中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 周必大 正文

进读三朝宝训终篇赐宴赐赉谢恩诗(周必大)拼音版、注音及读音

周必大

  进读三朝宝训终篇赐宴赐赉谢恩诗拼音版、注音及读音:

文学家:周必大

jìn dú sān cháo bǎo xùn zhōng piān cì yàn cì lài xiè ēn shī

进读三朝宝训终篇赐宴赐赉谢恩诗

yì zǔ tí jiàn kāi bā huāng,tài zōng hùn yī chuí yī shang。
艺祖提剑开八荒,太宗混一垂衣裳。
zhēn huáng pò lǜ shén wǔ yáng,yí xià yì níng fǎ dù zhāng。
真皇破虑神武扬,夷夏亿宁法度彰。
bǎo xùn chéng shū jì hóng gāng,yǒu diǎn yǒu zé wàn yè chāng。
宝训成书纪宏纲,有典有则万叶昌。
yì xī rén wǔ shén lóng xiáng,jì qiū gēng zǐ chén jí fáng。
忆昔壬午神龙翔,季秋庚子辰集房。
zhào kāi jiǎng xí lín qīng xiāng,zhě páo yù fǔ guāng zhào láng。
肇开讲席临青厢,赭袍玉斧光照廊。
tái sī jiā shì shū àn huáng,hàn lín jìn dú tiān róng zhuāng。
台司夹侍书案黄,翰林进读天容庄。
wēi chén zān bǐ jìn yù chuáng,qīn wén yù yīn yì shén zhǎng。
微臣簪笔近御床,亲闻玉音义甚长。
jūn zǐ xiǎo rén chū hé cháng,fēi guān shí yùn ruò yǔ qiáng。
君子小人初何常,非关时运弱与强。
zhī xì rén zhǔ suǒ fǒu zāng,dāng nián jì zhù cǐ tè xiáng。
祗系人主所否臧,当年记注此特祥。
wǎng lái hán shǔ jīn yī zhāng,yá bì miù zhí xīn páng huáng。
往来寒暑今一章,牙篦谬执心彷徨。
zhōng piān zhèng zhí ēn dé yáng,dào shān sì yán zhuó tiān jiāng。
终篇正值恩德洋,道山肆筵酌天浆。
gōng huā yā mào luó sī huáng,yàn lái fù gǔ hàn mò guāng。
宫花压帽罗丝簧,砚来复古翰墨光。
mǎ chū dì xián zhēn sù shuāng,mǐn shān zhèng bèi suí bǎo xiāng。
马出帝闲真骕骦,闽山正焙随宝香。
jūn cì rú tiān bù kě liàng,guī měi dú kuì cí huāng táng。
君赐如天不可量,归美独愧词荒唐。
gōng wéi shèng zhì chāo bǎi wáng,sù yè jī mìng bù gǎn kāng。
恭惟圣治超百王,夙夜基命不敢康。
wén dé jì xiū qiāo kě rǎng,zǔ dòu yǒng sǎo máo tóu máng。
文德既修锹可攘,俎豆永扫旄头芒。
sān shèng xūn liè tóng wěi huáng,wàn nián yì zài yú cí huáng。
三圣勋烈同炜煌,万年亿载娱慈皇。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章