中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

次韵邢怀正通判游蒋山(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  次韵邢怀正通判游蒋山拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

cì yùn xíng huái zhèng tōng pàn yóu jiǎng shān

次韵邢怀正通判游蒋山

xiān rén báo péng lái,chéng chá dù hé hǔ。
仙人薄蓬莱,乘槎度河浒。
jiù guān sāng tián biàn,jīn fǎng zhōng shān gǔ。
旧观桑田变,今访钟山古。
jià yán chū dōng mén,huǎng ruò zhī dì suǒ。
驾言出东门,恍若之帝所。
cháo xī jì qīng shuāng,fēng yè luò hóng yǔ。
朝曦霁青霜,枫叶落红雨。
tíng tíng wàng fú tú,yǐn yǐn chā tiān yǔ。
亭亭望浮图,隐隐插天宇。
pō chuí běi míng áo,shí wò nán shān hǔ。
坡垂北溟鳌,石卧南山虎。
yáo wén fàn hòu zhōng,jué shèng dǎn rú gǔ。
遥闻饭后钟,绝胜紞如鼓。
xuē wéi bù jīn dì,cǎo mù shuí gǎn wǔ。
薛惟布金地,草木谁敢侮。
gū fāng pò bīng xuě,xǐ jiàn méi è tǔ。
孤芳破冰雪,喜见梅萼吐。
tóng yóu jiē dà yá,zī sù jìng xiān dǔ。
同游皆大雅,缁素竞先睹。
jīn chē shì yuán liàng,shù shí zá sūn chǔ。
巾车似元亮,漱石杂孙楚。
xiāng jiāng yì líng quán,hé yòng zhào niú zhǔ。
相将挹灵泉,何用照牛渚。
xī fāng huà rén guó,wèi jué dào xiū zǔ。
西方化人国,未觉道修阻。
fǎ yán shèng lóng xiàng,yī yī huì xīn lǚ。
法筵盛龙象,一一会心侣。
míng wǎn sàn wǔ mèng,pú tuán biàn ruǎn yǔ。
茗盌散午梦,蒲团便软语。
xuán zhī yǔ huā shè,zhòng biàn fēng fān wǔ。
悬知雨花社,重辩风幡舞。
xiāng tóu shén zhēn jiè,wèi dào zhēn kù rǔ。
相投甚针芥,味道真酷乳。
cóng lái cǎo táng líng,sú jià huí wú zǔ。
从来草堂灵,俗驾回吾祖。
kuàng rú yún réng bèi,me mó nà fù shù。
况如云仍辈,么麽那复数。
hòu chē tǎng xǔ suí,wèi xiàn huáng jīn wù。
后车倘许随,未羡黄金坞。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章