中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 程公许 正文

去岁重阳日得彦威信附六月间二小倒及从弟倒(程公许)拼音版、注音及读音

程公许

  去岁重阳日得彦威信附六月间二小倒及从弟倒拼音版、注音及读音:

文学家:程公许

qù suì chóng yáng rì dé yàn wēi xìn fù liù yuè jiān èr xiǎo dào jí cóng dì dào

去岁重阳日得彦威信附六月间二小倒及从弟倒

jīn jié ēn cì mù,bǎ jú kāi qīng zūn。
今节恩赐沐,把菊开清尊。
tiān yá xìn yīn lái,kuò jiān wèi yī xīn。
天涯信音来,扩缄为一欣。
zhǎn shì wèi jìng fú,lèi yǔ yì shuì fēn。
展视未竟幅,泪雨益帨帉。
cí jiā fǔ bā nián,biān chén fù quán kūn。
辞家甫八年,边尘覆全坤。
píng shēng jǐ qīn gù,bàn wèi bǔ yú sǐ hún。
平生几亲故,半为捕鱼死魂。
zòng tuō hǔ kǒu xián,yì fù mǎ liè fén。
纵脱虎口涎,亦复马鬣坟。
suǒ xìng èr yóu zǐ,cóng dì xié zhū sūn。
所幸二犹子,从弟偕诸孙。
qí qū máo jǐ zhōng,ǒu de xìng mìng cún。
崎岖矛戟中,偶得性命存。
yì yù shǒu qiū lǒng,sǐ bù qù yú fén。
意欲守丘垅,死不去榆枌。
shì wǒ shí chén qīng,shòu mìng kāi shuài yuán。
是我时陈卿,受命开帅垣。
fèn shēn jiān wēi jì,miǎn tú kān jì xūn。
奋身艰危际,勉图戡济勋。
chǎn háo zhì chéng bì,chú huāng liè yíng tún。
铲壕峙城壁,锄荒列营屯。
dí zhì shì gù shǒu,wéi lì liáng jiān qín。
敌至誓固守,为力良艰勤。
biàn gù qǐ zhǒu yè,yuán zhàng sāi fén wēn。
变故起肘腋,辕账塞轒輼。
yī sǐ shì zé yǐ,wàn hèn shuí yǔ lùn。
一死事则已,万恨谁与论。
yí máng néng jǐ hé,tiān wèi xǔ dài yuán。
遗氓能几何,天未许贷原。
pí hǔ zàn liǎn tuì,kòu dào bù dìng qī fēn fēn。
貔虎暂敛退,寇盗不定期纷纷。
āi wǒ shù zi zhě,qiè nú jìng jīng bēn。
哀我数子者,挈孥竞惊奔。
yì bù miǎn wéi zhí,kǒng pò shén zī fén。
亦不免维絷,恐迫甚滋焚。
lüè duó sì dé tuō,guī lái nì kōng cūn。
掠夺寺得脱,归来匿空村。
shēng yá dàng wú yú,bào liǎn hé guǎ ēn。
生涯荡无余,暴敛何寡恩。
wàn lǐ wú shì sù wǒ,zhòng wǒ yōu xīn xūn。
万里无视诉我,重我忧心熏。
ěr kǔ wǒ dé zhī,ěr chuàng wǒ dé mén。
尔苦我得知,尔创我得扪。
qǐ bù yì sōng jiǎ,suì shí jiàn pào fán。
岂不忆松槚,岁时荐炮燔。
yǒng wéi zōng sì jì,rěn zì è qí yuán。
永惟宗祀计,忍自遏其源。
wēi yě zhā wǒ jiǔ,shàng yǐ qióng chóu yán。
威也吒我久,尚以穷愁言。
níng bù sī ěr cáo,mìng wēi chái hǔ qún。
宁不思尔曹,命危豺虎群。
ān dé tián èr qǐng,yǒu wū xiū hán xuān。
安得田二顷,有屋休寒暄。
shùn fēng zhāo zhī lái,xiāng yǔ gòng yōng cān。
顺风招之来,相与共饔餐。
huáng hòu zhí shēng huà,zhé zhé shù qiě fān。
皇后职生化,蛰蛰庶且蕃。
hú rěn qù qí bì,xiǎn gē rú gāo tún。
胡忍趣其毙,狝割如羔豚。
sù chuán lǎo shàng yǔn,guó luàn yóu sī fén。
夙传老上殒,国乱犹丝棼。
ruò wéi qiū fēng gāo,yǐ fù qún fèi yín。
若为秋风高,已复群吠狺。
hū tóng jù hēi shěn,bì zhǐ dāng qián xuān。
呼童具黑渖,襞纸当前轩。
wàn yī yóu chuán tōng,shù jī xìn xī wén。
万一邮传通,庶几信息闻。
yán zhuāng lǐ háng zhào,jí chūn xià jīng mén。
严装理航棹,及春下荆门。
yú gōng xīn shòu yuè,shàng yì qì báo yún。
余公新受钺,尚义气薄云。
gǎn wǒ gǔ ròu niàn,bù nán zhī shǒu yuán。
感我骨肉念,不难只手援。
pí jì bù zǎo jué,shì qí hé fù yún。
芘计不早决,噬脐何复云。
fèn jí sī yī tǔ,shēng chū zhé fù tūn。
愤极思一吐,声出辄复吞。
zhǎng yáo yù shàng sù,jiǔ qióng gé zhòng hūn。
长谣欲上诉,九穹隔重阍。
jié yùn jí bì fù,yù shí kě bù fēn。
劫运极必复,玉石可不分。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章