中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 陆游 正文

临别成都帐饮万里桥赠谭德称(陆游)拼音版、注音及读音

陆游

  临别成都帐饮万里桥赠谭德称拼音版、注音及读音:

文学家:陆游

lín bié chéng dū zhàng yǐn wàn lǐ qiáo zèng tán dé chēng

临别成都帐饮万里桥赠谭德称

chéng dū chéng nán wàn lǐ qiáo,lú gēn píng mò fēng xiāo xiāo。
成都城南万里桥,芦根苹末风萧萧。
yìng huā niǎn cǎo diàn chē xiǎo,zhù pō mò jiàn qīng cōng jiāo。
映花碾草钿车小,驻坡蓦涧青骢骄。
rù mén cuì jìng jué yǎo tiǎo,lín shuǐ fēi guān hé tiáo yáo。
入门翠径绝窈窕,临水飞观何迢嶢。
pàn wú gōng míng zhù bù xiǔ,wéi zhàng shī jiǔ kuān wú liáo。
判无功名著不朽,惟仗诗酒宽无聊。
yíng shuāng zǎo yǐ zú zhì tù,wēi lěng biàn yù sī hú diāo。
迎霜早已足雉兔,微冷便欲思狐貂。
xǐ kàn lǚ kuài yìng pán zhù,hèn qiàn zhuó xiè jiā chéng jiāo。
喜看缕脍映盘箸,恨欠斫蟹加橙椒。
zuò zhōng tán hóu tiān xià shì,lóng mǎ máo gǔ jīn chāo yáo。
坐中谭侯天下士,龙马毛骨矜超遥。
wū xī bái zhù zhé xiān yàng,dàn kě xiè hòu bù kě zhāo。
乌犀白紵谪僊样,但可邂逅不可招。
jīn nián yī zhàn guó yú zi,fēng sòng liù hé líng qīng xiāo。
今年一战馘余子,风送六翮凌青霄。
měi rén zài bài qǐ lì shì,zuì mò fēi luò shēng jiāo xiāo。
美人再拜乞利市,醉墨飞落生蛟绡。
wǒ shuāi yú shì bǎi wú yòng,shí nián bù chèn hán yuán cháo。
我衰於世百无用,十年不趁含元朝。
huá yīng kěn bàng xiāo sà bìn,bǎo dài nà shù lóng zhōng yāo。
华缨肯傍萧飒鬓,宝带那束龙锺腰。
zhù jūn hǎo qù shì míng zhǔ,rì wàng fēn xǐ lái yú qiáo。
祝君好去事明主,日望分喜来渔樵。
yóu tán yǐn lèi yì xì shì,jì jiǔ qiě jiě xiàng rú xiāo。
游谈引类亦细事,寄酒且解相如消。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章