú dié ér mì xiǎo yīng,yóu fēng ér cǎi nèn ruǐ,yīng shēng jiāo zhuǎn cáng huā huì。bái zhōu shā nuǎn yuān yāng
 【七】见胡蝶儿觅小英,游蜂儿采嫩蕊,莺声娇转藏花卉。白洲沙暖鸳鸯
shuì,hóng liǎo àn ní róng yàn zi fēi。xiǎo yú ér chéng qún duì,fān bì làng shuāng shuāng ōu lù,xì qīng bō duì duì。
睡,红蓼岸泥融燕子飞。小鱼儿成群队,翻碧浪双双鸥鹭,戏清波队队。
  liù jiàn xiē tà qīng de báo mèi niáng,kōng zhe qīng luó jǐn xiù yī,cuì guān shū yù xiàng pái jīn xiá。zhà bù xíng
 【六】见些踏青的薄媚娘,空着轻罗锦绣衣,翠冠梳玉项牌金霞。乍步行
hèn shā jīn lián xiǎo,qiǎn yìn xiāng chén kuǎn kuǎn yí。fěn hàn róng jìn jìn shī。lán shè xiāng qī mí gé lǐng,qǐ luó cóng yíng mǎn sū
恨杀金莲小,浅印香尘款款移。粉汗溶浸浸湿。兰麝香凄迷葛岭,绮罗丛盈满苏
dī。
堤。
  wǔ lǜ chuí yáng fú huà qiáo,hóng yāo táo cù jǐn xī,yāo táo jiān liǔ zhēng hóng cuì。xún fāng zài jiǔ cóng xīn shǎng,
 【五】绿垂杨拂画桥,红夭桃簇锦溪,夭桃间柳争红翠。寻芳载酒从心赏,
qiǎn xīng xíng chūn qí lù mí。chūn jǐng yóu rén zuì,fěn qiáng yìng qiū qiān tíng yuàn,xìng huā shāo zhāo qīng qí。
遣兴行春岐路迷。春景游人醉,粉墙映秋千庭院,杏花梢招青旗。
  sì bù fāng yīn jìn liǔ zhōu,xuǎn hú chuán mì zǒng yí,xiù pū chén gèng yǒu jīn zhuāng shì。zǐ jīn yīng mǎn zhù qióng huā
 【四】步芳茵近柳洲,选湖船觅总宜,绣铺陈更有金妆饰。紫金罂满注琼花
niàng,bì yù píng piān yí hǔ pò bēi。pái guǒ zhuō suí shí zhì,yǒu bǎi shí děng yì míng àn jiǔ,shù qiān bān guān yàng chá shí。
酿,碧玉瓶偏宜琥珀杯。排果桌随时置,有百十等异名按酒,数千般官样茶食。
  sān liè bīng chú bǐ guāng lù sì gèng jiā,lùn zhēn xiū shàng shí jú zào bù jí,dòng xiāo sháo bǐ xiān yīn yuàn dà lè yóu
 【三】列兵厨比光禄寺更佳,论珍羞尚食局造不及,动箫韶比仙音院大乐犹
wèi zuì。yún shān shuǐ lù pēng pào jǐn,gē wǔ chuī tán qiāng yùn qí。gèng nà kān dōng fēng ruǎn chūn guāng mèi,jiè zhe xǐ rén xīn de
为最。云山水陆烹炮尽,歌舞吹弹腔韵齐。更那堪东风软春光媚,借着喜人心的
shān míng shuǐ xiù,yòu kǒng pà sòng cán chūn lǜ àn hóng xī。
山明水秀,又恐怕送残春绿暗红稀。
  èr yóu chūn kè wù zǒu dào dān qīng cǎi huà tú,xún fāng rén cuò xíng rù shǔ chuān jǐn xiù duī,xiàng wǔ líng xī zǎn qì
 【二】游春客误走到丹青彩画图,寻芳人错行入蜀川锦绣堆,向武陵溪攒砌
jiù huā quān lt wéi guì gt。kàn le zhè jiā rén yàn shǎng xī hú jǐng,shèng rú xiān zǐ xī yóu tài yè chí,shì wáng mǔ pán táo huì。
就花圈<囗贵>。看了这佳人宴赏西湖景,胜如仙子嬉游太液池,似王母蟠桃会。
líng zhī gǎng jiē xí rén sàn,chèn zhe hǎi táng fēng shǎng wán wàng guī。
灵芝港揭席人散,趁着海棠风赏玩忘归。
  wěi kàn fāng jīn yǔ zhòu jiān,biàn huán qū wèi dì yī。lùn zhōng wú xíng shèng zhēn jiā lì,chú le tiān shàng tiān táng zài
 【尾】看方今宇宙间,遍寰区为第一。论中吴形胜真佳丽,除了天上天堂再
wú bǐ。
无比。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章