中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 徐琰 正文

【双调】蟾宫曲_青楼十咏一(徐琰)拼音版、注音及读音

徐琰

  【双调】蟾宫曲_青楼十咏一拼音版、注音及读音:

文学家:徐琰

shuāng diào chán gōng qū _ qīng lóu shí yǒng yī

【双调】蟾宫曲_青楼十咏一

qīng lóu shí yǒng

青楼十咏


yī chū jiàn
一初见


huì jiāo é luó qǐ cóng zhōng,liǎng yì xiāng tóu,yī xiào qíng tōng。bàng liǔ suí huā,wēi xiāng yǐ yù,nòng yuè tuán fēng。kān miáo huà xǐ zī zī luán huáng dù chǒng,méi bāo dàn lì tíng tíng huā yuè zhēng fēng。jiāo dī dī yā lǜ yuān hóng,chàn wēi wēi yǔ jī yún zōng。sù shì shàng wèi liǎo yīn yuán,jīn shēng zé xiè hòu xiāng féng。
会娇娥罗绮丛中,两意相投,一笑情通。傍柳随花,偎香倚玉,弄月抟风。堪描画喜孜孜鸾凰妒宠,没褒弹立亭亭花月争锋。娇滴滴鸭绿鸳红,颤巍巍雨迹云踪。夙世上未了姻缘,今生则邂逅相逢。


èr xiǎo zhuó
二小酌


jù yīn qín kāi yàn hóng lóu,xiāng pēn jīn ní,lián shàng yín gōu。xiàng bǎn qīng qiāo,qióng bēi mǎn zhuó,yàn qū dī ōu。jié sù shì luán jiāo fèng yǒu,jǐn jīn shēng yàn lǚ yīng chóu。yǔ huà xiāng tóu,qíng yì chóu móu。pàn zuì huā qián,duō shǎo fēng liú。
聚殷勤开宴红楼,香喷金猊,帘上银钩。象板轻敲,琼杯满酌,艳曲低讴。结夙世鸾交凤友,尽今生燕侣莺俦。语话相投,情意绸缪。拚醉花前,多少风流。


sān mù yù
三沐浴


jiǔ chū xǐng tuì què cán zhuāng,yán shǔ qīn jī,fěn hàn shēng xiāng。xuán zhāi huā zhī,qīng chú dié xiè,màn jiě xiāng náng。yí lán bù xíng chū huà táng,huàn bīng jī chū shì lán tāng。huí dào guī fáng,huàn le luó shang。xiào yǐn cái láng,tóng nà xīn liáng。
酒初醒褪却残妆,炎暑侵肌,粉汗生香。旋摘花枝,轻除蹀躞,慢解香囊。移兰步行出画堂,浣冰肌初试兰汤。回到闺房,换了罗裳。笑引才郎,同纳新凉。


sì nà liáng
四纳凉


nà xīn liáng wán shàn qīng yáo,jīn jǐng wú tóng,dān guì xiāng piāo。xiào zhǐ cháng é,xì jiāng zhī nǚ,bǐ bìng yāo ráo。zuò wèi jiǔ fēng guāng zhèng hǎo,yè jiāng shēn shǔ qì qián xiāo。yǔ huà xiāng cháo,dào yǔ duō jiāo: mò dài é yán,wù le liáng xiāo。
纳新凉纨扇轻摇,金井梧桐,丹桂香飘。笑指嫦娥,戏将织女,比并妖娆。坐未久风光正好,夜将深暑气潜消。语话相嘲,道与多娇:莫待俄延,误了良宵。


wǔ lín chuáng
五临床


bìng xiāng jiān sù shǒu xiàng xié,xíng rù lán fáng,shuān shàng zhū fēi。xiāng niǎo lóng xián,diàn shū hán yù,zhěn bìng bō lí。xiāng huì zài xiù fú róng qīng shā zhàng lǐ,dǐ duō shǎo fàn táo huā liú shuǐ qiáo xī。kùn yǐ píng wéi,màn jiě luó yī。shòu yòng xiē yǔ qiè yún jiāo,shā qiáng rú yuè yuē xīng qī。
并香肩素手相携,行入兰房,拴上朱扉。香袅龙涎,簟舒寒玉,枕并玻璃。相会在绣芙蓉青纱帐里,抵多少泛桃花流水桥西。困倚屏帏,慢解罗衣。受用些雨怯云娇,煞强如月约星期。


liù bìng zhěn
六并枕


tì rén jiāo lán shè shēng xiāng,fēng yuè mí màn,yún yǔ xiāng jiāng。xiù mù dī dī,yín píng qū qū,fèng zhěn shuāng shuāng。sài làng yuàn hé míng fèng huáng,bǐ yáo chí jiāo jǐng yuān yāng。yuè shè shā chuāng,dēng miè yín gāng。cái zǐ jiā rén,tóng fù gāo táng。
殢人娇兰麝生香,风月弥漫,云雨相将。绣幕低低,银屏曲曲,凤枕双双。赛阆苑和鸣凤凰,比瑶池交颈鸳鸯。月射纱窗,灯灭银釭。才子佳人,同赴高唐。


qī jiāo huān
七交欢


xiàng shān hú zhěn shàng jiāo huān,wò yǔ xié yún,dǎo fèng diān luán。sù sù xīn jīng,yīn yīn chūn tòu,yǐn yǐn jiān zǎn。liǔ yāo bǎi dōng fēng kuǎn kuǎn,yīng chún pèn xiāng wù màn màn。fèng zhù lóng pán,qiǎo nòng jiāo tuán。ēn ài wú xiū,shòu yòng qiān bān。
向珊瑚枕上交欢,握雨携云,倒凤颠鸾。簌簌心惊,阴阴春透,隐隐肩攒。柳腰摆东风款款,樱唇喷香雾漫漫。凤翥龙蟠,巧弄娇抟。恩爱无休,受用千般。


bā yán méng
八言盟


jié tóng xīn jǐn le jīn shēng,qín sè hé xié,luán fèng hè míng。tóng zhěn tóng qīn,tóng shēng tóng sǐ,tóng zuò tóng háng。xiū shì nà duǎn ēn qíng méi xià shāo wáng kuí guì yīng,yào bǐ nà hǎo yīn yuán yǒu qián chéng shuāng jiàn sū qīng。nǐ jì liú xīn,ǎn suǒ zhēn chéng。fù dé gū ēn,shàng yǒu shén míng!
结同心尽了今生,琴瑟和谐,鸾凤和鸣。同枕同衾,同生同死,同坐同行。休似那短恩情没下梢王魁桂英,要比那好因缘有前程双渐苏卿。你既留心,俺索真诚。负德辜恩,上有神明!


jiǔ xiǎo qǐ
九晓起


hèn wú duān bào xiǎo hé máng?huàn què jīn wū,fēi shàng fú sāng。zhèng hǎo huān yú,bù fáng fēn sǎn,jiàn jué qī liáng。hǎo liáng xiāo tiān shù kè zhēng shén duǎn cháng?xǐ shí jié rùn yī gēng chà shén yīn yáng?jīng què yuān yāng,chāi sàn luán huáng。yóu liàn xiāng qīn,lǎn xià yá chuáng。
恨无端报晓何忙?唤却金乌,飞上扶桑。正好欢娱,不防分散,渐觉凄凉。好良宵添数刻争甚短长?喜时节闰一更差甚阴阳?惊却鸳鸯,拆散鸾凰。尤恋香衾,懒下牙床。


shí xù bié
十叙别


huì qīng lóu xìng què làn shān,pū zhěng xíng zhuāng,mǎ bèi diāo ān。tàn jù huì nán qīn,xiǎng ēn ài zěn shě,nài xīn yì xiāng guān。shì zé shì nán liú liàn xiū yǎn lèi yǎn,qù zé qù hǎo jiāng xī shàn bǎo tái yán。biàn xiū dào fèng zhǐ luán dān,zhěn lěng qīn hán。tā rì lái shí,bù shì jīn fān。
惠青楼兴却瓓珊,仆整行装,马鞴雕鞍。叹聚会难亲,想恩爱怎舍,奈心意相关。是则是难留恋休掩泪眼,去则去好将惜善保台颜。便休道凤只鸾单,枕冷衾寒。他日来时,不似今番。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章