中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 吴俨 正文

齿落(吴俨)拼音版、注音及读音

吴俨

  齿落拼音版、注音及读音:

文学家:吴俨

chǐ luò

齿落

wǒ nián liù shí yī,yǐ luò dì sān chǐ。
我年六十一,已落第三齿。
ruò gèng huó shù nián,suǒ cún zhī yǒu jǐ。
若更活数年,所存知有几。
gāng fēng zhe chún wěn,lì yǔ jiàn jǐ bǐ。
刚风着唇吻,利与剑戟比。
qǐ dài rù fù zhōng,ér hòu jí bìng qǐ。
岂待入腹中,而后疾病起。
pì ruò jiàn zhòng mén,yī fēi cháng zì qǐ。
譬若建重门,一扉常自启。
wài wǔ kuī qí jiān,shú yù ér néng zhǐ。
外侮窥其间,孰御而能止。
yòu ruò zhù zhǎng yàn,xì xué bù róng yǐ。
又若筑长堰,隙穴不容蚁。
jīn yǐ jué xún zhàng,bù jié ān kěn yǐ。
今已决寻丈,不竭安肯已。
huò yán sǐ yǔ shēng,qí jī bù zài cǐ。
或言死与生,其机不在此。
bú jiàn zhāng xiàng guó,chǐ jǐn nǎi shí rǔ。
不见张相国,齿尽乃食乳。
tiáo chèn ruò biān bèi,huò yǒu duǎn zhé sǐ。
髫龀若编贝,或有短折死。
cǐ suī shì wú yōu,zhōng yān fēi zhì lǐ。
此虽释吾忧,终焉非至理。
chǐ luò jìng hé bēi,bù là yì hé xǐ。
齿落竟何悲,不落亦何喜。
dàn yuàn bù zhǒng tòng,jiào hào dòng lín lǐ。
但愿不肿痛,叫号动邻里。
shí wù yǒu suǒ fáng,yáo hé yí qì zhì。
食物有所妨,肴核宜弃置。
zhāo xī dàn zhōu mí,qí wèi gù zì měi。
朝夕啖粥糜,其味固自美。
chū yán yǒu suǒ fáng,duì kè yí shǎo yǔ。
出言有所妨,对客宜少语。
kuàng wǒ zhī suǒ bìng,zhèng zài shāng fán yì。
况我之所病,正在伤烦易。
yì wǒ chū luò shí,yǎn kǒu hán xiū chǐ。
忆我初落时,掩口含羞耻。
zhǐ jīn luò yǐ guàn,yǔ bù là xiāng sì。
只今落已惯,与不落相似。
zuò shī jì suì yuè,yì màn xì yún ěr。
作诗记岁月,亦漫戏云尔。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章