中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

剑池(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  剑池拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

jiàn chí

剑池

wǒ zhuàng xǐ xué jiàn,shí nián kè é mín。
我壮喜学剑,十年客峨岷。
háo fà kǒng wèi jǐn,tú diào qiú yǐn lún。
毫发恐未尽,屠钓求隐沦。
jīn nián dú hé xìng,jiàn cǐ dù shì rén?yè shēn lái jiào shù,léi yǔ zhàn jiāng jīn。
今年独何幸,见此度世人?夜深来较术,雷雨战江津。
jiàn kè xíng shì wú zhī jiàn rén,tài ē hùn fán tiě。
剑客行世无知剑人,太阿混凡铁。
zhì bǎo qì ní shā,guāng jǐng zhōng bù miè。
至宝弃泥沙,光景终不灭。
yī zhāo zhǎn zhǎng jīng,hǎi shuǐ chì sān yuè。
一朝斩长鲸,海水赤三月。
yǐn jiàn tiān dì jiān,biàn huà qǐ yì cè。
隐见天地间,变化岂易测。
guó jiā wèi miè hú,chén zǐ tóng cǐ zé。
国家未灭胡,臣子同此责。
làng jī qián shān hǎi,suì wǎn dé jiàn kè。
浪迹潜山海,岁晚得剑客。
jiǔ hān tuō bǐ shǒu,bái rèn míng shuāng xuě。
酒酣脱匕首,白刃明霜雪。
yè bàn bào chóu guī,bān bān xīng dài xuè。
夜半报雠归,斑斑腥带血。
xì chóu hé zú wèn,dà chǐ tóng fèn qiè。
细雠何足问,大耻同愤切。
chén wèi suī bēi jiàn,chén shēn kě tú liè。
臣位虽卑贱,臣身可屠裂。
shì dāng hán hú shǒu,zài bài zòu běi quē。
誓当函胡首,再拜奏北阙。
táo qù biàn xìng míng,shān zhōng cān yù xiè。
逃去变姓名,山中餐玉屑。
jiàn kè xíng wǒ yǒu jiàn xiá fēi cháng rén,xiù zhōng qīng shé shēng xì lín。
剑客行我友剑侠非常人,袖中青蛇生细鳞。
téng kōng qǐng kè yǐ qiān lǐ,shǒu jué fēng yún jīng guǐ shén。
腾空顷刻已千里,手决风云惊鬼神。
jīng kē zhuān zhū hé zú shù,zhèng zhòu rù yàn zhū nì lǔ。
荆轲专诸何足数,正昼入燕诛逆虏。
yī shēn dú bào wàn guó chóu,guī gào chāng líng lèi rú yǔ。
一身独报万国雠,归告昌陵泪如雨。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章