中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 强至 正文

谢三门提举辇运宋叔达郎中寄古碑杂言(强至)拼音版、注音及读音

强至

  谢三门提举辇运宋叔达郎中寄古碑杂言拼音版、注音及读音:

文学家:强至

xiè sān mén tí jǔ niǎn yùn sòng shū dá láng zhōng jì gǔ bēi zá yán

谢三门提举辇运宋叔达郎中寄古碑杂言

cháng ān gǔ míng dōu,hàn táng yǐ lái dì wáng zhái。
长安古名都,汉唐以来帝王宅。
dāng shí gāo guān dà dài jiē jī gōng qīng jiān,shēng míng dà bàn wén zhāng bó。
当时高冠大带接迹公卿间,声名大半文章伯。
néng shū wàn biàn yì chū yì xiàng wài,nà jú tǐ fǎ jiù cháng gé。
能书万变轶出意象外,那局体法就常格。
jié cí jīng hàn zài chù lēi wǎn yǎn,cóng cǐ guān xī fù bēi shí。
杰词精翰在处勒琬琰,从此关西富碑石。
xián yáng yuán tóu chī pán guī fù bù zhī shù,fēng yǔ cūn bō chén tǔ shí。
咸阳原头螭蟠龟负不知数,风雨皴剥尘土蚀。
huāng jiāo huài yǔ dà zhě wò zhēn mǎng,xiǎo zhě lǎo cí fú miào wǎng wǎng kān wū bì。
荒郊坏宇大者卧榛莽,小者老祠佛庙往往龛屋壁。
yì chū lái cháng ān,yú cǐ xīn pō nì。
忆初来长安,于此心颇溺。
cháo pī xī gòu zì wàng juàn,yī zhǐ bù lìn bǎi jīn yì。
朝披夕购自忘倦,一纸不吝百金易。
qǐ wéi dú cí wán diǎn huà,hàn táng wǎng shì jiē lì lì。
岂惟读辞玩点画,汉唐往事皆历历。
shǐ zhě lèi yī yǐ zhì bǎi,jīn jì lèi bǎi zhì qiān wèi miǎn guǎng sōu mì。
始者累一以至百,今既累百至千未免广搜觅。
gǔ rén zài shū jiān liǎng jù cāi bàng,jīn wǒ chē zài bù zú gèng náng jī。
古人载书兼两惧猜谤,今我车载不足更囊积。
zhōng láng zhī wǒ yǒu bēi pǐ,fēng jì shù běn kuà shù yì。
中郎知我有碑癖,封寄数本跨数驿。
zhōng láng zhōng láng suī yù suì yú pǐ,yú yě zì xué bù jìn,
中郎中郎虽欲遂愚癖,愚也字学不进,
wén gé bù zhǎng,fān kuì shì cǐ kǔ wú yì。
文格不长,翻愧嗜此苦无益。
suī rán gǔ rén yì huò yǒu suǒ shì。yòu kǒng yī zhāo shě cǐ yú yì wú yǐ shì。
虽然古人亦或有所嗜。又恐一朝舍此愚意无以适。
bēi hū shì jiāng xù rǔ yǒng wú hǎo,bù yǐ shèng yóu xián bó yì。
碑乎誓将蓄汝永吾好,不已圣犹贤博奕。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章