中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 元稹 正文

答姨兄胡灵之见寄五十韵(元稹)拼音版、注音及读音

元稹

  答姨兄胡灵之见寄五十韵拼音版、注音及读音:

文学家:元稹

dá yí xiōng hú líng zhī jiàn jì wǔ shí yùn

答姨兄胡灵之见寄五十韵

yì xī fèng xiáng chéng,tiáo nián shì shì róng。lǐ jiā fán bó jiù,xiāng zhái jǐn wú xiōng。
忆昔凤翔城,龆年是事荣。理家烦伯舅,相宅尽吾兄。
shī lǜ méng qīn shòu,péng yóu tiǎn zì yíng。tí tóu yún guǎn màn,jiào shè jiǎo gōng xīng。
诗律蒙亲授,朋游忝自迎。题头筠管缦,教射角弓騂.
ǎi mǎ tuó zōng bi,máo niú shòu miàn yīng。duì tán yī jiū jiū,sòng kè bù yíng yíng。
矮马驼騣bi,牦牛兽面缨。对谈依赳赳,送客步盈盈。
mǐ wǎn zhū xián ràng,lí bēi dà hù qīng。yī chuán xí wài yǔ,sān kē pāi xīn jīng。
米碗诸贤让,蠡杯大户倾。一船席外语,三榼拍心精。
chuán zhǎn jiā fēn shù,héng bō zhì mù chéng。huá nú gē xī xī,mèi zi wǔ qīng qīng。
传盏加分数,横波掷目成。华奴歌淅淅,媚子舞卿卿。
dòu shè kuáng wèi hǎo,shuí yōu yǐn bài míng。tú guò yǐn zhū hài,lóu mèng gǔ qín yíng。
斗设狂为好,谁忧饮败名。屠过隐朱亥,楼梦古秦嬴。
huán zuò wéi biàn cǎo,tóu pán zàn fèi gōng。chūn jiāo cái làn màn,xī gǔ yǐ pēng hōng。
环坐唯便草,投盘暂废觥。春郊才烂熳,夕鼓已砰轰。
rěn rǎn yí huī guǎn,xuān tián juàn sāi bīng。zāo jiāng wén jiàn zú,shū jiàn yà wú chéng。
荏苒移灰琯,喧阗倦塞兵。糟浆闻渐足,书剑讶无成。
dǐ bì cán xū qì,dàn zhū jué yòng qīng。suì lóng yún jì hè,lái xiá gǔ zhōng yīng。
抵璧惭虚弃,弹珠觉用轻。遂笼云际鹤,来狎谷中莺。
xué wèn gōng fāng kǔ,piān zhāng xìng tài qīng。náng shū yíng yì tòu,zhuī dùn gǔ duō kēng。
学问攻方苦,篇章兴太清。囊疏萤易透,锥钝股多坑。
bǐ zhèn gē máo hé,wén fáng dòng jué chēng。dòu qí cái mǐn jùn,yǔ liè zhèng zhēng róng。
笔阵戈矛合,文房栋桷撑。豆萁才敏俊,羽猎正峥嵘。
qí xià xún shí bié,jīng shī chù chù xíng。zuì mián jiē běi miào,xián rào zhái nán yíng。
岐下寻时别,京师触处行。醉眠街北庙,闲绕宅南营。
liǔ ài líng hán ruǎn,méi lián shàng fān jīng。guān sōng qīng dài lì,lán yào zǐ xiá yīng。
柳爱凌寒软,梅怜上番惊。观松青黛笠,栏药紫霞英。
jǐn rì tīng sēng jiǎng,tōng xiāo yǒng yuè míng。zhèng dān yōu qù lè,xuán bèi huàn tú yíng。
尽日听僧讲,通宵咏月明。正耽幽趣乐,旋被宦途萦。
lì jìn zī cái wǎng,liú qín suì xù gèng。wǒ rán yī shù cùn,jūn fā bái qiān jīng。
吏晋资材枉,留秦岁序更。我髯黳数寸,君发白千茎。
yún gé huái qiān xiá,gū fēng dài xuě qíng。hé yóu shēn yǐ yù,kōng dǔ hàn fēi qióng。
芸阁怀铅暇,姑峰带雪晴。何由身倚玉,空睹翰飞琼。
shì dào nán yú jiàn,chán yán qiǎo shì shēng。dàn zēng xīn kě zhuǎn,bù jiě jì rú qíng。
世道难于剑,谗言巧似笙。但憎心可转,不解跽如擎。
shǐ xiào shén yáng chù,é suí lǚ yàn zhēng。gū fāng ān kě zhù,wǔ dǐng jǐ shí pēng。
始效神羊触,俄随旅雁征。孤芳安可驻,五鼎几时烹。
liáo dǎo chén ní zǐ,yī wēi jiàn jiǎo héng。dēng lóu wáng càn wàng,luò mào mèng jiā qíng。
潦倒沉泥滓,欹危践矫衡。登楼王粲望,落帽孟嘉情。
wū xiá lián tiān shuǐ,zhāng tái sāi lù jīng。yǔ cuī yú huǒ yàn,fēng yǐn zhú zhī shēng。
巫峡连天水,章台塞路荆。雨摧渔火焰,风引竹枝声。
fēn zuò tún zhī jiǎn,nǎ zhī kùn yì hēng。guān cáo sān yǔ yuàn,guó qì wàn xún zhēn。
分作屯之蹇,那知困亦亨。官曹三语掾,国器万寻桢。
yì jié xióng zī jiǒng,huáng wáng yǎ lùn píng。huì yī qián kě xí,yún hé dìng shuí lìng。
逸杰雄姿迥,皇王雅论评。蕙依潜可习,云合定谁令。
yuán liáo féng bīng jǐng,hóng liú zhí mù yīng。zhì náng tuī yǒu zài,yǒng jué gǎn tú zhēng。
原燎逢冰井,鸿流值木罂。智囊推有在,勇爵敢徒争。
xùn bá kàn péng jǔ,gāo yīn shì hè míng。suǒ qī rén shì mù,yān kěn zì yáng máng。
迅拔看鹏举,高音侍鹤鸣。所期人拭目,焉肯自佯盲。
qiān dùn dīng níng cuì,wú huāng zhǎn zhuǎn gēng。qióng tōng xū bào biàn,yīng bó xiào láng níng。
铅钝丁宁淬,芜荒展转耕。穷通须豹变,撄搏笑狼狞。
kuì pěng zhī lán zèng,hái pī fèi fǔ chéng。cǐ shēng rú wèi sǐ,wèi nǐ biàn píng shēng。
愧捧芝兰赠,还披肺腑呈。此生如未死,未拟变平生。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章