中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 尉迟汾 正文

府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三(尉迟汾)拼音版、注音及读音

尉迟汾

  府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三拼音版、注音及读音:

文学家:尉迟汾

fǔ yǐn wáng shì láng zhǔn zhì bài yuè, yīn zhuàng sōng gāo líng shèng, jì chéng sān

府尹王侍郎准制拜岳,因状嵩高灵胜,寄呈三

xióng xióng tiān zhī zhōng,jùn jí wén wéi sōng。zuò zhèn shèng biāo gé,chū yún wéi yǔ fēng。
雄雄天之中,峻极闻维嵩。作镇盛标格,出云为雨风。
ruì shí wù bù lì,shùn zé nián duō fēng。jiā gāo guān sì fāng,shì zhì jū sān gōng。
瑞时物不疠,顺泽年多丰。加高冠四方,视秩居三公。
míng cháo qián zhāo bào,bān sì suì yán gōng。shǔ zhù yū yù zhá,zhào xián dǎo chén zhōng。
明朝虔昭报,颁祀岁严恭。署祝纡御札,诏贤导宸衷。
huáng huáng sān chuān shǒu,xīn dé qīng míng gōng。sù tú fèng lán mù,jìng xī yù huá dōng。
皇皇三川守,馨德清明躬。肃徒奉兰沐,竟夕玉华东。
xīng hàn gěng zhāi hù,sōng quán hán shòu gōng。jù xiū liàng juān jí,shǔ sè yóu cōng méng。
星汉耿斋户,松泉寒寿宫。具修谅蠲吉,曙色犹葱曚。
duān yí dà guī lì,xìng fǔ shēng líng lóng。yì zàn jiāo guì fù,zòu jīn yán hè kōng。
端仪大圭立,兴俛声玲珑。挹瓒椒桂馥,奏金岩壑空。
líng xīn ruò yǒu dá,fǎng fú chuán zhù gōng。zú shì bù huáng yǎn,shèng qí fēn sì cóng。
灵歆若有答,仿佛传祝工。卒事不遑偃,胜奇纷四丛。
zhāo xiá pò líng zhàng,cuò luò jiān cāng hóng。dòng xī xíng sì yǐ,xuán huáng qì rú lóng。
朝霞破灵嶂,错落间苍红。动息形似蚁,玄黄气如笼。
bēn qīng qiān wàn zhuàng,qún yuè ān bǐ chóng。rì yuè jīn xiù pěng,rén tiān dào lù tōng。
奔倾千万状,群岳安比崇。日月襟袖捧,人天道路通。
míng sōu bì dān jié,jī lǎn wàng qí qióng。tà cuì biàn zhū shā,qù mián bù nán zhōng。
冥搜必殚竭,跻览忘崎穹。踏翠遍诸刹,趣绵步难终。
fú qiū xiān mèi jiē,xiè gōng jī chǐ qióng。lóng tán yīng xià kàn,jiǔ qǔ dāng hài róng。
浮丘仙袂接,谢公屐齿穷。龙潭应下瞰,九曲当骇容。
lóng mén jì dōng huō,sān tái yǒu hé zōng。jīn xiàng yǔ xī yīng,yù rén guāng xiǎng róng。
龙门计东豁,三台有何踪。金象语奚应,玉人光想融。
yáo jiāng yǔ shí suǐ,qīng gǔ yí zāo féng。kuàng shì jiàng shén chù,jī wéi shēn fǔ tóng。
瑶浆与石髓,清骨宜遭逢。况是降神处,迹惟申甫同。
zhōu hàn yǐ qià lùn,yī héng yì qī gōng。chéng fù dōng shān xìng,xū zhì zhōng tái yōng。
周翰已洽论,伊衡亦期功。诚富东山兴,须陟中台庸。
miǎn cù xuán fēi líng,wèi kě liàn yún sōng。sàn cái shì jí yì,qī wèi bo yī fēng。
勉促旋騑軨,未可恋云松。散材事即异,期为卜一峰。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章