中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 张绍 正文

冲佑观(张绍)拼音版、注音及读音

张绍

  冲佑观拼音版、注音及读音:

文学家:张绍

chōng yòu guān

冲佑观

dà shǐ wèi xíng,hùn dùn wú jì。shàng xià kāi yùn,qián kūn dìng wèi。rì yuè lì tiān,
大始未形,混沌无际。上下开运,乾坤定位。日月丽天,
shān chuān zhèn dì。wàn huì yóu tún,sān cái shǐ bèi。zhào yǒu shén huà,chū shēng zhēng mín。
山川镇地。万汇犹屯,三才始备。肇有神化,初生蒸民。
shàng wéi lì dé,xià wú shū qīn。huáng fēng dàng dàng,qián shǒu chún chún。tiān xià yǒu dào,
上惟立德,下无疏亲。皇风荡荡,黔首淳淳。天下有道,
shuí fēi shèng rén。kāi yuán shì yù,jiāo lí sú shèng。xián zhě bì shì,zhēn rén huá mìng。
谁非圣人。开源嗜欲,浇漓俗盛。贤者避世,真人华命。
bā jí shén xiāng,shí zhōu yì jìng。cuì fù dān qiū,qián fú líng shèng。wéi bǐ wǔ yí,
八极神乡,十州异境。翠阜丹丘,潜伏灵圣。惟彼武夷,
shí yuē dòng tiān。fēng luán dài rǎn,yán xiù xiá xiān。jīn fáng yù shì,yǔ gài yún píng。
实曰洞天。峰峦黛染,岩岫霞鲜。金房玉室,羽盖云輧。
zàng rì fēng yǔ,huì yǒu shén xiān。guó bù duō jiān,huáng gāng zhōng jué。sì hǎi jiǔ zhōu,
葬日风雨,会有神仙。国步多艰,皇纲中绝。四海九州,
guā fēn fú liè。rěn huò zōu yú,zǔ bīng ōu yuè。jì mò xuán fēng,huāng liáng jiàng quē。
瓜分幅裂。稔祸陬隅,阻兵瓯越。寂寞玄风,荒凉绛阙。
hè hè liè zǔ,zài zào pī jī。gǒng yī gāo ràng,shén rén lè tuī。míng míng wǒ hòu,
赫赫烈祖,再造丕基。拱揖高让,神人乐推。明明我后,
yǔn xié chāng jī。gōng chóng xià wǔ,dé mào zhòng xī。ruì zhé yīng duàn,xióng lüè shén zhì。
允协昌基。功崇下武,德茂重熙。睿哲英断,雄略神智。
tà tǔ kāi jiāng,jīng tiān wěi dì。wǔ lǐng lái tíng,sān xiāng qīng chè。sì hǎi zhèn wēi,
拓土开疆,经天纬地。五岭来庭,三湘清彻。四海震威,
qún shēng huái huì。yóu láo xiāo gàn,yóu hùn mǎ chē。tān láng qí jìng,hài yān fāng chú。
群生怀惠。犹劳宵旰,犹混马车。贪狼俟静,害焉方除。
yān liú jùn yù,xiǎng xiàng chún jū。xīn xuán zhēn dòng,mèng dào huá xū。nǎi juàn míng shān,
淹留骏驭,想像鹑居。心悬真洞,梦到华胥。乃眷名山,
zhuī wéi shèng jī。nèi kù bān jīn,yuán hóu fèng zhí。sān jìng qiú guī,wǔ líng qǔ zé。
追惟圣迹。内库颁金,元侯奉职。三境求规,五灵取则。
kuà gǔ mí gāng,zhāng xiāo jià jí。zhū gōng bǎo diàn,xuán tái yù táng。fèng xiáng gāo méng,
跨谷弥冈,张霄架极。珠宫宝殿,璇台玉堂。凤翔高甍,
lóng zhuǎn huí láng。cuò luò jīn bì,líng lóng bì dāng。yún shēng lín chǔ,léi rào fān qiáng。
龙转回廊。错落金碧,玲珑璧珰。云生林楚,雷绕藩墙。
qī shèng sī yán,sān jūn rú zài。bā jǐng líng yú,jiǔ huá shén gài。qīng xiāo mò xū,
七圣斯严,三君如在。八景灵舆,九华神盖。清霄莫胥,
míng shuāng fěi duì。fǎng fú hú zhōng,yī xī wù wài。zhòng zhēn zhī yǔ,nǐ zhī wú lún。
明霜匪对。仿佛壶中,依稀物外。众真之宇,拟之无伦。
huì xiān zhī lèi,míng zhī wéi xīn。gāo fēng wèi hè,qū gǔ chéng jiōng。huáng xiàn sòng shēng,
会仙之类,名之惟新。高峰为壑,区谷成坰.皇献颂声,
yǒng jué zī lín。
永绝淄磷。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章