中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 苏轼 正文

石鼓(苏轼)拼音版、注音及读音

苏轼

  石鼓拼音版、注音及读音:

文学家:苏轼

shí gǔ

石鼓

dōng shí èr yuè suì xīn chǒu,wǒ chū cóng zhèng jiàn lǔ sǒu。
冬十二月岁辛丑,我初従政见鲁叟。
jiù wén shí gǔ jīn jiàn zhī,wén zì yù lǜ jiāo shé zǒu。
旧闻石鼓今见之,文字郁律蛟蛇走。
xì guān chū yǐ zhǐ huà dù,yù dú jiē rú qián zài kǒu。
细观初以指画肚,欲读嗟如箝在口。
hán gōng hào gǔ shēng yǐ chí,wǒ jīn kuàng yòu bǎi nián hòu。
韩公好古生已迟,我今况又百年后。
qiáng xún piān páng tuī diǎn huà,shí dé yī èr yí bā jiǔ。
强寻偏旁推点画,时得一二遗八九。
wǒ chē jì gōng mǎ yì tóng,qí yú wéi xù guàn zhī liǔ。
我车既攻马亦同,其鱼维鱮贯之柳。
qí cí yún: wǒ chē jì gōng,wǒ mǎ jì tóng。
(其词云:我车既攻,我马既同。
yòu yún: qí yú wéi hé,wéi xù wéi lǐ。
又云:其鱼维何,维鱮维鲤。
hé yǐ guàn zhī,wéi yáng yǔ liǔ。
何以贯之,维杨与柳。
wéi cǐ liù jù kě dú,yú duō bù kě tōng。
惟此六句可读,余多不可通。
gǔ qì zòng héng yóu shí dǐng,zhòng xīng cuò luò jǐn míng dòu。
)古器纵横犹识鼎,众星错落仅名斗。
mó hu bàn yǐ shì bān zhī,jí qū yóu néng biàn gēn zhǒu。
模糊半已似瘢胝,诘曲犹能辨跟肘。
juān juān quē yuè yǐn yún wù,zhuó zhuó jiā hé xiù láng yǒu。
娟娟缺月隐云雾,濯濯嘉禾秀稂莠。
piāo liú bǎi zhàn ǒu rán cún,dú lì qiān zǎi shuí yǔ yǒu。
漂流百战偶然存,独立千载谁与友。
shàng zhuī xuān jié xiāng wéi nuò,xià yī bīng sī tóng kòu aa11。
上追轩颉相唯诺,下揖冰斯同鷇aa11。
yì xī zhōu xuān gē hóng yàn,dāng shí zhòu shǐ biàn kē dǒu。
忆昔周宣歌《鸿雁》,当时籀史变蝌蚪。
yàn luàn rén fāng sī shèng xián,zhōng xīng tiān wéi shēng qí gǒu。
厌乱人方思圣贤,中兴天为生耆耇。
dōng zhēng xú lǔ hǎn xiāo hǔ,běi fú quǎn róng suí zhǐ sǒu。
东征徐虏阚虓虎,北伏犬戎随指嗾。
xiàng xū zá tà gòng láng lù,fāng zhào lián piān cì guī yǒu。
象胥杂沓贡狼鹿,方召联翩赐圭卣。
suì yīn gǔ pí sī jiàng shuài,qǐ wèi kǎo jī fán méng sǒu。
遂因鼓鼙思将帅,岂为考击烦蒙瞍。
hé rén zuò sòng bǐ sōng gāo,wàn gǔ sī wén qí gǒu lǒu。
何人作颂比《嵩高》,万古斯文齐岣嵝。
xūn láo zhì dà bù jīn fá,wén wǔ wèi yuǎn yóu zhōng hòu。
勋劳至大不矜伐,文武未远犹忠厚。
yù xún nián suì wú jiǎ yǐ,qǐ yǒu míng zì jì shuí mǒu。
欲寻年岁无甲乙,岂有名字记谁某。
zì cóng zhōu shuāi gèng qī guó,jìng shǐ qín rén yǒu jiǔ yǒu。
自従周衰更七国,竟使秦人有九有。
sǎo chú shī shū sòng fǎ lǜ,tóu qì zǔ dòu chén biān chǒu。
扫除诗书诵法律,投弃俎豆陈鞭杻。
dāng nián hé rén zuǒ zǔ lóng,shàng cài gōng zǐ qiān huáng gǒu。
当年何人佐祖龙,上蔡公子牵黄狗。
dēng shān kè shí sòng gōng liè,hòu zhě wú jì qián wú ǒu。
登山刻石颂功烈,后者无继前无偶。
jiē yún huáng dì xún sì guó,pēng miè qiáng bào jiù qián shǒu。
皆云皇帝巡四国,烹灭强暴救黔首。
liù jīng jì yǐ wěi huī chén,cǐ gǔ yì dāng zāo jī pōu。
六经既已委灰尘,此鼓亦当遭击剖。
chuán wén jiǔ dǐng lún sì shàng,yù shǐ wàn fū chén shuǐ qǔ。
传闻九鼎沦泗上,欲使万夫沉水取。
bào jūn zòng yù qióng rén lì,shén wù yì bù wū qín gòu。
暴君纵欲穷人力,神物义不污秦垢。
shì shí shí gǔ hé chǔ bì,wú nǎi tiān gōng lìng guǐ shǒu。
是时石鼓何处避,无乃天公令鬼守。
xīng wáng bǎi biàn wù zì xián,fù guì yī zhāo míng bù xiǔ。
兴亡百变物自闲,富贵一朝名不朽。
xì sī wù lǐ zuò tàn xī,rén shēng ān dé rú rǔ shòu。
细思物理坐叹息,人生安得如汝寿。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章