中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

次韵陈叔晋舍人殿试笔记(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  次韵陈叔晋舍人殿试笔记拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

cì yùn chén shū jìn shè rén diàn shì bǐ jì

次韵陈叔晋舍人殿试笔记

dì chuí qīng wèn qiè huī tú,shì gòng chāng yán gǎn dǎo yú。
帝垂清问切恢图,士贡昌言敢导谀。
gāo xià gòng zhī guī zhì jiàn,kǎo píng liáo xǔ bèi xiān qū。
高下共知归至鉴,考评聊许备先驱。
sì wéi jiǒng gé xīn cháng kě,sān tà héng lián tǐ xiá shū。
四帷迥隔心常渴,三榻横连体匣舒。
wū fǔ lǐn rán xián zhí fǎ,zǐ yuán jí shén gǔ tōng rú。
乌府凛然贤执法,紫垣籍甚古通儒。
mò zhū tóng yì róng jiān cǎi,děng jí cóng wéi dé xì shū。
墨朱同异容兼采,等级从违得细书。
shàng yùn shí bān gāng miàn jiǔ,dà guān rì zhuàn fù qián lú。
尚酝时颁缸面酒,大官日馔腹前胪。
tiān xiāng màn zhù xūn cháng xiē,gòng míng xū zhān yàng dùn shū。
天香漫炷熏常歇,贡茗虚沾样顿殊。
chén bì yáo fēng chóu mù lěng,yè chuāng tòu yuè xǐ lián shū。
晨壁摇风愁幕冷,夜窗透月喜帘疏。
jiǔ bīn qū zhǐ lú lián jù,qiān lǜ qīng xīn zhì yǔ yú。
九宾屈指胪连句,千虑倾心智与愚。
huì dài zhào ēn sān rì mù,hú shān xún shèng rèn zhōu yú。
会待诏恩三日沐,湖山寻胜任舟舆。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章