中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 盍西村 正文

【越调】小桃红_临川八景东(盍西村)拼音版、注音及读音

盍西村

  【越调】小桃红_临川八景东拼音版、注音及读音:

文学家:盍西村

yuè diào xiǎo táo hóng _ lín chuān bā jǐng dōng

【越调】小桃红_临川八景东

lín chuān bā jǐng
临川八景


dōng chéng zǎo chūn
东城早春


mù yún lóu gé huà qiáo dōng,jiàn jué huā xīn dòng。lán shè xiāng zhōng kàn luán fèng,xiào róng róng,bàn xǐng bù zuì xiāng péi fèng。jiā bīn xìng nóng,zhǔ rén qíng zhòng,hé hé xiǎo táo hóng。
暮云楼阁画桥东,渐觉花心动。兰麝香中看鸾凤,笑融融,半醒不醉相陪奉。佳宾兴浓,主人情重,合和小桃红。


xī yuán qiū mù
西园秋暮


yù zān jīn jú lù níng qiū,niàng chū xī yuán xiù。yān liǔ xīn lái wèi shuí shòu?chàng fēng liú,zuì guī bù jì huáng hūn hòu。xiǎo zāo xì jiǔ,jǐn táng qíng zhòu,pàn què zài fú tóu。
玉簪金菊露凝秋,酿出西园秀。烟柳新来为谁瘦?畅风流,醉归不记黄昏后。小糟细酒,锦堂晴昼,拚却再扶头。


jiāng àn shuǐ dēng
江岸水灯


wàn jiā dēng huǒ nào chūn qiáo,shí lǐ guāng xiāng zhào。wǔ fèng xiáng luán shì jué miào,kě lián xiāo,bō jiān yǒng chū péng lái dǎo。xiāng yān luàn piāo,shēng gē xuān nào,fēi shàng yù lóu yāo。
万家灯火闹春桥,十里光相照。舞凤翔鸾势绝妙,可怜宵,波间涌出蓬莱岛。香烟乱飘,笙歌喧闹,飞上玉楼腰。


jīn dī fēng liǔ
金堤风柳


luò huā fēi xù wǔ qíng shā,bù shì dōu mén xià。mù zhé cháo pān mèng zhōng pà,zuì kān kuā,mù tóng yú sǒu piān yí xià。qīng fēng shuì shā,dàn yān nán huà,yǎn yìng liǎng sān jiā。
落花飞絮舞晴沙,不似都门下。暮折朝攀梦中怕,最堪夸,牧童渔叟偏宜夏。清风睡煞,淡烟难画,掩映两三家。


kè chuán wǎn yān
客船晚烟


lǜ yún rǎn rǎn suǒ qīng wān,xiāng chè dōng xī àn。guān kè jīn nián jiǔ fēn bàn,sī zhuī pān,dù tóu mǎi dé xīn yú yàn。bēi pán bù gàn,huān xīn wú xiàn,wàng le dà jiā nán。
绿云冉冉锁清湾,香彻东西岸。官课今年九分办,厮追攀,渡头买得新鱼雁。杯盘不干,欢欣无限,忘了大家难。


shù lóu cán xiá
戍楼残霞


shù lóu cán zhào duàn xiá hóng,zhǐ yǒu qīng shān sòng。lí yè xīn lái dài shuāng zhòng,wàng guī hóng,guī hóng yě bèi xī fēng nòng。xián chóu wàn zhǒng,jiù yóu yún mèng,huí shǒu yuè míng zhōng。
戍楼残照断霞红,只有青山送。梨叶新来带霜重,望归鸿,归鸿也被西风弄。闲愁万种,旧游云梦,回首月明中。


shì qiáo yuè sè
市桥月色


yù lóng gāo wò yì tiān qiū,bǎo jìng qīng guāng tòu。xīng dǒu lán gān yǔ qíng hòu,lǜ yōu yōu,ruǎn fēng chuī dòng bō lí zhòu。yān bō shùn liú,qián kūn rú zhòu,bàn yè yǒu xíng zhōu。
玉龙高卧一天秋,宝镜青光透。星斗阑干雨晴后,绿悠悠,软风吹动玻璃皱。烟波顺流,乾坤如昼,半夜有行舟。


lián táng yǔ shēng
莲塘雨声


hū wén shū yǔ dǎ xīn hé,yǒu mèng dōu jīng pò。tóu shàng xián yún piàn shí guò,fàn qīng bō,lán zhōu bǎo zài fēng liú huò。zhū bān xiǎo kě,qí shēng gāo hé,chàng chè cǎi lián gē。
忽闻疏雨打新荷,有梦都惊破。头上闲云片时过,泛清波,兰舟饱载风流货。诸般小可,齐声高和,唱彻采莲歌。


zá yǒng
杂咏


shì cháo míng lì shào xiāng guān,chéng bài jīng lái guàn。mò dào wú rén shí zhēn yàn,zhè qí jiān,jí liú yǒng tuì shuí néng biàn?yī shuāng jùn yǎn,yī tiáo hǎo hàn,bú jiàn fù chūn shān。
市朝名利少相关,成败经来惯。莫道无人识真赝,这其间,急流勇退谁能辨?一双俊眼,一条好汉,不见富春山。


gǔ jīn róng rǔ zhuǎn tóu kōng,dōu shì xiāng bān nòng。wǒ dào xū míng bù zhōng yòng,quàn yīng xióng,yǎn qián huò huàn xiū duō zhǒng。qín gōng hàn zhǒng,wū jiāng yún mèng,yī jiù qǐ qiū fēng。
古今荣辱转头空,都是相般弄。我道虚名不中用,劝英雄,眼前祸患休多种。秦宫汉冢,乌江云梦,依旧起秋风。


xìng huā kāi hòu bù céng qíng,bài jǐn yóu rén xìng。hóng xuě fēi lái mǎn fāng jìng,wèn chūn yīng,chūn yīng wú yǔ fēng fāng dìng。xiǎo mán yǒu qíng,yè liáng rén jìng,chàng chè zuì wēng tíng。
杏花开候不曾晴,败尽游人兴。红雪飞来满芳径,问春莺,春莺无语风方定。小蛮有情,夜凉人静,唱彻醉翁亭。


hǎi táng kāi guò dào qiáng wēi,chūn sè wú duō wèi。zhēng nài xīn lái yuè qiáo cuì,jiào tā shuí,xiǎo huán yě sì zhī rén yì。shū lián juǎn qǐ,zhòng mén bù bì,yào kàn yàn shuāng fēi。
海棠开过到蔷薇,春色无多味。争奈新来越憔悴,教他谁,小环也似知人意。疏帘卷起,重门不闭,要看燕双飞。


dàn yān wēi yǔ suǒ héng táng,qiě kàn wú fēng làng。yī yè qīng zhōu rèn piāo dàng,jì hé xiāng,yú gē suī měi xiū gāo chàng。xiē ér wǎn liáng,jīn shā tān shàng,duō yǒu shuì yuān yāng。
淡烟微雨锁横塘,且看无风浪。一叶轻舟任飘荡,芰荷香,渔歌虽美休高唱。些儿晚凉,金沙滩上,多有睡鸳鸯。


lǜ yáng dī pàn liǎo huā zhōu,kě ài xī shān xiù。yān shuǐ máng máng wǎn liáng hòu,bǔ yú zhōu,chōng kāi wàn qǐng bō lí zhòu。luàn yún bù shōu,cán xiá zhuāng jiù,yī piàn dòng tíng qiū。
绿杨堤畔蓼花洲,可爱溪山秀。烟水茫茫晚凉后,捕鱼舟,冲开万顷玻璃皱。乱云不收,残霞妆就,一片洞庭秋。


wǎn lái qún què zào máo yán,jiàn jiàn yún shōu liǎn。dàn jué xīn liáng rù téng diàn,xǐ yōu qián,jiā rén xué dé jiē qín jiǎn。xián qíng yōu yuàn,xīn chóu jiù hèn,bù xǔ shàng méi jiān。
晚来群雀噪茅檐,渐渐云收敛。但觉新凉入藤簟,喜幽潜,佳人学得皆勤俭。闲情幽怨,新愁旧恨,不许上眉尖。


dàn huáng yáng liǔ yuè zhōng shū,jīn gǔ héng táng lù。wèi wèn xiāo láng zài hé chǔ,jìn lái shū,yī fān yòu xià xiāo xiāng qù。shì wèn bié hòu,ruǎn xiāo hóng lèi,duō shì lù hé zhū。
淡黄杨柳月中疏,今古横塘路。为问萧郎在何处,近来书,一帆又下潇湘去。试问别后,软绡红泪,多似露荷珠。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章